Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skażenie mikrobiologiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article discusses the results of biocide tests for application in the oil and gas industry. This research was carried out with the use of active agents, such as: nano-silver particle suspension, and the solutions of two antimicrobial substances. The second part of the laboratory study was testing H2S scavengers. Preparations recommended for drilling fluid technology and underground gas storage facilities were used. It should be noted that biogenic processes can largely cause the phenomenon of degradation of drilling fluids. As a result of these processes, drilling mud gets contaminated and loses its technological and rheological properties, making it incapable of fulfilling its role during drilling operations. All the tested scavengers were triazine products. In general, this agent in a solution acts in two ways. The application of triazine derivatives (three isomeric forms) is a good means of eliminating microorganisms from drilling fluid or formation water. These active agents have strong antimicrobial properties. On the other hand, these substances can also neutralise the hydrogen sulphide. The research enaNafta-Gabled determination of the effectiveness of the antimicrobial activity of the following substances: nano-silver particles, nano-Ag in combination with oxazolidine, and nano-Ag with a combination with glyoxal. The results of laboratory tests also allowed for a comparison of the efficiency of the action of individual H2S scavengers. The first two tests were conducted in the range of nano-silver particles concentrations from 0.05 to 0.6% vol., while the next tests (i.e. with the application of nano-Ag/biocide) were carried out in the concentration range from 0.02 to 0.5% vol. Bacterial or fungal colony units (CFU) were used as a reference method for assessing the microbial water quality. The formation water came from a facility of underground gas storage (collective water – i.e. water from separators). In parallel tests, the number of bacteria was also determined in the contaminated water-based polymer drilling mud. The number of microorganisms in the tested samples was compared with the CFUs in control samples without biocide. The described research is part of a complex study intended to conduct biomonitoring of deposit environments and to eliminate bacterial contamination and sulphating of hydrocarbons, especially in stored natural gas. Industrial operations in this field make it possible to maintain the correct quality of stored gas and contribute to the improvement of exploitation. Selected effective substances will be used in the future in industry to reduce the content of biogenic hydrogen sulphide and to decrease a number of harmful microorganisms in drilling muds and formation waters.
PL
W artykule omówiono wyniki testów skuteczności działania biocydów dla potrzeb przemysłu naftowego i gazowniczego. Badania zostały przeprowadzone z zastosowaniem zawiesiny cząstek nanosrebra oraz roztworów dwóch produktów biobójczych. Druga część pracy dotyczyła testów skuteczności działania pochłaniaczy siarkowodoru wytworzonych na bazie triazyny. Użyto preparatów rekomendowanych do zastosowania zarówno w technologii płynów wiertniczych, jak i w obiektach podziemnego magazynowania gazu (PMG). Pochodne triazyny (trzy formy izomeryczne) stosowane w przemyśle mają silne własności bakteriobiobójcze w odniesieniu do skażonych płuczek wiertniczych i wód złożowych. Należy zaznaczyć, że procesy biogenne są w dużej mierze odpowiedzialne za biodegradację cieczy wiertniczych. W wyniku tego tracą one swoje własności technologiczne i reologiczne, a także nie spełniają określonych zadań w otworze wiertniczym. Testowane w ramach pracy neutralizatory są produktami chemicznymi, których działanie jest dwutorowe. Mają one jednocześnie zdolność eliminacji bakterii ze skażonego środowiska, jak również pochłaniają wytworzony w nim siarkowodór. Badania pozwoliły na określenie aktywności biobójczej następujących substancji: nanosrebra, następnie nanosrebra w połączeniu z oksazolidyną oraz nanosrebra w połączeniu z glioksalem. Testy laboratoryjne umożliwiły również porównanie efektywności działania poszczególnych neutralizatorów H2S. W badaniach ukierunkowanych na obecność bakterii oraz grzybów określano liczbę JTK (jednostek tworzących kolonie) w próbkach testowych w odniesieniu do liczby mikroorganizmów występujących w próbce kontrolnej (próbka płynu bez substancji biobójczej). Badania te przeprowadzono równolegle w środowisku zainfekowanych płynów, tj. wody złożowej z obiektów PMG (wody zbiorczej – jest to woda pobierana z separatorów) oraz wodno-dyspersyjnej polimerowej płuczki wiertniczej. Omawiane prace badawcze stanowią część kompleksowych badań biomonitoringowych środowisk złożowych, które prowadzone są w celu zwalczenia skażenia mikrobiologicznego i jednocześnie eliminacji zasiarczenia węglowodorów, szczególnie w obiektach magazynowania gazu ziemnego. Badania te przyczyniają się do utrzymania prawidłowej jakości gazu magazynowanego w PMG i tym samym prowadzą do usprawnienia eksploatacji. Wytypowane skuteczne preparaty chemiczne zostaną w przyszłości wykorzystane w przemyśle do zmniejszenia zawartości biogennego siarkowodoru oraz redukcji liczby niekorzystnych mikroorganizmów w środowisku płuczek wiertniczych i wód złożowych.
