Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 555

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hard coal
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
PL
Pyły w środowisku pracy stwarzają duże ryzyko dla zdrowia i życia pracowników. Jak dotąd, prowadzenie eksploatacji podziemnej nie jest możliwe bez powstawania pyłu, rozpatrywanego jako skutek uboczny wydobycia. W artykule skupiono uwagę na korelacji pomiędzy parametrami wytrzymałościowymi węgla w 10 wybranych ścianach kopalni należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej a zmierzonym poziomem zapylenia w tychże ścianach.
EN
Dust in the working environment poses a high risk to the health and life of workers. So far, underground mining is not possible without the formation of dust, which is considered a side effect of extraction. The article focuses on the correlation between strength parameters of coal in 10 selected longwalls of the mine belonging to Jastrzębska Spółka Węglowa and the measured level of dust in those longwalls.
PL
Przedstawiono wyniki badań emisji metali ciężkich podczas przemysłowych testów współspalania paliwa alternatywnego z węglem kamiennym w kotle z rusztem mechanicznym typu WR-25. Udział paliwa alternatywnego w mieszance paliwowej wynosił 10%. Przeanalizowano dystrybucję metali ciężkich (dla których określono standardy emisyjne) w procesie spalania węgla oraz współspalania odpadów. Zarówno żużel, jak i popiół lotny ze współspalania paliwa alternatywnego zawierały sumarycznie większe ilości metali ciężkich niż uboczne produkty spalania węgla, co wynikało bezpośrednio z ich większych zawartości w spalanym materiale. Ołów, antymon, kobalt, arsen, kadm i rtęć wykazały podobne zachowanie w zakresie dystrybucji w produktach procesowych spalania węgla, jak i współspalania węgla z paliwem alternatywnym. Dla miedzi, niklu i wanadu stwierdzono różnice. Stwierdzono niewielkie przekroczenia standardów emisyjnych metali ciężkich obowiązujących dla współspalania odpadów.
EN
Emission of heavy metals during industrial tests of co-combustion of alternative fuel added to hard coal (10%) in a boiler with mech. grate was studied. The emission stds. for heavy metals were slightly exceeded. Both slag and fly ash from the co-combustion contained together larger quantities of heavy metals when compared to hard coal combustion. Pb, Sb, Co, As, Cd and Hg showed similar behavior in coal combustion as well as in co-combustion of coal with the alternative fuel. Cd and Zn contents in fly ash from co-combustion were higher than the allowed by resp. stds.
EN
Coal has been one of the most important fossil fuels meeting the world`s commercial energy demand for decades. The use of coal in electricity production is an inevitable alternative for developing countries such as Turkey. This study focused on the cleaning process of Zonguldak coal for the production of low ash, low sulphur, and high-calorie coal concentrate. Flotation and atmospheric/autoclave leaching experiments were applied for this purpose. A product with 1% ash, 0.37% sulphur and 8390 kCal/kg of calorific value was obtained under the best experimental conditions.
EN
The subject-matter of selected papers, presented at the 20th Jubilee Scientific and Technical Conference KOMTECH-IMTech 2019, are discussed in the article. Special attention is paid to the role of coal in the world and the EU countries. Some information about Mine 4.0 against the characteristic features of Industry 4.0 is given. The article is ended with general conclusions. Part 1 presents the role of coal in the global economy with special attention being paid to the global energy demand, hard coal production rates, changes in coal demand as well as changes of electric energy sources over the years 2011-2018. A contribution of the KOMAG Institute to development of the Polish mining industry in independent Poland is discussed.
