Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  process analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Ziarna ryżu rozdrobniono w młynie walcowym z płytą międzywalcową. Zbadano wpływ zmiennych parametrów roboczych (wielkość szczeliny między walcami, prędkość kątowa walców) na wartość wskaźnika zrównoważonej emisji CO₂. Zwiększenie szczeliny międzywalcowej powodowało zwiększenie wartości wskaźnika emisji, natomiast zwiększenie prędkości kątowej zmniejszało ten parametr. Na podstawie analizy regresji określono, że najkorzystniejszy bilans emisji CO₂ można uzyskać przy prędkości kątowej walców 218–235 rad/s i szerokości szczeliny powyżej 0,75 mm.
EN
Rice grains were comminuted in a mill using a variable size of the inter-roller gap and roller angular velocities. The impact of the variable operational parameters on the values of the sustainable CO₂ emission indicator was examd. The increase in the inter-roller gap resulted in an increase in the sustainable CO₂ emission indicator, while increase in the angular velocity decreased the emission index.
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu rozdrabniania ziaren ryżu w innowacyjnym młynie walcowo-płytowym. Określono zależność między zmiennymi niezależnymi (prędkość kątowa walców i szerokość szczeliny roboczej) a parametrami wskaźnika zrównoważonej emisji CO₂ (pobór mocy, wydajność i zawartość wybranych frakcji rozdrobnionego produktu). Zwiększenie szerokości szczeliny i prędkości kątowej walców powodowało zarówno zwiększenie wydajności, jak i poboru mocy. Zmiany szerokości szczeliny roboczej wpływały na skład granulometryczny produktu.
EN
Rice grains were comminuted in a mill using a variable gap size between rolls and variable angular speeds of the rolls. The impact of the parameters on energy consumption, comminution efficiency and content of selected dimensional fractions of the product was examined. The increase in the size of the grinding gap and the angular velocity of the rollers resulted in an increase in power consumption and grinding yield.
3
Content available remote Analysis of tram authorization process in the Czech Republic
EN
The analysis presented in the paper has been carried out based on binding legal regulations (i.e. ordinances and other legal acts) and the documents actually used in the authorization process of new types of urban rail vehicles at the area of the Czech Republic. Particular emphasis has been put on presentation of the methods and guidelines for the tests related to driving safety, comfort, ride quality, noise, pantographs and other properties and components affecting the driving safety.
PL
Przedstawiona w artykule analiza została przeprowadzona na podstawie obowiązujących przepisów prawnych (rozporządzeń i innych aktów prawnych) oraz faktycznie stosowanych dokumentach w procesie dopuszczenia do eksploatacji nowych typów miejskich pojazdów szynowych na terytorium Republiki Czeskiej. Szczególny nacisk położono na przedstawienie metodyki oraz wytycznych do badania w zakresie: bezpieczeństwa jazdy, komfortu, spokojności biegu, hałasu, odbieraków prądu oraz pozostałych właściwości i elementów mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy.
EN
Analysis of multi-sourced data sets for process improvement purposes requires the selection of relevant techniques enabling data visualisation. There are two main approaches in this scope. The first is based on a raw data and requires from the user determination of properties or patterns while the second one is based on computation of aggregate properties and presentation of the derived data. In the paper we propose to visualize aggregated data in relation to spatial dimension for gaining additional knowledge about process performance. We present an example of performance analysis of machinery used in specific kind of industrial process, namely longwall mining. Our proposals extend range of visualisations that can be used in mining process analysis as well as can be applied in longwall monitoring dashboards and for reporting purposes.