EN
The aim of the research was to determine the microbiological quality of atmospheric air in the Tuchów Sewage Treatment Plant, based on the presence of mesophilic bacteria, α- and β-hemolytic bacteria, actinomycetes and fungi. Bioaerosol measurements were made at four points (raw sewage inlet, aeration chamber, purified sewage outlet and 150 m from the treatment plant, at the background point) in the period from January to December 2018. Bioaerosol samples were collected using Andersen’s 6-stage cascade impactor. The tested atmospheric air was characterized by a qualitatively and quantitatively diverse microflora. The highest amounts of all the studied groups of microorganisms were found at the raw sewage inlet, and in the case of actinomycetes, also twice in the place of biological purification. However, there were analyzes in which a higher concentration of microorganisms was observed outside the treatment plant at the control point constituting the background. This applies to bacteria and fungi. The largest source of emission of microorganisms to the atmosphere was the mechanical part of the sewage treatment plant (raw sewage inlet). The tested treatment plant may therefore contribute to the deterioration of the quality of the atmospheric air.
PL
Celem prowadzonych badań było określenie jakości mikrobiologicznej powietrza atmosferycznego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Tuchowie, na podstawie występowania bakterii mezofilnych, bakterii α- and β-hemolizujących, promieniowców i grzybów. Pomiary bioaerozolu wykonano w czterech punktach (wlot ścieków surowych, komora napowietrzania, wylot ścieków oczyszczonych oraz 150 m od oczyszczalni, w punkcie stanowiącym tło) w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. Próbki bioaerozolu pobierano za pomocą 6-stopniowego impaktora kaskadowego Andersena. Badane powietrze atmosferyczne charakteryzowało się zróżnicowaną ilościowo i jakościowo mikroflorą. Najwyższe ilości wszystkich badanych grup mikroorganizmów stwierdzono przy wlocie ścieków surowych, a w przypadku promieniowców również dwukrotnie w miejscu biologicznego oczyszczania. Zdarzały się jednak analizy, w których wyższe stężenie drobnoustrojów obserwowano poza terenem oczyszczalni, w punkcie kontrolnym stanowiącym tło. Dotyczyło to bakterii i grzybów. Największym źródłem emisji mikroorganizmów do atmosfery była mechaniczna część oczyszczalni (wlot ścieków surowych). Badana oczyszczalnia może więc przyczyniać się do pogorszenia jakości powietrza atmosferycznego.