PL
W artykule została przedstawiona tematyka wybranych referatów wygłoszonych podczas 20 Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Technicznej KOMTECH-IMtech. Szczególną uwagę zwrócono na rolę węgla na świecie oraz w krajach UE. Opisano wkład KOMAG-u w rozwój polskiego górnictwa w niepodległej Polsce. Podano informacje na temat kopalni 4.0 na bazie charakterystycznych cech Przemysłu 4.0. Artykuł został zakończony ogólnymi wnioskami. Część 1 przedstawia znaczenie węgla w światowej gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem zapotrzebowania na energię , wielkości produkcji węgla kamiennego, zmian w popycie na węgiel oraz zmian źródeł energii w latach 2011-2018. Omówiono wkład Instytutu KOMAG w rozwój polskiego górnictwa w niepodległej Polsce. (Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa - przegląd wybranych referatów z konferencji KOMTECH-IMtech 2019 – część 1)
EN
The basic process of minerals’ mechanical preparation, including coal, is a beneficiation process which has a decisive impact on quantitative-and-qualitative parameters of commercial products. At present the products of the MBE-CMT, Allmineral and Tenova companies have big market shares as regards foreign water pulsatory jigs, as well as ITG KOMAG on the local Polish market. New implementations of jigs, developed at the KOMAG Institute of Mining Technology, for beneficiation of coking coal and steam coal in collaboration with Carbo-Eco Ltd. and Fugor Ltd. companies, were realized in 2019. Technical and technological parameters of new devices are described in the article. Supply systems of feed are presented as well as the method of collecting tailings and middlings. New design solutions, applied in modernized preparation plants, aimed at an improvement of jigs production capacity and efficiency are presented. In the case of each jig, after its activation and conducted adjusting processes, exact tests of a beneficiation efficiency were performed and their results are presented in the tabular form. Basic beneficiation accuracy indicators and parameters of products’ separation as well as balances of products are given. The test results, obtained from newly activated jigs, are discussed.
6
Content available The role of coal in the polish economy
EN
The paper shows the structure of primary energy production and consumption in Poland over the last ten years, i.e. between 2010 and 2019. !e authors focused in particular on energy raw materials, especially on steam coal being the basic raw material used to produce electricity and heat. !e diagrams show energy production and consumption in the analysed period in Petajoule (PJ), then the consumption per capita is shown providing some indication of the living standard of the population. !e structure of fuel production in Poland in the years 2010, 2015 and 2019 displays the dominant role of solid fuels, especially steam coal with its nearly 40% share in 2010. In the following years, its share decreased, but still amounts to almost 30%. !e remaining solid fuels such as coking coal and lignite are less relevant in this structure, although they are very important for Polish economy. In various years, the share of coking coal ranged from 8.6 to 10.0%, and that of lignite from 9.3 to 13.0%. Liquid and gaseous fuels are produced in Poland in small quantities, and the varying percentage level depends on the volume of solid fuels produced in particular years.
PL
W artykule przedstawiono strukturę pozyskania oraz zużycia energii pierwotnej w Polsce na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, czyli w okresie 2010–2019. Skupiono się zwłaszcza na surowcach energetycznych, a szczególnie na węglu energetycznym będącym podstawowym surowcem wykorzystywanym w produkcji energii elektrycznej i ciepła. Na wykresach pokazano pozyskanie energii w analizowanym okresie w PJ jak również jej zużycie, także w PJ. Pokazano również zużycie w przeliczeniu na mieszkańca, co daje pewien pogląd na poziom życia społeczeństwa. Przedstawiono również strukturę pozyskania paliw w Polsce w latach 2010, 2015 i 2019. Widać z niej dominującą rolę paliw stałych w tej strukturze, a zwłaszcza węgla kamiennego energetycznego, którego udział w 2010 roku wyniósł prawie 40%. W następnych latach jego udział spadał, ale nadal wynosi prawie 30%. Pozostałe paliwa stałe, czyli węgiel koksowy i węgiel brunatny, mają w tej strukturze mniejsze znaczenie, choć są bardzo ważne dla gospodarki kraju. Węgiel koksowy w różnych latach stanowił od 8,6–10,0% udziału, a węgiel brunatny 9,3–13,0%. Paliwa ciekłe i paliwa gazowe pozyskujemy w Polsce w niewielkich ilościach, a zróżnicowany poziom procentowy zależy od wielkości pozyskiwania paliw stałych w poszczególnych latach.
