Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  collective transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł ma celu wskazać potencjalne korzyści, jakie może dać bezpłatna komunikacja publiczna miastom i ich mieszkańcom. Od 2007 roku w Polsce coraz częściej miasta decydują się na innowacyjne podejście w postaci rezygnacji z pobierania opłat za przejazd. Od tamtej pory na ten krok zdecydowało się kilkadziesiąt miejscowości. Mimo że zjawisko w Polsce jest dość nowe, to na świecie z bezpłatną komunikacją publiczną eksperymentuje się od blisko 60 lat. W artykule zaprezentowane są przykłady miast, gdzie taka komunikacja funkcjonuje, przedstawiony jest wpływ bezpłatnej komunikacji na ruch samochodowy, liczbę pasażerów, skutki społeczne, a także jej krytyka oraz podsumowanie. Autor, na podstawie literatury, nie rozstrzyga o bilansie pozytywnych i negatywnych skutków wprowadzenia bezpłatnej komunikacji.
EN
The article aims to present potential benefits of introducing fare-free public transport for cities and their residents. Since 2007, cities in Poland have been increasingly opting for an innovative approach of abolishing public-transport fares. Since then, several dozen towns have decided to take this step. Although the phenomenon is relatively new in Poland, the world has been experimenting with fare-free public transport for nearly 60 years. The article presents examples of cities where such transport operates as well as free public transport impact on the car traffic and number of passengers, social effects, its criticism and the summary. Based on literature, the author doesn’t decide about positive and negative effects of introducing fare-free public transport.
PL
W artykule opisane zostały zasady realizowania badań jakości przewozów pasażerskich i analiza wskaźników służących do oceny jakości transportu w Poznaniu w latach 2013–2019. W Polsce regulacje dotyczące transportu publicznego określa Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku. Na podstawie zapisów tej ustawy, umowy pomiędzy organizatorami a operatorami przewozów powinny zawierać m.in. warunki dotyczące norm jakości oraz podnoszenia jakości usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Umowa pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu a MPK Poznań Sp. z o.o. w dość precyzyjny sposób określa wskaźniki służące do badania jakości przewozów, gdyż mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia za świadczenie usług przewozowych. W pierwszej części artykułu przedstawiono standardy dla oceny jakości usług przewozowych w Poznaniu, natomiast w drugiej – wyniki badań i wnioski z komentarzami.
EN
The article presents the principles of conducting research on the quality of passenger transport and the analysis of indicators used to assess the quality of transport in Poznań in the years 2013– 2019. In Poland, the regulations concerning public transport are set out in the Act on Public Collective Transport of 16 December 2010. On the basis of the provisions of this Act, agreements between the organizers and transport operators should include, among other things, conditions concerning quality standards and improving the quality of services provided in the field of public mass transport. The agreement between the Urban Transport Authority in Poznań and MPK Poznań Sp. z o.o. specifies in a detailed manner the indicators used to examine the quality of transport, as they affect the amount of remuneration for providing transport services. The first part of the article presents standards for the assessment of the quality of transport services in Poznań, while the second part presents the results of research and conclusions with comments.
PL
Przygotowany artykuł omawia tematykę sterowania ruchem oraz priorytetu dla komunikacji miejskiej w Krakowie na wybranym odcinku. Pokrótce została omówiona problematyka wpływu transportu indywidualnego na transport zbiorowy na obszarze miasta Krakowa, oraz przedstawiono zastosowane systemy obszarowego sterowania ruchem. Analizie poddano ciąg komunikacyjny wzdłuż Alei Pokoju pod kątem obecnie stosowanych koncepcji sterowania sygnalizacją, a następnie opracowano model mikrosymulacji w programie Aimsun. Wyniki symulacji zaprezentowano w postaci kilku wariantów umożliwiających poprawę funkcjonowania komunikacji miejskiej na omawianym odcinku.
EN
The article is about traffic control and priority for public transport in Cracow on a selected segment. The issue of the influence of individual transport on public transport in Cracow and local Urban Traffic Control System were introduced. The communication segment along the Aleja Pokoju was analyzed in terms of currently used signal control concepts, and then a model of microsimulation has been developed in the Aimsun software. The results of the simulation were presented in the form of several variants to allow improvement of the functioning of public transport on the discussed segment.