Izolacje
|
2018
|
R. 23, nr 9
19--20, 22--24, 26--28
PL
Artykuł przedstawia informacje na temat skażenia mikrobiologicznego występującego na elewacjach budynków ocieplanych w technologii ETICS. Szczegółowo omawia zagadnienia związane z ochroną mikrobiologiczną ocieplonych budynków, zwłaszcza uwarunkowania sprzyjające pojawieniu się osadów takich mikroorganizmów jak glony, grzyby pleśniowe, porosty oraz mchy. Analizuje czynniki środowiskowe (warunki klimatyczne, położenie, nasłonecznienie, cyrkulacja powietrza), czynniki techniczne (struktura zapraw tynkarskich, technologia nakładania tynków, nieprawidłowe wykonanie obróbek blacharskich i wykończeniowych) oraz wady eksploatacyjne (nadmierne zabrudzenie elewacji, wadliwy montaż urządzeń technicznych na elewacji, uszkodzenia rynien, brak napraw bieżących). Omawia także zagadnienia związane z likwidacją skażeń mikrobiologicznych (diagnostyka stanu elewacji, przeprowadzanie renowacji).
EN
The article presents information on microbiological contamination occurring on the facades of buildings insulated with the ETICS technology. It discusses in detail the issues related to the microbiological protection of insulated buildings, especially the conditions fawring the appearance of deposits of such microorganisms as algae, mold fungi, lichens and mosses. It analyzes environmental factors (climatic conditions, location, insolation, air circulation), technical factors (plaster mortar structure, plastering technology, improper flashing and finishing) and exploitation defects (excessive dirt on the facade, faulty installation of technical equipment on the facade, gutter damage, no current repairs). It also discusses the issues related to the elimination of microbial contamination (diagnostics of facade condition, renovation).
PL
Przedstawiono wyniki badania stabilności oksydacyjnej paliw o różnym udziale objętościowym FAME: 7% (V/V), 30% (V/V) oraz 100% (V/V). Badania prowadzono dla paliw kontaktowanych ze szczepionką oraz paliw sterylnych po upływie 10 i 40 dni przechowywania próbek. W 10-dniowym teście stosowano dwa rodzaje szczepionek. Wyniki badań wskazują na brak wpływu skażenia mikrobiologicznego paliw na ich stabilność oksydacyjną.
EN
The paper presents the results of the oxidative stability of fuels with different volume fraction of FAME: 7% (V/V), 30% (V/V) and 100% (V/V). The study was conducted usinginnoculated fuels and sterile fuels after 10 and 40 days of samples storage. In the 10-day test, two types of innoculum were used. The results show no effect of microbial contamination of fuels on their oxidative stability.
PL
Składowisko odpadów komunalnych stanowi bardzo specyficzne środowisko ze względu na ciągły dopływ materii organicznej i nieorganicznej w postaci odpadów. Powoduje to ciągły stan zagrożenia skażeniem bakteriologicznym okolicznych wód, zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych. Celem niniejszych badań było stwierdzenie, czy obecność składowiska i deponowanych na nim odpadów wpływa na jakość mikrobiologiczną wód podziemnych. Badano liczebność bakterii mezofilnych, psychrofilnych oraz wskaźnikowych – bakterii z grupy coli, paciorkowców kałowych oraz Clostridium perfringens. Stwierdzono dużą liczebność wszystkich badanych grup bakterii w wodach pochodzących z 9 badanych piezometrów. Było to rezultatem zanieczyszczenia tych wód przez odcieki pochodzące ze składowiska.
EN
Municipal dumping site is a unique environment due to the permanent supply of organic and inorganic matter in wastes. It results in continuous bacteriological hazard to surrounding surface water, ground water and leachate. The aim of the study was to assess the impact of municipal dumping site and wastes from this dump on the microbiological quality of ground water from municipal dump and its vicinity. Bacteriological analyses included the evaluation of the number of mesophilic, psychrophilic and indicator bacteria – coliforms, fecal streptococci and Clostridium perfringens. Results of microbiological tests revealed high bacteriological contamination of water samples collected from all piezometers. This was probably a result of groundwater contamination by leachate from the landfill.
