Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  awionika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
This article summarizes avionics safety-critical software development methodologies and implications of the DO-178C standard from an Agile application perspective. We explain the safety-critical software categorization. It also outlines the main differences and advantages of different approaches to the development process, from Waterfall through the V-model to Iterative and Incremental. Agile principles are explained as well as a Scrum – which is a popular framework in the non-safety-critical software industry. The application of Agile, for safety-critical software considerations, is based on the practical knowledge of the authors, and looks at the potential solution from a DO-178C standard, size of the project, scalability, and organizational culture points of view. Definition of the Agile type of framework, consistent with the certification process and existing standards, has been highlighted as a potential game-changer for the avionics industry.
PL
Artykuł podsumowuje metody rozwoju oprogramowania krytycznego dla bezpieczeństwa, oraz wpływ standardu DO-178C na potencjalne zastosowanie metod zwinnych. Wyjaśniamy w nim także kategoryzację oprogramowania krytycznego w systemach lotniczych. Artykul opisuje różnice w podejściu do procesu tworzenia oprogramowania od metody kaskadowej, przez model V, aż do metody iteracyjnej i przyrostowej, wraz ze wskazaniem ich największych zalet. Opisane zostały najważniejsze zasady leżące u podstaw metod zwinnych, oraz Scrum jako popularny framework stosowany w tworzeniu oprogramowania nie-krytycznego. Analiza możliwości zastosowania metod zwinnych do tworzenia oprogramowania krytycznego dla bezpieczeństwa w awionice została oparta na praktycznym doświadczeniu autorów. Uwzględnia wymagania standardu DO-178C, wielkość projektu, skalowalność metody, oraz kulturę organizacji. Zdefniowanie zwinnej metody ramowej tworzenia oprogramownia krytycznego dla bezpieczeństwa, spójnej z procesem certyfikacji i istniejącymi standardami zostało uznane za potencjalny przełom dla rozwoju systemów awioniki.
2
Content available remote Lightning tests of unmanned aircrafts with impulse generator
EN
This article presents the results of experimental research on the susceptibility of multi-rotor aircrafts to atmospheric discharges. The study was carried out in the Laboratory of Lightning Immunity Tests of Avionicsat the Rzeszów University of Technology, using the only such equipment in Poland. The influence of disturbances arising during lightning strikes on the drone's work was investigated, simulating a flight in the immediate vicinity of the storm front. Specialist pulse generator designed for avionics research made it possible to perform repeat measurements for different variants of the propagation path of the disturbance and its value.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących podatności wielowirnikowych statków powietrznych na wyładowania atmosferyczne. Badania prowadzono w laboratorium przepięciowych badań awioniki w Politechnice Rzeszowskiej, wykorzystując jedyny tego typu sprzęt w Polsce. Badano wpływ zakłóceń powstających podczas wyładowania atmosferycznego na pracę drona, symulując jego lot w bezpośrednim sąsiedztwie frontu burzowego. Specjalistyczny generator impulsów przeznaczony do badania awioniki umożliwił wykonanie powtarzalnych pomiarów pod kątem różnych wariantów toru propagacji zakłócenia oraz jego wielkości.
EN
The paper discusses an application of standard UDP/ IP/Ethernet local area network as a communication layer for real-time distributed avionic application. The main objective of the paper is to propose and discuss hardware/software network configurations which improve the control device's data exchange even if the network must conduct another data intensive stream services.
PL
W artykule rozważane jest zastosowanie standardowej lokalnej sieci komputerowej klasy UDP/IP/Ethernet jako platformy komunikacyjnej dla pokładowej rozproszonej aplikacji czasu rzeczywistego. Głównym przedmiotem analiz prowadzonych w pracy jest dobór konfiguracji sprzętowo-programowych dla sieci, w których należy zachować przepustowość dla danych procesowych systemu sterowania przy obecności innych znaczących transferów danych.
