Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infrastruktura badawcza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available SuperDARN w Polsce – perspektywy
PL
SuperDARN (Super Dual Auroral Radar Network) jest światową siecią radarów do badania górnych warstw atmosfery, jonosfery i ich sprzężenia z magnetosferą i wiatrem słonecznym (Greenwald i in. 1995; Chisham i in. 2007; Lester 2008, 2013, Nishitani i in. 2019). W artykule przybliżamy szczegóły techniczne, tematy badawcze i publikacje związane z działalnością SuperDARN oraz korzyści płynące z polskiego w nim udziału, który mógłby wzmocnić badania krajowe, jak i współpracę międzynarodową oraz otworzyć nowe tematy badawcze. Zanim to będzie możliwe, należy rozwiązać kilka technicznych kwestii, których tło i perspektywy nakreślamy.
EN
SuperDARN (Super Dual Auroral Radar Network) is a global radar network for studying the upper atmosphere, ionosphere, thermosphere and mesosphere and their coupling with the magnetosphere and solar wind (Greenwald et al. 1995; Chisham et al. 2007; Lester 2008, 2013, Nishitani et al. 2019). In the article we bring closer to national readers the SuperDARN network through describing its technical details, projects and publications. In addition to strengthening present research Polish participation in SuperDARN could result in development of new topics in national research and in international cooperation. Before it is possible, several technical issues should be solved, the background and perspectives of which we outline in the article.
PL
W artykule przedstawiono bazę laboratoryjno-badawczą aktualnie istniejącą na Wydziale Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Dzięki współpracy z firmą Bombardier Transportation (ZWUS) Polska S.A. z Katowic, Zakładami Automatyki KOMBUD S.A. z Radomia oraz Sp. z o.o Scheidt & Bachmann Polska z Lubonia rozwinięto infrastrukturę badawczą o nowoczesne laboratoria, unikalne w skali europejskiej, przeznaczone do celów dydaktycznych oraz do badań eksploatacyjnych i funkcjonalnych systemów automatyki kolejowej.
EN
The article presents a base of laboratory and research, which exists currently at the Department of Transport and Electrotechnics University of Technology and Humanities in Radom. Through the cooperation with such companies as: Bombardier Transportation (ZWUS) Poland from Katowice, KOMBUD from Radom and Scheidt & Bachmann Poland from Luboń, research infrastructure is developed based on laboratories, which are modern and unique in Europe. They are designed for the teaching purposes, the operational research and functional systems of railway automation.
PL
Przedstawiono architekturę i koncepcje wykorzystania laboratorium chmur obliczeniowych, będącego częścią infrastruktury ogólnopolskiej sieci badawczej PL-LAB2020. Laboratorium oferuje heterogeniczne środowisko sprzętowe oraz dedykowane narzędzia zarządzające i analityczne, możliwe do wykorzystania w wielu domenach dziedzinowych (Internet rzeczy, telemedycyna, zarządzanie sieciami, transport i logistyka).
EN
This paper presents concept, architecture and main functions of the cloud computing laboratory, which is a part of PL-LAB2020 polish national research infrastructure. Laboratory offers a heterogenichardware environment, which offers added value services dedicated for management and specialized analytic toolswhich can be used in different, domain specific, research scenarios (Internetof Things, eHealth, network management, transport and logistics).
PL
W artykule przedstawiono dzieje i osiągnięcia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, od momentu utworzenia Wydziału – początkowo pod nazwą Wydziału Elektrycznego. Podano aktualne formy kształcenia i uprawnienia Wydziału w zakresie opiniowania wniosków profesorskich oraz prowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych. Pokazano nową strukturę organizacyjną Wydziału. Omówiono różnorodne formy współpracy Wydziału z przemysłem. Przedstawiono również bogate możliwości poszerzania swoich zainteresowań przez studentów w kołach naukowych działających na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Podkreślono wkład Wydziału w organizowanie corocznych imprez, takich jak np. Opolskie Dni Elektryki, które odbyły się już dwudziestopięciokrotnie.
EN
This paper presents the history, the achievements and the mission of the Department of Electrical, Control and Computer Engineering Opole University of Technology. Current curricula and authorizations of the Department are specified, in particular in terms of granting the professor titles as well as accreditations for Ph.D. and habilitation degrees. The organizational structure of the Department is presented. Both teaching and research achievements are emphasized, in particular those related to co-operation of the Department with various industries. Student research circles are also specified. It was emphasized the Department’s contribution to organization of annual performances as for example “The Electrical Days in Opole”, which took place twenty five times.
