Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CIP system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents results of analysis of turbidity changes in washing solutions and the quantity of solid particles present in them during regeneration under various temperature conditions. Three solutions taken from breweries after the process of washing brewhouse equipment in the CIP system were evaluated. The results were subjected to statistical analysis, to define the functions that characterize the changes of the tested parameters in relation to time and temperature. The results showed that the tested solutions have different favourable conditions for their regeneration. It has also been shown that the character of changes in solutions in the regeneration process is more advantageously determined on the basis of turbidity tests of solutions.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki analiz zmian mętności roztworów myjących oraz ilości obecnych w nich cząstek osadów stałych w czasie regeneracji w różnych warunkach temperaturowych. Ocenie poddano trzy roztwory pobierane z browarów po procesie mycia urządzeń warzelni w systemie CIP. Wyniki poddano analizie statystycznej wyznaczając funkcje charakteryzujące zmiany badanych parametrów w zależności od czasu i temperatury. Wyniki badań wykazały, że badane roztwory posiadają odmiennie korzystne warunki ich regeneracji. Wykazano również, że charakter zachodzących zmian w roztworach w procesie ich regeneracji korzystniej jest określać na podstawie pomiaru mętności roztworów.
EN
The paper presents the results of analysis concerning the impact of temperature on sedimentation in the caustic soda solution that constitute a contamination after the process of cleaning utensils and pipes for hopped wort transport in the brewery. The solution was collected from the production plant after the process of cleaning and subjected to 12-hour sedimentation and changes of the solid particles participation, their size and percentage share in the solution was determined. The study was carried out with the Shadow Sizing method. The results were subjected to statistical analysis and the surface area of the response of the relation between the time and temperature of sedimentation and the number of particles which stay in the solution was calculated. The research results proved that the temperature significantly affects the cleaning degree of solutions by sedimentation and its duration. After sedimentation in solutions, particles with the surface area from 0.001-0.003 mm2 remain. Those particles are not subject to sedimentation and constitute a coloidal suspension in the solution.
PL
Przedstawiono wyniki analiz dotyczące wpływu temperatury na sedymentację osadów w roztworze wodorotlenku sodu stanowiących zanieczyszczenie po procesie mycia naczyń i przewodów do transportu brzeczki w warzelni zakładu piwowarskiego. Roztwór pobierano z zakładu produkcyjnego po procesie mycia i poddawano 12 godzinnej sedymentacji oznaczając zmiany udziału cząstek stałych, ich wielkość i procentowy udział w roztworze. Badania prowadzono metodą Shadow Sizing. Wyniki poddano analizie statystycznej wyznaczając powierzchnię odpowiedzi zależności między czasem i temperaturą sedymentacji a ilością cząstek pozostających w roztworze. Wyniki badań wykazały, że temperatura w sposób istotny wpływa na stopień oczyszczania roztworów przez sedymentację oraz na czas, w jakim to następuje. W roztworach po sedymentacji pozostają cząstki o powierzchni od 0,001-0,003 mm2 . Cząstki te nie ulegają sedymentacji i stanowią koloidalną zawiesinę w roztworze.
EN
This paper presents a study on the effect of cleaning factors on the energy consumption of the cleaning process in a CIP system, and the correlation between single components of electricity necessary to perform this process and the cleanliness degree obtained. Studies were carried out in a laboratory cleaning station, wherein a plate heat exchanger contaminated with hot milk was included. The research program was developed according to a 5-level statistical plan. Based on the results, obtained with Experiment Planner 1.0, a regression function of energy requirement considering variables such as: cleaning time, temperature and flow rate of the cleaning liquid via the cleaned exchanger has been developed. Describing this relationship, linear and quadratic functions with double interactions were used. Significance level for the analysis was established at α = 0.05. Correlation analysis between components of the electricity necessary to perform the cleaning process (pump drive and heating of the cleaning agent) and the resulting degree of cleaning of heat exchanger plates was performed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wykorzystania komercyjnych aplikacji komputerowych stosowanych do obliczeń w mechanice płynów. Za pomocą numerycznych metod CFD, w wybranych elementach instalacji rurowych, przedstawiono rozkłady ciśnienia, prędkości i naprężeń ścinających na ich ścianach i poddano je analizie w aspekcie warunków mycia w systemie CIP (czyszczenie na miejscu). Przeprowadzone badania stanowią cześć badań dotyczących warunków mycia instalacji produkcyjnych finansowanych w ramach grantu badawczego. Uzyskane wyniki badań mają charakter interdyscyplinarny, natomiast ich interpretacja w odniesieniu do warunków mycia potwierdza słuszność stosowania metod CFD do prognozowania i higienicznego modelowania urządzeń przemysłu spożywczego.
