Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infrasonic noise
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule dokonano przeglądu literatury na temat narażenia na hałas, w tym hałas infradźwiękowy emitowany przez turbiny wiatrowe. Dodatkowo przedstawiono wyniki wykonanych pomiarów hałasu i hałasu infradźwiękowego na stanowiskach pracy, a także wyniki przeprowadzonych badań ankietowych.
EN
The paper presents a short review of scientific papers concerning exposure to noise and infrasonic noise emitted by wind turbines. Additionally the results of noise and infrasonic noise measurements at workplaces, as well as the results of the questionnaire are presented in the paper.
2
EN
Dynamic development of wind power should take into account requirements resulting from environmental protection and human health. However in the case of occupational exposure to noise emitted by wind turbines (workplaces of wind turbine operation personnel, including persons performing maintenance) there are no documented data in literature in this regard. An example of pilot assessments of noise and infrasonic noise at workplaces in a wind farm is presented in the paper. The results of measurements and assessments of noise emitted by the wind turbines Vestas V80-2.0 MW show that noise does not constitute health hazard for wind farm workers. Furthermore infrasonic noise emitted by the wind turbines Vestas V80-2.0 MW is not an annoyance agent for wind farm workers.
PL
Rozwojowi energetyki wiatrowej w Polsce towarzyszy nie tylko wzrost liczby osób zatrudnionych na stanowi-skach pracy na rzecz energetyki wiatrowej, lecz także wzrost liczby osób, których stanowiska pracy są zlokalizowane w pobliżu farm wiatrowych. W artykule przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów i oceny hałasu oraz hałasu infra-dźwiękowego na stanowiskach pracy w pobliżu turbin wiatrowych. Pomiary przeprowadzono na stanowiskach pracy znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz budynków usytuowanych w odległościach od 470 do 2300 m od turbin wiatrowych. Wyznaczono następujące parametry hałasu i hałasu infradźwiękowego: równoważne poziomy dźwięku A, maksymalne poziomy dźwięku A, szczytowe poziomy dźwięku C oraz równoważne poziomy ciśnienia akustycznego skorygowanego charakterystyką częstotliwościową G. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że wartości parametrów hałasu i hałasu infradźwiękowego na stanowiskach pracy zlokalizowanych w pobliżu turbin wiatrowych nie przekraczają zarówno wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń hałasu w środowisku pracy jak i kryteriów uciążliwości hałasu i hałasu infradźwiękowego.
EN
The development of wind energy in Poland is accompanied by not only an increase in the number of people employed in the workplaces for the benefit of the energy, but also an increase in the number of people whose workplaces are located in the vicinity of wind farms. An example of measurements and assessments of noise and infrasonic noise at selected workplaces in wind turbines vicinity is presented in the paper. The measurements were carried out at the workplaces located inside and outside buildings at distances from 470 up to 2300 m of wind turbines. The results of the measurements made it possible to conclude that the values of noise and infrasonic noise at the workplaces located in the vicinity of tested wind turbines do not exceed the values of Maximum Admissible Intensities for noise in the working environment and the infrasonic noise nuisance criteria, respectively.
PL
Zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii zajmują istotną pozycję w polityce energetycznej Unii Europejskiej. Konieczność rozwoju energetyki odnawialnej, w tym energetyki wiatrowej, wynika między innymi z postanowień Dyrektywy 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Najczęściej na świecie wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii jest wiatr. W pierwszych latach XXI wieku nastąpił dynamiczny rozwój energetyki wiatrowej w Polsce. Rozwój energetyki wiatrowej powinien uwzględniać uwarunkowania wynikające z konieczności ochrony środowiska i zdrowia ludzi. W artykule przedstawiono przykład pomiarów hałasu turbiny wiatrowej, znajdującej się na farmie wiatrowej „Kamieńsk”. Na podstawie badań stwierdzono, że hałas turbin wiatrowych na terenie farmy wiatrowej „Kamieńsk” nie stanowi zagrożenia dla zdrowia pracowników. Ponadto hałas infradźwiękowy nie stanowi czynnika uciążliwego.
EN
Issues related to renewable sources of energy hold an important position with the European Union’s energy policy. The necessity to develop renewable power generation, including wind power, results inter alia from the provisions of the 2009/28/EC Directive of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources. Wind is the most popular renewable energy source in the world. Development of wind power should take into account requirements resulting from environmental human health and protection. At the same time, it should be emphasized that dynamic development of wind power occurred in Poland in early 21st century. An example measurements of noise emitted by the wind turbine located in the “Kamieńsk” wind farm is presented in the article. The results of measurements of noise emitted by the tested wind turbine show that noise in the “Kamieńsk” wind farm does not constitute health hazard for workers. Moreover infrasonic noise even does not make nuisance.
