Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 231

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metro
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
1
Content available Zmiana nazwy przystanku na linii SKM w Trójmieście
PL
W dniu 17 czerwca 2020 roku Przystanek osobowy „Gdynia Stocznia” położony na linii nr 250 w km 21,8 spółki Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, zmienił nazwę na „Gdynia Stocznia – Uniwersytet Morski”. Zmiana nazwy przystanku związana jest z lokalizacją w pobliżu Uniwersytetu Morskiego przy ul. Morskiej, który w roku 2020 obchodził 100 lecie istnienia i właśnie rocznica stała się przyczynkiem zmiany nazwy. To już czwarta uczelnia w Trójmieście, która uwidoczniona jest w nazwie przystanku trójmiejskiej kolei miejskiej. Pierwsza była Politechnika Gdańska, następnie Uniwersytet Gdański oraz Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Oliwie, a obecnie dołącza Uniwersytet Morski w Gdyni.
2
Content available Opory ruchu pociągów metra (5)
PL
W artykule przedstawiono zależności empiryczne, opisujące opory ruchu dla wagonów metra. Przedstawiono szereg wzorów, opartych na równaniu Davisa, opisujących opory ruchu pojazdu jako kwadratową funkcję prędkości jazdy. Większość zależności związana jest z masą lub obciążeniem osi pojazdu oraz z oporem aerodynamicznym w czasie ruchu pojazdu. Artykuł stanowi próbę usystematyzowania istniejących zależności, opracowanych przez wielu autorów, które zostały przedstawione w literaturze przedmiotu. Takie zestawienie jest pomocne w inżynierskich obliczeniach szacunkowego zużycia energii, wykorzystywanych zarówno w fazie projektowej pojazdu, jak i w procesie oceny zużycia energii na cele trakcyjne. W artykule omówiono oszacowanie dokładności obliczeń teoretycznych sił oporów ruchu ze wskazaniem na konieczność weryfikacji wyników symulacji z wynikami uzyskanymi w warunkach rzeczywistej eksploatacji.
EN
The article presents empirical formulae, describing the drag resistance of various types of metro trains. It is presented a number of formulas, based on Davis equation, describing the train’s resistance to motion as a square function of driving speed. Most of the equations are related to the mass or axle load of the vehicle and to the aerodynamic resistance during the movement of the vehicle. The article is an attempt to systematize the existing mathematical descriptions of drag resistance, which are presented in the several publications on the subject and were developed by many authors.
3
Content available Metro w Sofii
PL
Metro w stolicy Bułgarii funkcjonuje od 1998 r. i składa się obecnie z 3 linii o sumarycznej długości 45 km oraz 42 stacji. Przebieg pierwszej i drugiej linii na znacznej długości pokrywa się. Wschodni odcinek pierwszej linii biegnie po powierzchni gruntu. Średnia odległość pomiędzy stacjami na pierwszej i drugiej linii jest równa odpowiednio na odcinkach wspólnych 1100 m (na wydzielonych drugiej linii – 912 m), a długość peronów na stacjach dla odcinków wspólnych pierwszej i drugiej linii – 120 m (na wydzielonych drugiej linii 102 m). Pod koniec 2019 r. funkcjonowały 2 linie – Czerwona i Niebieska, a Zielona była w trakcie budowy (pierwszy odcinek przekazano w sierpniu 2020 r.). Pociągi poruszają się po torze o rozstawie 1435 mm z prędkością maksymalną 80 km/h i są zasilane z trzeciej szyny napięciem 825 V DC na pierwszej i drugiej linii oraz napowietrznej sieci trakcyjnej o napięciu 1,5 kV DC na trzeciej linii. Obecnie funkcjonują 4 stacje przesiadkowe, w tym stacja Sliwnica, będąca stacją końcową dla linii Czerwonej i Niebieskiej. Zdolność przewozowa metra oscyluje w granicach 50 tys. osób na godzinę w każdym kierunku.