4
Content available Zmiany w Ustawie o publicznym transporcie zbiorowym
PL
Artykuł prezentuje regres transportu publicznego na obszarach wiejskich w Polsce oraz systematyzuje próby zapobiegania temu regresowi, podejmowane w kolejnych regulacjach oraz ich projektach. Regres transportu publicznego na terenach wiejskich wynika z rosnącej dostępności motoryzacji, wyludniania się tych terenów, niżu demograficznego oraz rosnących kosztów prowadzenia przewozów – zwłaszcza kosztów osobowych i paliw. Wszystko to powoduje, że model rynkowej organizacji przewozów, wspieranych jedynie dopłatami do ulg ustawowych, który jeszcze kilkanaście lat temu był skuteczny – przestaje zapewniać nawet minimalny poziom skomunikowania obszarów wiejskich. Odpowiedzią na ten model były kolejne regulacje i projekty. Wszystkie one nie w pełni odpowiadały na przyczyny regresu – m.in. w niewielkim stopniu zdawały się nakłaniać samorządy do podejmowania funkcji organizatora przewozów, nie identyfikowały i nie usuwały barier podejmowania tej funkcji, a także nie zapobiegały ryzyku, że w wyniku zmian dodatkowe obszary zostaną pozbawione obsługi komunikacyjnej. Stąd też zaproponowano autorski model, który stanowi syntezę dotychczasowych badań i dyskusji z praktykami. Opiera się on na identyfikacji przyczyn regresu transportu publicznego, którymi są m.in. funkcjonowanie odrębnych przewozów szkolnych i publicznych, rozdrobnienie kompetencji między różne szczeble samorządu, brak wyposażenia władzy lokalnej w skuteczne narzędzia regulowania rynku opartego na konkurencji, która bywa rujnująca bądź nieefektywna oraz finansowanie publiczne umożliwiające nadużycia i dofinansowujące w największym stopniu linie najmocniejsze, często dochodowe.
EN
The article presents the regression of public transport in rural areas in Poland and systematizes attempts to prevent this regress, taken in subsequent regulations and their projects. The regression of public transport in rural areas results from the growing availability of motorization, depopulation of these areas, demographic decline and rising costs of transport – especially personnel and fuel costs. All this is is resulted with the fact that the model of the market organization of transport, supported only by subsidies to statutory concessions, which was effective several dozen years ago – ceases to provide even a minimal level of communication of rural areas. Further regulations and their projects were the answer to this model. All of them did not fully respond to the reasons for the regress – among others they did not seem to encourage local governments to take the role of transport organizer to a small extent, they did not identify and remove barriers to this function, and they did not prevent the risk that, as a result of changes, additional areas would be deprived of transport services. Therefore, an original model was proposed, which is a synthesis of current research and discussions with practitioners. It is based on identifying the reasons for the regression of public transport, including functioning of separate school and public transport, fragmentation of competences between various levels of local government, lack of local authority equipment in effective tools for regulating the market based on competition, which is sometimes ruinous or ineffective, and public financing enabling frauds and co-financing the most powerful, often profitable lines.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie najnowszych samodzielnych systemów transportu zbiorowego, które zostały uruchomione w latach 2016–2018. Artykuł obejmuje wyłącznie analizę niezależnych sieci, które nie są powiązane z systemami transportu aglomeracyjnego. W analizie uwzględniono przyjęte modele organizacji przewozów, przebieg tras linii komunikacyjnych, dostępność przystanków komunikacyjnych, zakres czasowy funkcjonowania przewozów, wielkość pracy eksploatacyjnej i systemy taryfowo-biletowe.
EN
The aim of the article is to present the latest public transport systems launched between 2016 and 2018. The article covers only the analysis of independent networks that are not linked to agglomeration transport systems. The analysis takes into account adopted models of transport organization, course of transport routes, availability of transport stops, time range of transport operations, volume of operational work and tariff-ticketing systems.
EN
The article presents an adverse impact of the transport in agglomerations on the environment and climate conditions. The sources and acceptable levels of environmental pollution and climate degradation are presented as well as contribution of the cars to this process, together with the actions undertaken with a view to reduce the emission. The trends in modernizing of the public transport systems are pointed out, inclusive of justification of the ecological tramtrain system implementation. The next part of the paper includes comparison of the features of the tram and passenger rail vehicles used for public transport in agglomerations. A brief outline of the actions initiated to implement the tram-train system in Poland is depicted. The final part of the article highlights the technical issues related to the difference between the tram and rail vehicle construction and equipment and discusses the scope of organizational and legal tasks necessary to undertake the practical measures. The Polish contractors potentially able to perform these tasks are indicated. In the last part a brief assessment of railway network suitability for implementation of the tram-train system was carried out on the example of the Poznań agglomeration. An extensive bibliography makes an essential part of the paper. The present article is a continuation of the earlier papers developed with participation of the author. Some of these problems have been only identified in the former papers and, therefore, they are discussed here more clearly, due to their importance to the topic of the tram-train system. The second part of the article will be published in the next issue of the quarterly Rail Vehicles.