PL
Analiza danych w celu usprawnienia procesu wymaga między innymi wyboru odpowiednich technik wizualizacji danych. Istnieją dwa główne podejścia w tym zakresie. Pierwsze opiera się na wykorzystaniu surowych danych i wymaga od użytkownika określenia właściwości lub wzorców dla wizualizacji. Drugie natomiast opiera się na wartościach zagregowanych i prezentacji przekształconych danych. W artykule, w celu uzyskania dodatkowej wiedzy na temat realizacji procesu wydobywczego w wyrobisku ścianowym, zaproponowano wizualizację zagregowanych danych w odniesieniu do wymiaru przestrzennego realizowanego procesu. Jako przykład przedstawiono wizualizację obciążenia organu kombajnu ścianowego w odniesieniu do położenia w ścianie. Przedstawione propozycje rozszerzają zakres wizualizacji, które mogą być wykorzystane w analizie procesu wydobywczego. Mogą również znaleźć zastosowanie w pulpitach menedżerskich (dyspozytorskich).
EN
The execution of medical orders is a special e-service provided in hospitals. The results of studies carried out so far prove that the implementation of IT solutions does not al-ways lead to improved patient service. The purpose of the study was to define the role of the process-based approach and advantages resulting from the use of process analysis in the execution of medical orders. Process analysis and process mapping was carried out with the use of the BPMN standard and iGrafx software. The studies carried out confirmed the problem consisting in the absence of a detailed preimplementation analysis and proved how significant, in terms of shaping the logistics of e-services in hospitals, the role of modelling the process related to the execution of medical orders is. The studies led to the identification of limitations in the ‘AS IS’ process and to the definition of possible changes.
PL
Szczególną e-usługą świadczoną w szpitalu jest realizacja zlecenia lekarskiego. Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań pokazują, iż wdrożenie rozwiązań informatycznych nie zawsze skutkuje poprawą poziomu obsługi pacjenta. Celem badań było określenie roli podejścia procesowego i korzyści wynikających z zastosowania analizy procesowej w zakresie realizacji zlecenia lekarskiego. Analiza procesowa i mapowanie procesów zostało wykonane przy użyciu standardu BPMN z wykorzystaniem oprogramowania i Grafx. Przeprowadzone badania potwierdziły problem polegający na braku wnikliwej analizy przedwdrożeniowej oraz wykazały, jak ważną rolę na gruncie kształtowania logistyki e-usług w szpitalu odgrywa modelowanie procesu związanego z realizacją zlecenia lekarskiego. Badania doprowadziły do identyfikacji ograniczeń w obecnie funkcjonującym procesie oraz określenia możliwych do uzyskania zmian.
PL
Zarządzanie łańcuchem dostaw w branży napojów jest zagadnieniem złożonym, ważna jest bowiem pełna kontrola nad procesami logistycznymi poprzez usprawnianie identyfikacji, dystrybucji czy terminowości dostaw. Jednym z rozwiązań, pozwalającym na zoptymalizowanie procesów logistycznych w łańcuchu dostaw, jest etykieta logistyczna GS1, za pośrednictwem której producenci, hurtownicy, dystrybutorzy, detaliści, przewoźnicy czy operatorzy logistyczni mogą przekazywać informacje w ustandaryzowany, a przez to jednoznacznie w skali świata, zrozumiały sposób. Przedsiębiorstwa z branży napojowej, widząc wzrost rynku, poszukują rozwiązań technicznych i organizacyjnych pozwalających na usprawnienia wewnątrz swoich magazynów i w relacjach z kontrahentami. Standaryzacja zgodna z GS1 jest tu niezwykle pomocna, a w wielu przypadkach wręcz niezbędna. Wynika to także z przeprowadzonych badań. Wiele przedsiębiorstw, zwłaszcza tych o ugruntowanej pozycji rynkowej, jest świadomych korzyści płynących ze stosowania standardów GS1 i wprowadza technologie informatyczne w obszarze magazynowania, przez co optymalizuje swoje procesy.
EN
Supply chain management in the beverageindustry is a complex issue; it is important to have full control over logistics processes by improving of identification, distribution and on-time deliveries. One of the solutions improving logistic processes in the supply chain is the GS1 logistic label, through which manufacturers, wholesalers, distributors, retailers, carriers and logistic service providers can transfer information in a standardized and worldwide understandable way. Beverage companies, as facing the growth of the market, are looking for technical and organizational solutions that allow introducing the improvements within internal warehouses and in relations with contractors. Standardization in line with GS1 is extremely helpful here, and even indispensable in many cases. It is also results from the research. Many companies, especially those with a stable market position, are aware of the benefits of using GS1 standards and they implement IT technologies in the field of storage, to optimize their processes.
