Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zamrażanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Fluidyzacją nazywa się proces, w którym przez warstwę sypkich produktów, rozłożonych na poziomym sicie przedmuchiwane jest powietrze z prędkością, która wywołuje zjawisko „wrzenia”, przy czym produkt pod wieloma względami zachowuje się jak ciecz. Jeżeli na przykład do łoża fluidyzującego wsypie się dodatkową porcję produktu na jednym końcu to „popłynie” on samoczynnie w kierunku drugiego końca, wyrównując poziom produktu na całej powierzchni łoża.
EN
Fluidization is the process that occurs when air is passed up through the granular material with the speed enough for suspending the solid particles within the upward air stream and then the material exhibits fluidic behavior. For example, when one side of such a fluidized bed is supplied with additional portion of the material it will “flow” towards the other side tending to equal product level.
PL
Zastosowanie chemiczno-termicznej dezintegracji osadu czynnego przed beztlenową stabilizacją osadu czynnego, przyczynia się do intensyfikacji rozkładu związków organicznych i zwiększania efektywności procesu w porównaniu z fermentacją osadu czynnego surowego. Praca przedstawia wyniki badań wpływu hybrydowego procesu dezintegracji, z wykorzystaniem procesu alkalizacji (pH ≈ 9) i zamrażania/rozmrażania suchym lodem (dawka objętościowa suchego lodu do osadu 1 : 0,75) na osad czynny nadmierny oraz na przebieg procesu fermentacji metanowej mezofilowej. W wyniku przeprowadzanych badań stwierdzono, że dla osadu nadmiernego niepoddawanego procesowi dezintegracji, wartość ChZT stanowiła średnio 100 mg/dm3 natomiast chemiczno-termiczny proces dezintegracji osadu czynnego nadmiernego, skutkował wzrostem stężenia materii organicznej w cieczy nadosadowej (wyrażonej zmianą wartości rozpuszczonego chemicznego zapotrzebowania tlenu – ChZT) do ok. 1890 mg/dm3. Wykorzystanie zdezintegrowanego osadu i doprowadzenie go do reaktorów fermentacyjnych wpływało, w zależności od jego udziału objętościowego w reaktorach, na produkcję biogazu oraz wydatek. Materiał badawczy z dodatkiem 50% osadu po dezintegracji hybrydowej spowodował najwyższy przyrost produkcji biogazu, w porównaniu do pozostałych próbek – 2,933 dm3, (wydajność lepsza o 15,2%), a najwyższy wydatek osiągnięto w próbce z udziałem 30% objętościowych osadu zdezintegrowanego hybrydowo – 0,482 dm3 /gs.m.org. usuniętej. Zastosowany proces hybrydowy jest łatwy i prosty do implementacji w pełnej skali technicznej, a ponadto, nie wpływa na zmianę wartości pH osadu wprowadzanego do komór fermentacyjnych (suchy lód powoduje neutralizację uprzednio zalkalizowanego osadu).
EN
The use of chemical-thermal disintegration method of activated sludge against anaerobic stabilization contributes to the intensification of the decomposition of organic compounds and the increase of the efficiency of the whole process. The paper presents the results of research on the impact of the hybrid disintegration method, using alkalization (pH ≈ 9) and freezing / thawing with dry ice (dry ice volume 1: 0.75) on the activated sludge properties and the mesophilic fermentation process. As a result of the conducted tests, it was found that for the raw sludge the COD value constituted on average 100 mg/dm3 and the chemical-thermal pretreatment of sludge resulted in an increase of COD value to 1890 mg/dm3. The use of this method of sludge destruction and then them introduction to the fermentation reactors influenced, depending on its volume, on biogas production and biogas yield. The highest increase in biogas production – 2.933 dm3 (better production by 15.2% in comparison to raw sample) was recorded for the sample with addition of 50% of hybrid disintegrated sludge. The highest yield of biogas was achieved in the sample with addition of 30% of hybrid disintegrated sludge – 0.482 dm3 /gdry organic matter removed. The hybrid process of disintegration is easy and simple to implementation in a full technical scale, and moreover, it does not affect on the pH value of sludge introduced into digestion chambers (dry ice neutralizes previously alkaline sludge).