PL
W artykule przedstawiono negatywne oddziaływanie transportu w aglomeracjach na stan środowiska i klimat. Opisano źródła i dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń środowiska i degradacji klimatu oraz udział samochodów w tym procesie oraz podejmowane działania dla ograniczenia emisji. Przedstawiono tendencje unowocześniania systemów komunikacji zbiorowej oraz uzasadnienie wdrażania ekologicznego systemu tram-train. W dalszej części artykułu porównano cechy tramwaju i pasażerskich pojazdów kolejowych jako środków transportu zbiorowego w aglomeracjach. W krótkim zarysie opisano działania, jakie zostały podjęte dla wdrożenia systemu tram-train w Polsce. W końcowej części artykułu odniesiono się do zagadnień technicznych związanych z różnicami w zakresie budowy i wyposażenia tramwajów i pojazdów kolejowych, a także omówiono zakres prac organizacyjno-prawnych, których podjęcie jest niezbędne dla rozpoczęcia działań praktycznych. Wskazano potencjalnych realizatorów tych działań na poziomie krajowym. W ostatniej części przeprowadzono, na przykładzie aglomeracji poznańskiej, krótka analizę przydatności sieci kolejowej do wprowadzenia systemu tram-train. Istotną częścią artykułu jest obszerna lista bibliografii. Niniejszy artykuł jest kontynuacją wcześniejszych artykułów, których autor był współautorem. W poprzednich artykułach niektóre zagadnienia były tylko zasygnalizowane, dlatego jednak w związku z ich istotnym znaczeniem dla tematu systemu tram-train zostały omówione szerzej. Druga część artykułu zostanie opublikowana w kolejnym numerze kwartalnika Pojazdy Szynowe.
7
Content available Ocena komfortu podróży w komunikacji miejskiej
PL
Wielkie aglomeracje miejskie nie byłyby w stanie funkcjonować bez sprawnych układów komunikacyjnych. Ułatwiają one i przyśpieszają przemieszczanie się osób z określonego miejsca do punktu docelowego. Istotną częścią układów komunikacyjnych jest transport miejski, a w szczególności transport zbiorowy. Ma on ogromny wpływ na jakość życia w mieście, ochronę środowiska, rozwój gospodarczy miasta. Artykuł omawia zagadnienia komfortu podróżowania pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu napełnienia, tj. liczby pasażerów podróżujących. Badania przeprowadzono na podstawie obserwacji wybranej linii tramwajowej w aglomeracji krakowskiej.
EN
The objective of the paper was the study on the level of travel comfort as perceived by passengers using municipal public transport. The research was exemplified with results from the observations of passenger flow on tramway line No14 in Krakow’s city transit system. A practical objective was an analysis of number of people using tramway lines and a relationship of these parameters in terms of time of the day and day of the week. The aim of the data analysis was to assist in defining whether the tramway provides comfort of travelling to passengers in terms of congestion, and whether tramway vehicles arrive at the stops with sufficient frequency. The gathered data allowed to determine whether transit planning system of the line No14 works correctly or it needs modifying. The article comprises three parts. The first part was devoted to definition and theoretical description of issues connected with comfort of travel. It also contains definitions of basic issues connected with the topic. The second part contains description of the tramway vehicles type and the route they travel on. It also comprises description of measurement methods, and places and times the measurements were taken. In the third part results of studies and their analysis were presented, based on which conclusions can be drawn.
PL
Artykuł prezentuje doświadczenia z budowy, wdrażania i eksploatacji operatorskiego systemu zarządczego umożliwiającego operatywne zarządzanie miejskim transportem publicznym. Skonstruowany i uruchomiony w Miejskich Zakładach Autobusowych w Warszawie system obejmuje około 1500 pojazdów. Są to autobusy, radiowozy i pojazdy techniczne. W artykule przedstawiono klasyfikacje systemów zarządzania transportem publicznym i ponad 30-letnie doświadczenie z ich budowy w Warszawie. Obecnie eksploatowana jest trzecia generacja systemów. Prezentowane rozwiązanie to szereg aplikacji funkcjonalnych wykonywanych przez różne firmy według założeń, wymagań i projektów sformułowanych przez zespół pracowników Politechniki Warszawskiej i Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie.