7
Content available remote Analiza procesu pękania żelbetowej powłoki chłodni kominowej
PL
W artykule podjęto temat modelowania procesu pękania powłoki chłodni kominowej, jaki stwierdzono w badanych dwóch żelbetowych chłodniach, gdzie po wykonaniu ich remontu pojawiły się siatki pęknięć na powłokach. Przeprowadzone analizy numeryczne miały na celu opisanie procesu postępującej degradacji powłoki chłodni dla założonego modelu mechanizmu powstawania i propagacji pęknięć powłoki.
EN
The modeling of the cracking process of the concrete cooling tower is presented. The inspiration of the research was the technical condition inspection of two cooling towers, where after the cooling towers repairing the cracks were noticed. The numerical analysis let describe the degradation process for assuming model of arising and propagation process of the cooling towers cracks.
EN
The paper presents selected issues related to process and risk management in mining companies. For the purpose of identification and analysis of processes in the underground mine, process mining techniques were proposed. An example of their application in analysis of roof support operation process in underground coal mine is presented.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące zarządzania procesami i ryzykiem w przedsiębiorstwach górniczych. Na potrzeby identyfikacji i analizy procesów w kopalni podziemnej zaproponowano wykorzystanie technik eksploracji procesów. Opisano przykład eksploracji procesu działania obudowy zmechanizowanej w kopalni podziemnej.
PL
W artykule przedstawiono kwestie bezpieczeństwa żywności i wybrane problemy, z którymi można się spotkać w procesach związanych z transportem tych produktów. W artykule opisano aspekt identyfikowalności produktów żywnościowych transportowanych w łańcuchu dostaw. W szczególności scharakteryzowano problemy zdefiniowane w obszarze przyjęć do centrum dystrybucyjnego (CD) sieci handlowej i wydawania towarów z CD do sklepów. Identyfikowalność to zdolność śledzenia (odtworzenia historii) przepływu dóbr w łańcuchach dostaw wraz z rejestracją parametrów identyfikujących te dobra oraz wszystkie lokalizacje objęte tym przepływem.
EN
This article presents the issue of food safety from the perspective of selected problems that can be encountered in the transport processes of these products. The article focuses mainly on the traceability aspects of food products transported in the supply chain. In particular, the problems identified in the reception area to the distribution center and warehouse releases are described. Traceability is the ability to track (trace) the flow of goods in supply chains, including the registration of parameters identifying those goods and all locations covered by the flow.
PL
Systemowe i ukierunkowane na optymalizację procesów zarządzanie magazynem jest obecnie konieczne. Nie jest ono możliwe bez systemu automatycznej identyfikacji, wykorzystującego powszechnie akceptowalne standardy GS1. Automatyczna identyfikacja wykorzystywana w procesach magazynowych nie jest oczywiście rozwiązaniem wszystkich problemów przedsiębiorstwa w logistyce magazynowej. Należy pamiętać, że techniki ADC nałożone na istniejące, niezweryfikowane procesy nie wniosą wiele nowego, a mogą bardzo skomplikować życie ich użytkownikom. Techniki ADC należy stosować dopiero po przeanalizowaniu i prawidłowym zdefiniowaniu procesów w magazynie. Dopiero wtedy możliwe będzie osiąganie optymalnej funkcjonalności w codziennej pracy, a w sytuacjach kryzysowych natychmiastowe, sprawne i bezbłędne przeciwdziałanie kryzysowi. Pozwoli to także na spełnienie wymagań prawnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i śledzenia żywności – traceability.