EN
Infrasonic noise is one of the most harmful and annoyance factors in the working environment of drivers. This article presents the results of study of infrasonic noise present at the workstations of drivers. Spectra of infrasonic noise for different travelling speeds at the workstations of bus drivers are presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących analizy uciążliwości hałasu infradźwiękowego występującego na stanowiskach pracy biurowej. Badania obejmowały~ pomiary parametrów akustycznych charakteryzujących ten rodzaj hałasu i badania ankietowe w środowisku pracy oraz eksperyment w warunkach laboratoryjnych na modelowym stanowisku pracy. Zaproponowano wartość dopuszczalną hałasu infradźwiękowego dla stanowisk pracy koncepcyjnej wymagającej koncentracji uwagi, równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G w czasie pobytu pracownika na stanowisku pracy LGeq'Te nie powinien przekraczać 86 dB. Dodatkowo równoważny poziom dźwięku A w czasie pobytu pracownika na stanowisku pracy LAeq'Te nie powinien przekraczać 35-45 dB.
EN
In this article the results of tests concerning the analysis of annoyance of infrasonic noise that occurs at the work station located in offices are presented. The tests covered measurements of acoustic parameters specific for this type of noise and a survey conducted in the working environment and an experiment in laboratory conditions on a model of a work station. Proposed admissible value for workplaces when performing conceptual work that requires attention focus; equivalent G-weighted sound pressure level LGeq'Te over duration Te (Tee≤ 8h) can not exceed 86 dB. Additionally equivalent-continuous A-weighted sound pressure level LAeq,Te over duration Tee (Tee ≤8h) should not exceed 35-45 dB.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań hałasu infradźwiękowego występującego na stanowiskach pracy kierowców środków transportu drogowego przeprowadzonych w pojazdach fabrycznie nowych, w warunkach eksperymentalnych. Jak wynika z pomiarów równoważny poziom dźwięku G, LGeq,Te zarejestrowany w czasie Te = 30-60s na stanowiskach pracy kierowców autobusów i samochodów ciężarowych waha się odpowiednio w granicach od 92 do 114 dB w zależności od kategorii pojazdu i prędkości jazdy. Wartości równoważnego poziomu dźwięku A, LAeq,Te, występujące na tych samych stanowiskach pracy kierowców wahają się w granicach od 62 dB do 76 dB. Dla prędkości jazdy 50 km/h najwyższe wartości równoważnego poziomu dźwięku G rzędu: 107 - 111 dB zarejestrowano na stanowiskach pracy kierowców autobusów miejskich. W artykule przedstawiono również widma hałasu infradźwiękowego na stanowisku pracy autobusu miejskiego zarejestrowane przy różnych prędkościach jazdy. Stwierdzono występowanie istotnych składowych widma hałasu o poziomach ciśnienia akustycznego rzędu 100 dB w zakresie częstotliwości infradźwiękowych 16-20 Hz.
EN
This article presents the results of a study of infrasonic noise present at the workstations of drivers of new road vehicles in experimental conditions. The measured equivalent continuous G-weighted sound pressure level (recorded in time Te = 30-60 s) at workstations of bus and truck drivers is 92 – 114 dB depending on vehicle type and travelling speed. The measured equivalent continuous A-weighted sound pressure level at the same workstations is 62 - 76 dB. The highest values of equivalent continuous G-weighted sound pressure level recorded at workstations of city bus drivers are 107 – 111 dB. Spectra of infrasonic noise for different travelling speeds at the workstation of a city bus driver are presented. The main components of the spectrum (sound pressure level of about 100 dB) are in the infrasound range of 16 – 20 Hz.
PL
Hałas infradźwiękowy stanowi istotną uciążliwość w środowisku pracy kierowców. W artykule przedstawiono schemat ideowy badań oraz wstępne wyniki badań hałasu infradźwiękowego występującego na stanowiskach pracy kierowców środków transportu drogowego.
EN
Infrasonic noise is one of the most harmful and annoyance factors in the working environment of drivers. This article presents a general diagram and preliminary results of a study of infrasonic noise that occurs at workstations of drivers of road vehicles.