EN
The metro in Bulgaria’s capital consists of 3 lines with a total length of 45.3 km and 42 stations. The course of the first and second lines overlap for a considerable length. The eastern section of the first line runs along the ground. The average distance between stations on the first and sec- ond lines is comparable, respectively, on the available parts 1,100 m (on separated second lines – 912 m), and the length of platforms at stations or the intervals between the first and second lines – 120 m (on separated second lines 102 m). At the end of 2019, there were two lines – Red and Blue, and Green was under construction. The trains run on a 1435 mm track with speeds not exceeding 80 km / h and are powered from the third rail 825 V DC third rail a voltage of 825 V DC on the first and second lines. An overhead contact line network with a voltage of 1.5 kV DC is used on the Green line, opened in August 2020. There are four interchange stations now – Serdika, Slivnica, NDK, and Orlov Most / SU Sv. Kl. Ochridski,, and the Slivnica station is the final station for both lines. The underground transport capacity is circa 50 thousand passengers for an hour in each direction.
4
Content available Metro w Mińsku
PL
Metro w Mińsku funkcjonuje od 1984 r., i obecnie jest jedynym systemem kolei podziemnej na Białorusi. Sieć metra składa się z dwóch linii – Niebieskiej (Moskiewskiej) i Czerwonej (Awtozawodskiej), z jedną stacją przesiadkową. Budowana jest kolejna linia – Zielona (Zielonołużskaja), która będzie mieć po jednej stacji przesiadkowej z liniami Czerwoną i Niebieską. Linia Niebieska ma przebieg północny- wschód – południowy-zachód, linia Czerwona - południowy--wschód –zachód. Linia Zielona będzie przebiegać w kierunku północ – południe. Obsługa taborowa jest realizowana z użyciem pociągów wyprodukowanych w Rosji (fabryki w Mytiszczach oraz Wagonmasz z St. Petersburga), a dla linii Zielonej szwajcarski producent Stadler przygotował nowoczesne pociągi. W metrze stosowany jest rozstaw szyn 1520 mm oraz ruch prawostronny.
EN
The metro in Minsk has been operating since 1984 and is currently the only underground rail system in Belarus. The metro network consists of two lines – the Blue (Moskovskaya) and Red (Avtozavodska), with one interchange station (Table 1). Another route is under construction: the Green Line (Zelonoluzhskaya), which will have one interchange station with the Red and Blue lines. The Blue line runs north-east - south-west, the Red line - south-east - west direction. The Green Line will run northsouth. The rolling stock service is carried out using trains that were manufactured in Russia (works in Mytishche and the Vagonmash one from St. Petersburg), and the Swiss manufacturer Stadler has made modern trains for the Green line. The metro uses 1520 mm rail gauge and right-hand traffic.
5
Content available Metro w Bukareszcie
PL
Sieć metra w Bukareszcie składa się obecnie z 4 linii, z których pierwsza została uruchomiona w 1979 r. Bukaresztańska sieć kolei podziemnej jest jedynym w Rumunii systemem metra. Do obsługi zaprojektowano oraz wyprodukowano w krajowej firmie w Arad tabor kolei podziemnej. Metro zostało zbudowane w oparciu o wzorce zachodnie – unikano stosowania marmurów czy ozdób na większą skalę na rzecz prostoty czy funkcjonalności. Skutkowało to także większym tempem budowy sieci metra. Wraz z przystąpieniem Rumunii do UE w 2007 r. oraz możliwością pozyskania dofinansowania, zakupiono tabor pochodzący od renomowanych producentów – Bombardiera i CAF.
EN
The Bucharest metro network currently consists of 4 lines, the first of which was launched in 1979. This underground rail network is the only metro system in Romania. The underground rolling stock was designed and manufactured by the national company in Arad. The metro was built in Western-style - the use of marbles or decorations on a larger scale was avoided for simplicity and functionality. It also resulted in faster construction of the metro network. With the accession of Romania to the EU in 2007 and the possibility of obtaining funding, rolling stock from well-known manufacturers - Bombardier and CAF - was purchased. The metro uses the 1435 mm rail gauge and right-hand traffic.