PL
W opracowaniu zaprezentowano problematykę pomiaru emisji zaburzeń promieniowanych dla urządzeń pokładowych instalowanych w statkach powietrznych. Scharakteryzowano środowisko elektromagnetyczne statków powietrznych. Odnosząc się do wymagań określonych w sekcji 21 standardu RTCA/DO-160G, opisano kategorie systemów awioniki, dopuszczalne wartości zaburzeń dla poszczególnych kategorii, budowę i wymagania odnoszące się do stanowiska pomiarowego. Dla napędu dedykowanego do bezzałogowego aparatu latającego przedstawiono uzyskane wyniki pomiaru emisji za pomocą opracowanych skryptów w programie EMC32 firmy Rohde & Schwarz.
EN
The paper presents the problem of radiation emission measurement for on-board devices installed in aircraft. The electromagnetic environment of aircraft has been characterized. In accordance with the requirements set out in section 21 of the RTCA / DO- 160G standard, the categories of avionics systems, acceptable disturbance values for individual categories, construction and requirements relating to the measurement stand are described. For the dedicated drive for unmanned aerial vehicle, the obtained emission measurement results were presented with the help of developed scripts in the R&S EMC32 program.
PL
W opracowaniu zaprezentowano problematykę pomiaru emisji zaburzeń przewodzonych dla urządzeń instalowanych w statkach powietrznych. Pomiar emisji zaburzeń, zgodnie z wymaganiami standardu RTCA DO–160, wymaga w tym zakresie wykorzystana aplikacji programowej, która pozwala na automatyzację procesu pomiarowego. W Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej Politechniki Rzeszowskiej wykorzystywany jest do tego celu pakiet oprogramowania R&S®EMC32 firmy Rohde & Schwarz. W opracowaniu zaprezentowano metodykę konfiguracji procedur i skryptów pomiarowych w pakiecie R&S®EMC32 zgodnie z zaleceniami przedmiotowego standardu. Na przykładzie napędu do bezzałogowego aparatu latającego zaprezentowano wyniki pomiarów emisji zaburzeń przewodzonych w napędzie z silnikiem BLDC.
EN
The paper presents problem of measuring the emission of conducted disturbances for devices installed in the aircraft. The measurement of disturbance emission according to the requirements of RTCA DO–160 needs in this area used software application that allows for automating the measurement process. The R&S®EMC32 Measurement Software from Rohde & Schwarz is used for this purpose in EMC laboratory at Rzeszów University of Technology. The methodology of configuration procedures and scripts in R&S®EMC32 Measurement Software accordance with the recommendations of the standard have been discussed. The results of measurements with elaborated scripts for the drive to an unmanned flying apparatus with the BLDC motor have been also included.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki prac analitycznych i konstrukcyjnych realizowanych w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych (ITWL) w zakresie możliwości wspomagania procesu zarządzania etapami opracowywania, wytwarzania i certyfikacji oprogramowania awionicznego o znaczeniu krytycznym dla bezpieczeństwa lotu statku powietrznego za pomocą zbudowanego systemu komputerowego z zaimplementowanymi wymaganiami standardu DO-178C. W części ogólnej artykułu omówiono najważniejsze standardy wykorzystywane w procesie produkcji i certyfikacji elektronicznych lotniczych urządzeń pokładowych oraz ich oprogramowania (m.in. ARP 4761, ARP 4754A, DO-254, DO-178C). W części szczegółowej artykułu omówiono możliwości systemu komputerowego w zakresie zarządzania cyklem życia oprogramowania awionicznego. Zdefiniowano trzy podstawowe grupy procesów tworzenia oprogramowania: proces planowania oprogramowania, proces tworzenia oprogramowania oraz proces integralności oprogramowania. Dla każdej z tych grup zaprezentowano przykłady rozwiązań zaimplementowanych w systemie komputerowym zbudowanym w ITWL.