PL
Infradźwiękami przyjęto nazywać dźwięki lub hałas, którego widmo jest głównie zawarte w paśmie częstotliwości od 1 Hz do 20 Hz (ISO 7196). Z kolei hałas infradźwiękowy to hałas, w którego widmie występują składowe o częstotliwościach infradźwiękowych i niskich słyszalnych do 50 Hz (PN-86/N-01338). Źródłem hałasu infradźwiękowego w środowisku pracy są środki transportu oraz niektóre maszyny i urządzenia przemysłowe, w tym sprężarki tłokowe, pompy próżniowe, dmuchawy, piece hutnicze, młoty kuźnicze, kraty wstrząsowe, formierki maszynowe, urządzenia energetyczne elektrowni cieplnych (młyny, kominy, kotły i wentylatory kotłowe), wentylatory przemysłowe, maszyny drogowe, silniki odrzutowe testowane w hamowniach oraz urządzenia młynów zbożowych (przesiewacze zbożowe). Poziomy ciśnienia akustycznego (w pasmach oktawowych o częstotliwościach środkowych 4 -r 31,5 Hz), występujące zwykle na stanowiskach pracy związanych z wymienionymi maszynami, wahająsię w granicach od 80 dB do 120 dB. Dominującym skutkiem ekspozycji zawodowej na infradźwięki jest ich działanie uciążliwe, występujące już przy niewielkich przekroczeniach progu słyszenia, przejawiające się subiektywnie odczuwanymi stanami nadmiernego zmęczenia, dyskomfortu, senności oraz zaburzeniami sprawności psychomotorycznej i funkcji fizjologicznych. Obowiązujące obecnie wartości dopuszczalne hałasu infradźwiękowego2' nie są powiązane z progami percepcji słuchowej infradźwięków i nie odpowiadają wynikom badań doświadczalnych dotyczących subiektywnej oceny uciążliwości infradźwięków (krzywa G wg ISO 7196:1995). Propozycje nowych wartości dopuszczalnych hałasu infradźwiękowego uwzględniają obecny stan wiedzy na temat skutków oddziaływania, stosowane w innych krajach (a w szczególności w Szwecji i USA) kryteria oceny, wytyczne zawarte w normach międzynarodowych oraz własne wyniki pomiarów hałasu w środowisku pracy. Jako wartości dopuszczalne ze względu na ochronę zdrowia ogółu pracowników (wartości NDN) zaproponowano: równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G, odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy lub tygodnia pracy, równy 102 dB (wyjątkowo w przypadku oddziaływania hałasu infradźwiękowego na organizm człowieka w sposób nierównomierny w poszczególnych dniach w tygodniu); szczytowy nieskorygowany poziom ciśnienia akustycznego równy 145 dB. Jako wartości dopuszczalne w odniesieniu do stanowisk pracy dla grup o szczególnej wrażliwości (kobiety ciężarne, osoby młodociane) zaproponowano: równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G, odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy, równy 86 dB; szczytowy nieskorygowany poziom ciśnienia akustycznego równy 145 dB.
EN
Infrasound is assumed to be sound or noise whose frequency spectrum lies mainly in the range from 1 Hz to 20 Hz (ISO 7196:1995), whereas the "infrasonic noise" is referred to as the broadband noise containing infrasonic frequencies and low audible frequencies under 50 Hz. In the working environment the infrasonic noise is generated by some industrial machinery and appliances including piston compressors, vacuum pumps, blast furnace blowers, blast-furnaces (arc furnaces, oxygen convectors), forge hammers, vibrating grates, power moulding machines, electric power station devices (chimneys, ball and beater mills, power boilers and power boiler fans), industrial fans, road making devices (road rollers), jet engines and flour-mill devices (especially flour vibrating screens). Another important source of infrasonic noise are the means of transport. The sound pressure levels (4 4-31.5 Hz 1/1-octave bands) at workposts involving the use of such machinery usually fall within the range of 80 4-120 dB. The predominant effect of exposure to infrasound in the occupational setting is the discomfort and annoyance experienced by exposed workers. This effect occurs at infrasound levels slightly exceeding the hearing threshold. It is manifested mainly as the subjective perception of fatigue, drowsiness and impaired psychomotor performance and physiological functions. The admissible values for infrasonic noise which are currently in force in Poland are not related to the hearing threshold of infrasound and they do not correspond with the results of experimental studies on subjective annoyance rating of infrasound (G-weighting curve according to ISO 7196:1995). The proposals of new limit values for infrasonic noise take into consideration the state-of-the- -art knowledge on'the effects of infrasound on humans, the criteria for infrasound exposure applied in other countries (especially in Sweden and USA), the respective international standards and the results of own infrasonic noise measurements performed under conditions of occupational exposure. The proposed health-based hygienic standards for occupational exposure to infrasonic noise are as follows: 102 dB - for the equivalent G-weighted sound pressure level normalised to a nominal 8-hour workday or 40-hour working week 145 dB - for the unweighted peak sound pressure level. The following values have been proposed as exposure limits for workers at particular risk, i.e. pregnant women and juveniles: 86 dB - for the equivalent continuous G-weighted sound pressure level normalised over a nominal 8-hour workday 145 dB - for the unweighted peak sound pressure level.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.