PL
Targówek Mieszkaniowy jest jednym z rejonów Warszawy zmagających się z kongestią, brakiem miejsc pracy i problemem długiego czasu dojazdu do centrum. Jego część została objęta Zintegrowanym Programem Rewitalizacji, dzięki czemu na osiedlu przeprowadza się szereg działań w sferze społecznej oraz infrastrukturalnej. We wrześniu 2019 roku oddano do użytku kolejny odcinek drugiej linii warszawskiego metra, co poprawiło dostępność obszaru z wykorzystaniem transportu publicznego. Autorzy analizują stan sprzed oddania metra do użytku, a także możliwości, jakie daje osiedlu dostęp do nowej formy transportu w kontekście rewitalizacji. W grudniu 2019 roku przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców rejonu dotyczącą oceny metra i jego wpływu na osiedle, pytania dotyczyły także znajomości kwestii rewitalizacji. Wiele odpowiedzi było zaskoczeniem dla autorów i pozwoliło spojrzeć na zmiany przeprowadzane na Targówku Mieszkaniowym z innej perspektywy. Dzięki temu powstały wnioski, które można wykorzystać jako zalecenia dla władz miasta przy dalszych działaniach.
EN
Targówek Mieszkaniowy is one of areas of Warsaw struggling with road congestion, lack of job opportunities and a long travel time to the centre. The part of the area has been covered by the Integrated Revitalization Program, thanks to which a number of activities in the social and infrastructural spheres are carried out. In September 2019, next section of the second line of the Warsaw Metro was opened, which improved the accessibility of the area by public transport. The authors analyse the condition before the metro was put into operation, as well as the possibilities offered to Targówek Mieszkaniowy to access a new form of transport in the context of revitalization. In December 2019, a survey was conducted among the residents of the area regarding the metro and associated issues, questions have also related to knowledge of revitalization issues. Many answers came as a surprise to the authors and allowed them to look at the changes carried out in the area from a different perspective. This has resulted in conclusions which can be used as recommendations for the city authorities for further actions.
7
EN
Purpose: The article presents the results of research on the evacuation times of passengers of three different trains used by the Warsaw metro. In emergency situations on metro trains, fast and safe evacuation is crucial for saving passengers’ health and lives. Evacuation from the tunnels of the Warsaw metro can only take place properly on underground platforms. The key parameter determining passenger safety is required safe evacuation time. Subject and methods: Four evacuation experiments were carried out. In the first experiment, people on the train left the train into the tunnel, walked towards the station and climbed the stairs to the platform level. The experiment ended when all people entered the platform level. In the second experiment, the passengers went to the end of the train. After a fixed sound signal, the persons moved along the train and went out onto the platform. The study ended when all the people entered the platform. Experiment 3 investigated the times when a certain number of people passed through one or more doors of the train. In experiment 4, the aim was to investigate the time of people walking along the platform and up the stairs to the mezzanine level. Results: The longest recorded average time of passage through the whole train is 133.5 s during longitudinal evacuation. The shortest recorded exit time is 9 seconds, evacuees were deployed throughout the car without restrictions. In the train of type 81, for technical reasons, no experiment was carried out consisting of moving along the entire train, and it should be noted that this train has separate, closed carriages and to walk through the whole train it would be necessary to open each door between the train. Conclusions: The data from experiments II and IV were combined and extrapolated taking into account the evacuation time for the maximum number of passengers who can occupy the trains, i.e. 1,500 people on the Inspiro train, 1,454 people on the Alstom train and 1,200 people on Type 81 train. The results of the experiment indicate that the longest passage time in very unfavourable conditions, when passengers have to pass the whole train and then exit the platform registered for type 81 train and is almost 433 seconds. For Inspiro and Alstom trains, the time is almost 25% shorter. Such a large difference in time is related to the way of connecting individual carriages – to move from car to car in type 81 train, it is necessary to open two doors each time (from the abandoned car and the car to which you are passing), while this activity is not performed on Inspiro and Alstom trains.