PL
W artykule omówiono wybrane zmiany jakości występujące w żywności mrożonej. Przedstawiono m.in. przyczyny procesu rekrystalizacji, denaturacji czy powstawania oparzeliny zamrażalniczej. Przybliżono aspekt zmian enzymatycznych i biochemicznych w żywności mrożonej oraz wpływ temperatury na drobnoustroje. Podjęto również tematykę związaną z jakością zamrażanego mięsa, owoców oraz pieczywa.
EN
The article presents selected quality changes occurring in frozen food. Featured, among others causes of the recrystallization process, the freezing denaturation or freezer burn. The aspect of enzymatic and biochemical changes in frozen food as well as the influence of temperature on microorganisms are presented. Issues related to the quality of frozen meat, fruit and bread were also discussed.
PL
Badanie mikrostruktury podczas przetwarzania żywności umożliwia ulepszenie i optymalizację technologii produkcji oraz podniesienie jakości żywności. Mikrotomografia jest metodą analizy mikrostruktury, która nie wymaga określonego, często skomplikowanego przygotowania próbek, w porównaniu do innych technik. Potrzebne jest jednak duże doświadczenie w wykonywaniu obrazów mikroskopowych w układach dwu i trójwymiarowych poprzez dostosowanie parametrów skanowania w pierwszym etapie pomiaru oraz podstaw teoretycznych przydatnych do analizy różnych produktów spożywczych.
EN
Examination of microstructure during food processing enables improvement and optimization of production technology and food quality improvement. Microtomography is a microstructure analysis method that does not require specific, often complicated samples, compared to other techniques. However, a lot of experience in performing microscopic images in two and three-dimensional systems by adjusting the scanning parameters in the first stage of measurement and theoretical, foundations useful for the analysis of various food products.
PL
W artykule przedstawiono możliwość rozwoju mikroflory w chłodzonej i mrożonej żywności, która często jest postrzegana jako wolna od drobnoustrojów i tym samym uważana za bezpieczną. Omówiono również sposoby adaptowania się drobnoustrojów do bytowania w niekorzystnych pod względem temperatury warunkach otoczenia, które polegają najczęściej na wytwarzaniu przez nie specjalnych białek. Podjęto również próbę krótkiej charakterystyki najważniejszych drobnoustrojów, które wykazują zdolność do wzrostu w niskiej temperaturze i mogą być przyczyną zatruć pokarmowych lub zepsucia żywności.
EN
The article presents the possibility of developing microflora in chilled and frozen food, which is often perceived as free of microbes and thus considered safe. Methods of adapting microorganisms to living in unfavorable temperature conditions of the environment, which most often rely on the production of special proteins, are also discussed. An attempt was also made to briefly characterize the most important microorganisms that have the ability to grow at low temperature and can cause food poisoning or spoilage.
EN
Wheat hot dogs are an attractive food product, consumed throughout the world. As bakery products, they are subject to staling proces and associated quality decrease, which limit their shelf life. One of the methods designed for bakery products durability prolongation are cooling and freezing processes in combination with the packaging system under modified atmosphere with a high concentration of carbon dioxide. Hence the aim of the study was to assess the rate of retrogradation process and starch structure changes in hot dog rolls packed by modified atmosphere system (MAP) during storage under refrigerated (1°C) and freezing (-18°C) conditions. Changes in moisture content, sensory, crumb hardness via TPA method and basic chemical composition of hot dog roll i.e. protein and lipids were analysed. Starch retrogradation processes were investigated by calorimetric method and spectrophotometrically. Comparative analysis of hot dog rolls storage variants indicated that the lower storage temperature is, the higher the level of maintenance of textural and sensory properties of the product. It has been shown that freezing hot dog rolls storage temperatures limited an increase in resistant starch content. In case of hot dogs storage under deep freeze conditions (-18°C), growth of RS was lowered by 46% compared to the refrigerated conditions. There was a significant increase in rolls hardness, whereby it was almost three times higher when hot dogs were refrigerated. It has been demonstrated that use of deep-freezing in combination with MAP significantly reduces the adverse effects caused by aging processes in hot dog rolls, especially RS formation.