EN
The paper presents the selected results of analytical and construction works implemented in Air Force Institute of Technology (AFIT) in terms of possibilities of supporting the management process in the scope of development, production and certification stages of critical avionic software for the aircraft flight safety with the use of a constructed computer system with DO-178C standard implemented requirements. In the general part of the paper, the most important standards used in the production and certification processes of aviation electronic on-board devices and their software were discussed (e.g. ARP 4761, ARP 4754A, DO-254, DO-178C). In the detailed part of the paper, the computer system’s capabilities in terms of managing the avionic software life cycle was described. Three basic groups of the software development processes were defined: a software planning process, a software development process and a software integrity process. For each of these groups, the examples of solutions implemented in the computer system, constructed in AFIT, were presented.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki prac analitycznych i konstrukcyjnych realizowanych w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych (ITWL) w zakresie możliwości implementacji wymagań standardu DO-178C w procesie tworzenia oprogramowania awionicznego dedykowanego dla nahełmowego systemu zobrazowania SWPL-1 CYKLOP, zbudowanego w ITWL. Na przykładzie oprogramowania tworzonego dla komputera graficznego KG-1, zarządzającego trybami pracy systemu SWPL-1, oraz układu dopasowania sygnałów UDS-1, zilustrowano spełnienie wybranych wymagań standardu DO-178C.
EN
The paper presents the selected results of analytical and construction works implemented in Air Force Institute of Technology in terms of possibilities of implementation of DO-178C standard requirements in the process of developing the avionic software dedicated to the SWPL-1 CYKLOP helmet-mounted imaging system, constructed in Air Force Institute of Technology (AFIT). In the general part of the paper, DO-178C requirements on the adopted safety level of software developed for the SWPL-1 system, were presented. In the detailed part, the methods for implementation of DO-178C requirements, applied in the development process of software for the SWPL-1 system, were discussed. On the basis of the software developed for KG-1 graphic computer, which manages operating modes of the SWPL-1 system and UDS-1 conditioning system of signals, the fullfilment of DO-178C standard requirements was illustrated.
EN
Analytical fault detection algorithms have the potential to reduce the size, power and weight of safety-critical aerospace systems. Analytical redundancy has been successfully applied in many non-safety critical applications. However, acceptance for aerospace applications will require new methods to rigorously certify the impact of such algorithms on the overall system reliability. This paper presents a theoretical method to assess the probabilistic performance for an analytically redundant system. Specifically, a fault tolerant actuation system is considered. The system consists of dual-redundant actuators and an analytical fault detection algorithm to switch between the hardware components. The exact system failure rate per hour is computed using the law of total probability. This analysis requires knowledge of the failure rates for the hardware components. In addition, knowledge of specific probabilistic performance metrics for the fault detection logic is needed. Numerical examples are provided to demonstrate the proposed analysis method.
9
Content available remote Badanie odporności zespołów awioniki statków powietrznych na narażenia LEMP
PL
Przedstawiono efekty wyładowań atmosferycznych oddziałujących na statki powietrzne oraz procedurę badań odporności zespołów awioniki na efekty pośrednie obserwowane w ich obwodach. Scharakteryzowano metody weryfikacji podatności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na zaburzenia przejściowe powstające w instalacji statku powietrznego. Zaprezentowano przykładowe badanie podatności pracującego zasilacza impulsowego na zaburzenia indukowane w jego obwodzie zasilania. Wykorzystano stanowisko z generatorem pojedynczych udarów napięciowych dostępne w Laboratorium przepięciowych badań awioniki w Politechnice Rzeszowskiej, dedykowane do badań zgodnych z normą DO-160.
EN
Lightning effects observed on aircraft wiring and procedure of lightning immunity tests of avionics were presented. Verification methods of susceptibility to induced transients have been characterized. Exemplary immunity test of powered SMPS power supply with the use of cable bundle method was performed. The test stand with single stroke generator available in the Laboratory of lightning immunity tests of avionics at Rzeszow University of Technology was used. It is dedicated to conduct tests according to DO-160 standard. In the future it is planned to carry out a series of test to obtain input surge impedances.
