Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  synteza strukturalna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono sposób wykorzystania syntezy strukturalnej mechanizmów do symulacji dynamicznej w programie Autodesk Inventor. Zaprezentowano etapy przygotowania symulacji dynamicznej (w tym definiowanie typów wiązań pomiędzy poszczególnymi ogniwami) oraz wykorzystano metodę łańcucha pośredniczącego, umożliwiającą tworzenie kompletnych zestawów rozwiązań strukturalnych. Sposób postępowania zilustrowano dwoma przykładami.
EN
The use of structural synthesis of mechanisms for dynamic simulation in Autodesk Inventor is presented. The stages of preparation for dynamic simulation (in particular the creation of connections between links) and the method of an intermediate chain enabling the creation of complete sets of structural solutions are presented. The procedure is illustrated by two examples.
2
Content available remote General method of structural synthesis of parallel mechanisms
EN
This paper presents a method of the structural synthesis of spatial or planar parallel mechanisms. The method exploits the combined strengths of the Baranov method and the intermediate chain method. It makes possible to create complete sets of parallel mechanism solutions. Relations for the number and structure of branches are provided. The successive steps in the procedure for generating a structural form of a closed branch, the opening of the branch, the way of constructing a parallel mechanism from branches with negative and zero degree of freedom (DoF) and the connection of the drives separated from the branches are described. The proposed method of structural synthesis was applied to generate a complete set of branch solutions, written using numerals representing the number of links in a branch and the number of kinematic pairs of proper class, and to demonstrate the possibilities of creating mechanisms with a different number of branches. The end result was a complete set of possible spatial parallel mechanism solutions for the required mobility.
3
Content available remote Modele strukturalne mechanizmów równoległych
PL
Pierwszym i jednym z ważniejszych zagadnień w projektowaniu nowych mechanizmów jest określenie ich struktury. Ustalane są wówczas podstawowe parametry mechanizmu, takie jak: liczba ogniw, liczba par kinematycznych (ich klasa) czy liczba stopni ruchliwości. Konieczne jest tu wyodrębnienie zbioru możliwych rozwiązań spełniających narzucone przez konstruktora warunki. Pozwala to na wybór rozwiązania optymalnego. Na tym etapie jednym z ważniejszych zagadnień jest wyłonienie struktur izomorficznych (dublujących się) oraz tych, które w swojej budowie zawierają podłańcuchy sztywne i przesztywnione. Ostatnim etapem w tworzeniu mechanizmów jest budowa ich modeli. Jest to również ostateczna weryfikacja otrzymanych rozwiązań. Praca poświęcona jest syntezie mechanizmów równoległych z uwzględnieniem wymienionych zagadnień. Szczególną uwagę poświęcono problemowi budowy modeli wirtualnych mechanizmów. Zaproponowano takie rozwiązania konstrukcyjne par kinematycznych, aby platforma (zależnie od grupy) posiadała 6, 5, 4, lub 3 stopnie swobody.
EN
When designing new mechanisms the first and surely most important task is to define their structure. The mechanisms’ most basic parameters such as the number of links and kinematic pairs (their class) as well as the number of mobility degrees are being established at this stage. It is necessary to produce a set of possible solutions that fulfill all the conditions imposed by the constructor. This facilitates the selection of the most optimal solution. Then proceeding to the next stage, the identification of isomorphic structures i.e. the ones that duplicate as well as those with the structure containing rigid and over-rigid sub-chains becomes of paramount importance. The last step in the mechanism creation is the construction of its model, which ultimately verifies the solutions obtained. This work focuses on the synthesis of parallel mechanisms including the issues mentioned. In particular it discusses the model construction of virtual mechanisms. Such solutions regarding the construction of kinematic pairs have been proposed, in which the platform, depending on a group, features 6,5,4 or 3 degrees of freedom.