PL
Głównym celem badań było określenie wpływu czasu i temperatury zamrażalniczego przechowywania czerwonej porzeczki (Ribes spicatum) na zmiany zawartości w nich i aktywności związków biologicznie czynnych. Owoce mrożone (-12°C) oraz głęboko mrożone (-20°C) przechowywano przez okres 10 miesięcy. Analizowano kwasowość czynną (pH), kwasowość ogólną, zawartość wody, związków polifenolowych, antocyjanów oraz aktywność przedciwutleniającą. Wykazano, że w porzeczkach głęboko mrożonych (-20°C) ubytek zawartości składników biologicznie aktywnych jest znacznie mniejszy niz w porzeczkach mrożonych (-12°C). Straty polifenoli są niższe o 7%, natomiast antocyjanów o 9-15%. Po 10 miesiącach zamrażalniczego przechowywania zawartość antocyjanów w owocach porzeczki czerwonej może być mniejsza o 51 do 75%, niz w owocach świeżych. Po długim okresie przechowywania owoce głęboko mrożone (t = -20°C) charakteryzują się korzystnie wyższą aktywnością przeciwutlenia niż mrożone (t = -12°C). Aktywność ta jest silni skorelowana z zawartoscią antocyjanów (r = 0,96). Straty sumarycznej zawartości związków polifenolowych nie przekraczają 50% ilości początkowej. Potwierdzono, że mrożone owoce porzeczki czerwonej stanowią dobre źródło związków biologicznie aktywnych, nawet po kilkumiesięcznym okresie przechowywania. Głębokie zamrażanie, umożliwiające zachowanie wyższej wartości żywieniowej i aktywności biologicznej owoców porzeczki czerwonej, jest w pełni uzasadnione.
EN
The main objective of the research was to determine the influence of time and temperature of frozen storage of red currant (Ribes spicatum) to changes in content and activity of biologically active compounds. Frozen (-12°C) and deep frozen (-20°C) fruits were stored for 10 months. We analyzed the active acidity (pH), total acidity, water content, polyphenolic compounds, anthocyanins, and antioxidant activity. It has been shown that in deep frozen currants (-20 °C) decrease in the content of the biologically active components is much smaller than in case of frozen currants (-12°C). The loss of polyphenols is lower by 7%, and about 9-15% in anthocyanins. After 10 months of frozen storage content of anthocyanin in the red currant fruit can be reduced by 51 to 75%, compared with fresh fruit. After a long period of storage , deep frozen fruit (t = -20° C) have preferably higher antioxidant activity than frozen (t = -12°C). This activity is strongly correlated with the content of anthocyanins (r = 0,96). Total loss in content of polyphenolic compounds do not exceed 50% of the initial amount. It was confirmed that frozen red currant are good sources of biologically active compounds, even after several months of storage. Deep freezing, allows maintaining high nutritional value and the biological activity of red currant in comparision to freezing, what suggest that deep freezing of red current fruit is fully justified.