10
Content available remote Badania funkcjonalne generatora udarów do prób odporności awioniki
PL
Przeprowadzono badania funkcjonowania generatora przeznaczonego do prób odporności awioniki pojedynczymi udarami napięciowymi i prądowymi odwzorowującymi zagrożenie zaburzeniami powstającymi w czasie wyładowań piorunowych. Obiektem poddanym próbom był wybrany zasilacz komputerowy. Wyniki badań potwierdziły właściwości i parametry generatora gwarantowane przez jego wytwórcę, a także zgodność tych parametrów z wymaganiami normy DO-160. Pozwoliły również na ocenę odporności badanego zasilacza na udary napięciowe i prądowe oraz umożliwiły identyfikację charakteru impedancji jego obwodu wejściowego.
EN
Functional investigations were conducted of generator dedicated for immunity tests of avionics with voltage and current single strokes representing the threat coming from disturbances caused by lightning discharges. Selected computer supplier was the tested object. Investigation results confirmed the characteristics and parameters of the generator guaranteed by the manufacturer, and also the conformity of these parameters with the DO-160 standard requirements. The results also allowed to evaluate the immunity of tested supplier to voltage and current surges, and they enabled to identify the character of its input circuit impedance.
11
Content available Anti-collision system with radar obstacle detector
EN
In the article the construction of anti-collision system with radar obstacle detector is presented. Cooperation between individual sub-systems and devices is described in the paper. Functionality of subsequent sub-systems is discussed. Significant parameters characterising the system and its elements are presented.
PL
W pracy przedstawiono opis budowy systemu antykolizyjnego wykorzystującego radarowy detektor przeszkód. Opisano sposób współdziałania poszczególnych urządzeń. Przedstawiono sposób i zakres wykonywanych funkcji przez poszczególne urządzenia systemu. Zamieszczono istotne parametry techniczne charakteryzujące system i jego elementy.
PL
Żywotność śmigłowca (statku powietrznego) realizującego zadania w strefie zagrożenia środkami ogniowymi jest proporcjonalna do wiarygodności bazy danych zagrożeń i skorelowanej z nią odpowiedzi systemu walki elektronicznej. Aby przybliżyć zagadnienie zapewnienia żywotności statku powietrznego użytkowanego w strefie zagrożeń o wysokim poziomie ryzyka, w referacie dokonano analizy współczesnych zagrożeń oraz możliwych sposobów przeciwdziałania im. Do określenia żywotności bojowej śmigłowca konieczna jest przede wszystkim identyfikacja jego podsystemów pod kątem porażalności oraz wrażliwości na uszkodzenia i zniszczenia. Dopiero wtedy można określić sposoby eliminowania krytycznych podzespołów (tj. elementów lub rozwiązań konstrukcyjnych) oraz zmianę technologii wykonania instalacji pokładowej śmigłowca. Innym alternatywnym rozwiązaniem jest prowadzenie późniejszych tzw. modernizacji, w trakcie których dokładane jest np. dodatkowe opancerzenie, zapewniające dodatkową osłonę newralgicznych elementów płatowca, co jednak pociąga za sobą znaczną utratę osiągów przez śmigłowiec. Lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie odpowiednio skonfigurowanego systemu obrony indywidualnej opartego na urządzeniach walki elektronicznej, tj. urządzeniach bezpośrednio wpływających na zmniejszenie efektywności środków rażenia.