EN
The article presents experiences in the designing, implementation and operation of an operative management system for public urban transport which covers approximately 1500 vehicles (buses, coaches and technical vehicles) of the Warsaw Municipal Bus Company (MZA Warszawa). In the article classifications of public transport management systems as well as over 30 years of the history and experience in their construction in Warsaw was presented. Currently its third generation is been operating. The system includes number of functional applications performed by various engineering and IT companies according to the requirements and projects formulated by the Municipal Bus Company and Warsaw University of Technology.
PL
W artykule scharakteryzowano rozwój zbiorowego transportu publicznego w polskich miastach w latach 1990-2013. Charakterystyką objęto m.in. zmiany w liczności i strukturze miast posiadających publiczny transport zbiorowy, w wielkościach realizowanych przewozów, długości linii komunikacyjnych, ilostanie taboru i realizowanej pracy eksploatacyjnej, a także zmiany w udziale transportu publicznego w obsłudze mobilności mieszkańców miast. Obok statystycznego obrazu miejskiego zbiorowego transportu publicznego w artykule przedstawiono ewolucje przepisów regulujących funkcjonowanie miejskiego zbiorowego transportu publicznego i zachodzące w nim przekształcenia organizacyjno-własnościowe.
EN
The article describes the development of collective public transport in the Polish cities in the years 1990-2013. Characteristics included, among the others, changes in the population numbers and structure of the cities with public transport, in the transport volume, the length of transport routes, rolling stock numbers and operational work conducted, as well as changes in the share of public transport serving the mobility of urban dwellers. In addition to the statistical urban picture of the collective public transport the article presents the evolution of the regulations governing the functioning of the urban collective public transport and the organizational and ownership transformations taking place in it.
PL
W ostatnich kilku latach powstało w Polsce kilka systemów ITS. Wiele kolejnych jest na etapie przygotowania, projektowania czy też budowy. Mają one wpisywać się w ogólnoświatowy trend dążenia do zrównoważonego rozwoju. Dlatego właśnie jednym z głównych celów, jakie się przed nimi stawia, jest wspieranie przemieszczeń z wykorzystaniem komunikacji zbiorowej. Można przy tym posługiwać się wieloma kryteriami. Jak więc dobrać te optymalne? W artykule nie ma jednoznacznej odpowiedzi - są za to zamieszczone uwarunkowania, jakimi warto się kierować. Pada również odpowiedź na pytanie, jakie mogą być konsekwencje tych wyborów.
EN
There were created a few ITS in Poland in last years. Many more are at the stage of preparation, design or construction. They fit in with the worldwide trend of the pursuit of sustainable development. Obviously one of the main goals which puts before them is to support public transport. They allows to use multiple criteria. What is the way to select the optimal ones? The article does not give a clear answer, but includes conditions which are worth to be taken into account and consequences of those choices.
PL
Artykuł zawiera analizę punktualności kursowania pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie. Analiza obejmuje kursowanie zarówno autobusów, jak i tramwajów. Podstawą są informacje zgromadzone w czasie obserwacji prowadzonych na przystankach autobusowych i tramwajowych od roku 1997 do 2013. Jedynie za rok 2006 brak jest danych. Od roku 1997 do 2005 obserwacje prowadzone były w ramach systemu SKUT, później obserwacje kursowania pojazdów kontynuowali pracownicy zarządcy transportu zbiorowego, czyli obecnie ZIKiT. W pierwszej części artykułu omówiono istotę badań komunikacyjnych prowadzonych w ramach systemu SKUT i przez ZIKiT. Poświęcono temu zagadnieniu dużo miejsca, bo jak później pokaże to analiza punktualności, zmiana sposobu przeprowadzania obserwacji kursujących pojazdów spowodowała gwałtowną zmianę wartości wskaźników. Następnie zaprezentowano analizę punktualności kursowania pojazdów obejmującą 2 części. W pierwszej części przedstawiono zmienność wskaźników punktualności, a w drugiej kształtowanie się średnich odchyłek punktualności d. Wartości wskaźników punktualności ustalono dla punktualności bezwzględnej (d = 0) oraz przy uwzględnieniu przyjętego przedziału tolerancji <-2, 1>. Średnie odchyłki punktualności kursowania były obliczane najpierw dla wszystkich obserwowanych kursów pojazdów, a później tylko dla kursów opóźnionych. Obliczenia wskaźników punktualności i średnich odchyłek punktualności dotyczyły okresów rocznych. Oprócz obliczeń dla wszystkich pojazdów liczono również wartości wskaźników punktualności oddzielnie dla autobusów i tramwajów oraz dla dni roboczych i weekendowych. Zmienność wartości wskaźników i średnich odchyłek zilustrowano na wykresach. Dopełnieniem powyższych analiz są dane o zmianach liczby kursów autobusów i tramwajów objętych obserwacjami komunikacyjnymi. Publikacja wskazuje, że dobór zbioru danych wykorzystywanych do obliczania wskaźników punktualności, a zwłaszcza sposób przeprowadzania obserwacji komunikacyjnych, mają istotny wpływ na uzyskiwane wyniki. Szczególnie ważne wydaje się przeprowadzanie obserwacji kursowania pojazdów bez wiedzy przewoźnika.