PL
Wykorzystanie ustabilizowanego osadu ściekowego w rolnictwie jest regulowane przez ustawodawstwo dotyczące kontroli zawartości bakterii, robaków pasożytniczych i metali ciężkich. Dezintegracja w procesie kawitacji hydrodynamicznej, suchym lodem i dwustopniowej fermentacji ma pozytywny wpływ na higienizację osadu ściekowego. Na podstawie analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych zauważono znaczącą redukcję bakterii chorobotwórczych, colifagów i robaków pasożytniczych. Liczba pałeczek Salmonella sp. w 1 g s.m.o. uległa 100% redukcji podczas 60-minutowej dezintegracji osadu czynnego nadmiernego z wykorzystaniem kawitacji hydrodynamicznej. Destrukcja osadu czynnego nadmiernego z użyciem kawitacji hydrodynamicznej skutkowała całkowitą redukcją jaj helmintów. Przy stosunku objętościowym osadu do suchego lodu 1:1 liczba bakterii Salmonella sp. uległa redukcji o 68,3%. Potwierdzeniem destrukcyjnego działania zamrażania/rozmrażania na mikroorganizmy było ograniczenie liczby jaj robaków. Ilość jaj Ascaris sp. zmniejszyła się o 85,3%, Trichuris sp. o 88,5%, a Toxocara sp. o 94,7%. Higienizacja osadu nadmiernego w dwustopniowej fermentacji umożliwiła obniżenie całkowitej liczby patogennych bakterii, colifagów i jaj helmintów. Po fermentacji mezofilowej zaobserwowano niewielkie obniżenie liczby Salmonella sp. - o 30,8%, podczas gdy wyniki analiz mikrobiologicznych po fermentacji termofilowej wskazywały na całkowitą eliminację organizmów wskaźnikowych. Fermentacja mezofilowa wydaje się nieskutecznym procesem w eliminacji jaj robaków pasożytniczych, takich jak Ascaris sp., Trichuris sp. i Toxocara sp. Natomiast fermentacja termofilowa w 55±1ºC redukuje pasożyty do poziomu niewykrywalności.
EN
The utilization of treated sewage sludge in agriculture is controlled by legislation regulating the content of bacteria, helminth parasites and heavy metals. Disintegrated by hydrodynamic cavitation, dry ice and two-steps fermentation has a positive effect on the sewage sludge hygienisation. Based on the microbiological and parasitological analyses a significant reduction in pathogenic bacteria, coliphages and helminth parasites has been noticed. The number of rods Salmonella sp. in 1 g d.w. decrease about 100%, after 60 minutes of disintegration of surplus activated sludge by hydrodynamic cavitation. The disintegration of the surplus activated sludge by hydrodynamic cavitation resulted in the total reduced number of helminthes eggs. The total number of Salmonella sp. in 1 g d.w. of the volume ratio of the sludge to dry ice 1:1 was reduced by 68.3%. The confirmation of the destructive action of freezing/thawing on microorganisms, were the results of limited number of helminth eggs. Number of Ascaris sp. eggs reduced by 85.3%, number of Trichuris sp. eggs decreased by 88.5% and number of Toxocara sp. eggs reduced by 94.7%. The hygienisation of the surplus activated sludge by two steps anaerobic digestion carried out, helped to reduce the total number of pathogenic bacteria, coliphages and helminth eggs. After mesophilic fermentation was observed a slight reduction Salmonella sp. by 30.8%, whereas total elimination of analyzed microorganisms indicators was observed after thermophilic anaerobic digestion. Mesophilic anaerobic digestion appears to be ineffective in reducing the number of parasite eggs such as Ascaris sp., Trichuris sp. and Toxocara sp. Thermophilic anaerobic digestion at 55±1ºC reduces these parasites to undetectable levels.
EN
Purpose: Preservative treatments are necessary for disinfection and long term storage when dealing with biological tissue. Freezing is a gold standard but infectious risk can only be eliminated by using chemical fluids that may alter the mechanical properties, depending on their composition. Therefore, we experimentally evaluated the influence of freezing and of two commonly used preservative fluids (formalin and alcohol) on the intrinsic mechanical properties of ovine cortical bone samples, compared to purely fresh samples. Methods: Prismatic specimens were prepared from the sheep’s metacarpal bones and were divided into four groups (fresh, fresh-frozen, formalin and alcohol). All samples underwent four-point-bending; fresh samples were tested immediately, preserved samples were tested after 14 days. Bending modulus, bending strength, yield strength and energy absorption for the elastic and plastic region were determined. Results: Significant differences were found for the plastic energy absorption for formalin (–41%) and alcohol (+37%) preservation compared to fresh samples. Formalin preservation revealed embrittlement of the cortical bone samples and alcohol preservation revealed higher ability of plastic energy absorption. Conclusions: Our results indicate that freezing has no influence on the mechanical properties of the ovine cortical bone. Preservation with chemical fluids (formalin and alcohol) showed no influence on the elastic properties but it was observed for the ability of plastic energy absorption. Therefore, these methods seem to be suitable for preservation without evident altering of the elastic mechanical properties.