EN
The paper presents research results concerning the use of commercial software used for calculations in the fluid mechanics. With the use of numerical methods of CFD in the selected elements of pipe installations, pressure, speed and shear stress distribution on their walls were presented and analysed in the aspect of cleaning conditions in the CIP system. The tests which were carried out constitute part of the tests concerning conditions of cleaning installations of production installations financed from the research subsidy. The obtained research results have an interdisciplinary character whereas their interpretation with reference to the cleaning conditions confirms rightness of using the CFD method for forecasting and hygienic modelling of food industry devices.
PL
Artykuł jest kontynuacją wcześniejszych opracowań, poruszających problemy związane z utrzymaniem higieny w zakładach mleczarskich, ze szczególnym uwzględnieniem problemów mycia w przepływie płytowych wymienników ciepła. W niniejszym artykule zwrócono uwagę na jeden z podstawowych czynników warunkujących skuteczność mycia w przepływie, czyli warunki przepływu mediów myjących. Dokonano rozpoznania literaturowego zarówno badań eksperymentalnych, jak i numerycznych, określających charakter przepływu oraz rozkłady prędkości w kanałach między płytami wymienników ciepła.
EN
This paper is a continuation of earlier papers, which discuss the problems associated with keeping hygiene in the dairy industry, with special emphasis on cleaning-in-flow of plate heat exchangers. However, the purpose of this study is to focus on one of the key factors determining the effectiveness of cleaning in the flow, i.e. flow conditions of cleaning solutions. The wide research of the literature, both experimental and numerical, defining the nature of the flow and velocity distributions in channels between the plates of heat exchangers was carried out.
PL
W artykule zaprezentowano powszechnie stosowaną technikę mycia płytowych wymienników ciepła, postęp w tym zakresie oraz problemy związane z utrzymaniem ich w czystości. Szczególną uwagę zwrócono na wymienniki działające jako pasteryzatory mleka. Omówiono etapy usuwania zanieczyszczeń mlekowych z ich powierzchni oraz przedstawiono krzywą mycia określającą ilość usuwanych zanieczyszczeń w czasie.
EN
The paper presents a commonly used cleaning technique of plate heat exchangers, progress going in this respect and the problems associated with keeping them in purity. A special attention was paid to the heat exchangers operating as milk pasteurizers. The stages involved in removal of whey protein deposits from the surface were discussed and cleaning curve was presented.
PL
W pracy podjęto próbę wyprowadzenia funkcji stopnia umycia płyt wymiennika ciepła w funkcji czasu i średniej obliczeniowej prędkości przepływu w szczelinie między płytami. Funkcję tą zaproponowano na podstawie analizy i aproksymacji wyników badań doświadczalnych. Z przeprowadzonych badań wynika, że proces mycia można opisać równaniem różniczkowym, pierwszorzędowym, którego rozwiązaniem jest funkcja wykładnicza asymptotyczna. Zaproponowana funkcja, przyjmuje postać, w której zarówno kąt nachylenia jak i asymptota zależą od prędkości przepływu.
EN
The study presents the attempt to introduce the function of the degree of cleaning the plate heat exchanger as a function of time and average computational velocity between the heat plates. This function was suggested based on the analysis and approximation of experimental results. The research has shown that the cleaning process can be described by differential primary equation, the solution of which is a asymptotic exponential function. The suggested function assumes the form, in which both the tilt angle and the asymptote depend on the flow velocity.
PL
W pracy monitorowano proces mycia pod względem zmian pH, przewodności i mętności cieczy. Badania wykonano na laboratoryjnej stacji mycia CIP. Na podstawie zmian mierzonych wartości podjęto próbę określenia minimalnego czasu przepływu wody przez płytowy wymiennik ciepła w celu wypłukania najgrubszych zanieczyszczeń. Elementem badawczym był płytowy wymiennik ciepła, którego płyty brudzono mlekiem i montowano w układ przepływowy. Za pomocą testów wymazowych Clean-Trace firmy BioTrace, sprawdzono skuteczność mycia w założonych warunkach. Na podstawie uzyskanych wyników badań dotyczących skuteczności mycia wskazano kilka obszarów na płycie, które są najtrudniejsze do umycia w przepływie oraz te które myją się najłatwiej.
EN
The study monitored the cleaning process in terms of changes in pH, conductivity and turbidity of the cleaning liquid. The study was performed in a laboratory CIP station. On the basis of the changes of the measured values the minimum duration of water flow through the plate heat exchanger was evaluated in order to rinse impurities. The plate heat exchanger, which was soiled in milk and assembled in the flow system, constituted the test element. The efficiency of cleaning in the assumed conditions was verified by Clean-Trace swab tests, produced by BioTrace company. On the basis of the obtained results concerning the efficiency of cleaning, several areas on the plate, whichare the most difficult to clean in the flow, and the ones that are easiest to clean were indicated.