EN
Aircraft combat survivability which is defined as the capability of an aircraft to avoid or withstand a hostile environment is proportional to the credibility of threat data base and correlated with them EW response. Report presents the fundamentals of the newly emerging design discipline of survivability engineering applied to aircraft. Susceptibility refers to the inability of an aircraft to avoid being hit by one or more damage mechanisms in the pursuit of its mission. The level or degree of susceptibility of an aircraft in an encounter with a threat is dependent upon three major factors: the threat, the aircraft (technology e.g. additional armor), and the scenario. The important features of the threat are its characteristic, its operations, and its effectiveness. The aircraft observables or detectable signatures, any countermeasures used, and the aircraft performance capabilities and self-protection equipment (most important for decreasing a susceptibility) are some of the important factors associated with the aircraft itself.
13
Content available remote Rodzaje interfejsów zastosowanych w symulatorze kabiny samolotu pasażerskiego
PL
Systemy awioniczne kolejnych generacji samolotów pasażerskich są wynikiem burzliwego rozwoju mikroelektroniki i techniki mikroprocesorowej. Postęp w tych dziedzinach umożliwił projektowanie kabin samolotów w technologii "Glass Cockpit�", z wykorzystaniem panelowych wskaźników obrazowych oraz paneli sterujących z czujnikami stykowymi obsługiwanymi przez mikrokontrolery. Rozwojowi systemów awionicznych towarzyszy ciągłe doskonalenie sposobu szkolenia pilotów i inżynierów awioników. Aby łatwiej przyswoić wiedzę na temat budowy i działania nowoczesnych, cyfrowych systemów awionicznych, a w szczególności funkcjonowania wskaźnikow obrazowych, służących do wizualizacji parametrów pilotażowo-nawigacyjnych, oraz różnorodnych pulpitów sterujących zabudowanych w kokpicie, w Wojskowej Akademii Technicznej zbudowano dydaktyczny symulator kabiny samolotu pasażerskiego. W referacie zostaną przedstawione zastosowane w symulatorze różne formy interfejsów graficznych i sprzętowych, pozwalające na sterowanie systemami pokładowymi, przeprowadzenie wybranych procedur wykonywanych podczas przygotowania do lotu, a także na wykonanie wirtualnego lotu.
EN
Avionics systems in the next generation passenger aircrafts are the result of the stormy evolution of microprocessors and microelectronics technology. Advancements in these fields allow to design flight decks in "glass cockpit" technology with use of display monitors and with modern pin sensors served by microcontrollers on control panels. Amount and complication degree of flight deck devices and manner of modern aircraft piloting, require completely different way of pilots and avionics training. To make knowledge concerning modern digital avionics systems construction and operation simpler to assimilate, didactic passenger aircraft flight simulator has been developed in Military Academy of Technology. In this paper, authors presented various forms of graphical and electronic interfaces used in the executed simulator, which allows flight deck systems controlling, performing some procedures and conducting a virtual flight.
14
PL
W artykule dokonano charakterystyki i podziału zintegrowanych systemów awionicznych ze względu na rodzaj integracji oraz standardy przesyłu informacji pomiędzy blokami systemu awionicznego. Uwzględniając rodzaj integracji, omówiono systemy: z analogowowym przesyłaniem sygnałów, z cyfrowym przesyłaniem sygnałów, zintegrowane cyfrowo, zintegrowane modułowo. Zaprezentowano protokoły przesyłu danych: ARINC-429, MIL-STD-1553B, STANAG-3910, Hi-Per 1553, AFDX, Ethernet.
EN
The paper has been intended to present types of integrated avionics systems: distributed analogue architecture, distributed digital architecture, federated digital architecture, integrated modular architecture (also digital). Presented short description of selected data transmission types used to integrtion of avionics: ARINC-429, MIL-STD-1553B, STANAG-3910, Hi-Per 1553, AFDX, Ethernet.