PL
Niniejsza publikacja przedstawia propozycję metodyki organizacji i prowadzenia procesu logistyki węgla kamiennego w segmencie odbiorców indywidualnych w Polsce. Została ona przedstawiona w układzie trzech części. W pierwszej zaprezentowano przede wszystkim podstawowe determinanty pojęciowe proponowanej metodyki, wskazując także na zasadniczą rolę dystrybucji i logistyki dla charakterystyki oraz prowadzenia strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Obok powyższego przedstawiono także obecny obraz tego procesu w zakresie strategii dystrybucji i logistyki prowadzonej przez przedsiębiorstwa górnicze w Polsce w aspekcie segmentu odbiorców indywidualnych. W drugiej części artykułu autor zaprezentował autorską propozycję systemu dystrybucji opartego na pomiarze pojemności rynku. W trzeciej zaś przedstawił przykład zastosowania proponowanego systemu dystrybucji, wskazując na jego wysoką efektywność ekonomiczną.
EN
This publication presents a proposal of methodology for organizing and conducting the hard coal logistics process in the segment of individual customers in Poland. It was presented in a three-part system. e first one presents the basic conceptual determinants of the proposed methodology, pointing to the fundamental role of distribution and logistics for the characterization and management of the company's marketing strategy. In addition to the above, the present image of this process in terms of distribution and logistics strategies carried out by mining companies in Poland in terms of the segment of individual recipients is also presented. In the second part of the article, author presented his proprietary distribution system based on measuring the market capacity. In the third, he presented an example of the application of the proposed distribution system, pointing to its high economic efficiency.
EN
Energy policy is part of the national economy policy of each government. Assurance of national energy security, based on the country’s own energy raw material resources and the prospects of their import and export belong to the essential tasks of energy policy. Hard coal was and has been the most important energy raw material for Poland, and this paper is devoted to that topic. In 1990–2009, five documents entitled “Assumptions of the Polish Energy Policy” or “Assumptions of the Energy Policy of Poland...,” with references to particular years, were drafted together with the “Evaluation of the Implementation and Revisions of the Assumptions of the Polish Energy Policy until 2020.” After 2009, however, the Polish Parliament failed to approve any such document, although several more or less recognised prognostic documents had been prepaid, but none was ever approved or implemented. Consequently, the “Energy Policy of Poland until 2030,” approved by the Polish Parliament on 10 November 2009, is the last binding document in that area. #is paper presents the evolution of the approach to coal in subsequent government documents in the recent years. Besides, drafts or bills were intentionally omitted here, as they have never been approved by the Parliament and have remained unofficial.
PL
Polityka energetyczna jest częścią polityki gospodarczej każdego państwa. Najważniejszym jej zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju w oparciu o własne zasoby surowców energetycznych oraz możliwość ich importu i eksportu. Dla Polski najważniejszym surowcem energetycznym był, i jest nadal, węgiel kamienny i właśnie temu surowcowi poświecony jest ten artykuł. W latach 1990–2009 opracowano pięć dokumentów o nazwie Założenia polityki energetycznej Polski lub Polityka energetyczna Polski do określonego roku oraz Ocenę realizacji i korektę Założeń polityki energetycznej Polski do 2020 roku. Po 2009 roku nie przyjęto przez parlament RP żadnego nowego dokumentu, choć opracowano kilka prognoz mniej lub bardziej udanych, żadna jednak nie została wdrożona. Tak więc przyjęta przez parlament 10 listopada 2009 roku Polityka energetyczna Polski do 2030 roku jest ostatnim obowiązującym dokumentem w tym zakresie. W artykule przedstawiono jak zmieniało się podejście do węgla w kolejnych dokumentach rządowych na przestrzeni lat. Świadomie pominięto projekty, gdyż nie zostały one nigdy zatwierdzone przez parlament i przez to nie są oficjalnymi dokumentami.