PL
Cel: W artykule przedstawiono wyniki badań czasów ewakuacji pasażerów trzech różnych pociągów wykorzystywanych przez Metro Warszawskie. Ewakuacja z tuneli metra warszawskiego może odbywać się właściwie tylko poprzez perony podziemne. W sytuacjach awaryjnych w pociągach metra szybka i bezpieczna ewakuacja ma kluczowe znaczenie dla ratowania zdrowia i życia pasażerom. Kluczowym parametrem determinującym bezpieczeństwo pasażerów jest bezpieczny, przewidywany czas ewakuacji. Projekt i metody: Przeprowadzono cztery eksperymenty ewakuacyjne. W pierwszym osoby wychodziły z pociągu do tunelu, szły w kierunku stacji i wchodziły po schodach na poziom peronu. Badanie kończyło się po wejściu wszystkich osób na poziom peronu. Podczas drugiego testu pasażerowie przechodzili na koniec pociągu. Po sygnale pozoranci wracali w kierunku peronu wewnątrz pociągu i wychodzili na peron. Badanie kończyło się po wejściu wszystkich osób na peron. Trzeci eksperyment miał na celu zbadanie czasów przejścia określonej liczby osób przez jedne lub więcej drzwi pociągu. W ostatnim badanie miało na celu sprawdzenie czasów przejścia ludzi znajdujących się na peronie na trasie: peron-schody-antresola. Wyniki: Najdłuższy średni zarejestrowany czas przejścia przez cały skład podczas ewakuacji wzdłużnej to 133,5 s. Najkrótszy odnotowany czas wyjścia z pociągu wynosi 9 s, ewakuujący byli rozmieszczeni bez narzuconych ograniczeń – w całym wagonie. Zauważono, że pociąg typu 81 posiada oddzielne, zamknięte wagony i aby przejść przez cały wagon maszynista musi przejść pomiędzy pasażerami i otworzyć drzwi. Wnioski: Interpretując wyniki, zespół badawczy ekstrapolował dane przy uwzględnieniu czasu ewakuacji dla maksymalnej liczby pasażerów mogących przebywać w pociągach, czyli 1500 osób w pociągu Inspiro, 1454 osób dla pociągu Alstom oraz dla 1200 osób w pociągu typu 81. Do celów analizy założono, że osoby ewakuowane podzielą się na trzy równe grupy, które następnie wyjdą przez trzy dostępne wyjścia ewakuacyjne ze stacji. Czas przejścia oszacowano, przyjmując najbardziej niekorzystne warianty. Wyniki eksperymentu wskazują, że najdłuższy czas przejścia przy bardzo niekorzystnych warunkach, gdy pasażerowie muszą przejść przez cały pociąg, a następnie wyjść z peronu wynosi prawie 433 sekundy. Został on zaobserwowany w pociągu typu 81. Dla pociągów Inspiro i Alstom czas jest krótszy o prawie 25%. Tak duża różnica pomiaru jest związana ze sposobem łączenia poszczególnych wagonów – do przejścia z wagonu do wagonu w pociągu Typu 81 każdorazowo konieczne jest otwarcie dwojga drzwi (z opuszczanego wagonu oraz wagonu, do którego się przechodzi), podczas gdy w pociągach Inspiro i Alstom nie ma takiej potrzeby.
8
Content available remote Na placu budowy warszawskiego metra
PL
Rozbudowa podziemnego transportu stolicy jest jedną z priorytetowych warszawskich inwestycji. Zgodnie z harmonogramem budowa II linii metra potrwać ma jeszcze trzy lata.
EN
This article discussed the determination of a metro vehicle’s door forces acting on its coarse structure. With previous articles addressing this issue, a definition of a specific reference vehicle was provided together with the collection of the normative requirements for metro vehicles. These form a basis for addressing the issue. The main objective hereof was to design a technical solution of a door system for the reference vehicle and create a parametric model of the door's forces acting on the vehicle’s rough structure. This model would serve to approximate and operatively quantify these force effects of the door to the vehicle’s structure by modifying the various input parameters. Therefore, it was necessary to create a mathematical model of the equilibrium conditions of the proposed door system and to quantify them using a developed software. Subsequently, these results served as inputs for the FEM analysis of the load-bearing components between the door and the vehicle’s structure.