PL
Praca stanowi krótkie omówienie istotnego dokumentu RTCA DO-254/ED/80: Przewodnik zapewnienia bezpieczeństwa w konstrukcjach pokładowych urządzeń elektronicznych. Wytyczne zawarte w tym dokumencie mają służyć producentom statków powietrznych i dostawcom wyposażenia elektronicznego systemów pokładowych. Opisano w nich procedury poszczególnych etapów cyklu projektowania wyposażenia. Określono cele i działania w ramach każdej procedury. Podobnie jak w dokumencie DO-178B/ED-12B dotyczącym oprogramowania, przyjęto pięć kategorii wyposażenia ze względu na wymagane bezpieczeństwo konstrukcji. Wytyczne mają zastosowanie dla każdego przyjętego poziomu bezpieczeństwa konstrukcji.
EN
Document DO-254 defines guidance intended to be used by manufacturers and suppliers of airborne electronic hardware items. The hardware design life processes are identified. These text shortly describe objectives and activities for each process.
16
Content available remote Najnowsza edycja dokumentu RTCA/DO-160F
PL
Najnowsza wersja dokumentu DO-160, wydanie F zostało opublikowane przez RTCA [5] 6 grudnia 2007 r. wspólnie z komitetami EUROCAE - WG 14 i 31. Prace nad doskonaleniem dokumentu trwają nieustannie, o czym świadczy sześć jego wydań. Na wydaniu F tego dokumentu komitet nie poprzestaje, planowana jest kolejna edycja - wydanie G, która ma się ukazać w grudniu 2010 r. Niniejsze opracowanie stanowi krótkie omówienie ponadczterystustronicowej "normy". Pokazuje zmiany dokonane w wydaniu F i propozycje zmian do wydania G oraz sygnalizuje obserwowane tendencje w pracach komitetów redakcyjnych.
EN
Document DO-160 defines a series of minimum standard environmental test conditions (categories) and applicable test procedures for airborne equipment. These text remind DO-160 - environmental bible for avionics and shortly describe changes introduced in edition F and planned for edition G.
17
Content available remote Modelowanie architektury zintegrowanych systemów awionicznych
PL
Coraz większe możliwości sprzętu komputerowego są przyczyną podwyższenia wymagań na nowe, bardziej złożone funkcje zintegrowanych systemów awionicznych. Prowadzi to do znacznego powiększenia stopnia złożoności systemu, a w konsekwencji do ryzyka pojawienia się błędów. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest prowadzenie projektów według metodyki opartej na modelach, np. MDE (Model Driven Engineering). W pracy do modelowania został wykorzystany język AADL (Architecture Analysis & Design Language), który ze względu na swoje właściwości (opis struktury i parametrów systemu, modyfikowalność) dobrze opisuje architekturę zintegrowanego systemu awionicznego. W artykule przedstawiono model architektury zintegrowanego systemu awionicznego śmigłowca. Omówiono sposoby i narzędzia badania uzyskanego modelu oraz możliwości jego wykorzystania na różnych etapach cyklu projektowego.
EN
Growing capabilities of the computer hardware are a reason for appearing of requirements to new more complex functions of integrated avionics systems. It is causing that the systems complexity, and in consequence the risk of the appearance of errors are increasing. In order to reduce these problem, it is recommended to conduct projects according to well-known methodology based on e.g. Model- Driven Engineering. In the article, there are discussed a model of the architecture of the integrated avionics system for helicopter and methods of its analysis.