PL
W pracy omówiono zagadnienia związane z eksploatacją cieczy chtodząco-smarujących stosowanych w obróbce ściernej. Przedstawiono metody chłodzenia oraz wyniki eksperymentalnych badań emulsji stosowanej bezpośrednio w obrabiarce. Badania przeprowadzono pod kątem wpływu rozwoju bakterii na degradację cieczy chłodząco-smarującej. Wykazano, że mikroorganizmy mogą w istotny sposób pogarszać właściwości przeciwzużyciowe i antykorozyjne stosowanych emulsji chłodząco-smarujących.
EN
This paper deals with problems associated with exploitation of metalworking fluids used in the abrasive machining. The cooling methods were described with presentation of the results obtained during exploitation in the machine. The effect of microbial growth and its influence on guality of coolant was examined. After research it was found that microorganisms deteriorate antiwear and anticorrosion properties of used metalworking fluids.
PL
Problem odpadów powstających w obiektach służby zdrowia, w tym w gabinetach stomatologicznych, jest w Polsce szczególnie istotny. Ponieważ odpady medyczne wymagają odpowiednich sposobów klasyfikacji, gromadzenia, segregacji i unieszkodliwiania, dlatego procedury postępowania z tymi bardzo specyficznymi odpadami w zakładach świadczących usługi medyczne powinny pozwolić także na ograniczenie ich ilości. W pracy dokonano oceny czystości mikrobiologicznej narzędzi sterylizowanych w różnych opakowaniach, której wyniki mogłyby pomóc ograniczyć ilość odpadów powstających w gabinetach stomatologicznych. Przeprowadzono badania mikrobiologiczne narzędzi stomatologicznych przechowywanych w różnych opakowaniach bezpośrednio po sterylizacji oraz po różnym czasie ich przechowywania od sterylizacji. Stwierdzono, że 40% zestawów zabezpieczonych w rękaw papierowo-foliowy było zakażonych drobnoustrojami. Nie stwierdzono natomiast obecności drobnoustrojów w zestawach (tacka z przykrywką) bez rękawa papierowo-foliowego. Na narzędziach sterylizowanych w zestawach zabezpieczonych rękawem papierowo-foliowym najczęściej stwierdzano obecność bakterii chorobo-twórczych (83% badanych zestawów). Badania wykazały, że opakowanie papierowo-foliowe nie zapewnia czystości mikrobiologicznej przechowywanych narzędzi stomatologicznych, natomiast stosowanie opakowań w postaci metalowej tacki z przykrywką lub tacki z przykrywką i dodatkowym uszczelnieniem, zapewnia sterylność zestawu stomatologicznego tacka/narzędzia oraz zachowanie jego jałowości przez co najmniej 24 godziny. Zmiana opakowania narzędzi stomatologicznych przeznaczonych do sterylizacji na opakowania wielokrotnego użycia może znacząco ograniczyć ilość trudnych do utylizacji suchych odpadów medycznych powstających w placówkach służby zdrowia.
EN
Problem of waste produced in health care units, including dental practices, is particularly important in Poland. Medical waste requires appropriate classification, collection, segregation and utilization. Hence, in medical institutions procedures for dealing with this specific type of waste should contribute to limiting its volume. Microbiological purity of tools sterilized in different types of packaging was assessed. The results could help reduce amounts of waste produced by dental practices. Microbiological testing of dental instruments stored in different types of packaging was carried out, directly after sterilization as well as at different times in the process of storage. It was established that 40% of kits protected with paper and foil pouches was contaminated with microorganisms. However, microorganisms were not detected on kits without paper and foil laminate (metal tray with lid). Pathogens were present in 83% of the instrument kits sterilized in paper and foil pouches. The studies demonstrated that paper and foil packaging does not provide the stored dental instruments with full protection against microorganisms. In contrast, packaging such as metal tray with a lid or tray with an additional sealing ensures the dental tray/instrument kit stays sterile for at least 24 hours. Replacing disposable with multi-use packaging for dental instrument sterilization may significantly reduce the amount of dry medical waste difficult to utilize in the medical care units.
