Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy tej przedstawiono problematykę waloryzacji geośrodowiskowej obszarów perspektywicznych występowania kopalin w Polsce. Zagadnienia te rozpatrywane są w głównej mierze na podstawie danych z bazy Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 (MGśP II). O ile dla udokumentowanych złóż stosowana jest od lat klasyfikacja pod kątem uwarunkowań środowiskowych, o tyle w odniesieniu do obszarów perspektywicznych wystąpień kopalin taka ocena nie jest prowadzona. Biorąc pod uwagę nie tylko ochronę środowiska przyrodniczego, ale także ochronę zasobów kopalin w Polsce, konieczna jest weryfikacja podejścia do obszarów perspektywicznych w kontekście ich roli w procesach planowania przestrzennego. Obszary perspektywiczne posiadają, w zależności od rodzaju kopaliny, zasięgu przeprowadzonego rozpoznania surowcowego, budowy geologicznej, bardzo zróżnicowane powierzchnie, od kilku do tysięcy hektarów. Sprawia to, że podejście do ocen środowiskowych na ich terenie musi różnić się od ocen stosowanych dla udokumentowanych już złóż kopalin. W artykule przedstawiono ilościową charakterystykę obszarów perspektywicznych kopalin dla obszaru całej Polski prezentowanych na MGśP II. Zaproponowano kryteria oceny konfliktowości obszarów perspektywicznych kopalin, różnicując je przede wszystkim w zależności od rodzaju kopaliny, sposobu eksploatacji, powierzchni obszaru i formy jego użytkowania oraz możliwości przyszłej rekultywacji.
EN
In this work, we present the problem of geo-environmental assessment of prospective areas of mineral deposits occurrence in Poland. The issue is discussed mainly based on data from the database of Geo-environmental map of Poland, scale 1:50 000 (MGśP II). While for proven deposits a classification based on environmental conditions has been used for many years, for prospective areas of mineral occurrence such an assessment is not conducted. Taking into consideration not only protection of the natural environment, but also protection of mineral resources in Poland, it is necessary to review the approach to areas with prospective mineral resources from the point of view of their role in land use planning. Such prospective areas have – depending on the type of mineral in question, how large an area has been prospected, its geological structure – highly diverse surface area, from just a few to thousands of hectares. This means the approach to environmental assessments of prospective areas of mineral occurrence must be different from that for already proven locations of mineral resources. The article presents quantitative characteristics of prospective areas of mineral occurrence presented on the aforementioned MGśP II map for Poland. We propose herein criteria for environmental evaluation of such prospective areas, differentiating them mainly depending on the type of mineral, manner of exploitation, surface area and land use legal forms, as well as possibility of future reclamation.
EN
As part of the tasks performed by the Polish Geological Survey (Polish Geological Institute - National Research Institute), 260 prospective maps (MOP) at a scale of 1 : 200,000 have been developed in the period of 2013-2015. These maps were designed for metal ores (Cu-Ag, Zn-Pb, Mo-W, Ni, Sn, Au, Pt, Pd and Zn oxide ore - galmans) and chemical raw materials (rock and potash salts, gypsum, anhydrite and native sulphur), in relation to the assessment of raw materials resources and environmental restrictions and land use planning. The total surface of prospective teritories projected onto the surface area is ~15.25 thousand km2 for metal ores and ca. 52.5 thousand km2 for chemical raw materials. The estimated resources of predicted ore deposits (prognostic and prospective) are approx. 42.2 million Mg of Cu and 75 thousands Mg of Ag (12 prospective areas), ca. 20 million Mg of Zn-Pb ores (in 4 prospective areas), 32 million Mg of Ni ores of weathering type (10 prospective areas), from 9.4 to 21.5 Mg of Au encountered by orogenic vein and metasomatic deposits (7 prospective areas), and ca. 22 million Mg of Sn ores. The estimated prognostic and prospective resources of chemical raw materials (at a depth of not more than 2000 m) are: ca. 4.059 trillion Mg of rock salt (68 prospective areas) and ca. 3638.1 million Mg of potash (12 prospective areas), as well as ca. 575.6 billion Mg of gypsum and anhydrite, and 202 million Mg of native sulphur (prognostic resources). In the assessment of environmental conflicts and land use planning, 125 information data sheets developed environmental conditions for prospective areas (with the exception of rock salts, which are discussed in the regional aspect). Development of the designated prospective areas may be important in the future to ensure the availability of raw material safety, not only for Poland, but also for the European Union, thus contributing positively to economic growth and prosperity of local communities.