EN
This paper deals with issues related to tribological processes occurring as a result of excessive wear of the surface of scraper conveyor components caused by the impact of the mined material created during drilling of development or exploitation galleries. One of the most common types of tribological wear is abrasive wear. Wear tests were carried out for hard coal – based abrasive using dry carbon abrasive and a hydrated mixture with 76 and 58% hard coal. Based on the conducted research, it was established that the effects of wear processes are associated with damage typical of wear mechanisms: micro-scratching and micro-fatigue. For the wear variant in the presence of dry coal abrasive, individual scratches caused by the abrasive grains were observed on the surface of the samples. The main reason for this type of damage was the aggregation of quartz, which is one of the basic components of the mineral substance present in the tested hard coal. When hydrated carbon mixtures were used as an abrasive, the surface of the samples also displayed scratches characteristic of the aggregate quartz. A small part of the carbon abrasive was pressed into the scratches. Under the influence of the wear caused by friction, small depressions were also formed, where coal penetrated. The effect of coal pressing into micro-scratches is related to its plastic properties. Tests of the abrasive conducted after the conclusion of wear tests have shown that under the influence of the local increase in temperature and pressure, the hard coal contained in the abrasive can undergo transformations. In the abrasive transformed under friction, small, but measurable changes in the content of the C element in relation to the initial hard coal sample were exhibited.
PL
W artykule poruszono problematykę związaną z procesami tribologicznymi zachodzącymi w wyniku nadmiernego zużycia powierzchni elementów przenośników zgrzebłowych wywołanych oddziaływaniem urobku powstającego w trakcie drążenia korytarzowych wyrobisk udostępniających lub eksploatacji węgla. Jednym z najczęściej spotykanych rodzajów zużycia tribologicznego jest zużycie ścierne. Testy zużyciowe przeprowadzono dla ścierniwa bazującego na węglu kamiennym, stosując suche ścierniwo węglowe oraz uwodnioną mieszaninę z udziałem 76 oraz 58% węgla. Stwierdzono, że efekty procesów zużyciowych związane są z uszkodzeniami typowymi dla mechanizmów zużycia: mikrorysowania i mikrozmęczenia. Dla wariantu zużycia w obecności suchego ścierniwa węglowego na powierzchni próbek zaobserwowano pojedyncze rysy wywołane działaniem ziaren ścierniwa. Główną przyczyną tego typu uszkodzeń była agregacja kwarcu, stanowiącego jeden z podstawowych składników substancji mineralnej występującej w badanym węglu kamiennym. W przypadku zastosowania jako ścierniwa uwodnionych mieszanin węgla, na powierzchni próbek również wytworzyły się charakterystyczne dla oddziaływania zagregowanego kwarcu rysy, w które wprasowywała się niewielka część ścierniwa węglowego. Pod wpływem zużycia wywołanego tarciem powstały również niewielkie wgłębienia, w które przedostał się węgiel. Efekt wprasowywania się węgla w mikrorysy związany jest z jego własnościami plastycznymi. Badania ścierniwa po zakończeniu testów zużyciowych wykazały, że pod wpływem lokalnego wzrostu temperatury i ciśnienia zawarty w ścierniwie węgiel kamienny może ulec przeobrażeniom. W ścierniwie przeobrażonym pod wpływem tarcia wykazano niewielkie, ale mierzalne zmiany zawartości pierwiastka C w stosunku do próbki wyjściowej węgla.
PL
W artykule opisano rozwiązania zmechanizowanych kotłów wielopaliwowych małej mocy wyposażonych w palniki retortowe z podajnikami śrubowymi. Szczególną uwagę zwrócono na rozwiązania umożliwiające optymalizacją procesu spalania różnego rodzaju paliw stałych oraz ograniczeniu emisji szkodliwych gazowych i stałych produktów spalania.
