Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 83

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  current transformer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Opisano wyposażenie i lokalizacje laboratorium wysokich napięć na Politechnice Wrocławskiej od 1910 roku. Pierwsze laboratorium oddano do eksploatacji bezpośrednio po otwarciu Technische Hochschule Breslau. Jednak dopiero po przybyciu Prof. Paula Boeninga w 1936 r. zaczęto je w pełni wykorzystywać. Prof. Jerzy Ignacy Skowroński w 1946 r. przeniósł laboratorium do znacznie większego pomieszczenia w gmachu A-1, a następnie do budynku D-1 po jego ukończeniu w 1954 roku. Działalność laboratorium można podzielić na trzy okresy: przed II wojną światową 1910-1945, lata kierownictwa Prof. J. I. Skowrońskiego i okres 1971–2020. Największy rozwój laboratorium w zakresie zakupów wyposażenia i liczby zatrudnionych (20 pracowników) przypada na lata 1960-1990. W referacie opisano najważniejsze wyposażenie zakupione lub zmontowane przez Jerzego Lisieckiego.
EN
Equipment and locations of the high voltage laboratory have been described since 1910. The first laboratory was put into operation immediately after the opening of the Technische Hochschule Breslau. However, only after the arrival of prof. Paul Boening in 1936 began to be fully used. Professor Jerzy Ignacy Skowroński in 1946 moved the laboratory to a much larger room in the A-1 building and then to the D-1 building after its completion in 1954. The laboratory can be divided into three periods: the time before World War II 1910-1945, the years of management of Prof. J.I. Skowronski and the years 1971–2020. The years 1960-1990 were the period of the greatest development, purchase of equipment and employment of almost 20 employees. The article describes the most important equipment purchased or assembled by Jerzy Lisiecki.
EN
This paper present the simulation of the transfer of electromagnetic disturbances from the primary to the secondary circuits of current transformers in CM-CM coupling in the frequency range [0.1 - 20MHz] . The primary voltage U1 of the primary winding equal to 30V was taken for the study of the two models of the current transformers in different configurations with and without screen to see its influence on the transmission of the disturbances, also to see the effect of capacitive couplings between the different CT elements. The simulation results obtained which represent the variation of the transfer function as a function of frequency gave us the maximum disturbance rate for each case.
PL
W artykule analizowano przejście zakłóceń elektromagnetycznych z uzwojenia pierwotnego do wtórnego przekładnika prądowego w zakresie częstotliwości 0.1 – 20 MHz. Analizowano też sprzężenie pojemnościowe między tymi uzwojeniami. Transmisja zakłóceń zależy od czestotliwości.
EN
The article presents the digital measuring elements of microprocessor protection, which use combined digital filters to determine the controlled signal during a time equal to a quarter of the period of fundamental frequency. The model of the proposed digital measuring body is implemented in the Matlab-Simulink system. Analysis of the results of computational experiments confirmed the correct functioning of the digital measuring element that had been proposed.
PL
W artykule przedstawiono cyfrowe elementy pomiarowe zabezpieczenia mikroprocesorowego, które wykorzystują połączone filtry cyfrowe do określania kontrolowanego sygnału w czasie równym jednej czwartej okresu częstotliwości podstawowej. Model proponowanego cyfrowego elementu pomiarowego jest zaimplementowany w systemie Matlab-Simulink. Analiza obliczeniowych wyników potwierdziła prawidłowe działanie zaproponowanego cyfrowego elementu pomiarowego.
PL
W artykule omówiono możliwości zastosowania regulatorów mocy biernej w układach jej kompensacji. Zwrócono uwagę na wymagania prawne dotyczące przekładników prądowych.
EN
The article discusses the possibilities of using reactive power controllers in compensation systems. Attention was paid to legal requirements for current transformers.
