Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono wpływ dosuwu elektrody w wykończeniowej obróbce WEDM (wire electrical discharge machining) zamków tarczy wirnika, wykonanego ze stopu Inconel 718, na dokładność kształtu oraz chropowatość powierzchni.
EN
The article presents the effect of electrode infeed in finishing machining of disk fir tree slots made of Inconel 718 alloy on shape accuracy and surface roughness in WEDM (wire electrical discharge machining).
PL
Wymagania jakościowe dotyczące wytwarzania odpowiedzialnych części w przemyśle lotniczym często eliminowały zastosowanie obróbki elektroerozyjnej w produkcji tych elementów. Stosowane dotychczas kształtowanie metodami skrawania trudno obrabialnych stopów niklu i tytanu wiąże się z wysokimi kosztami. Stąd też takie zalety obróbki elektroerozyjnej jak możliwość obróbki materiałów przewodzących bez względu na ich twardość oraz elastyczność technologii wycinania elektroerozyjnego dowolnych kształtów umożliwiają obróbkę części silników, m.in. w przemyśle lotniczym lub energetycznym. W artykule przedstawiono badania zjawisk wpływu parametrów obróbki WEDM (Wire Electrical Discharge Machining) na wybrane parametry struktury geometrycznej powierzchni (SGP) stopu lotniczego Inconel 718.
EN
For a long time industry requirements for demanding jet engine components manufacturing did not allow to use electrical discharge machining to manufacture these components. However, shaping difficult-to-cut nickel and titanium alloys by cutting methods is associated with high costs. The advantages of electrical discharge machining, such as the possibility to machine conductive materials regardless of their hardness and high production flexibility, allow to machine demanding engine parts in the aerospace or energy industry. The paper presents the study of WEDM (Wire Electrical Discharge Machining) parameters and their influence on the selected parameters of the Inconel 718 surface texture parameters.
3
Content available remote Zastosowanie systemu Omative w obróbce łopatki turbiny ze stopu Inconel 718
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie układu sterowania adaptacyjnego Omative do monitorowania stanu narzędzia podczas obróbki łopatki turbiny ze stopu Inconel 718.
EN
This paper presents a research focusing on adopting adapting control system Omative for tool condition monitoring during milling of Inconel 718 turbine blade.
PL
Przedstawiono wpływ kąta pochylenia krawędzi skrawającej frezu na składowe siły skrawania oraz amplitudy przyspieszenia drgań w układzie przedmiotu obrabianego w procesie frezowania wysokowydajnego stopu aluminium frezem o falistym zarysie krawędzi skrawającej.
EN
The influence of the cutting edge helix angle of the end milling cutter on the cutting force components and vibration acceleration amplitude in the workpiece coordinate system was determined during the high performance milling of aluminum alloy using the cutter with a corrugated cuttingedge.
PL
Przedstawiono wpływ kąta pochylenia krawędzi skrawającej frezu walcowo-czołowego na proces odprowadzania (kąt i prędkość) wiórów ze strefy skrawania podczas wysoko wydajnego frezowania stopu aluminium AlZn5.5MgCu.
EN
The influence of the cutting edge helix angle of the end milling cutter on the chips removal process (angle and velocity) from the cutting zone during high-performance milling of AlZn5.5MgCu aluminum alloy is presented.
PL
Przedstawiono proces programowania obróbki wiertła stopniowego pełnowęglikowego. Model narzędzia oraz proces jego kształtowania wykonano z zastosowaniem programowania parametrycznego w postaci systemu MTS w wersji 3.1 wydanie 13 3D rev.3163. Opisano sposób tworzenia oraz programowania obróbki wiertła z wykorzystaniem symulacji 2D oraz 3D.
EN
This paper present the programming and grinding process of carbide steps drill. Tool model and machining process were performed using MTS software. Creation and programming process using 2D and 3D simulation were described.
PL
Przedstawiono badania dokładności obróbki elektroerozyjnej WEDM (wire electrical discharge machining). Wykorzystano elektrody o różnych średnicach, którymi wycinano profil zamka łopatki silnika lotniczego wykonanego z żarowytrzymałego stopu Inconel 718.