10
Content available Metro w Rijadzie
PL
Metro w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej, będzie kolejnym systemem metra w krajach naftowych leżących nad Zatoką Perską. Na budowę linii oraz zakup taboru przeznaczono 23 mld USD, decydując się na pozyskanie pociągów kolei podziemnej od Alstomu, Bombardiera i Siemensa. Jednym z powodów budowy metra jest szybko rosnąca liczba mieszkańców Rijadu (obecnie 6,5 mln) oraz wyczerpywanie się przepustowości arterii miejskich. System kolei podziemnej docelowo będzie składać się z 6 linii o całkowitej długości ok. 177 km. Utworzono międzynarodowe konsorcja złożone z renomowanych firm pod przewodnictwem podmiotów saudyjskich, które otrzymały kontrakty na kompleksowe zaprojektowanie, zbudowanie i wyposażenie sieci metra w Rijadzie oraz późniejszy nadzór. Polskim akcentem jest zaprojektowanie i wyprodukowanie pociągów metra z rodziny Metropolis w dywizji koncernu Alstom – zakładzie w Chorzowie.
EN
Metro in Riyadh, the capital of Saudi Arabia, is the next underground system in the oil-countries on the Persian Gulf. 23 bln USD was allocated for the lines construction and purchase of rolling stock, deciding to obtain trains for the underground railways from three worldleading manufacturers: Alstom, Bombardier and Siemens. The reason of the decision for metro construction is that this city has growing rapidly population (currently 6.5 million) and depletion of city artery capacity. The underground railway system will ultimately consist of 6 lines with a total length of approx. 177 km. It was established international consortia with renowned companies under Saudi leadership, which received contracts for comprehensive projecting, construction and equipment of the Riyadh metro network and subsequent supervision. The Polish accent are trains from the Metropolis family which are projected and manufactured in the Alstom Group division – the plant in Chorzów.
PL
Autorzy artykułu przedstawiają nowy autorski przebieg linii metra na kierunku wschód-zachód w Warszawie. W tekście przedstawiono dotychczasowe prace analityczne wykonane na przestrzeni lat przez ekspertów z różnych środowisk. Na podstawie przytoczonych wyników kreślą własne wnioski, które stanowią punkt wyjścia dla konstrukcji nowego, autorskiego przebiegu nowej linii metra. W artykule przedstawiono zarówno założenia towarzyszące konstrukcji nowego wariantu, sposób wyznaczania przebiegu oraz wstępne wyniki przeprowadzonych obliczeń analitycznych. Prace analityczne oparto o warszawski model ruchu o nazwie Model Transportu Aglomeracji Warszawskiej, a obliczenia przeprowadzono w programie służącym do symulacji ruchu pasażerskiego - VISUM. Przeprowadzone i opisane prace analityczne, jak i osiągnięte wyniki, mają charakter głęboko wstępny, lecz pozwalają spojrzeć optymistycznie na uzasadnienie dalszych prac nad zaproponowanym przebiegiem, który według autorów powinien zostać włączony do grona wariantów rozpatrywanych przez władze miasta.
EN
The authors of the article present a new route of the East-West metro line in Warsaw. The text presents previous analytical work done over the years by experts from various disciplines. Based on the quoted results, they draw their own conclusions, which are the starting point for the construction of a new alignment of the new metro route. The article presents the assumptions associated with the construction of the new route, the method of derning proposes alignment and the preliminary results of the analysis. The analysis was based on the Warsaw traffic model called the Agglomeration Transport Model for Warsaw. The traffic calculations and model assignment were carried out in the program used to simulate passenger traffic - VISUM. The data analysis of the traffic flow is from the preliminary stage of the work; however they allow to have an optimistically look at the validation of the further work of the proposed alignment, which by the authors should be included in the group of other variants considered by the city council.
12
Content available Wykorzystanie przestrzeni podziemnej w rozwoju miast
PL
Dotychczas głównym czynnikiem lokowania inwestycji w miejskiej przestrzeni podziemnej były cele komunikacyjne (zbiorowy transport miejski) lub konieczność budowy wielopoziomowych parkingów powiązanych z biurowcami, hotelami czy dużymi centrami handlowymi. Obecnie projektuje się pięć, a nawet sześć kondygnacji podziemnych przeznaczonych na garaże oraz wyposażenie techniczne (zbiorniki przeciwpożarowe, podszybia windowe, magazyny) budynków wysokościowych.
