Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pulse generator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Lightning tests of unmanned aircrafts with impulse generator
EN
This article presents the results of experimental research on the susceptibility of multi-rotor aircrafts to atmospheric discharges. The study was carried out in the Laboratory of Lightning Immunity Tests of Avionicsat the Rzeszów University of Technology, using the only such equipment in Poland. The influence of disturbances arising during lightning strikes on the drone's work was investigated, simulating a flight in the immediate vicinity of the storm front. Specialist pulse generator designed for avionics research made it possible to perform repeat measurements for different variants of the propagation path of the disturbance and its value.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących podatności wielowirnikowych statków powietrznych na wyładowania atmosferyczne. Badania prowadzono w laboratorium przepięciowych badań awioniki w Politechnice Rzeszowskiej, wykorzystując jedyny tego typu sprzęt w Polsce. Badano wpływ zakłóceń powstających podczas wyładowania atmosferycznego na pracę drona, symulując jego lot w bezpośrednim sąsiedztwie frontu burzowego. Specjalistyczny generator impulsów przeznaczony do badania awioniki umożliwił wykonanie powtarzalnych pomiarów pod kątem różnych wariantów toru propagacji zakłócenia oraz jego wielkości.
2
Content available remote D-dot, B-dot data processing of fields generated with broadband pulsed antenna
EN
This paper describes the measurement of both electric and magnetic fields generated by a broadband antenna feed with high voltage pulse generator. Data from both D-dot and B-dot sensors are collected at some distances from the antenna to investigate building up of the far field radiation. The paper discusses the problem of how to treat the irregular signals obtained from the probes and how to handle the time shifting caused by the different delay created by the sensors and the optical transmission. The obtained results are compared with those obtained from the simulation of the system using ANSYS-HFSS software.
PL
W artykule przedstawiona została metoda analizy danych z sond pola elektrycznego (D-dot) i magnetycznego (B-dot) w celu skorelowania pomiarów i oceny pasma i efektywności radiacji anteny szerokopasmowej podłączonej do generatora impulsów wysokiego napięcia. Wyniki pomiarów są rejestrowane w różnych odległościach od anteny w celu zbadania procesu formowania dalekiego pola anteny. W pracy omówiono zagadnienia związane z analizą nieregularnych sygnałów pomiarowych oraz wpływem przesunięć czasowych generowanych zarówno przez czujniki jak i optyczną transmisję sygnałów na wyniki analizy. Uzyskane wyniki pomiarów są porównywane z wynikami symulacji systemu przy użyciu oprogramowania ANSYS-HFSS.
3
Content available remote Pulse generator for diagnostics of coupled power lines
EN
A layout of the pulse generator dedicated for fault location of three conductor coupled power lines is presented. The generator offers three outputs. The first output applies a probing pulse to the selected line while the remaining adjacent conductors are short-circuited in order to eliminate the induction of pulses at the moment of delivery of the testing pulse. Such procedure improves the process of interpretation of diagnostic data due to lack of additional impulses potentially induced in adjacent cables by the testing pulse and vice-versa.
PL
Poprawne ukształtowanie założonego rozkładu temperatury w mikroukładzie hybrydowym jest uwarunkowane bardzo wieloma czynnikami, związanymi zarówno z procesami wymiany ciepła jak i zmiennością parametrów zastosowanych materiałów oraz przyjętą, strukturą geometryczną. Uzyskanie pola temperatury o zróżnicowanych poziomach oraz zapewnienie jego niezmienności w rożnych warunkach pracy, jest możliwe jedynie przy zastosowaniu systemu wielu elementów grzejnych. Głównym celem prezentowanych prac badawczych jest analiza funkcjonalna systemów grzejnych, realizowanych w technologii grubowarstwowej oraz opracowanie algorytmu projektowania grzejników wieloelementowych (np. o strukturze matrycowej).
EN
The correct designing of assumed temperature distribution in hybrid microcircuits is contingent upon a number of factors connected with both processes of heat exchange and parameters variability of materials and also geometric pattern of structure. The temperature field with different levels can be only obtained by using the heater system with multiple elements. Only in such system is also possible to set up the field which is insensitive to different work conditions. The main objective of the presented research is to functional analyze of heating systems implemented in thick-film technology and to develop design algorithm of multiple heaters (e.g. arranged in matrix structure).
PL
Przedstawiono projekt generatora impulsów pikosekundowych na bazie tranzystorów MESFET. Kolejnymi etapami przy realizacji generatora było opracowanie modelu tranzystora MESFET na potrzeby symulacji komputerowej, optymalizacja parametrów podzespołów w celu maksymalnego skrócenia impulsu wyjściowego, realizacja praktyczna generatora i weryfikacja parametrów w rzeczywistym układzie.
EN
The article presents a design of picosecond pulse generator based on MESFET transistors. The consecutive stages of this project are MESFET transistor model elaboration for computer simulation, optimization of parameters of individual components in order to obtain a shortest possible output pulse, practical design of generator and verification of parameters in real circuit.
PL
Opisano budowę generatorów impulsów szpilkowych stosowanych w układach do lokalizacji miejsca uszkodzenia w liniach elektroenergetycznych. Podano sposób sprzężenia generatora z linią badaną oraz wpływ parametrów impulsu na odpowiedź układu sprzęgającego i pracę układu pomiarowego.
EN
This paper presents the construction of generators of pin pulses use in fault localization system for power lines. The method of coupling the pulse generator with the power line is described. The influence of pulse parameters on response of the coupling unit and operation of the measurement unit is analysed.
7
Content available remote Urządzenia do badań odporności na zakłócenia
PL
W Instytucie Technologu Eksploatacji w Radomiu organizowane jest laboratorium badań kompatybilności elektromagnetycznej. W rantach prac przygotowawczych opracowano i wykonano we własnym zakresie niektóre urządzenia niezbędne do badań odporności na zakłócenia. Opracowano między innymi: Zasilacz AC jedno i trójfazowy. Zasilacz umożliwia płynną regulację napięć i częstotliwości wyjściowych, generację wahań zasilania oraz symulowanie losowych (Wms) przerw zasilania. Generator impulsów typu „burst" umożliwia generowanie impulsów o czasie narastania 5 ns i czasie trwania impulsu 50 ns, zgodnie z wymogami normy IEC 100-4-4. Amplituda impulsów wynosi 500 V lub 1000 V o polaryzacji dodatniej lub ujemnej. Impulsy te powtarzane są z częstotliwością 5 kHz w seriach o czasie trwania 15 ms. Czas powtarzania serii impulsów wynosi 300 ms.
EN
In The Institute for Terotechnology in Radom a laboratory for testing of electromagnetic compatibility is organised. During the preparatory works some devices, which are necessary for test stands were designed and constructed: One and three phase AC Power Supply. The power supply makes it possible for continuous change of output voltages and frequencies, simulating of output voltages variations and generating of random output voltages breakdowns for 10 msek. ,,BURST" type Pulse Generator. The generator delivers pulses having rise time of 5 nsek and pulse duration time 50 nsek according to standard IEC 100-4-4. The pulse amplitude is 500V or 1000V with positive or negative polarization. Pulses are repeated with the frequency of 5kHz in series. Series' duration time is 15 msek. The series are repeated in bundles of 300 msek.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.