PL
Poważnym problemem pojawiającym się w trakcie eksploatacji układów chłodzenia, w których rolę czynnika chłodzącego spełnia woda, jest występowanie niekorzystnych procesów, prowadzących do pogorszenia efektywności wymiany ciepła, korozyjnego niszczenia elementów konstrukcyjnych instalacji, a nawet w skrajnych przypadkach skażenia mikrobiologicznego.
PL
Poszukiwania nowych metod detekcji komórek mikroorganizmów skupiają się na skróceniu czasu wymaganego do wykrycia ich obecności w analizowanej próbce, materiale czy na powierzchni roboczej oraz zwiększeniu liczby danych (informacji) uzyskiwanych z analizy komórek drobnoustrojów. Cytometria przepływowa posiada potencjał analityczny pozwalający na opracowanie systemu monitorującego skażenia mikrobiologiczne w przemyśle spożywczym, i dzięki temu już w niedalekiej przyszłości może stać się rutynową metodą detekcji niepożądanych mikroorganizmów in situ na przemysłowych liniach technologicznych.
EN
The search for new methods of detection of microbial cells are focused on reducing the time required to identify their presence in the sample, material or on work surface and increases the amount of data (information) obtained from the analysis of microbial cells. Flow cytometry has the potential to develop a system for monitoring microbial contamination in the food industry and thus may in the near future become a routine method of detection of undesirable microorganisms in situ within industrial production lines.
10
PL
Stosowanie cieczy chłodząco-smarujących (chłodziw) podczas obróbki skrawaniem stanowi element procesu wytwarzania części metalowych. Zastosowanie chłodziw pozwala na zmniejszenie tarcia pomiędzy narzędziem skrawającym a elementem obrabianym i na wydajne obniżenie temperatury procesu, a dzięki temu na precyzyjną obróbkę spełniającą wysokie wymagania. Wysoka biostabilność używanego chłodziwa jest bardzo istotna i wpływa na jakość wytwarzanego wyrobu. Producenci unowocześniają stale skład cieczy chłodząco-smarujących, tak aby zapewnić zachowanie ich optymalnych parametrów przez długi okres użytkowania.
PL
Praca z materiałem biologicznym musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo zarówno materiału biologicznego, pacjentów oraz personelu laboratorium. Ważne jest wykorzystanie technik umożliwiających zachowanie odpowiedniej jakości pobieranego materiału. Niewątpliwie do takich technik należy system zamknięty, który umożliwia utrzymanie sterylności materiału podczas transportu, wykonywania badań, przechowywania itp. Zastosowanie tego systemu wymaga użycia specjalnego sprzętu, ale jednocześnie pozwala na uzyskanie korzyści związanych z bezpieczeństwem i jakością materiału biologicznego.
EN
Biological material must be handled in a way that ensures its own safety as well as the safety of the laboratory personnel and patients. It is important to rely on techniques that help to maintain the quality of collected material. One of such obvious techniques is the closed system that ensures the sterility of material during transport, testing, storage, etc. This system requires special equipment, but the benefi ts in terms of safety and quality of biological material are indisputable.