PL
W artykule przedstawiono różne wymagania zawarte w normach przedmiotowych, dotyczące parametrów probierczych dla aparatury elektroenergetycznej i różnych rodzajów badań wykonywanych w laboratorium zwarciowym. Opisano wyposażenie badawczo pomiarowe Zwarciowni Instytutu Elektrotechniki w Warszawie (IEL). Przedstawiono układ pomiaru prądów zwarciowych przy użyciu nowo opracowanych przekładników. Opisano metodę sprawdzenia dokładności przekładników prądowych do pomiaru prądów zwarciowych i zamieszczono przykładowe wyniki i oscylogramy z badań. Układ został wdrożony i jest eksploatowany w Zwarciowni IEL.
EN
The article contains an overview of various requirements for the parameters of the Short-Circuit Testing Laboratory: symmetrical and asymmetrical short-circuit currents, time constant for the disappearance of the constant short-circuit component, asymmetrical peak factor and various types of short-circuit tests performed on various devices operating in power systems, contained in different subject standards . The equipment of the Short-Circuit Testing Laboratory of the Electrotechnical Institute and the modernized test chamber No. 6 is described, equipped with new multi range current transformers and a modern measuring system for short-circuit current. The method of checking the accuracy of current transformers for measuring short-circuit currents is described and example oscillograms are given. The values of the adopted parameters of the transformers and the way of designing the test track are highlighted, enabling the simplification of preparatory works to carry out short-circuit tests and research organization. The article contains electrical diagrams of measurement systems, diagrams of current transformer windings and photograph of modernized test chamber No. 6.
PL
Przekładniki prądowe są powszechnie stosowane w systemach elektroenergetycznych do bezpiecznej oceny natężenia prądu płynącego w obwodach pierwotnych. W artykule opisano różne typy przekładników pomiarowych i zabezpieczeniowych, sposób ich użycia oraz ich główne cechy. Przedstawiono sposób oceny współczynnika bezpieczeństwa FS oraz jego interpretację dla klasycznych przekładników prądowych oraz przekładników bezrdzeniowych małej mocy. Pokazano też różnice normatywne dla tych dwóch grup.
EN
Current transformers are commonly used in power systems to safely measure the current flowing in primary circuits. The article describes different types of measuring and protection transformers, the method of their use and their main features. The methods of assessing the instrument safety factor FS and their interpretations for classic current transformers and low-power coreless transformers are presented. Normative differences for these two groups are also shown.
PL
W artykule opisano niekonwencjonalne przekładniki prądowe i napięciowe, które są elementami cyfrowych stacji elektroenergetycznych. Stacje te do swego działania wykorzystują standard IEC 61850. Informacje o zmierzonych przez przekładniki niekonwencjonalne wielkościach przesyłane są do urządzeń typu IED w sposób cyfrowy, a nie analogowy, jak to się odbywało w przypadku przekładników konwencjonalnych. Opisano zasady działania przekładników niekonwencjonalnych wykorzystujących takie zjawiska fizyczne jak efekt Faradaya, Halla, Pockelsa oraz cewkę Rogowskiego, dzielniki pojemnościowe. Przedstawiono wady i zalety przekładników niekonwencjonalnych.
EN
The article describes nonconventional current and voltage instrument transformers, which are elements of digital power stations. These stations use IEC 61850 standard for their operation. Information on measurements measured by nonconventional instrument transformers are sent to IED devices in a digital way, not analog, as was the case with conventional instrument transformers. The principles of operation of nonconventional transformers using such physical phenomena as the Faraday, Hall, Pockels effect and Rogowski coil, capacitive dividers are described. The advantages and disadvantages of nonconventional instrument transformers are presented.
PL
Przekładniki prądowe niskiego napięcia są powszechnie wykorzystywane w układach pomiarowych oraz układach automatyki. Są one instalowane w torach prądowych, które stanowią pierwotne uzwojenie transformatora, jaki tworzy przekładnik.