PL
Obniżanie temperatury jest ważne w nowoczesnej technologii utrwalania żywności, ponieważ przedłuża trwałość praktycznie wszystkich surowców i produktów spożywczych. Jakość i trwałość mrożonej i schłodzonej żywności zależy przede wszystkim od jakości surowca, ale także od warunków obróbki wstępnej, metod zamrażania, rodzaju opakowania ochronnego itd. Utrzymanie wysokiej jakości mrożonych produktów to najważniejszy cel pakowania w przemyśle spożywczym. Przemysł opakowaniowy w ostatnich latach rozwija się bardzo intensywnie. W wyniku postępu technicznego w przemyśle spożywczym, rozwoju gospodarczego oraz stosowania zaawansowanych technologii powstają nowe generacje opakowań, które pozwalają utrzymać, a nawet poprawić jakość pakowanego produktu. W artykule przedstawiono charakterystykę oraz przegląd opakowań stosowanych w zamrożonej żywności, technologię produkcji opakowań produktów mrożonych i wymagania stawiane opakowaniom nakreślone przez Polskie Normy oraz przepisy (tj. rozporządzenia, ustawy, dyrektywy).
EN
Lowering the temperature is important in modern technology of food preservation because it prolongs the shelf life of practically all raw materials and food products. The quality and stability of frozen and chilled foods is primarily dependent on the quality of the raw material, but also on the pretreatment methods of freezing, the type of protective packaging, etc. Maintaining values of quality frozen products is the most important goal of packaging in the food industry. The packaging industry in the recent years has been developing very intensively, and is associated mainly with technical advances in the food industry, economic development, and advanced technology. As a result, new generations of packages allow us to maintain and even improve the quality of the packaged product. Overview of the characteristics and packaging, as employed in frozen food packaging technology, frozen products and packaging requirements, outlined by Polish Standards and regulations (i.e. regulations, laws and directives) was presented.
PL
W pracy analizowano możliwość wykorzystania istniejących modeli wyznaczania minimalnej prędkości fluidyzacji podczas zamrażania owoców i warzyw metodą odwróconej fluidyzacji. Złoża poddawane zamrażaniu formowano z frytek ziemniaczanych, brukselki, różyczek brokułu, marchwi w postaci kostki o boku 1 cm i plastrów o wymiarach 3x3x0,5 cm. Wartości minimalnej prędkości fluidyzacji wyznaczano przy pomocy anemomanometru. Wyniki z badań eksperymentalnych porównywano z wartościami uzyskanymi z 4 modeli obliczeń minimalnej prędkości fluidyzacji. Obliczone wartości obarczone były średnimi odchyleniami od wartości uzyskanych eksperymentalnie, od 24% w przypadku marchwi w kostce do 224% w przypadku złóż różyczek brokułu. Jednocześnie stwierdzono brak statystycznych różnic pomiędzy wynikami uzyskanymi wg badanych modeli.
EN
The objective of this work was to study the possibility of using existing models for determination of the minimum fluidization velocity during freezing fruits and vegetables by reverse fluidization. The frozen material was formed from French fries, brussels sprouts, broccoli florets, carrot in the form of a cube with sides of 1 cm and slices with dimensions of 3x3x0.5 cm. The values of minimum fluidization velocity were measured by means of anemometer. The results of the calculation from the four models of calculation of the minimum fluidization velocity were compared with the values obtained experimentally. The calculated values were affected by the average errors of 24% in case of a carrot cube to 224% in case of broccoli florets. There was no statistical difference between the results obtained between the tested models.