EN
The article contains analysis of punctuality of vehicles of the MPK SA in Cracow. The analysis includes rides of trams and buses. Information gathered during observations at the bus’s and tram’s stops from 1997 till 2013 is on the basis of this analysis. Only 2006 year is not covered with data. From 1997 to 2005 observations were conducted in the framework of the SKUT system, further observations were continued by the staff of public transport management company – currently it is the ZIKiT. In the first part of the article the matter of transport researches in the framework of the SKUT system as well as by ZIKiT has been discussed. This issue has been presented in details since – as the further analysis of punctuality will prove: the change of observations’ methodology of running vehicles resulted in sudden change of indicators’ values. Then analysis of punctuality of vehicles including two parts was presented. In the first part variability of punctuality indicators’ and in the second part – shaping of average punctuality’ deviation d were presented. Values of punctuality indicators have been determined for absolute punctuality (d = 0) and taking under consideration determined range of tolerance <-2, 1>. Average deviations of punctuality were calculated firstly for all observed vehicles’ rides and further only for delayed rides. Calculations of punctuality’ indicators were conducted for the period of a year. Apart from calculation for all vehicles also separate calculations for trams and buses were conducted as well separately for working days as well as for weekends. Variability of indicators’ values and average deviations have been illustrated on the diagrams. Completion of above analysis is data concerning changes in number of buses’ and trams’ rides included in the transport observations. The article indicates that selection of dataset used for calculation of punctuality indicators and especially methodology of transport observations are of significant impact on the gathered results. Especially important seems to be conducting observations without informing a carrier.
PL
Współczesny dworzec kolejowy nie może być już traktowany jedynie jako przystanek kolejowy, ale jako punkt integrujący różne środki transportu w formie zintegrowanego węzła przesiadkowego. Tylko całościowe myślenie o transporcie w regionie, czyli również lepsze skomunikowanie kolei z innymi środkami transportu, może przełożyć się na lepsze wykorzystanie komunikacji zbiorowej, lepsze napełnienie pociągów, większą częstotliwość ich przejazdów, a zarazem bardziej efektywne wykorzystanie całego systemu.
PL
W artykule zaprezentowano charakterystykę stanu organizacji przewozów w ramach systemu transportu pasażerskiego w województwie zachodniopomorskim. Charakterystyka dokonana została w ujęciu trzech subsystemów przewozów pasażerskich: o zasięgu ponadregionalnym (obejmującym przewozy krajowe – międzywojewódzkie oraz przewozy międzynarodowe), regionalnym (w tym przewozy transgraniczne) oraz lokalnym (obejmującym w szczególności transport miejski). Wskazane zostały podstawowe gałęzie transportu, wykorzystywane do obsługi ruchu pasażerskiego w poszczególnych rodzajach przewozów wraz z kluczowymi relacjami.
EN
Characteristics of organization of the passenger transport system in the Zachodniopomorskie voivodeship is presented in the article. Description refers to 3 passenger transport subsystems: over regional range (including national transport – between regions (voivodeships) and international transport), regional range (including trans-border transport) and local range (including especially urban transport). Basic transport branches used for passenger services with reference to particular transport means together with the key destinations are indicated in the article.
PL
Tramwaj wodny – środek miejskiej komunikacji zbiorowej czy jednostka przewozów turystyczny? Identyfikacja, zestawienie i analiza czynników transportu nowopowstałej usługi przewozowej z komunikacją miejską i przewozem turystycznym tj. :cennik biletów, sposobu dystrybucji biletów, czasu przejazdu dostępności, przebieg trasy i częstotliwości kursowania. Wskazanie funkcji przewozowej tramwaju wodnego w Gdańsku.