PL
W artykule przedstawiono analizę pomiarów pomontażowych urządzeń i sieci elektroenergetycznych średniego napięcia SN. Przedstawiono je na przykładach urządzeń przesyłowo-rozdzielczych występujących w różnych zakładach przemysłowo-wytwórczych w Polsce.
EN
The paper presents the analysis of post-assembly measurements of devices and energy network for MV power grids. They are presented on the examples of transmission and distribution devices present in various industrial and manufacturing plants in Poland.
EN
The article proves the possibility of implementing a software package for digital overcurrent protection testing in the Matlab-Simulink environment. A comparison of simulation results obtained with the use of the proposed software package with the results obtained with the use of the other software, as well as with the calculations of transient processes has been performed. The parameters calculation methods of the proposed software package are presented.
PL
Artkuł udowadnia możliwość implementacji pakietu oprogramowania przeznaczonego do badania cyfrowego zabezpieczenia nadprądowego w środowisku Matlab-Simulink. Przeprowadzono porównanie wyników uzyskanych za pomocą proponowanego pakietu oprogramowania i innego oprogramowania, jak również obliczeń stanów przejściowych. Zaprezentowano metody wyznaczania parametrów proponowanego pakietu oprogramowania.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zależności dla obwodów prądu stałego i przemiennego. Omówiono zasadę działania miernika cęgowego.
EN
The article presents basic dependencies for DC and AC circuits. The principle of the clamp meter is discussed.
EN
The paper presents the design of a special current transformer developed by the Institute of Power Engineering in cooperation with TRANSFORMEX sp. z o.o. The aim of the project was to obtain current transformers allowing not only a thorough transformation of symmetrical currents – which is characteristic for typical current transformers, but also of asymmetrical shortcircuit currents containing an aperiodic component, which are not reproduced by classic current transformers. A current transformer has been developed with a range of short-circuit currents established from 1 kA to 50 kA, and short-circuit currents with an aperiodic component with a decay time constant up to 200 ms, peak value from 2.5 kA to 125 kA, assuming the possibility of five-fold repetition of short circuits with the same value and the same constant component polarity, with the assumed transformation accuracy.
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję specjalnego przekładnika prądowego opracowanego we współpracy Instytutu Energetyki z firmą TRANSFORMEX sp. z o.o. Celem pracy było uzyskanie przekładników prądowych umożliwiających nie tylko dokładną transformację prądów przemiennych ustalonych – co jest znamienne dla typowych przekładników prądowych, ale również niesymetrycznych prądów zwarciowych zawierających składową bezokresową, których klasyczne przekładniki prądowe nie odtwarzają. Opracowano przekładnik prądowy o zakresie prądów zwarciowych ustalonych od 1 kA do 50 kA oraz prądów zwarciowych ze składową bezokresową o stałej czasowej zanikania do 200 ms, o wartości szczytowej od 2,5 kA do 125 kA, przy przyjęciu możliwości pięciokrotnego powtarzania zwarć tej samej wartości i tej samej biegunowości składowej stałej, przy założonej dokładności transformacji.
13
Content available remote Comparative assessment of digital filters for microprocessorbased relay protection
EN
This article presents the implementation of digital filters used in microprocessor-based (digital) relay protection current measuring elements. It has been shown that in order to reliable estimate the digital filter performance its input signals waveforms must be close to the actual secondary current waveform of the current transformer (CT) to which the digital protection with the estimated digital filter is connected. Ways of digital filtering improvement based on the window functions usage are proposed.
PL
W pracy przedstawiono przykład wdrożenia filtrów cyfrowych stosowanych w elementach pomiarowych zabezpieczenia przekażnika prądowego na bazie mikroprocesora cyfrowego. Wykazano, że w celu wiarygodnego oszacowania wydajności filtrów cyfrowych ich przebiegi sygnałów wejściowych powinny być zbliżone do rzeczywistego przebiegu prądu wtórnego transformatora prądowego do którego jest podłączono zabezpieczenie cyfrowe z pomiarowym filtrem cyfrowym. Zaproponowano sposoby poprawy filtracji cyfrowej w oparciu o wykorzystanie funkcji okna.