EN
System-oriented and process-oriented warehouse management is a necessity nowadays. It is not possible without an automatic identification system that uses widely accepted GS1 standards. Automatic identification used in warehouse processes does not, of course, solve all the company problems in warehouse logistics. Please note that ADC techniques imposed on existing, unverified processes will not bring much new and can complicate the users live. ADC techniques should be used only after analyzing and correctly defining the processes in the warehouse. Then it will be possible to achieve optimum functionality in daily work, and an immediate and error-free emergency response in crisis situations. It will also allow meeting the legal requirements for ensuring food safety and traceability.
PL
Istotą identyfikowalności jest możliwość monitorowania ruchu i pochodzenia danego produktu (partii produkcyjnej) na każdym etapie łańcucha dostaw, czyli możliwość uzyskania danych z poprzedniego etapu łańcucha (od kogo i co otrzymano?) i jednocześnie dostarczenia informacji do następnego etapu (do kogo i co wysłano?). W artykule opisano, w jaki sposób firma sektora żywnościowego może zarządzać procesem identyfikowalności w kontekście magazynu wyrobów gotowych.
EN
The essence of traceability is the possibility to monitor each product (and lot number) on every stage of a supply chain. In other words, this is the possibility of gathering data from previous stage of chain (from whom and what was received?) and delivering the gathered information to the next stage in a simultaneous way (to whom and what was sent?). The article describes how a company from the food sector can manage the traceability process in the context of the finished goods’ warehouse.
12
Content available remote Usprawnianie procesów budowlanych z wykorzystaniem Lean Management
PL
W artykule przedstawiono zasady usprawniania procesów budowlanych z wykorzystaniem metody zarządzania Lean Management i zaprezentowano zastosowanie ich (wraz z analizą procesu przy użyciu Tablicy Doskonalenia Procesu Budowlanego) w przypadku składowania oraz dostaw materiałów budowlanych na budowę biurowca w centrum miasta, na której są ograniczone możliwości magazynowania. Autorzy przedstawili także rezultaty dotyczące wprowadzenia zaproponowanych rozwiązań z wykorzystaniem metod m.in. 5S.
EN
The article presents the principle of improving construction processes using management methodologies – Lean Management. The study cites case study related to the process of storing and supplying of building materials for construction, with limited storage capacity – building an office building in the city center with analysis using Construction Process Improvement Matrix. Authors presented also results involving introduction of proposed solutions connected with among others 5S method.
Logistyka
|
2015
|
nr 6
474--476, CD
PL
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania analizy procesowej oraz programowania nieliniowego do wyznaczenia optymalnej partii produkcji. Zwrócono uwagę na wystąpienie relacji trade-off, związanych z zachowaniem odpowiednich standardów obsługi klienta przy minimalizacji łącznych kosztów zapasów i przy zachowaniu ciągłości procesu produkcyjnego.
EN
The article presents the opportunity of use of the process analysis and nonlinear programming to determine the optimum batch production. Attention was drawn te the occurrence of trade-off relationship, associated with appropriate standards of customer service while minimizing the total cost of inventory and maintaining the continuity of the production process.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
1730--1739, CD 1
PL
Przedsiębiorstwa szukając recept prowadzących do wyższej efektywności działania wracają do idei procesów. Założeniem podejścia procesowego jest optymalizacja działań, mając na uwadze przede wszystkim procesy, a nie funkcje, dlatego też proces jest naturalnym determinantem osiągania wzrostu efektywności przez przedsiębiorstwo. Celem podejścia procesowego do zarządzania przedsiębiorstwem jest uzyskanie wysokiego poziomu niezawodności w konkretnym działaniu Autor niniejszej publikacji charakteryzuje analizę procesową, zarządzanie procesowe, mapowanie procesów, a także metodologię IDEF.
EN
Companies are looking for recipes for greater effectiveness and get back to the idea of processes. The principle of a process approach is the optimisation of actions taking into consideration processes, not functions. Therefore, it is a process that determines the growth of effectiveness of a company. The aim of a process approach to a company management is achieving a high level of reliability in a precise situation. Author of this paper characterized process analysis, process management, process mapping as well IDEF methodology.