EN
The paper presents the criteria that were used to assess the environmental constraints for prospective areas of the occurrences of either metal ores or chemical raw materials in Poland. The databases associated with “The Geoenvironmental Map of Poland at a scale 1 : 50 000” were used as the basis for the development of these criteria, which have allowed applying an innovative approach. The final result is presented as a datasheet of individual environmental conditions for every prospective area under consideration. Each datasheet includes, among others: geological conditions which determine the type of mining methods to be applied, and environmental conservation areas and elements vulnerable to negative impact of deposit exploitation. The integral part of each datasheet is a location sketch showing the position of the prospective area on the backdrop of the available data on environmental conditions. This data may be used as a basis for further, more detailed studies. Moreover, it may be helpful for local administration bodies in zoning and land use planning tasks.
EN
Areas preferred for location of waste disposal sites in the Wielkopolska voivodeship were determined on the basis of analyses of geological and environmental conditions, according to directives in Regulation of the Minister of Environment of 24th March 2003 on localization, construction, and liquidation for particular types of waste storage. Disposal possibilites of 3 fundamental types of wastes were defined: neutral (O), dangerous (N) and others (K). Crucial meaning for this classification have isolation properties and thicknesses of rocks in the subsurface zone (top not deeper than 2.5 m). The most favorable areas preferred to waste disposal sites are located in central and southern parts of Wielkopolska voivodeship and their distribution points out to the direct relation to geological framework, i.e., occurrence of the Variegated Clays Formation on the surface or in the near-surface zone. Natural geological barrier composed of these clays fulfills, in most of the cases, requirements for waster storage: other than dangerous and neutral (K), neutral (O), and, at the proper thickness, storage of dangerous waste (N). Resultant map showing distribution of the most suitable sites is a very useful material for making provincial and district waste management plans as well as for planning, determining, and searching the best sites for construction of new municipal disposal sites.
PL
Wraz z wejściem w życie w dn. 15.05.2007 r. Dyrektywy INSPIRE dotyczącej utworzenia europejskiej infrastruktury danych przestrzennych (ESDI – European Spatial Data Infrastructure) przed polską służbą geodezyjną stają nowe cele i wyzwania. Jednym z istotniejszych i pierwszoplanowych zadań jest opracowanie i zharmonizowanie zestawu referencyjnych danych topograficznych dla Polski. Dotychczasowa sytuacja wynikająca z braku odpowiednich topograficznych danych referencyjnych spowodowała, że Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) wytworzył własne dane przestrzenne niezbędne do prowadzenia działalności statutowej. Opracował własne standardy i definicje obiektów związanych z informacją przestrzenną. Dane topograficzne zgromadzone w PIG mają stosunkowo wysoką jakość i dokładność dzięki pracom terenowym prowadzonym przez geologów kartujących, umożliwiającym ich weryfikację w terenie. Niniejsza praca dotyczy, przeprowadzonej przez Zesół PIG, szczegółowej analizy porównawczej wybranych baz danych PIG – Mapa geośrodowiskowa Polski w skali l :50 000 (MGśP) i Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali 1:50 000 (MGGP) z bazami TBD i VMap_L2+ (VMapL2 tzw. drugiej edycji) oraz oceny możliwości ich integracji w ramach przyszłej Wielorozdzielczej Bazie Danych Topograficznych (WBDT). Działania Zespołu PIG związane są z realizacją zadania w ramach graniu celowego KBN nr 6T 12 2005C/06552 pt. "Metodyka i procedury integracji, wizualizacji, generalizacji i standaryzacji baz danych referencyjnych dostępnych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich wykorzystania do budowy baz danych tematycznych".
EN
As the INSPIRE Directive concerning creation of the European Spatial Data Infrastructure (ESDI) came into force on 15th May, 2007, the Polish geodetic service has to face new challenges and tackle new goals. One of the more important and priority tasks is to prepare and harmonize a set of topographic reference data for Poland. The current situation, resulting from the lack of appropriate topographic reference data, forced the State Geological Institute (PIG) to collect its own spatial data necessary for performing its statutory activity. It developed its own standards and definitions of objects connected with spatial information. Topographic data collected by PIG are of relatively high quality and accuracy, thanks to field work carried out by documenting geologists permitting data verification in the field This paper is devoted to a detailed comparative analysis of selected PIG databases carried out by the PIG Team, a geoenvironmental map of Poland, scale l :50 000 (MGŚP) and a geologic and economic map of Poland, scale 1:50 000 (MGŚP) with the TBD and VMap_L2+ bases (VMapL2 of the so-called second edition) as well as an assessment of possibilities of their integration within the confines of the future Multi-Resolution Topographic Database (WBDT). The PIG Team activities are connected with the implementation of a task within the confines of the designated grant KBN No 6T 12 2005C/06552 entitled "Methodology and procedures of integration, visualization, generalization and standardization of reference databases available from the state geodetic and cartographic resources and their use for creation of thematic databases".