9
Content available Energia w funkcji skuteczności mycia w systemie CIP
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące energetycznego zapotrzebowania procesu mycia w zależności od uzyskanego stopnia skuteczności mycia. Celem pracy było określenie zależności nakładu energetycznego i skuteczności mycia w systemie CIP. Badania przeprowadzono na laboratoryjnej dwu zbiornikowej stacji mycia. Środkiem myjącym była czysta woda wodociągowa. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że nakład energetyczny nie zawsze przekłada się na wyższą skuteczność procesu. Wyznaczono zbiory wyników badań pod kontem zużycia energii i efektów mycia.
EN
The study presents results of studies concerning the energy needs of the cleaning process depending on the obtained degree of washing effectiveness. The aim of the study was to determine the relation of the energy and the effectiveness of the CIP system. The study results found that energy effort does not always mean that the effectiveness of the process will be higher. Collections of the research results in terms of energy consumption and the effects of cleaning were determined.
10
Content available remote Nierównomierność mycia powierzchni płyt wymienników ciepła
PL
Celem pracy jest analiza i badanie skuteczności mycia w przepływie płytowych wymienników ciepła, jako szczególnych miejsc instalacji produkcyjnych. Badania przeprowadzono na laboratoryjnej stacji mycia CIP. Ocenę skuteczności mycia wykonano dwiema metodami; pierwsza - przy użyciu testów wymazowych na obecność białek oraz druga - ocena wizualna, zgodna z normą PN-EN 50242-2004. Oceniany był stopień umycia poszczególnych sekcji w wymienniku oraz obszary na pojedynczej płycie wymiennika. Stwierdzono, że najgorzej myją się pierwsze sekcje wymiennika oraz obszary na płycie umiejscowione przy wlocie (prawy i lewy górny róg płyty).
EN
The aim of this work was the analysis and investigation of washing effectiveness in the flow of plate heat exchanger, as a particular apparatus in industrial process lines. Investigations were conducted in a laboratory CIP washing station. Evaluation of washing effectiveness was accomplished using two methods - first one as swab tests for the presence of proteins and second one as visual evaluation on basis of Polish standard PN-EN 50242-2004. A degree of washing of individual sections in the exchanger and selected areas of exchanger single plate was estimated. It was confirmed that the first sections of exchanger and single plate areas situated near the inlet (right and left upper plate corner) were washed the worst.
PL
W pracy zestawiono podstawowe informacje o metodach i technikach oceny czystości i skuteczności mycia. Przeanalizowano stosowane w warunkach przemysłowych techniki i procedury oceny sprawdzania skuteczności mycia. Przedstawiono systemy oceny stopnia umycia stosowane w badaniach. System taki obejmuje standaryzację brudzenia powierzchni kontrolnych oraz skalę oceny skuteczności mycia umożliwiające ilościową ocenę badawczych procesów mycia.
EN
The paper summarizes basic information on methods and techniques assei sing the cleanliness and effectiveness of cleaning. Techniques and testin procedures for assessing the effectiveness of cleaning used in industrial cor ditions were analyzed. Systems for assessing a degree of cleaning used i these studies were presented. Such a system involves the standardization c control surface soiling and the rating scale of cleaning effectiveness provi ding the quantitative assessment of test cleaning processes.
PL
W artykule omówiono zagrożenia higieniczne związane z myciem specyficznych elementów instalacji rurowych - kolanek, trójników oraz elementów o zmiennym przekroju poprzecznym. Zaprezentowano analizę warunków mycia na podstawie rozkładu linii prądu przepływu cieczy. Podstawą były obliczenia symulacyjne wykonane metodą elementów skończonych (FEM) przeprowadzone w środowisku Ansys Flotran.
EN
These paper presents hygienic risks connected with cleaning of specific elements of pipeline installations such as: elbows, T-sections and elements with changing cross- -section. In the article analysis of cleaning conditions is presented based on flow velocities in those elements. The analysis for the various geometry pipeline elements uses simulations computed with method of finite elements (MES) done by ANSYS FLOTRAN program.
PL
W artykule zaprezentowano nie omawiane dotychczas zagadnienia dotyczące higieny zbiorników magazynowych wchodzących w skład centralnych stacji mycia CIP. Zwrócono uwagę na konieczność okresowej wymiany środków myjących. Podano przykładowe programy mycia naczyń instalacji oraz kalibracji czujników pomiarowych odpowiedzialnych za poprawność zabiegów mycia.