4
Content available remote Synteza strukturalna mechanizmów równoległych
PL
Syntezę strukturalną mechanizmów równoległych przeprowadzono, wykorzystując łańcuchy kinematyczne o zerowej liczbie stopni swobody. Tworzenie takich łańcuchów przeprowadzono w trzech etapach: - wyznaczono łańcuchy kinematyczne zbudowane wyłącznie z ogniw dwułącznych (zespoły kinematyczne klasy II), - dokonano syntezy łańcuchów kinematycznych grupy zerowej, - przeprowadzono syntezę łańcuchów kinematycznych pozostałych grup. W badaniach wykorzystano zapis łańcuchów kinematycznych w postaci schematu, w którym nie umieszczono klas par kinematycznych. Podano je w postaci etykiet obok schematu. Syntezę łańcuchów kinematycznych grupy zerowej przeprowadzono, wykorzystując dwie metody oznaczone przez M1 i M2. Jeżeli łańcuch kinematyczny grupy zerowej złożony jest z n ogniw i p par kinematycznych, to etykiety w kolejnych grupach uzyskuje się poprzez zwiększenie o jeden klasy w (p - n) parach kinematycznych, przy przejściu do kolejnej grupy. Syntezę mechanizmów /-bieżnych przeprowadzono przy użyciu metod M3 i M4. Przyjmując pewne ograniczenia dotyczące budowy mechanizmów równoległych, wygenerowano wszystkie teoretycznie możliwe zbiory tych mechanizmów.
EN
Parallel mechanism (parallel manipulator) is a mechanism which their passive link (platform, effector) is connected to the base via kinematic chains (branches, limbs). Parallel mechanisms are subject to the following constraints: - the number of the degrees of mobility must be equal to the number of branches, - platforms form the linkages: three-, four-, five- and six- joint links, - branches consist of two- and three-joint links, exclusively, - the classes of kinematic pairs are: P3, P4, P5. The notation of kinematic chains is used in the form of schematic diagrams that do not provide the class of kinematic pairs. They are given in the form of labels, next to the diagram. All sets of labels that are theoretically possible in particular groups are generated and so are the potential solutions of branches in parallel mechanisms.
PL
Celem opracowania jest przedstawienie metod syntezy strukturalnej łańcuchów kinematycznych o zerowej liczbie stopni swobody. Dla płaskich łańcuchów kinematycznych sformułowano dwie metody oznaczone przez M1 i M2. Podstawą zastosowania tych metod są najprostsze zespoły kinematyczne klas III, IV i wyższych. Dokonano syntezy: zespołów kinematycznych poszczególnych klas, łańcuchów kinematycznych złożonych z zespołów kinematycznych, zespołów kinematycznych wielokonturowych. Łańcuchy kinematyczne wszystkich grup utworzono na bazie zespołów kinematycznych klasy II, przy użyciu metody M1. Wykorzystując przestrzenne łańcuchy kinematyczne o zerowej liczbie stopni swobody dokonano syntezy manipulatorów równoległych.
EN
This work is concern the methods of structural synthesis of the 0-DOF kinematic chains. For planar 0-DOF kinematic chains were formulated two method, sign M1, M2. The base of this synthesis was the simple Assur groups class III, IV and higher. By using the M1 and M2 method were taken: Assur groups, kinematic chains composed of Assur groups, multicontour Assur groups. By using the method M1 synthesis of kinematic chains all groups were taken on the base of the Assur groups class II.
6
Content available remote Wheelchair mechanism for negotiating obstacles
EN
Moving with the wheelchair can be a serious problem, especially when the obstacle occurs on its way. An alternative solution would be to equip the wheelchair with appropriate mechanical device, thanks to that it becomes possible to overcome barriers such as kerbs or doorsteps. In this paper, the authors present an idea of mechanism overcoming barriers by the wheelchair. Type and geometrical synthesis have been presented. The mechanism is modelled in a multibody computer analysis system and sample simulation research results are reported.
PL
Problem przemieszczania się osoby korzystającej z wózka inwalidzkiego jest obecnie rozwiązywany głównie przez likwidowanie tzw. barier architektonicznych. Niestety takie rozwiązania stosowane są jedynie na obszarach silnie zurbanizowanych. Pomimo podejmowanych działań niepełnosprawni wciąż borykają się z koniecznością codziennego pokonywania znacznej ilości przeszkód architektonicznych. Alternatywnym rozwiązaniem jest wyposażenie wózka inwalidzkiego w odpowiednie urządzenie mechaniczne, dzięki któremu możliwe staje się pokonywanie najczęściej występujących przeszkód. W pracy zaprezentowano koncepcję układu mechanicznego, który ma za zadanie wspomagać pokonywanie przeszkód przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich. Przedstawiono koncepcję syntezy geometrycznej wybranego układu kinematycznego. Przeprowadzone badania symulacyjne pozwoliły na zweryfikowanie poprawności otrzymanego rozwiązania oraz uzyskanie danych niezbędnych do opracowania konstrukcyjnego.