EN
Crisis management procedures exist for all levels of administration from municipalities (gmina), through counties (powiat) and provinces (voivodeship) up to the national level, i.e. for the Governmental Team for Crisis Coordination. As specified by the ordinance of the Council of Ministers of 17th December, 2002 on formation and operation of gmina task teams, powiat and voivodeship crisis management teams and the Governmental Team for Crisis Coordination, when preventing results of natural disasters or liquidating their effects, the aforementioned teams work in the following stages: prevention, preparation, reaction and rebuilding. The state of natural disaster may be proclaimed both due to a natural or technological disaster. Almost all these phenomena have a lesser or greater negative impact on the environment. This means that crisis management teams should have reliable information on the state of environment in the area where a natural or technological disaster occurred or may occur posing serious hazards to people or the environment. Such information has to be easily available and up-to-date. Certainly, the serial cartographic studies produced at the Polish Geological Institute and related databases meet these criteria and can be successfully applied in decision-making process in crisis management. Currently, the following serial maps in 1:50,000 scale are produced at the Polish Geological Institute: 1. Detailed Geological Map of Poland (SMGP), 2. Hydrogeological Map of Poland (MHP), 3. Geological-Economic Map of Poland (MGGP), 4. Geoenvironmental Map of Poland (MGsP), 5. Hydrogeological Map of Poland . continuation (MHP), 6. Lithogenetic Map of Poland (MLP). In the paper a table is included presenting contents of these maps, indicating possibilities of their use in the actions undertaken by crisis management teams. Several examples of issues related to various kinds of natural or technological disasters are discussed. The tabulated information and the ways of its use are far from comprehensive and merely point to the usefulness of geoenvironmental data for these purposes. It should be noted, however, that for more detailed specialist analyses and making full use of the entire information (that not always can be directly read from the map), a deep knowledge of Earth sciences or natural sciences is necessary as well as an in-depth analysis of the the content of the maps (e.g., definitions of processes and phenomena, data sources and their up-to-dateness, etc.). This does not diminish the usefulness of the maps/databases for self-government and state administration in their crisis management activities. Another advantage of the maps is that all of them are made in GIS standard, so that their applicabiolity may be enhanced when they are used in analyses combined with other kinds of spatial data, such as communication routes, distribution of health care institutions, distribution of population density, etc.
EN
The paper deals with problems occurring during the integration of spatial data on geoenvironmental information stored in various thematic databases and map series based on them. The content and data processing technology used for creating the sozological database at the Head Office of Geodesy and Cartography (GUGiK) and the geoenvironmental database at the Polish Geological Institute (PIG) are analyzed, with main focus on their content compatibility and possibilities of integrating the geoinformation from both sources enabling their simultaneous use in spatial analyses. The main advantage of these resources, meant not only as analog maps, but principally as spatial databases, is their applicability for complex analyses employing GIS-based tools. From the end-user point of view, an important feature is thus the ability to integrate spatial data originating from various external sources. Using different basic sets of topographic data, or different vectorisation techniques of analog maps results in different modeling of the same topographic objects (e.g., rivers) into geometric objects in spatial databases of GUGiK, PIG and IMiGW (Institute of Meteorology and Water Management). Direct integration of these data is practically impossible. This problem would be solved by creating a coherent nationwide reference database and using it as the common topographic data source. Besides, at least partial harmonization of conceptual models of the thematic databases would allow to implement an interoperational system allowing joint analysis of the data. The concept of creating the spatial database infrastructure in Poland assumes creating several spatial databases containing basic(topographic or general geographic) reference data that would serve as a common geometric basis for the secondary thematic studies. At present, the Polish National System of Geographic Information (Krajowy System Informacji Geograficznej; KSIG) includes, among others.: General Geographic Databases (Ogólnogeograficzna Baza Danych) . with geometric accuracy as in analog maps in 1: 250,000 scale or less), VMap Level 2 database -with geometric accuracy as in analog maps in 1: 50,000 scale, Topographic Data Base (Baza Danych Topograficznych) . with geometric accuracy as in analog maps in 1: 10,000 scale. Creating a rational concept of SDI in Poland requires not only developing reliable reference databases, but also harmonization of the thematic databases managed by different institutions. Obviously, the state reference system should be the topographic data source for thematic studies. Thus, all presently developed Polish thematic projects of this kind should use as their topographic data source the Map L2 database (currently being updated using ortophotomaps), and later the so-called Topographic Data Base Level Two.