PL
Wentylacja w przemyśle spożywczym w sensie technicznym jest to wymiana powietrza w pomieszczeniach w celu usunięcia zbędnego ciepła i poprawienia stanu mikrobiologicznego. Skażenia mikrobiologiczne urządzeń technologicznych oraz urządzeń i instalacji m. in. wentylacyjno - klimatyzacyjnych, mają wpływ na rozwój bakterii chorobotwórczych. Zarazki przyczepiają się do cząstek pyłu znajdującego się w powietrzu, dlatego obserwuje się wzrost liczby zarazków wraz ze wzrostem zapylenia. Urządzenia wentylacyjne (klimatyzatory) mogą przenosić różne bakterie chorobotwórcze np. powodujące zapalenie płuc (choroba legionistów). Powstawanie punktu rosy, przy stosunkowo wysokiej temperaturze i wilgotności względnej, może przyczynić się z dużym prawdopodobieństwem do pogorszenia się warunków mikrobiologicznych (mogą wystąpić tzw. zarodki kondensacji). W przemyśle spożywczym występują często zanieczyszczenia w postaci substancji zapachowych pochodzących z procesów technologicznych. W ostatnim czasie szerokie zastosowanie znalazły przewody tekstylne wykonane z tkaniny poliestrowej spełniające także funkcję filtrów powietrza. Niezależnie od poprawy rozwiązań technologicznych należy likwidować pierwotne i wtórne skażenia mikrobiologiczne poprzez zastosowanie: wysokosprawnych filtrów powietrza, czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej, lamp bakteriobójczych.
PL
Składowiska i wysypiska odpadów należą do grupy obiektów gospodarki komunalnej, do których zaliczamy również oczyszczalnie ścieków, punkty zlewcze ścieków, stawy ściekowe czy kompostownie odpadów. Cechą wspólną tych obiektów jest to, że najczęściej zlokalizowane są w bliskim sąsiedztwie osiedli ludzkich, co spowodowane jest niskim kosztem transportu nieczystości. Poza swoją zasadniczą pozytywną rolą służącą ochronie środowiska, oddziałują one także niekorzystnie na środowisko. Ich zakres oddziaływania obejmuje wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, gleby oraz środowisko przyrody ożywionej, w tym także człowieka.
PL
Ogromna większość produktów przemysłu rybnego to ryby mrożone (93,8 tysięcy ton w 2006) i wędzone (64,3 tysięcy ton w 2006). Rybne w puszkach to również ważna część przemysłu rybnego wraz z konserwami rybnymi (39,6 tysięcy ton w 2006) [11]. Ryby, które zwykle sprzedawane są w puszkach to śledzie, szproty i makrele. Pomimo faktu, że ryby w puszkach, marynaty i ryby mrożone wymagają zaawansowanego przetwarzania i specjalnych linii technologicznych, istnieje 350 zakładów (w tym około 95% prywatnych) które przetwarzają ryby. Połowa z nich położona jest w paśmie nadmorskim. Po wstąpieniu do Unii, większość z tych zakładów stanęła przed koniecznością adaptacji procesu produkcyjnego do wymagań sanitarnych UE. Konsument oczekuje od ryb i produktów rybnych wysokiej jakości pod względem wrażeń organoleptycznych. Aby spełnić te wymagania zakłady przetwórstwa ryb powinny wprowadzać procedury Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), Dobrej Praktyki Higieny (GHP) oraz system Analizy Zagrożenia i Krytycznych Punktów Kontrolnych (HACCP). Praktyki GMP/GHP składają się z różnych procedur, takich jak: mycie i dezynfekcja, higiena personelu, badania wody, przechowywanie, ochrona przeciw szkodnikom itd. Podstawowa dokumentacja systemu HACCAP składa się z: opisu produktu, wprowadzonego systemu, schematu blokowego procesu produkcji, arkusza oceny ryzyka z priorytetyzacją ryzyka i metodami zapobiegania, arkuszem wyznaczającym Krytyczne Punkty Kontrolne, arkuszem monitoring i arkuszem mechanizmów naprawczych dla każdego CCP i w końcu arkusz pętli sterowania jakością dla każdego CCP. Przeprowadzono analizę ilościową i jakościową zanieczyszczeń mikrobiologicznych surowców, półproduktów oraz gotowych produktów z linii produkcyjnej śledzia parowanego w oleju i na tej podstawie wyznaczono punkty kontroli zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Badania przeprowadzono w 2007 roku w dwóch cyklach: tj. 15 lutego i 17 maja. Skontrolowano także czystość mikrobiologiczną materiału na wszystkich etapach tej produkcji. Kryterium oceny była liczba form wegetatywnych i przetrwalnych bakterii oraz grzybów. Badanie taksonomiczne bakterii wykonano przy użyciu testów API firmy bio Merieux ( API 50CHB, ID 32STAPH, ID 32GN). Identyfikację grzybów pleśniowych na podstawie cech makroi mikroskopowych, a drożdży przy użyciu testu ID 32C. Badania wykazały, że dominującą mikroflorę bakteryjną stanowiły bakterie z rodzajów Staphylococcus oraz Bacillus, a grzybową - Rhizopus. Najwyższe skażenie mikrobiologiczne wykazywał surowiec. Skażenie mikrobiologiczne gotowego produktu kształtowało się poniżej dopuszczalnych norm i nie stanowiło zagrożenia zdrowotnego dla konsumenta. Punktami krytycznymi skażeń mikrobiologicznych w monitorowanym zakładzie były: przyjęcie surowca i zamykanie puszek
15
Content available remote Skażenie mikrobiologiczne paliw naftowych i biopaliw
PL
W artykule porównano podatność na rozkład mikrobiologiczny paliw naftowych i biopaliw. Omówiono skutki nadmiernego rozwoju mikroorganizmów oraz sposoby zapobiegania i zwalczania skażenia mikrobiologicznego. Przedstawiono problemy związane ze stosowaniem biocydów w paliwach.
EN
There was compared biovulnerability of hydrocarbon fuels and the biofuels in the paper. There were described consequences of microbial contamination of fuels and the preventive and remediation methods. There were presented problems connected with using biocides in fuels.
PL
Omówiono wyniki badań właściwości mikrobiologicznych cieczy niskokrzepnących wytworzonych na bazie glikolu etylenowego i propylenowego. Uzyskane wyniki badań wskazują na podatność tego rodzaju cieczy niskokrzepnących na skażenie mikrobiologiczne. Dotyczy to zarówno cieczy komercyjnych, jak i przygotowanych w miejscu użytkowania. W procesie eksploatacji cieczy niskokrzepnących, szczególnie eksploatowanych w zakładach przemysłu spożywczego czy instalacjach klimatyzacyjnych, należy uwzględnić konieczność okresowej kontroli stopnia skażenia mikrobiologicznego.
EN
Investigation results of microbiological properties of liquids with low solidification rate have been discussed in the paper. The liquids were prepared on the basis of ethylene and propylene glycol. The results show susceptibility of liquids of this kind to microbiological pollution. It concerns not only commercial liquids but also those prepared for immediate use.In operational use of the liquids, especially in food- processing plants or in air conditioning systems there is the necessity of periodic inspection of the microbiological pollution.
PL
Oceniono zmiany wybranych właściwości emulsyjnych cieczy obróbkowych podczas eksploatacji. Badano ciecze stosowane przy szlifowaniu oraz frezowaniu. Kontrolowano kluczowe parametry określające zdatność eksploatacyjną cieczy. Stwierdzono, że eksploatacja emulsyjnych cieczy obróbkowych prowadzi przede wszystkim do pogorszenia ich właściwości mikrobiologicznych, przeciwkorozyjnych i czystości. Rodzaj obróbki ma istotny wpływ na zawartość zanieczyszczeń stałych. Zmiana pozostałych ocenianych parame-trów nie zależy od prowadzonych procesów obróbkowych.
EN
The change of selected emulsive properties of cutting fluids during service was investigated. The fluids used for grinding and milling were tested. The key parameters determining operational properties in service were measured. It was stated, that operation of emulsive cutting fluids leads to the worsening of their microbiological properties, anticorrosive properties and purity. The kind of processing has an important effect on the content of solid impurities. The change in the rest of the estimated parameters does not depend on the kind of processing performed.