EN
The work presents the questions relating to hygiene of warehouse containers which constitute the composition of central washing in CIP system. There is a necessity of periodical exchange of cleaning agents. In the paper, the washing program of installation containers and sensors of measuring calibration which are responsible for washing treatment correctness has been discussed.
14
Content available Analiza programów mycia w systemie CIP w browarze
PL
W pracy przeprowadzono analizę programów mycia urządzeń technologicznych w browarnictwie w systemie CIP. Wykonano identyfikację powstających zanieczyszczeń oraz zbadano techniczne i procesowe warunki mycia. Zwrócono uwagę na zastosowane rozwiązania techniczne oraz uwzględniono standardowe (po zakończeniu partii) oraz okresowe procedury mycia dla każdego urządzenia.
EN
The work involved an analysis on washing programs for processing equipment in brewing industry in the CIP system. The researchers identified generated fouling and examined technical and process conditions for washing. They focused on applied technical solutions and took into account standard (after batch completion) and periodic washing procedures for each installation.
15
Content available remote Warunki mycia metodą CIP kolanek rurociągu instalacji produkcyjnej
PL
Celem pracy jest analiza i badanie warunków mycia kolanek rurociągów, jako szczególnych nyejsc instalacji rurowych. Wykonano analizy rozkładu linii prądu przepływu cieczy, ciśnienia oraz oddziaływanie miejscowych naprężeń ścinających na ścianki kolanka rurociągu. Podstawą były obliczenia symulacyjne metodą elementów skończonych (MES) przeprowadzone w środowisku ANSYS FLOTRAN, dla kolanek o różnym promieniu zakrzywienia. Na stanowisku badawczym wykonana została ocena skuteczności mycia różnych stref powierzchni kolanka, zabrudzonego mlekiem.
EN
The aim of this paper was to analyse and research velocity and pressure distributions and local wall shear stress in elbow connections: The finite elements method (MES) in ANSYS FLOTRAN environment for various elbows' geometry was used as a base of computer simulations. The simulation results were verified experimentally in the washing station for pipelines contaminated by milk.
PL
W artykule omówiono organizację procesu mycia w obiegu zamkniętym. Przedstawiono cztery podstawowe czynniki mycia (temperatura, stężenie środka chemicznego, siła mechaniczna, z jaką działamy na mytą powierzchnię, czas trwania operacji) i ich synergiczne oddziaływanie warunkujące procesy higienizacji. Zaprezentowano przykładowe programy mycia nalewaka i tankofermentatorów i przeprowadzono ich szczegółową analizę.
EN
In the article, cleaning process organization in CIP system was discussed. Four fundamental cleaning factors (temperature, concentration of chemical agent, mechanical force which we exert on cleaning surface, operation run time) and their synergic interaction in hygienic process were presented. The examples of washing procedures of bottling plant installation and fermentation tanks were submitted and their comprehensive analysis was carried out.
PL
W artykule omówiono substancje aktywne znajdujące się w preparatach do mycia i dezynfekcji wykorzystywanych w systemach CIP w przemyśle spożywczym. Wskazano najważniejsze cechy, jakie powinny mieć te środki oraz przedstawiono ich zalety i ograniczenia w stosowaniu. Zwrócono również uwagę na ich negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne.
EN
The aim of the study was to present active substances contained in cleaning and disinfecting agents use in CIP system in the food industry. The most important properties of those agents are enumerated as well as pros and cons for their use in food industry. The negative influence of cleaning and disinfecting agents on environment also is presented.
PL
W artykule omówiono budowę i zasadę działania instalacji do mycia w obiegu zamkniętym. Przedstawiono czynniki konstrukcyjne wpływające na poprawność zabiegu higienizacji, uwzględniono także zasady projektowania niektórych urządzeń produkcyjnych pod wzglądem ich przystosowania do mycia w systemie CIP.
EN
The paper presents construction and operating principles oj the clean in place installation (CIP). The article describes construction factors affecting on hygienization procedures. Design of processing equipment from the cleaning suitability point of few is also discussed.
PL
W artykule przedstawiono wpływ wybranych czynników mechanicznych na proces usuwania osadów w czasie mycia rurociągów w systemie CIP. Czynnikiem brudzącym było mleko gorące i zimne. W wyniku przeprowadzonych badań opisano wpływ ciśnienia, prędkości przepływu i temperatury na proces usuwania osadów. W procesie mycia nie używano środków chemicznych.
EN
The article presents the influence of selected mechanical factors on the deposit removal process when washing pipelines in CIP system. The soiling agent was hot and cold milk. As a result of the performed tests, the influence of pressure, flowrate and temperature on the deposit removal process was described. No chemical agents were used in the washing process.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.