7
Content available remote New Methods of the Assur Groups Structural Synthesis
EN
The paper presents the synthesis of the Assur groups different classes, single - or multi-contours conducted with three new methods (M1, M2, M3). Their usage every time leads to the Assur group with zero degree of freedom. Method M1 was used to synthesis of Assur group class III and higher; M2 to creation of multi contour Assur groups; M3 to creation of kinematic chains composed of Assur groups.
PL
Zasadniczym celem podejmowanej pracy jest opracowanie metody poszukiwania struktury oraz parametrów, czyli syntezy strukturalnej i parametrycznej dyskretnego modelu układu mechanicznego z elementami aktywnymi, na podstawie żądanych wymagań. Wymagania te dotyczą własności dynamicznych układu, a w szczególności ich widma częstości.
EN
The principal aim of the research taken is to work out a method of structure and parameters searching i.e. structural and parametric synthesis of discrete model of active mechanical system on the base of desired requirements. The requirements refer to dynamic features of the system, particularly their frequency spectrum.
PL
Zasadniczym celem podejmowanej pracy jest opracowanie melody poszukiwania struktury oraz parametrów, czyli syntezy strukturalnej i parametrycznej dyskretnego modelu aktywnego ukiadu mechanicznego, na podstawie żądanych wymagań odnośnie do widma częstości.
EN
The principal aim of the research taken is to work out a method of structure and parameters searching i.e. structural and parametric synthesis of discrete model of active mechanical system on the base of desired requirements for frequency spectrum.
PL
W pracy podjęto problemy syntezy strukturalnej i geometrycznej szczególnej grupy manipulatorów równoległych o trzech stopniach swobody. Przedstawiono opisu procesu doboru struktury. Przedstawiono proces syntezy geometrycznej - doboru wymiarów podstawowych członów dla określonej i zadanej strefy roboczej przy minimalizacji wymiarów układu.
EN
The paper deals with selected problems of designing parallel manipulators. The considered manipulators have three degrees of freedom and their effcctor can move along axes of cartesian co-ordinate system only while the orientation is constant. Kinematics systems of such types are used as specialised three axes cutting machines or assembly manipulators. Some essential problems of structural and geometrical synthesis of such manipulators were worked out and as a result a set of different solutions, fulfilling stated assumptions have been presented. For a selected manipulators computer models were created using DADS system and simulation tests were done to determine some kinematics properties. Some numerical examples have been included.
PL
W wielu spotykanych na co dzień urządzeniach technicznych występuje potrzeba orientacji ze stabilizacją pewnych członów rozpatrywanych mechanizmów. Przykładem tego typu urządzeń mogą być: roboty mobilne oraz wszelkiego rodzaju układy służące do transportu osób z upośledzeniem narządów ruchu. Często projektowanie tego typu układów przebiega poprzez adaptacje gotowych rozwiązań lub w wyniku wykorzystania przypadkowych pomysłów. W niniejszym artykule podjęto zagadnienie syntezy uniwersalnej struktury orientująco-stabilizującej, której zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego położenia względnego dwóch ciał poruszających się względem nieruchomego układu odniesienia.
EN
In some technical devices there is a need to guide and stabilize a body moving with described orientation. For example we can find such mechanical systems in the mobile robots or smart wheelchairs. In a large majority of this situations the structure of a mechanism is selected by accident. The paper presents method of synthesis the universal mechanical systems that respond for orientation and stabilizing. This structure should assure the relative position between two bodies moving in the global coordinate system.
13
Content available remote Projektowanie pneumatycznych układów sterujących
PL
W poprzednich numerach "Pneumatyki" po analizie działania elementów i układów pneumatycznych przedstawiono zagadnienie projektowania układów napędowo-sterujących. Obecnie na podstawie tej analizy i ogólnego schematu projektowania omówione zostaną podstawy projektowania układów sterujących zarówno dwustanowych, jak i trójstanowych, wykorzystujących sygnały dwuwartościowe oraz trójwartościowe.
EN
Two making processes of an aircraft design - stages of structural and parametric synthesis are investigated. It is indicated that structural synthesis and it's milestone - synthesis of an aircraft scheme are principal for reaching effective operation of the vehicle. Instead of the conventional structurally modular approach to a classification of elements of an aircraft the new functional approach is offered which more full to use internal resources of a created technical system and to increase efficiency of an airplane by a combination and adjustment of element's functions. It's shown, that in the basis of new effective aircraft schemes creation is the process of the sanction of technical contradictions; the formal ways of the sanction of these contradictions and, in particular, method of supplying of an 'intellectual supports' to the designer with the help of specialized consulting models are offered.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.