EN
The paper reviews cartographic studies of Upper Silesia in overview scales (mostly 1 : 50,000). Geoenvironmental cartography is intended to help in solving problems related to environmental protection and management, especially concerning spatial planning. These problems discussed at various levels of state and self-government administration, necessitate presenting various topics in different extent, scales, etc., depending on type and scale of the phenomena analysed. An ideal tool for such analyses are digital GIS databases. The provincial geodetic and cartographic collection held by the Marshal of the OEląskie Voivodeship (Silesian Province) consists of serial maps produced in 1 : 50,000 scale, available in analog format and as digital records. These are: Geological Economical Map of Poland, Hydrogeological Map of Poland, Sozological Map of Poland, Hydrographic Map of Poland, Map of the Hydrographic Division of Poland, Geoenvironmental Map of Poland. Noteworthy are also other studies concerning the Silesian region, by the Polish Geological Institute: Valorisation of natural environment and its hazards within the OEląskie Voivodeship; Geochemical Atlas of the Upper Silesia in 1 : 200,000 scale, Detailed Geochemical Map of the Upper Silesia in 1 : 25,000 scale (sheets: Sławków, Olkusz, Nowa Góra, Myoelachowice and Chrzanów), Map of chemistry and quality of ordinary groundwaters of the Upper Silesian Coal Basin and its surroundings in 1 : 100,000 scale, Engineering-geological database with engineering- geological atlas of the Katowice conurbation. The above listed overview scale maps cover the whole Upper Silesia region, thus providing a good basis for regional analyses. Their important common feature is that they are digitally prepared and in fact are rich environmental databases that can be used for GIS-compatible studies, even though there were compiled using different software. The review of geoenvironmental studies on the Upper Silesian region indicates that there is a lot of information available in that respect. Their vast majority is accessible at the Voivodeship Center for Geodetic and Cartographic Documentation in Katowice. Unfortunately, the availability is not fully utilized by the state and self-government administration at the county- or community-level. The situation is somewhat better at the Voivodeship level, even though it is still not satisfactory. Despite the topic has been discussed in public or published upon, still not much is being done to improve the situation beyond verbal declarations about the need to develop information society and innovative administration methods in Poland.
EN
In this paper authors have presented main methodical criteria which were used to cartographic valorisation of the Silesian Voivodship. Besides, the following environmental components: mining resources, surface and ground waters, and legally protected nature elements, were covered by valorisation. On the base of the impact degree of special threats to the three environment components: anthroposphere, hydrosphere, and biosphere, three anthropopressure maps were constructed. Four classes of conflict areas of various threats degree (A - very high, B - high, C - medium, D - low) were distinguished on these maps. The maps of anthropopressure were compared with the distribution map of the Silesian Voivodship most valuable resources; in that way, the areas requiring special protection against the anthropogenic hazards were delineated..
PL
W artykule przedstawiono podstawowe założenia metodyczne przyjęte dla przeprowadzenia waloryzacji kartograficznej obszaru województwa śląskiego. Waloryzację przeprowadzono dla następujących komponentów środowiska: kopalin, wód podziemnych i powierzchniowych oraz przyrody prawnie chronionej. Na podstawie stopnia oddziaływania (antropopresji) poszczególnych zagrożeń na trzy sfery środowiska: antroposferę, hydrosferę i biosferę uzyskano trzy mapy sumy negatywnych oddziaływań, które pozwoliły na wyróżnienie czterech klas obszarów o różnym stopniu konfliktowości (A - bardzo wysoki, B - wysoki, C - średni, D - niski). Porównanie tych map z mapą rozmieszczenia najcenniejszych zasobów przyrody w województwie śląskim pozwoliło na wskazanie terenów wymagających szczególnej ochrony ze względu na występujące tam zagrożenia pochodzenia antropogenicznego.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia metodyczne kartograficznej prezentacji waloryzacji stanu środowiska przyrodniczego na terenach poddanych silnej antropopresji górnictwa i przemysłu na obszarze województwa śląskiego, Wynikiem tych prac była seria map w skalach 1:200 000, 1:300 000 i 1:650 000, z których kilka wybrano jako ilustrację tekstu.