EN
Water bus – public or touristic mean of transport? Identification, analysis and correlation of the new transport service with public transport and tourist transport, that is: ticket price-list, tickets distribution, travel time, accessibility, the route and frequency. Indication of the transport function of the water bus in Gdańsk.
EN
Public transportation has been the cheapest way of travelling for a long time. However, the development of the automotive industry, an increase in income of the society, attaching significance to the comfort and expectations concerning high-quality communication services mean that transport companies must pay particular attention to the passengers’ assessment of quality and strive to meet their requirements and needs. The article presents a comparative analysis focused on the results of research on quality of public transport in Bydgoszcz carried out in 2009 and 2014.
PL
Rosnąca liczba pojazdów samochodowych, a co za tym idzie zwiększające się zatłoczenie ulic przyczyniło się do pogorszenia jakości komunikacji tramwajowej i autobusowej na początku lat dziewięćdziesiątych ostatniego stulecia. Zjawisko to było przyczyną zastosowania priorytetów w ruchu dla pojazdów transportu zbiorowego w celu poprawy jej atrakcyjności i zachęcenia potencjalnych pasażerów do korzystania z tego rodzaju transportu. W artykule przedstawiono na tle polityki transportowej miasta rozwiązania stosowane w Krakowie w zakresie wydzielonych pasów tramwajowo-autobusowych, w szczególności rozwiązania w zakresie integracjikomunikacji tramwajowej i komunikacji autobusowej (wspólne pasy tramwajowo-autobusowe). Dokonano też oceny zastosowanych rozwiązań.
EN
Growing number of vehicles causing raise of street congestion has caused decline in conditions of tram’ and bus’ transport quality in the Nineties of last century. This phenomenon contributed with implementation of priorities in the traffic for the public transport vehicles in order to improve their attractiveness and to encourage possible passengers to use this mode of transport. Solutions implemented in the scope of separated tram-bus lanes in Cracow in the light of transport policy have been presented in the article. Especially solutions in the field of integration of tram’ transport and bus’ transport (shared bus-tram lanes) have been described. Also evaluation of implemented solutions has been prepared.
17
Content available remote Pasażer na wyłączność – kto zyska, kto straci?
PL
Jak nazwać sytuację, gdy na kilka minut przed planowanym odjazdem autobusu na przystanku pojawia się busik, który podbiera mu pasażerów? To konkurencja, na której pasażer może tylko skorzystać – odpowiedzą zwolennicy wolnego rynku. To niedopuszczalna wolnoamerykanka, na której tracą wszyscy, z wyjątkiem nieuczciwego przewoźnika – wskazują organizatorzy komunikacji i zastanawiają się nad koniecznością wprowadzenia przepisów o tak zwanym prawie wyłącznym, dającym jednemu operatorowi wyłączność na obsługę wybranej trasy.
18
Content available Inteligentny transport miejski
PL
Coraz bardziej zatłoczone miasta, duża emisja spalin oraz wysokie koszty utrzymania obecnej infrastruktury drogowej są powodem narastającego zainteresowania transportem o nietypowych rozwiązaniach. W artykule przedstawiono nowatorskie formy transportu indywidualnego miejskiego oraz nowoczesne formy grupowych przewozów z wykorzystaniem zautomatyzowanych autobusów, które zapewniają transport dojazdowy i wahadłowy łączący różne obiekty.
EN
More and more crowded cities, high emissions and high maintenance costs of the current road infrastructure are the cause of the growing interest in the transport of non-standard solutions. This paper presents innovative forms of urban personal transport, and modern forms of collective transport with automated buses that provide transportation and shuttle access road connecting the different objects.
19
Content available remote Esko podmiejski transport dla Was
PL
Takim hasłem Koleje Czeskie (České dráhy) kuszą mieszkańców przedmieść dużych aglomeracji do korzystania z pociągów. Rozbudowaną sieć połączeń w krajach środkowoczeskim i morawsko-śląskim można wykorzystywać również do poruszania się w obrębie miast.
PL
Cel i zakres badań miejskiego transportu zbiorowego. Etapy badań przewozów i ich charakterystyka. Zalety i wady uproszczonej metodyki diagnozowania miejskiego transportu zbiorowego.
EN
Goal and scope of surveys on collective urban transport. Phases of surveys and its characteristics. Advantages and disadvantages of simplified methodology of diagnosing collective urban transport.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.