18
Content available remote Wstępne badania syntetycznych koncentratów cieczy chłodząco-smarujących
PL
W artykule omówiono wyniki badań właściwości nowo opracowanych, rozpuszczających się w wodzie koncentratów syntetycznych cieczy chłodząco-smarujących. Przedstawiono cel oraz założenia zamiennej eksploatacji wytworzonych na ich bazie cieczy roboczych, stosowanych w operacjach obróbki skrawaniem. Zastosowanie rozpuszczalnych w wodzie poliglikoli jako składników bazowych oraz specjalnie dobranych substancji modyfikujących zapewnia opracowanym koncentratom korzystne właściwości przeciwzużyciowe, przeciwzatarciowe, ekologiczne oraz biochemiczne. Opracowana technologia zamiennej eksploatacji ma na celu obniżenie skażenia mikrobiologicznego cieczy chłodząco-smarujących w układzie roboczym obrabiarki i obejmuje sposób ich wymiany oraz systematyczną kontrolę właściwości funkcjonalnych i pielęgnację za pomocą specjalnie skonstruowanego mobilnego urządzenia UPE-5.
EN
This paper presents the results of preliminary tests of worked out water soluble concentrates of synthetic cutting fluids. The aim and principles of maintenance of elaborated cutting fluids were stated.
PL
W pracy przedstawiono właściwości rozpuszczalnych w wodzie koncentratów do sporządzania syntetycznych cieczy chłodząco-smarujących na bazie poliglikoli oraz omówiono założenia kontrolowanej eksploatacji, wytworzonych z nich płynów technologicznych. Zastosowanie bazy syntetycznej i specjalnie dobranych dodatków zapewnia dobre właściwości smarne i ekologiczne tych płynów. Technologia kontrolowanej eksploatacji obejmuje metodykę wytworzenia roztworów roboczych oraz ich kontrolowane użytkowanie w obrabiarce i utylizację. Procesy te wspierane są systematyczną kontrolą podstawowych właściwości fizykochemicznych płynu roboczego.
EN
It has been investigated properties of water-soluble concentrates used to preparation of polyglycol-synthetic cutting fluids. Owing to application of synthetic base and suitable additives, these fluids show a good lubricity and ecological properties.
PL
W bieżącym roku jedna z krajowych rafinerii podjęła działania, mające na celu utrzymanie czystości mikrobiologicznej produkowanych paliw. W Instytucie Technologii Nafty przeprowadzono badania nad doborem biocydu, odwzorowując warunki w łańcu¬chu dystrybucji, gdzie paliwo zawierające biocyd podlega serii przetankowań. Biocyd o najwyższej skuteczności działania zastosowany został w warunkach przemysłowych, celem zabezpieczenia paliw przed skażeniem mikrobiologicznym. Działania przemysłowe obejmowały zbiorniki na terenie rafinerii oraz jej system dystrybucji – do stacji patronackich włącznie. Badania prowadzone w ITN w trakcie trwania akcji potwierdziły wysoką efektywność podjętych działań. Dozowanie biocydu w dawce prewencyjnej do paliw w zbiornikach producenta zapewniło skuteczną ochronę olejów napędowych w systemie dystrybucji, do stacji paliw włącznie. Potwierdziło to słuszność doboru biocydu oraz właściwe zaplanowanie i zorganizowanie działań.
EN
In this year one of Polish refineries undertook an action to preserve produced fuels from microbial impurities. Institute of Petroleum Technology carries out studies on selection of an appropiate biocide while simulating a distribution chain where the fuel was being submitted to a series of overpumpings. The most effective biocide was tested in field conditions, beginning from refinery reservoirs through distribution system, patronal stations including. Preventive additives of the biocide to fuels in product reservoirs ensured effective protection of the fuels in the distribution system, fuel stations including. The practical results confirmed that selection of the biocide was accurate and experiments were well planned and carried out by the Institute of Petroleum Technology.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.