15
Content available remote Hurtownie procesów
PL
W artykule przedstawiono ogólny model architektury hurtowni procesów biznesowych jako systemu analiz procesów biznesowych i wspomagania podejmowania decyzji. Przedstawiono wstępne wyniki realizacji konstrukcji składu danych o procesach, zarówno ich definicji i zrealizowanych instancji, oraz rozszerzonej o wykorzystanie ontologii i metody transformacji i unifikacji procesów pochodzących z różnych źródeł (ETL). Zaprezentowano również problematykę związaną z konstrukcją procesów dynamicznych (quasi-ad hoc) oraz podstawowe metody analiz strukturalnej i semantycznej procesów jako elementów składowych metod analizy procesów.
EN
The main purpose of this paper is to present an architectural framework for the warehouse of business processes. This concept has been developed as a basis for a business process analysis and a decision support system construction. Following work concentrates on preliminary results gathered from the conducted research, concerning designed analytical approach. Main parts of this method refer to construction of a data store holding process definitions as well as instances of executed processes. We have also managed to solve some secondary issues connected with process unification and transformation tasks using ontology-based mechanisms. Fusing described elements a consistent framework have been defined, which concentrates on a dynamic process construction and a process data flow semantic unification.
PL
Celem badań była ocena niezawodności i stabilności procesu oczyszczania ścieków z wykorzystaniem analizy niezawodności i statystycznej kontroli jakości. Ocena ta była przeprowadzona z wykorzystaniem tzw. analizy procesu i kart kontrolnych. Badana oczyszczalnia pracuje niestabilnie, czego przyczyną są okresowe duże ładunki zanieczyszczeń zawarte w ściekach surowych.
EN
Aim of this study was to evaluate the reliability and stability of the treatment process using reliability analysis and statistical quality control. This evaluation was performed using the process analysis and control charts. The study sewage treatment plant works unstable, which is caused by periodic high loads of pollutants in raw wastewater.
EN
The paper attempts to demonstrate the role and importance of process modeling and reengineering logistics processes in the selected public administration organization. First, it presents the characteristics and selected rules of operation in the organization of public administration organizations in Poland. Next, it describes the concept of a systemic approach in management and reengineering idea, seen as structural, organizational and technical reconstruction of processes, which serves the achievement of improving their efficiency. Practical principles of modelling, analysis and reengineering processes are presented for example of selected logistic process in public administration organizations.
18
Content available Metody identyfikacji procesów w budownictwie
PL
W artykule opisano pięć metod identyfikacji procesów z różnego punktu widzenia. Postulowano, aby system identyfikacji procesów integrował sferę zarządzania i wykonania inwestycji, gdyż brak procesów zarządzania w kosztorysowaniu może być powodem dużych strat finansowych. Zasugerowano kierunek współpracy uczelni z przedsiębiorcami. Tematem współpracy może być opracowanie modelowego systemu identyfikacji procesów dla budownictwa.
EN
This article describes five methods of identifying processes from various points of view. It is proposed that a system for identification of processes should integrate the domains of management and execution of projects, since the absence of management processes in cost calculation may lead to large financial losses. A suggestion is made as to a direction for cooperation between firms and academic institutions. Cooperation may relate to the development of a model system of process identification for the construction industry.