EN
The article presents the experience of the Department of Environmental Geology of the Polish Geological Institute in the field if thematic map elaboration. Presentation of geoenvironmental issues in a cartographic form of a thematic map was conducted in two stages: - the first stage - combined data collection and edition, i.e. an analysis of environmental condition and valorization of its resources; - the second stage - dealt with the presentation, i.e.choice of an appropriate form for this particular subject. Collected and verified geoenvironmental information from the region of Silesia were thoroughly analyzed; on the basis of this analysis the following environmental components were valorized: mineral deposits, surface waters, ground waters and elements of plant life protected by law. At the same time the areas which are strongly affected by mining and industry were also analyzed. To cartographically present the analyzed processes the area was divided into 1 km aquares; within each square anthropopression weight was calculated. The calculation accounted not only for the strength of particular factors, but also the area occupied by the source of anthropopression within a particular square. To determine the area of most valuable natural resources in the region of Silesia several factors were considered: location of highest quality ground water and its resources, area vital for the preservation of the quality and quantity of surface water, location of most valuable deposits (in this case they were hard coal, zinc, lead and dolomites) and nature preserves of CORINE system. The synthesis allowed to point out areas of special care because of anthropogenic hazard as well as areas that should be protected for their natural resources. Analysis of prepared maps was conducted in GIS environment. Finally five classes of areas of different conflict level were determined: Class A - very hogh conflict level, Class B - high, Class C1 - average to high, Class C2 - average, Class D - low. Research results were presented in the form of general maps in 1:650 000, 1:300 000 - for selected areas and result maps in 1:200 000. These maps with a written commentary present many aspects of environment protection, which ahould be accounted for in economic policies, spatial planning, or in the management of environment and space. To present such a wide spectrum of environmental issues several types of maps in three different scales have been used. On the most signifacant of them - the result map in 1:200 000, titled " Anthropopression and conflict areas in the region of Silesia " there is also an enlarged fragment in 1:100 000 presenting the area of highest conflict level. The illustration shows four most interesting examples of prepared maps. Complete presentation is prepared in GIS form, in ArcInfo system.
PL
W artykule zaprezentowano seryjne mapy w skali 1: 50 000 wykonywane w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie. Aktualnie opracowywane są w systemie GIS następujące mapy: geośrodowiskowa (Intergraph), hydrogeologiczna (Intergraph) i geologiczna szczegółowa (Arc/Info). Zestaw informacji zawarty w bazach danych map pozwala na ich szerokie wykorzystanie w planach zagospodarowania dorzecza Odry.
EN
Continous edition of the maps at the scale 1: 50 000, using GIS system, compiled at Polish Geological Institute are presented in the paper. This includes: Geoenvironmental Map of Poland, Hydrogeological Map of Poland and Geological Map of Poland. Information stored in the map database allows their application in management plans of Odra River Basin.
16
Content available remote Powiatowa mapa gospodarowania zasobami przyrody
PL
W artykule przedstawiono koncepcję wykonania dla powiatu "Mapy gospodarowania zasobami przyrody" w skali 1:50 000. Treść merytoryczna mapy w dużej mierze oparta jest na informacjach zebranych wcześniej do Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1:50 000, danych przekazanych przez Starostwa Powiatowe, a dotyczących zagadnień związanych z antropopresją. W niewielkim stopniu wykorzystuje się również dane z Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000. Pilotażowo opracowano mapy dla trzech powiatów: lubińskiego, oświęcimskiego i lublinieckiego. O wyborze tych powiatów decydowała ich różnorodność pod względem powierzchni, stopnia uprzemysłowienia oraz wielkości i rodzaju zasobów naturalnych. Każda mapa została zredagowana w formie trzech plansz wraz z rozbudowanym tekstem objaśniającym: Plansza A: Zasoby biotyczne i ich ochrona. Warunki podłoża budowlanego. Plansza B: Zasoby abiotyczne i ich ochrona. Plansza C: Elementy antropopresji. Ideą realizatorów MGZP było takie zredagowanie treści mapy, aby była ona czytelna dla szerokiego grona użytkowników rekrutujących się z urzędników różnego szczebla administracji, państwowej i samorządowej, a także planistów i urbanistów. Dlatego też mapa zawiera informacje środowiskowe w pewnym stopniu już przetworzone i odpowiednio skomentowane. Dzięki temu będzie zapewne przydatna przy tworzeniu planów ochrony środowiska, planów gospodarowania odpadami oraz zagospodarowania przestrzennego w każdym z tych powiatów.