EN
The article describes solutions for mechanised low-power multi-fuel boilers equipped with retort burners with screw feeders. Particular attention has been paid to solutions enabling optimisation of the combustion process of various solid fuels and limiting the emission of harmful gaseous and solid combustion products.
PL
W artykule opisano rozwiązania zmechanizowanych kotłów wielopaliwowych małej mocy wyposażonych w palniki retortowe z podajnikami śrubowymi i ruchomym paleniskiem. Opisano również palniki z nieruchomą płytą paleniska z podajnikami śrubowymi i tłokowymi. Szczególną uwagę zwrócono na rozwiązania umożliwiające optymalizacją procesu spalania różnego rodzaju paliw stałych oraz ograniczeniu emisji szkodliwych gazowych i stałych produktów spalania.
EN
The article describes solutions for mechanised low-power multi-fuel boilers equipped with retort burners with screw feeders and moving furnace. The article describes burners with fixed furnace plate, screw feeders and piston feeders. Particular attention has been paid to solutions enabling optimisation of the combustion process of various solid fuels and limiting the emission of harmful gaseous and solid combustion products.
EN
The paper presents a brief outline of the European Union Climate and Energy Package in early 2020, as well as the EU’s plans in this respect until 2030 (Winter Package and Green Deal) and even further until 2050 (EU’s climate neutral target). Also the current condition of power generation in Poland and challenges for Polish energy sector in the nearest future are discussed. The Energy Policy of Poland until 2040 (EPP 2040) is analysed in relation to possible risks and dangers. Some improvements are proposed in regard to the implementation of the document. In addition, the current volume and perspectives of hard coal and lignite mining in Poland until 2040 are discussed and compared with an expected demand for coal in Polish power plants and combined heat and power stations. On the basis of the prognosis of energy consumption in the period 2031-2040, there seems to appear a serious risk of energy shortage due to a possible delay in a nuclear power project and lack of lignite mining at the level defined in EPP 2040 policy. Therefore, some variants of providing the security of energy supplies are taken into account and thoroughly analysed in the paper.
EN
Tremors occur randomly in terms of time, energy as well as the location of their focus. The present state of knowledge and technology does not allow for the precise prediction of these values. Therefore, it is extremely important to correctly select a powered roof support for specific geological and mining conditions, especially in the case of areas where dynamic phenomena are often registered. This article presents information on rock burst hazard associated with the occurrence of rock mass tremors and their influence on a powered roof support. Furthermore, protection methods of a powered roof support against the negative effects of dynamic phenomena are discussed. As a result of an analysis the methodology, to determine the impact of dynamic phenomena on the powered roof support in given geological and mining conditions is presented.