PL
Celem pracy było określenie wpływu obróbki wstępnej, polegającej na zamrażaniu i rozmrażaniu miazgi lub wytłoków, na wydajność i energochłonność procesu tłoczenia soku z wybranych warzyw korzeniowych, oraz ocena jakościowa otrzymanego soku. W procedurze I jako obróbkę wstępną przed pierwszym tłoczeniem zastosowano wyłącznie rozdrobnienie surowca, w procedurze II dodatkowo przed tłoczeniem wytłoków (drugie tłoczenie) zastosowano obróbkę cieplną, polegającą na ich zamrożeniu w temperaturze co najmniej -18°C, następnie rozmrożeniu i doprowadzeniu do temperatury otoczenia; w procedurze III obróbkę cieplną (zamrażanie i rozmrażanie) surowca przeprowadzono zarówno przed pierwszym tłoczeniem miazgi, jak i przed drugim tłoczeniem wytłoków. Zastosowana obróbka z wykorzystaniem techniki zamrażania zwiększa wydajność tłoczenia. Wyraźne zwiększenie wydajności procesu uzyskano przeprowadzając próby według II i III procedury badawczej. Nakłady energetyczne na proces tłoczenia wyraźnie maleją dla II i III procedury badawczej. W badaniach nie uwzględniono nakładów energetycznych, związanych z zamrażaniem miazgi lub wytłoków.
EN
The objective of the paper was to determine the impact of the initial processing consisting in freezing and defrosting of pulp or pomace on efficiency and energy consumption of the process of pressing juices of the selected root vegetables and the quality evaluation of the obtained juice. In I procedure, only grinding of the raw material was applied as initial processing before the first pressing; in II procedure additionally before pressing pomace (second pressing) a thermal processing which consisted in freezing in the temperature of at least -18°C was applied, then defrosting and warming to the temperature of surroundings; in III procedure a thermal processing (freezing and defrosting) of the raw material was carried out both before the first pressing of the pulp as well as before the second pressing of pomace. The applied processing with the use of the freezing technique increases the efficiency of pressing. A visible increase of the efficiency of the process was obtained by carrying out samples according to II and III research procedures. Energy inputs on the pressing process visibly decrease for II and III research procedure. Energy inputs related to freezing the pulp or pomace were not included in the research.
PL
Celem pracy była doświadczalna charakterystyka współczynnika wnikania ciepła od warzyw do powietrza podczas ich zamrażania metodą odwróconej fluidyzacji. Wartości współczynnika wnikania ciepła wyznaczano pośrednio poprzez pomiar gęstości strumienia wnikającego ciepła, mierzonej przy użyciu czujnika Heat Flux Sensor. Złoża poddawane zamrażaniu formowano z prób warzyw w postaci plastrów o wymiarach 3x3x0,5 cm. Wyniki z podstawowej części badań eksperymentalnych wykorzystano do opracowania modelu obliczeń liczby Nusselta, który powstał poprzez adaptację zależności Nu = C·Rem ·Prn. Podstawowy wzór modelu o postaci Nux = 0,353·Rex608 charakteryzuje bezwymiarowo zależność współczynnika wnikania ciepła od parametrów procesu i obowiązuje w zakresie wartości liczb Reynoldsa 8000≤Rex≤30000. Weryfikację tej zależności przeprowadzono poprzez wszechstronne porównanie wyników uzyskanych na jej podstawie z rezultatami do-świadczeń w tych samych warunkach procesu. Analiza weryfikacyjna polegała na statystycznej ocenie względnego błędu obliczeń, charakterystyce regresji wartości liczby Nusselta i ocenie dopasowania rozkładów wyników obliczeń liczby Nu do rozkładów liczby Nusselta, uzyskanych według danych eksperymentalnych. Stwierdzono istnienie silnego skorelowania wartości współczynnika wnikania ciepła, otrzymywanych wg proponowanego modelu, z wynikami uzyskanymi na drodze eksperymentalnej.
EN
The research objective was to carry out experimental characteristics of a heat transfer coefficient during the impingement fluidized freezing of vegetables. Heat transfer coefficient values were determined by the intermediate measuring of heat flux density by Heat Flux Sensor. The beds undergoing the freezing process were formed from the vegetable sample slices of 3x3x0.5 cm dimensions. The basic model formulation Nux = 0.353·Rex 0,608 represents a dimensionless dependence of a heat transfer coefficient on the process parameters and is valid for 8000
15
Content available remote Optimal parameters of sunflower seeds dehulling process with freezing
EN
Sunflower seeds dehulling process with freezing is a key process in technology of sunflower protein production. In the frame of this work extensive experiments were carried out to obtain fully dehulled sunflower kernel. Regression equations which allow one to estimate influence of seeds moisture content, rotor rotational frequency of a dehulling unit and temperature of freezing on the dehulling efficiency were obtained. Optimal parameters for sunflower seeds dehulling process with freezing were determined.