EN
This paper presents the concept of production of the "County Land-use Map", scale 1:50 000. The map is prepared on the basis of data previously collected for the Land-use (Geoevironmental) Map of Poland, scale 1: 50 000. County offices submitted these data containing anthropopressure factors. In addition, some data derived from "Hydrogeological Map of Poland", scale I: 50 000 were also used. Three pilot maps for the Lubin, Oświęcim and Lubliniec counties were prepared. The diversity of surface conditions, degree of industrialization, as well as amount and type of natural resources was the main criteria in selecting these counties for pilot mapping. Each map was prepared in the form of three sheets along with the following extended explanations: (I) Sheet A - biotic resources and their protection: building foundation parameters, (2) Sheet B - abiotic resources and their protection, (3) Sheet C -some elements ofanthropopressure. The author 's idea was to prepare these sheets in the form easily understood by representatives of local and governmental authorities dealing with land-use policy. That is the main reason why the map encompasses adequately processed and commented environmental data. The present authors hope that the county land-use map is useful for preparing plans including the environment protection, waste deposit management and land-use policy in each of the counties mentioned.
PL
W artykule przedstawiono propozycję uzupełnienia Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1:50 000 o nową tematykę, związaną z antropopresją w środowisku naturalnym. Ogólny jej tytuł brzmi: "Zagrożenia powierzchni ziemi", zaś kolejne nowe warstwy informacyjne tworzyć będą jej podtytuły. Jako pierwszą proponuje się warstwę - geochemia środowiska, która obejmie przetworzone zasoby danych PIG z zakresu geochemii powierzchni ziemi - gleb i osadów wodnych. Mapa zawierać będzie w swojej bazie wyniki pomiaru poszczególnych pierwiastków i związków chemicznych, natomiast w formie kartograficznej przedstawiona zostanie interpretacja środowiskowa tych wyników w oparciu o istniejące polskie lub - w przypadku ich braku - zagraniczne normy i zalecenia. Projektowana warstwa informacyjna zawierać będzie następujące dane: zawartość metali ciężkich w glebach: As, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Pb, Zn; zawartość metali ciężkich w aluwiach: As, Ba, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn; zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych; potencjał radonowy; stopień zagrożenia użytkowego poziomu wodonośnego. Rozszerzenie treści merytorycznych Mapy geologiczno-gospodarczej Polski o proponowaną tematykę zgodne jest zarówno z oczekiwaniami użytkowników jak i nowelizowanym obecnie w Polsce ustawodawstwem dotyczącym ochrony środowiska, a w szczególności - powierzchni Ziemi.
EN
This paper deals with a new data layer (anthropogenic stresses to the environment) that should be introduced to the Land-use Map of Poland, scale 1 : 50,000. This new matter generally entitled "Hazard to the Earth 's surface " will describe different anthropogenic factors. The layer mentioned will encompass subsequent new data sublayers along with its subtitles. The first one proposed is environmental geochemistry based on transformed PGI geochemical database for soils and water sediments. The planned informational layer will contain the following data: concentrations of heavy metals, i.e. As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn in soils, and As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn in water sediments, concentrations ofpolycyclic aromatic hydrocarbons, radon risk, degree of exploitation hazard to aquifers. Introduction of new essential contents to the Land-use Map of Poland will meet both users' expectations and presentlv amended nature (particularly geosphere) conservation legislation in Poland.
PL
W artykule przedstawiono doświadczenia w zakresie projektowania i realizacji systemu monitoringu lokalnego wód powierzchniowych i podziemnych na przykładzie Kampinoskiego Parku Narodowego. Szczególną uwagę poświęcono ocenie optymalnych warunków do projektowania takiego systemu w warunkach, gdzie reżim wodny powinien pozostawać pod stałą kontrolą z uwagi na ważną rolę, jaką pełni w systemie przyrodniczym.
EN
The paper presents experiences in the field of projecting and realization of the local system of monitoring of surface and underground waters gained in the framework of works carried put for the Kampinos National Park. Particular attention has been given to the evaluation of the optimum conditions for projecting of such a system for areas where the water regime should be under permanent control because of the role it plays in the natural system.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.