PL
Celem badań jest określenie zawartości rtęci w węglach kamiennych, losowo pobranych z GZW oraz w produktach ubocznych wydobycia węgla (odpady wydobywcze świeże), czyli kruszywach i mułach węgla kamiennego, a także odpadach górniczych ze zwałowiska Siersza (odpady zwietrzałe). Do analizy przeznaczono 34 próbki. Określono zawartość całkowitą rtęci oraz wielkość wymywania rtęci z próbek stałych. Obliczono ponadto udział formy wymywalnej w całkowitej zawartości pierwiastka, czyli poziom uwalniania rtęci z materiału (poziom wymycia). Badania wielkości wymywania rtęci określono metodą statyczną z zastosowaniem testu wymywalności 1:10. Najwyższą możliwością wymywania rtęci charakteryzują się odpady zwietrzałe ze zwałowiska Siersza i nieco niższą analizowane węgle kamienne z Górnośląskiego Z agłębia Węglowego (GZW). Dla próbek węgla kamiennego zawartość rtęci całkowitej kształtuje się w granicach 0,0275–0,1236 mg/kg. Natomiast wielkość wymywania rtęci z próbek węgli kształtuje się na poziomie 0,0008−0,0077 mg/kg. Odpady świeże typu kruszywa charakteryzują się wyższą zawartością rtęci całkowitej we frakcji najdrobniejszej 0-6 mm w granicach 0,1377−0,6107 mg/kg i zdecydowanie niższą we frakcji 80–120 mm w granicach 0,0508−0,1274 mg/kg. Wielkość wymywania jest porównywalna w obydwu frakcjach i kształtuje się na poziomie 0,0008−0,0057 mg/kg. Muły węglowe charakteryzują się zawartością rtęci całkowitej na poziomie 0,0937−0,2047 mg/kg. Obserwuje się także niskie wartości wymywania na poziomie 0,0014−0,0074 mg/kg. Odpady górnicze zwietrzałe charakteryzują się zawartością całkowitą rtęci w granicach 0,0622−0,2987 mg/kg. Obserwuje się jednak zdecydowanie wyższe wartości wymywania z odpadów zwietrzałych niż z odpadów wydobywczych świeżych. Wielkość ta kształtuje się na poziomie 0,0058−0,0165 mg/kg. W węglach kamiennych pobranych z GZW poziom wymycia kształtuje się na średnim poziomie 4,7%. Odpady wydobywcze charakteryzują się dużą zmiennością udziału formy wymywalnej rtęci a różnice wynikają z czasu sezonowania próbek. Odpady czy materiały uboczne produkcji węgla kamiennego typu kruszywa oraz muły węglowe wykazują udział formy wymywalnej rtęci na średnim poziomie 1,7%. W odpadach zwietrzałych udział formy wymywalnej zdecydowanie wzrasta do 7,3%. Charakterystyka wymywania jest zróżnicowana dla różnych grup badanego materiału. Podstawowe znaczenie a wykazane w pracy, mają czynniki takie jak rodzaj i pochodzenie próbek, ich skład granulometryczny oraz czas sezonowania materiału.
EN
The aim of the study is to determine the mercury content in hard coal, randomly taken from the U SCB and in by-products of hard coal mining (fresh mining waste), i.e. aggregates (gangue) and hard coal sludge and mining waste from the Siersza dump (weathered waste). The 34 samples were intended for analysis. The total mercury content and the amount of mercury leaching from solid samples was determined. The percentage of the leaching form in the total element content, i.e. the level of mercury release from the material (leaching level), was also calculated. The amount of mercury leaching was determined by a static method using a batch test 1:10. The highest possibility of leaching mercury is characterized by weathered waste from the Siersza dump and slightly lower analyzed hard coal from the U pper Silesian Coal Basin (USCB). For hard coal samples, the total mercury content is between 0.0275–0.1236 mg/kg. However, the amount of mercury leaching from coal samples is 0.0008–0.0077 mg/kg. The aggregate is characterized by a higher total mercury content in the finest fraction 0–6 mm, within 0.1377–0.6107 mg/kg and much lower in the 80-120 mm fraction, within 0.0508– –0.1274 mg/kg. The amount of elution is comparable in both fractions and amounts to 0.0008–0.0057 mg/kg. Coal sludge has a total mercury content of 0.0937–0.2047 mg/kg. L ow leaching values of 0.0014–0.0074 mg/ kg are also observed. Weathered mining waste has a total mercury content of 0.0622–0.2987 mg/kg. However, leaching values from weathered waste are much higher than from fresh mining waste. This value is 0.0058– –0.0165 mg/kg. In the hard coal extracted from U SCB, the leaching level is 4.7% on average. Mining waste is characterized by a large variation in the proportion of mercury leaching form and the differences result from the seasoning time of the samples. Waste or by-products of hard coal production, such as aggregates and coal sludge, show a mercury washout form at an average level of 1.7%. The proportion of leachable form in weathered waste increased strongly to 7.3%. Elution characteristics vary for different groups of materials tested. Factors such as the type and origin of samples, their granulometric composition and the seasoning time of the material are of fundamental importance and demonstrated in the work.