EN
Paper present practical solutions based on the utilization of graphene and amorphous alloys for construction of DC current transformer. Proposed solution is competitive as for the metrological properties and overall dimensions, and is well suited for the measurements of large currents in the railway traction. Use of amorphous alloys as magnetic materials for low-hysteresis and highpermeability cores, and development of highly sensitive graphene-based Hall effect sensors, allow for substantial improvements in the open feedback loop DC current transformers construction. In order to verify the usefulness of the developed DC current transformer, its characteristic was investigated. High linearity of the sensor is confirmed by the R-square parameter exceeding 0.99. The repeatability of the measurements was in the range of 1%. The properties of these materials raise the prospect of changes in the construction of the DC current transformers and open up the perspective of a number of innovative projects in the railway industry, in the current measurements area.
PL
Artykuł przedstawia praktyczne zastosowanie grafenu i stopów amorficznych w aplikacji przekładnika prądu stałego. Zaproponowane rozwiązanie jest konkurencyjne co do parametrów metrologicznych i geometrycznych oraz jest dostosowane do pomiaru prądów o wysokim natężeniu występujących w kolejnictwie. Wykorzystanie magnetyków amorficznych jako materiałów do wykonania rdzeni, które charakteryzują się znaczną przenikalnością magnetyczną i znikomą histerezą, oraz wysokoczułych hallotronów wykonanych z grafenu pozwala na poprawę właściwości przekładników prądu stałego z otwartą pętlą sprzężenia zwrotnego. W celu sprawdzenia użyteczności skonstruowanego przekładnika została zbadana jego charakterystyka. Liniowość charakterystyki w badanym zakresie potwierdzono współczynnikiem determinacji liniowej wynoszącym 0,99. Uzyskano powtarzalność pomiarów na poziomie 1%. Właściwości użytych materiałów budzą perspektywę zmian w obszarze budowy przekładników prądowych i otwierają perspektywę wielu innowacyjnych projektów w kolejnictwie w obszarze pomiaru prądu.
PL
W artykule zaproponowano zastosowanie dwóch parametrów: procentowego błędu całkowitego transformacji wyższych harmonicznych oraz procentowego błędu całkowitego transformacji harmonicznej, do oceny dokładności transformacji harmonicznych zaburzeń przewodzonych przez przekładniki prądowe. Wykorzystanie różnicowo wyznaczanego błędu całkowitego zapewnia, przy zachowaniu niskich kosztów układu pomiarowego, wysoką dokładność wyników, pozwalając jednocześnie na ocenę właściwości metrologicznych dla poszczególnych harmonicznych oraz łącznie dla wszystkich wyższych harmonicznych zawartych w transformowanym przez badany przekładnik sygnale.
EN
In this paper the concept is discussed for evaluation of accuracy of conductive disturbances transformation by inductive currents transformers based on two developed parameters: the percentage composite error of higher harmonics transformation and the percentage composite error of harmonic transformation. The usage of coefficients calculated from measured differentially composite error ensures high accuracy of obtained results, at low costs of required measuring apparatus.
PL
W artykule przedstawiono praktyczny przykład zastosowania metody emisji akustycznej (EA) do diagnostyki on-line przekładników prądowych o napięciu 110 kV. Pomiary sygnałów EA wykonano podczas normalnej eksploatacji badanych urządzeń, bez konieczności uwalniania ich spod napięcia i rekonfiguracji układu stacyjnego. Na podstawie przeprowadzonych badań i porównania wyników uzyskanych różnymi metodami pomiarowymi (on-line/off-line) wykazano skuteczność metody EA w diagnostyce przesiewowej przekładników prądowych typu J110-4a.