13
Content available Wielofunkcyjne tunele miejskie
PL
Wielofunkcyjne tunele miejskie występują w dwóch postaciach: mało- i wielkogabarytowych. Pomysł stosowania wielofunkcyjnych małogabarytowych tuneli miejskich pojawił się w niektórych miastach Europy Zachodniej już w XIX w. [19, 20], kiedy zaczęto umieszczać we wnętrzu przełazowych kolektorów kanalizacyjnych inne przewody lub kable elektryczne. Przetrwał on do czasów obecnych [3, 11–13, 21] i jest realizowany przez budowę tuneli wieloprzewodowych, w których w jednej obudowie konstrukcyjnej umieszczane są różne sieci i kable infrastruktury podziemnej miast, np. kable światłowodowe lokalizowane nie tylko we wnętrzu przewodów kanalizacyjnych, ale także we wnętrzu przewodów wodociągowych i gazowych, czy wymienniki ciepła [22] w kolektorach kanalizacyjnych.
14
Content available remote Znaczenie mikrotunelingu w zagospodarowaniu terenów miast
PL
Pięć nowych stacji, ponad sześciokilometrowa tunelowa trasa i kolejna linia w planach - warszawska sieć metra powiększa się o nowe odcinki i stacje. Niektóre - jak dwa przystanki w centrum miasta czy III linia – są dopiero w planach, inne lada chwila będą do dyspozycji mieszkańców. Jak zmieni się system stołecznej kolei podziemnej?
EN
Warszawa invests more in underground transport. Five new stations, more than a six-kilometre tunnel route and another the line is planned - the Warsaw metro network is enlarging with new sections and stations. Some - like two stops in the city centre or the third line - are only in plans, others will be available to residents at any moment. How will the system of the Warsaw underground railway change?
17
Content available remote A study of displacements of structures in the vicinity of deep excavation
EN
In the article the aspects concerning the excavation impact and values of displacements of the ground and existing structures in the vicinity of deep excavations are presented. Four cases of excavations in typical Quaternary soils of Warsaw executed in the close proximity to the existing metro tunnels (and station) are described with special emphasis put on the description and analysis of experimental data including in-situ measurements of vertical displacements of existing metro structures. The discussion and conclusions on the displacements of structures (EPB TBM tunnels with segmental lining and cubature metro stations) in the vicinity of excavations depending on their location relative to excavation are presented. Typical ranges of displacements in relation to the depth, distance and type of structures influenced by deep excavations are given. Equation for the prediction of vertical displacements of TBM tunnels in the vicinity of deep excavation is formulated. In addition, the 2D finite element modelling of one of the described example cases is made and presented in detail. The results of FE analysis are compared to the actual experimental monitoring data.
PL
W artykule poruszono problematykę związaną z warunkami ochrony przeciwpożarowej wybranych środków transportu publicznego. W szczególności analizie poddane zostały tunele metra, które ze względu na swój charakter i przeznaczenie charakteryzują się dużą złożonością wyposażenia technicznego, co wymusza szczególne rozwiązania zabezpieczeń przeciwpożarowych. Przy ich projektowaniu wykorzystano przepisy i doświadczenie innych krajów oraz wnioski z analiz pożarów i katastrof. Warto zauważyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w obiektach tych muszą być spełnione wymagania bezpieczeństwa pożarowego wynikające z przepisów, m.in. z: Dyrektywy Unii Europejskiej, Prawa budowlanego oraz przepisów techniczno-budowlanych ustalonych w tym zakresie. Obiekty metra wyposaża się w zabezpieczenia przeciwpożarowe, tj.: system sygnalizacji pożaru, dźwiękowy system ostrzegawczy, hydranty przeciwpożarowe, podręczny sprzęt gaśniczy i agregaty gaśnicze, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, przeszkodowego i kierunkowego. Urządzenia metra dostosowuje się do celów ochrony przeciwpożarowej, w tym systemów wentylacji, łączności, oświetlenia i nagłośnienia.