EN
The WEDM (wire electrical discharge machining) accuracy tests were performed. Electrodes of different diameters were used to cut the blade lock profile of an aircraft engine made from the heat-resistant alloy Inconel 718.
PL
W artykule przedstawiono metodę wizualizacji 3D oraz symulacji pracy układu kinematycznego obrabiarki skrawającej (na przykładzie frezarki konwencjonalnej) w programie NX 9 z wykorzystaniem modułu Motion Simulation. Charakterystyki wybranych parametrów wyznaczono z zastosowaniem solvera RecurDyn.
EN
The article presents a method of 3D visualization and motion simulation of cutting machine’s kinematic scheme, at example of conventional milling machine by using NX 9 system’s Motion Simulation module. Characteristics of chosen parameters were determined by solver RecurDyn.
PL
Efekty obróbki WEDM (Wire Electrical Discharge Machining), a także wydajność samego procesu wycinania elektroerozyjnego, uzależnione są od właściwego doboru nastaw parametrów obróbkowych. Cechy charakterystyczne obróbki WEDM to nn.in. porowatość powierzchni po obróbce, koncentracja produktów obróbki w szczelinie roboczej oraz nastawy parametrów prądowych i czasowych, od których w znacznym stopniu zależy gładkość powierzchni i dokładność wymiarowo-kształtowa wyrobu. W artykule przedstawiono jeden z defektów wyrobu (w postaci siodłowości), towarzyszący obróbce elektroerozyjnej WEDM promieni i walców oraz metody pomiaru odchyłek walcowości i okrągłości na okrągłościomierzu.
EN
The effects of WEDM (Wire Electrical Discharge Machining) cutting process as well as the efficiency of the cutting process are dependent on proper machining parameters selection. Characteristic features of WEDM machining are, among others, surface porosity after machining, the con-centration of machining products In the working gap, current and time parameters settings on which largely depends the surface smoothness, shape and dimensional accuracy of the product. This paper presents one of the defects of the product (in the form of saddle distortion), accompanying WEDM machining of rounded corners and cylinders and methods of measuring the deviations of cylindricity and roundness on measuring machine.
10
PL
Przedstawiono wpływ zużycia frezu obwiedniowego na dokładność wykonania zarysu i linii zęba oraz chropowatość powierzchni boku zęba przy obróbce kół walcowych o dużej linii styku frez-koło zębate.
EN
The article presents the influence of hob mill wear on the accuracy of involute profile, pitch line and flank roughness during machining spur gears with long hob-gear contact line.
PL
W obróbce wysokowydajnej występują duże przekroje warstwy skrawanej oraz duże przekroje wiórów. Duże wymiary wiórów powodują utrudnioną ich ewakuację ze strefy skrawania. Przebadano wpływ zarysu krawędzi skrawającej freza na wielkość i kształt wiórów w procesie wysokowydajnego frezowania stopu aluminium.
EN
In the high-performance machining there are large sections of cutting layer and large sections of the chips. The large dimensions of the chips cause impeded their evacuation from the cutting zone. The influence of the cutting edge profile of the milling cutter on the size and shape of the chips in the high-performance cutting of aluminum alloy was determined.
12
Content available remote Programowanie obróbki frezu pełnowęglikowego z wykorzystaniem systemu MTS
PL
Przedstawiono proces szlifowania i programowania obróbki frezu pełnowęglikowego. Stanowisko badawcze zbudowano na bazie 5-osiowego centrum szlifierskiego Fortis firmy ISOG.
EN
Described in the paper is programming process covering grinding and machining operations in production of the carbide end mills for aluminum alloys. The respective test stand was built with reference to FORTIS 5-axis grinding center from ISOG.
13
PL
Przedstawiono metodę programowania automatycznego 4-osiowej wycinarki elektroerozyjnej z wykorzystaniem specjalnego modułu WEDM systemu NX10.
EN
This paper presents a method of automatic programming Wire EDM machine supported by dedicated module.