EN
The article presents a practical example of the method of acoustic emission (AE) for on-line diagnostics of current transformers with a voltage of 110 kV. Measurement of AE signals were taken during normal operation of the appliances without having to release them from the voltage and the reconfiguration of the power station. Based on the survey and comparing the results obtained by different methods measuring (on-line/offline) demonstrated the efficacy of EA methods in the screening diagnosis of the current transformer, type J110-4a.
PL
W pracy przedstawiono rozwój konstrukcji przekładników prądowych stosowanych do pomiaru prądu elektrycznego w elektronicznych licznikach energii elektrycznej. Ze względu na zastosowanie nowoczesnych materiałów na rdzenie magnetyczne przekładników, oprócz poruszanych zagadnień z dziedziny elektrotechniki i miernictwa, artykuł nawiązuje także do zagadnień z dziedziny inżynierii materiałowej. Przedstawiono wyniki badań własnych obróbki termomagnetycznej oraz opisano propozycję wdrożenia przemysłowego modułów przekładnikowych.
EN
The paper describes design development of current transformers used for measurement of electrical current in electronic watt-hour meters. Because of modern magnetic materials used in magnetic cores of current transformers, besides description of issues from the scope of electrotechnics and measurements, article describes also materials science issues. Results of own research of thermo-magnetic treatment is presented and proposal of current transformers modules industrial implementation is described.
PL
Jednym z podstawowych parametrów określających właściwości' metrologiczne przekładników prądowych jest, wyznaczana dla sinusoidalnych sygnałów pierwotnych o częstotliwości 50 Hz, klasa dokładności. W celu zapewnienia poprawnej oceny poziomu wyższych harmonicznych prądu w sieci elektroenergetycznej, przekładniki te powinny zapewnić także zadaną dokładność transformacji dla przebiegów odkształconych. Badanie dokładności transformacji prądu odkształconego przeprowadzono na przykładzie przekładnika prądowego z rdzeniem toroidalnym wykonanym z permaloju NiFe78. Obliczono charakteryzujący dokładność transformacji przekładnika prądowego dla prądów odkształconych błąd prądowy transformacji poszczególnych harmonicznych z obwodu pierwotnego do obwodu wtórnego. Pozwala to na określenie dokładności przekładnika podczas oceny jakości energii elektrycznej i wyznaczania wartości skutecznych zaburzeń przewodzonych występujących w sieci elektroenergetycznej.
EN
In order to ensure proper evaluation of the power quality and estimation of the conducted disturbances level in the power networks instrument transformers should ensure a fixed accuracy also for transformation oi distorted currents. Developed method allows to determine the accuracy of current transformer tor transformation of distorted primary current higher harmonics. Analysis were made for the current transformer with toroidal l core made from permalloy NiFe78.
19
Content available remote Właściwości metrologiczne przekładnika prądowego wyższych częstotliwości
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz właściwości metrologicznych pomiarowego indukcyjnego przekładnika prądowego wyższych częstotliwości i klasycznego przekładnika prądowego o częstotliwości znamionowej 50 Hz podczas transformacji sinusoidalnych prądów o częstotliwościach od 50 Hz do 20 kHz przeprowadzone w oparciu o częstotliwościowe charakterystyki błędów prądowego i kątowego wyznaczone w opracowanym układzie pomiarowym.
EN
In the paper the results of analysis of the metrological characteristics of the measuring wide band inductive current transformer and typical inductive current transformer designed for accurate transformation of the 50 Hz frequency sinusoidal currents during the transformation of sinusoidal currents at frequencies from 50 Hz to 20 kHz are presented. Conclusions are based on the frequency characteristics of current errors and phase displacement designated in developed measuring system.
20
Content available remote Protection of busbar based on reed switches
EN
A phase comparison scheme of protection of busbar on the reed switches fixed connections near conductors extending from these busbars which does not require current transformers has been studied. The article provides an analysis of its sensitivity and behavior in different modes.
PL
Porównano metody zabezpieczeń przewodów szynowych przełączników kontaktronowych. Uwzględniono przypadki gdy nie jest stosowany przekładnik prądowy.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.