18
Content available remote Metoda i stanowisko badawcze dla lotniczych zintegrowanych systemów łączności
PL
W referacie przedstawiono narzędzia badawcze stosowane w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych (ITWL) do budowy, uruchamiania, testowania i unifikacji zintegrowanych systemów łaczności w zakresie składu urządzeń oraz funkcji wykorzystywanego w nich oprogramowania. Szczególną uwagę zwrócono na tzw. stanowisko integracyjne przeznaczone do uruchamiania radiostacji pokładowych integrowanych na bazie cyfrowych szyn danych (m.in. według standardu MIL-1553B) oraz mobilny zestaw aparatury kontrolnopomiarowej typu ZDZSŁ-1 przeznaczonej do ich obsługi i diagnozowania. Posiadanie takiego stanowiska oraz zestawu obsługowo-diagnostycznego pozwoliło integrować nowe urządzenia, przygotowywać i przenosić na pokłady śmigłowców nowe plany łączności radiowej oraz diagnozować elementy zintegrowanego systemu. Omówiono wybrane zadania realizowane za pomocą tego stanowiska oraz problemy pojawiające się podczas uruchamiania i testowania opracowanego oprogramowania integrującego urządzenia łączności w zakresie unifikacji jego funkcjonalności i niezawodności działania. Przedstawiono także aparaturę kontrolno-pomiarową wykorzystywaną do testowania tego oprogramowania, m.in. komputer przemysłowy typu M230 w zakresie diagnozowania zintegrowanego systemu łączności. Umożliwia on m.in. wprowadzanie i testowanie oprogramowania poszczególnych radiostacji, serwera komunikacyjnego oraz przygotowanie planów łączności radiowej.
EN
What has been presented in the paper is a research/testing tool used in the (Air Force Institute of Technology) to build, actuate, test, and unify integrated communication systems as far as both a set of devices the system is composed of and the applied software are concerned. Particular attention has been paid to the so-called integration station the laboratory equipment to optimise and unify communication systems integrated on the basis of digital data buses (following the MIL-1553B standard, among other ones). Such equipment has allowed to integrate new communication devices/systems while upgrading the Mi helicopters. Some selected tasks performed with this equipment have been discussed. Also, problems arising while actuating and testing the software developed to integrate communication devices/systems including digitally controlled radio stations of the MR6000, HARRIS, and RRC types. Presented are also additional monitoring and measuring systems used to test this software, just to mention the M230 rugged laptop computer used to diagnose the system and prepare plans of the radio communication.
PL
Artykuł przedstawia elementy stanowiska naziemnego wchodzącego w skład latającego laboratorium oraz system transmisji danych z samolotu do stanowiska naziemnego. Prace nad projektem są prowadzone w ramach projektu finansowanego przez KBN: "Opracowanie i badanie latającego laboratorium do testowania systemów awionicznych, wyposażenia pokładowego, rozpoznawczego, badań medycznych i innych, zbudowanego na bazie lekkiego statku powietrznego ze zmienną konfiguracją wyposażenia badawczego"�.
EN
The paper describes the ground of the Flying Laboratory and the system of transmission of data from the airplane to the ground platform. The Flying Laboratory is the name of the project financed by polish State Committee for Scientific Research entitled "Research and development of the flying laboratory for testing of avionics systems, onboard and surveillance equipment, medical tests and others, built on the basis of a light airplane with a changeable research equipment configuration".
20
Content available remote Kwestie bezpieczeństwa w konstrukcji urządzeń awionicznych
PL
Konstruktor urządzeń pokładowych samolotu lub śmigłowca uwzględnia przede wszystkim dokładność i sposób działania tych urządzeń w zmiennych warunkach środowiskowych, czego wymagają obowiązujące normy lotnicze. Jednak powinien on rownież brać pod uwagę skrajne sytuacje, w jakich może znaleźć się urządzenie. Należą do nich awaryjne lądowanie lub pożar statku powietrznego, a także awaria zaprojektowanego urządzenia - samoistna lub wywołana przez otoczenie. Wówczas urządzenie nie może stwarzać zagrożenia bezpośredniego, jak i pośredniego poprzez generowane elektryczne sygnały wyjściowe, które mogłyby zmylić pilota lub spowodować fałszywe zadziałanie pokładowych układów sterowania.
EN
The design engineer of aircraft board devices, usually considers their accuracy and manner of operation in various environmental conditions, what is required by applied aviation standards. However, he should also take into consideration extreme situations, which the device may meet. These are composed of crash landing, fire on deck, as well as break-down of designed device, self-dependend or caused by surroundings. Then the device cannot make any hazard for people by itself, including indirect effect, by generating of output electric signals, which could mislead the pilot or cause the malfunction of flying controls.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.