19
Content available remote Podejście procesowe w świetle badań polskich przedsiębiorstw
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych na temat zainteresowania podejściem procesowym przez polskie przedsiębiorstwa. Wskazano na trudności, wynikające z zarządzania procesami. Pokazano, że większość przedsiębiorstw stosuje podejście procesowe w zarządzaniu, napotyka jednak na trudności wynikające z identyfikacji procesów i działań oraz z zarządzania procesami. Do podstawowych trudności w zarządzaniu procesami należy zaliczyć zorientowanie przedsiębiorstwa w sposób funkcjonalny oraz trudności związane z przepływem informacji między jednostkami organizacyjnymi. W artykule podkreślono także, iż w większości firm pracownicy biorą czynny udział w realizacji procesów i działań oraz mają możliwość zgłaszania usprawnień. Polskie firmy widzą także potrzebę wykorzystywania narzędzia pomiaru efektywności procesów
EN
The article presents the findings of process approach in Polish companies. It also presents consequential difficulties with the process management. It has been shown that the majority of firms use this particular approach. However it meets consequential difficulties with the process identification and process management. As basic difficulties in processes management we can include functional organization structure and the information flow between organizational divisions. The article also highlighted the fact that in the majority most of firms the employees actively participate in process realization and they have possibility of notifying improvements. Polish firms realize also the need of using tools of the measurement of process effectiveness
20
Content available remote Supply chain management in side company value system
EN
The comprehension of business processes interactions along supply chain is an important factor to succeed in the fast changing and competitive business arena. From competitive point of view there are some critical issues for companies in every day activity: the pressure to reduce overall supply chain costs, exploiting company's assets more effectively, more effective cooperation with trading partners and improving service level of customer. Those issues are the main goal of supply chain's control at first step and managing value of product in supply chain at second step. The ability to create and increase product value in supply chain depends on the ability to control it. The analytical data of a value chain analytical data provides companies with insights into their total product cost and profit behaviour. Logistics strategy controlling that bases on value measures of supply chain has its consequences in activity managment and assets allocation according to the guidelines of four BSC perspectives. Planning of cooperation in a supply chain is a business strategy issue that should base on value chain analysis. The value chain analysis is used to identify the possible sources of improved performance. The management of mutually related business processes is supported by SCM (Supply Chain Management) integrated information system. Applying a progressive approach to cost measurement of the value chain in company's integrated value system also brings a better understanding of their customers' cost, suppliers, products and processes as they move through procurement, production or distribution chain. This paper focuses on the benefits of supply chain management inside company's integrated value
PL
Zdolność do interakcji procesów biznesowych przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw jest ważnym czynnikiem sukcesu w szybko zmieniającym się otoczeniu konkurencyjnym. Dążenie do redukcji kosztów łańcuchowych produktu, efektywne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa czy efektywna współpraca z partnerami biznesowymi w łańcuchu dostaw, stanowią wybrane przykłady wielu zabiegów zmierzających do podwyższenia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku. Te działania są głównym celem kontroli i sterowania łańcuchem dostaw ukierunkowanych na zarządzanie wartością produktu wzdłuż całego łańcucha - od zaopatrzenia w materiały, po dostarczenie wyrobu gotowego klientowi na docelowym rynku. Zdolność do tworzenia i podwyższania wartości produktu w łańcuchu dostaw zależy od zdolności do kontroli i sterowania łańcuchem dostaw. Dane analityczne łańcucha wartości umożliwiają spojrzenie przedsiębiorstwa na całkowity łańcuchowy koszt produktu i kształtowanie się zysku. Controlling strategii logistycznych bazujący na pomiarze wartości w łańcuchu dostaw, wspomaga zarządzanie działaniami i alokację zasobów w łańcuchu, zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z analizy czterech perspektyw metodyki BSC. Planowanie współpracy w łańcuchu dostaw jest zagadnieniem strategii biznesowej, która powinna bazować na analizie łańcucha wartości. Zastosowanie pomiaru kosztów łańcucha wartości w zintegrowanym systemie wartości przedsiębiorstwa, pozwala na lepsze zrozumienie kosztów tworzonych przez klientów, dostawców i produkty w trakcie przepływu w łańcuchu zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. W artykule wskazano na istotne znaczenie i korzyści wynikające z zarządzania łańcuchem dostaw dla zintegrowanego systemu wartości przedsiębiorstwa.konieczne staje się prowadzenie przez przedsiębiorstwo usystematyzowanych działań zmierzających do wyboru dostawców najlepiej spełniających jego oczekiwania zarówno w zakresie jakości materiałów, warunków kosztowych, terminów realizacji dostaw, jak i innych wymagań wynikających z realizacji jego podstawowej działalności. Kształtowanie polityki zakupów powinno zatem opierać się na dostępnych metodach planowania zaopatrzenia. Autorzy artykułu przybliżają podstawowe metody wspomagające decyzje w obszarze logistyki zaopatrzenia
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.