PL
W pracy przedstawiono metodę wyznaczenia dokładności wybranych wielkości makrogeometrii frezu pełnowęglikowego. Pomiary zostały wykonane na maszynie pomiarowej Zoller smarTcheck oraz z wykorzystaniem optycznego systemu pomiarowego firmy Alicona. Badania eksperymentalne mają na celu praktyczną ocenę dokładności pomiaru w warunkach przemysłowych oraz laboratoryjnych.
EN
This paper presents a method of measuring of selected macro geometry parameters of carbide end mill. Experimental test was performed in order to determine the difference between laboratory and industrial measurements.
15
Content available remote Pomiar odchyłki profilu zamka łopatki wirnika na konturografie
PL
W artykule przedstawiono metodę stykową pomiaru odchyłek profilu zamka łopatki wirnika, po wycinaniu elektroerozyjnym WEDM (Wire Electrical Discharge Machining), wykonaną na konturografie Mahr XC20.
EN
The article presents contact method for measurements of the blade’s fir tree slots shape accuracy, after WEDM cutting process, performed at the conturograph Mahr XC20.
PL
Przedstawiono porównanie wybranych parametrów jakościowych kół zębatych po obwiedniowej obróbce frezami ze stali szybkotnącej PM-HSS i z węglików spiekanych HM-K.
EN
The article presents comparison between selected parameters of gears machined using high speed and carbide hob mill.
17
Content available remote Diagnostyka stanu ostrza frezu w procesie frezowania obwiedniowego
PL
Przedstawiono wyniki badań diagnostyki stanu ostrza frezu podczas obróbki obwiedniowej kół zębatych. Przeprowadzono próby frezowania narzędziami o różnym stopniu uszkodzenia, podczas których rejestrowano wartości sygnałów emisji akustycznej oraz amplitudy drgań.
EN
This paper presents the results of research pertaining edge condition monitoring during hobbing. Machining of spur gears using hob mills with varied edge condition was performed during which acoustic emission and vibration amplitude were measured.
PL
W artykule przedstawiono dobór strategii i parametrów obróbki w procesie wycinania elektroerozyjnego WEDM (Wire Electrical Discharge Machining) zamka łopatki silnika lotniczego wykonanego z żarowytrzymałego stopu Inconel 718. Obróbkę zaprogramowano z wykorzystaniem modułu WEDM oprogramowania Siemens NX10 i wykonano na wycinarce elektroerozyjnej Mitsubishi FA 10S. Następnie przeprowadzono pomiary chropowatości powierzchni oraz zweryfikowano dokładność kształtu wyciętych zamków łopatki w oparciu o profil wygenerowany z oprogramowania NX10. Otrzymane wyniki badań wstępnych, pozwoliły osiągnąć część założonych wymagań, co potwierdza słuszność podjęcia tematu i kontynuacji badań nad zastosowaniem wycinania elektroerozyjnego WEDM do obróbki elementów silnika lotniczego.
EN
The article presents the selection of machining strategy and parameters in wire electrical discharge machining (WEDM) of blade fir tree root made of Inconel 718. Machining was programmed using WEDM module of Siemens NX10 software and conducted on WEDM machine Mitsubishi FA 10S. Furthermore, the measurements of surface roughness and comparison of shape accuracy with the profile generated from the NX10 software were performed. The results of preliminary research allowed to achieve some of the established requirements, which confirms the importance of undertaken subject and to continue research into the use of WEDM in manufacturing aircraft engine components.
PL
Przedstawiono wyniki badań dokładności zarysu i linii zęba kół stożkowych o zębach łukowych wykonywanych według specjalnego oprogramowania przeznaczonego do obróbki tego rodzaju kół na 5-osiowej frezarce DMG 100. Omówiono: sposób obróbki, dobór narzędzi i parametrów obróbki oraz ocenę dokładności wykonanego koła na podstawie porównania z modelem teoretycznym.
EN
In the paper were presented the research of the accuracy of tooth profile and pitch line of the spiral bevel gear performed by dedicated software for manufacturing this type of gears on 5- axis milling machine DMG 100. Will be presented: method of manufacturing, selection of machining parameters and tools, furthermore comparison of the accuracy of the manufactured gear with the theoretical model.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.