EN
The aim of the article is to discuss the issues related to the fire protection conditions of the selected public transport vehicles. In particular, the underground tunnels have been analyzed. Due to its location, the building is characterized by a great complex of technical equipment and a large number of people staying in the metro, which has forced special solutions for fire protection. The rules and experience of other countries and the conclusions of the analysis of fires and disasters were used in their determination. It should be noted that in accordance with the regulations in force, these facilities must meet the fire safety requirements of the European Union Directive, Construction Law and the technical and construction regulations established in this area. Subway facilities are equipped with the fire alarm system, the audible warning system, the fire hydrants, the fire extinguishers, the trolley mounted fire extinguishers and the emergency lighting systems both obstacle and directed. The subway emergency devices such as ventilation, communication, lighting and sound systems are strictly adapted to fire protection purposes..
PL
W artykule przedstawiono analizę przyczyn powstania pożaru pociągu Inspiro nr 52 eksploatowanego przez Metro Warszawskie. Zdarzenie miało miejsce 17 listopada 2013 r. w tunelu pomiędzy stacjami Centrum a Politechnika. Było to dotychczas najpoważniejsze zdarzenie o charakterze pożarowym w historii Metra Warszawskiego. Po zdarzeniu wprowadzono zmiany konstrukcyjne w kluczowym elemencie, jakim jest mocowanie ślizgu odbieraka prądu. Z analizowanego zdarzenia wynika, że poprawne zaprojektowanie oraz dostosowanie rodzaju rozwiązań technicznych do zmiennych warunków pracy poszczególnych elementów pełni kluczową rolę w zapewnieniu bezpiecznej eksploatacji każdego urządzenia technicznego. Szczególnie ważne jest to w przypadku transportu publicznego, gdzie znajdują się ludzie w dużych grupach. Powstanie niekorzystnego zdarzenia podczas eksploatacji taboru metra może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji dla użytkowników.
EN
The study presents an analysis of the cause of the fire of the nr 52 Inspiro train operated by the Warsaw Metro. The incident took place on November 17, 2013 in the tunnel between the Center station and the Politechnika stops. It has been, until now, the most serious fire in the history of the Warsaw Metro. After the incident, the structural changes were introduced in the key element, which is the clamping of the current collector. The analyzed incident shows that correct design and adaptation of the type of technical solutions to the variable working conditions of individual components play a key role in ensuring the safe operation of any technical device. This is particularly important in the case of public transport where there are people gathered in large groups.. The occurrence of an adverse incident during the operation of the rolling stock of a subway can lead to very serious consequences for users.
20
Content available Linia metra nr 4 / Zielona w Budapeszcie
PL
Linia nr 4 metra budapesztańskiego (linia Zielona) została otwarta pod koniec marca 2014 r. Przebiega od południowego zachodu na północny wschód, łącząc stację kolejową Kelenföld i dworzec Wschodni (węg. Keleti), leżące odpowiednio w Budzie i Peszcie (linia przekracza Dunaj podziemnym tunelem). Obecnie długość linii wynosi ponad 7 km. Planowane jest zbudowanie kolejnych odcinków w obu kierunkach: dwóch w kierunku wschodnim do Bosnyák tér i Újpalota i jednego w kierunku zachodnim do Virágpiac. Czyli obecny fragment ma stać się odcin kiem centralnym. Linia Zielona jest całkowicie automatyczna, obsługiwana przez pociągi z rodziny Metropolis, które zostały dostarczone przez Alstom.
EN
The Green Line of the Budapest underground was commissioned at the end of March 2014 and the connection of the Kelenföld and the Keleti railway station was built with the Danube underground tunnel. It is planned to build the sections in both directions, i.e. the current fragment (~ 7 km) is to become the central section. Additionally, two sections will be built in the east and one in the west direction. The Green Line is full automatic and the rolling stock – the Metropolis trains were produced by Alstom. The construction of the line was accompanied by numerous controversies, including low transparency of tender procedures, attempts to cancel the rolling stock contract, etc.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.