PL
Proces łuszczenia nasion słonecznika z zastosowaniem zamrażania jest kluczowym procesem w technologii produkcji proteiny słonecznikowej. W pierwszym etapie pracy przeprowadzono badania w celu oddzielenia pestek słonecznika od łupiny. Opracowano równania regresji, które pozwalają ocenić wpływ wilgotności nasion, prędkości obrotową łuszczarki, temperatury zamrażania na efektywność procesu łuszczenia. Wyznaczono optymalne parametry procesu łuszczenia nasion słonecznika z zastosowaniem zamrażania.
EN
The main source of fly ash is the energy sector. Consequently, there is a need to utilise this massive waste material. One of the proposed utilisation methods is the use of its sorption properties. The tests have been performed on coal ash token from the electrofilters of the Kielce, Lublin and Rzeszów heat and power plants. The impact of the chemical and physical activation of ash on its sorption properties has been determined. The chemical modification has been focused on the application of NaOH into fly ash under certain temperature and pressure conditions, while the physical modification has been based on periodic freezing and defreezing of moistened samples. The aim ofthe physical modification has been to simulate the impact of decay processes in ash dumping conditions on surface properties of ash with the focus on the application of ash as sorbents. The level of absorption has been tested on a model stand with a spectrofbtometric method with the use of methylene blue.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań własnych dotyczące wpływu różnych procesów technologicznych, tj, zamrażania, rozmrażania, blanszowania, suszenia i rehydracji na aktywność przeciwutleniającą i zawartość polifenoli w tkance jabłka. Wykazano, że największą stabilność badanych wyróżników jakości zaobserwowano wśród produktów zamrażanych i suszonych sublimacyjnie. Aktywność przeciwutleniająca oraz zawartość polifenoli w materiale po rozmrożeniu obniżyły się w znacznym stopniu. Proces suszenia, przebiegający w warunkach tlenowych, spowodował znaczny rozpad związków polifenolowych, co miało wpływ na zmniejszenie zdolności zmiatania wolnych rodników. Stwierdzono istnienie dodatniej korelacji pomiędzy zawartością polifenoli i aktywnością przeciwrodnikową w jabłkach poddanych różnym procesom technologicznym.
EN
The aim of this study was the investigation of antioxidant activity and polyphenols content of apple tissue after different technological processes as freezing, unfreezing, blanching, drying and rehydration. The results showed that the biggest stability of all parameters was observed for frozen and freeze-dried products. Antioxidant activity and polyphenols content decreased in significant degree for unfreezing products. The drying process, which runs under oxygen conditions, caused significant degradation of polyphenols and especially the ability of free radicals scavenging. The research proved the positive correlation existence between polyphenols content and radical scavenging activity subjected to different technological processes of apples.
PL
Doświadczenia przeprowadzono w celu określenia stabilności barwy owoców maliny i borówki czernicy leśnej podczas długotrwałego przechowywania zamrażalniczego w temperaturze -24°C. Oznaczenia parametrów barwy wykonywano kolorymetrycznie w materiale świeżym, zamrożonym oraz po 30, 90 i 180 dobach przechowywania. Stwierdzono, że podczas długotrwałego przechowywania zamrażalniczego badanych owoców jagodowych nastąpiły zmiany parametrów barwy świadczące o zachodzących przemianach chemicznych występujących w nich barwników, bardziej intensywne w przypadku malin niż borówek.
EN
Experiments were conducted in order to determine colour stability of raspberry and bilberry fruit during long-lasting storing in freezing condition at temperature of -24°C. Assays of colour parameters were carried out by means of colorometrics in fresh material, frozen material and after 30, 90 and 180 days of storing. It was stated that during long-lasting storing in freezing conditions of the tested berry fruit, changes of parameters occurred proving chemical changes of pigments, which were more intensive in case of raspberries than in case of bilberries.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.