PL
Przedmiotem działania Instytutu Techniki Górniczej KOMAG jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze mechanizacji procesów wydobywczych i przeróbczych oraz związanej z nimi ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, jak również ochrony powietrza, ochrony powierzchni ziemi oraz gospodarki odpadami, a także przystosowanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz ich rozpowszechnianie. O możliwościach badawczych Instytutu decyduje nowoczesna, stale rozbudowywana infrastruktura badawcza, umożliwiająca realizację badań o charakterze interdyscyplinarnym. KOMAG posiada sześć laboratoriów: – Laboratorium Badań, – Laboratorium Badań Stosowanych, – Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska, – Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii, – Laboratorium Mechatroniki, – Laboratorium Przeróbki Surowców Mineralnych.
PL
Ważnym czynnikiem wpływającym na wiarygodność i poprawność uzyskiwanych wyników badań laboratoryjnych jest zachowanie zasad ergonomii podczas pracy w laboratorium – umożliwia to odpowiednio zaprojektowana i zagospodarowana infrastruktura badawcza. Zdaniem autorów stworzenie bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy w laboratorium wymaga z jednej strony znajomości zasad prawa oraz wymagań zawartych w systemach zarządzania jakością, z drugiej jednak, ważne są doświadczenie i rozwaga podczas codziennej pracy laboratoryjnej.
EN
Following the rules of ergonomics in the laboratory, allowing a proper designing and management of the research infrastructure, is an important factor affecting the reliability and accuracy of the results of laboratory analyses. According to the authors the creation safety and ergonomic working conditions in the laboratory requires the knowledge of legal principles and requirements of quality management systems, as well as experience and consideration in daily laboratory work is very important.
EN
The article discusses five policy challenges which call for a radical overhaul of the hitherto decision-making practices towards research infrastructures (RIs). It argues that foresight is a relevant policy tool to support these changes, by presenting major features of foresight. Then several policy issues concerning establishing and upgrading research infrastructures are discussed, which can be tackled by foresight, such as policy-co-ordination; use of existing RIs; future needs vs. existing RIs; human resources to operate RIs and exploit RI services. Finally, practical policy recommendations - stemming from of the ForeIntegra project - on which this article draws on - are presented, addressing EU-level and national decision-makers.
PL
W artykule omówiono pięć wyzwań dotyczących koniecznych zmian dotychczasowej polityki restrukturyzacji infrastruktury badawczej. Zaprezentowano główne charakterystyki foresightu oraz przedstawiono argumenty wskazujące, że foresight jest odpowiednim instrumentem wspierającym proces zmian polityki względem infrastruktury badawczej, a w szczególności jej tworzenia, umacniania oraz unowocześniania. Analizie poddano takie kwestie jak: koordynacja polityki, kapitał ludzki niezbędny do obsługi oraz korzystania z infrastruktury, obecne oraz przyszłe potrzeby względem istniejącej infrastruktury. W podsumowaniu zaprezentowano praktyczne rekomendacje dla kreujących kierunki polityk krajowych oraz polityki unijnej wynikające z projektu ForeIntegra, do którego odwołuje się niniejszy artykuł.
8
Content available remote Europejska infrastruktura badawcza
PL
Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie tematyki, która stanowiła materiał do przygotowania międzynarodowej konferencji dotyczącej wykorzystania europejskiej infrastruktury badawczej. Zawarto w nim także najważniejsze wnioski wypływające z treści wystąpień i dyskusji, które miały miejsce podczas konferencji w Strasburgu. Jednym z nich jest konieczność uczynienia Europy atrakcyjnym miejscem pracy dla młodych naukowców w celu powstrzymania ich emigracji do USA, a także zwiększenie roli kobiet w badaniach naukowych. W procesie tworzenia „społeczeństwa informacyjnego", istotne jest także, zapoznanie go z zakresem i tematyką prowadzonych badań przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik informacyjnych, w tym wielkich, multimedialnych baz danych.
EN
The paper present the approximation of the subject matter, which determines materials for the preparations of the international conference on the utilization of European research infrastructures is presented and it contains the most important conclusions arising from the contents of the pronouncements and the discussion, which took place during the conference in Strasbourg. Some of them are necessary for making Europe a more attractive of work to young researchers and also increase the participation of women in research work. In the process of creating "the information society" it is essential to introduce new problems of investigations and utilization of the most modem techniques, for example great multimedia databases.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.