PL
Węgiel kamienny wydobywany w kopalni (węgiel surowy) tworzy substancja organiczna i mineralna. Przed bezpośrednim wykorzystaniem urobek musi być poddany procesom wzbogacania. Stosowane procesy wzbogacania mają na celu usunięcie skały płonnej, pirytu, a także przerostów. Do wzbogacania węgla kamiennego stosowane mogą być zarówno metody wzbogacania na mokro, jak i na sucho. W pracy przedstawiono wybrane ekologiczne i ekonomiczne aspekty procesu suchego odkamieniania węgla kamiennego przy wykorzystaniu separatora powietrzno-wibracyjnego i separatora optyczno-rentgenowskiego. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń do suchego odkamieniania, tj. separatory powietrzno-wibracyjne i separatory optyczno-rentgenowskie, umożliwią obniżenie emisji pierwiastków ekotoksycznych ze spalania węgla kamiennego. Wydzielenie pirytu pozwala na obniżenie zawartości siarki, a także innych pierwiastków ekotoksycznych, m.in. rtęci, arsenu, talu, czy ołowiu. Generalnie pod względem ekonomicznym technologia suchego odkamieniania cechuje się niższymi nakładami inwestycyjnymi i kosztami eksploatacyjnymi w porównaniu do metod wzbogacania na mokro. Instalacje suchego odkamieniania są dobrym rozwiązaniem dla inwestycji o krótkim okresie planowanej eksploatacji i/lub dla instalacji o małej wydajności, a także w przypadku ograniczonej dostępności do wody. Dla instalacji o dłuższym okresie eksploatacji i o wyższych wydajnościach, efektywność inwestycji jest wyższa dla metod wzbogacania na mokro. Istnieje również możliwość suchego odkamieniania węgla na dole w kopalni przy użyciu tzw. kruszarek Bradforda. Wydzielony produkt w postaci grubych kamieni może znaleźć zagospodarowanie na dole kopalni, np. do podsadzania wyrobisk.
EN
Hard coal extracted from a mine (raw coal) is composed of both organic and mineral matter. In this form, it cannot be used directly and must be processed previously. The aim of the cleaning process is to remove gangue, pyrite grains, as well as the mineral matter overgrowths on coal grains. Both wet (washing) and dry (deshaling) methods can be used to perform the cleaning of hard coal. The paper presents selected ecological and economic aspects of the dry deshaling process of hard coal using a pneumatic vibrating separator and an optical X-ray separator. The use of modern dry deshaling equipment (i.e., pneumatic vibrating FGX type and optical X-ray separators) enables a reduction of the emission of ecotoxic elements from hard coal combustion. The separation of pyrite grains results in a reduction of the content of sulphur and other ecotoxic elements, among others: mercury, arsenic, thallium and lead. In general, from the economic point of view, the dry deshaling technology, when compared to the washing methods, is characterized by both lower investment and operating costs. The dry deshaling technology is a suitable option for short-term investments and/or for low capacity plants with limited water availability. For long-term investments and more efficient plants, the investment efficiency is higher for the washing methods. It is also possible to perform dry deshaling of hard coal at the bottom of the mine using Bradford crushers. The separated product in the form of coarse rocks can be used at the bottom of the mine, e.g. for backfilling.
16
Content available Kolej w Mongolii
PL
Główna linia kolejowa w Mongolii to linia tranzytowa biegnąca z Rosji do Chin przez mongolską stolicę Ułan-Bator. Obecnie udziałem 50% w kolejach mongolskich dysponują RŻD i jest to pozostałość z czasów, gdy z pomocą Związku Radzieckiego zarówno zbudowano infrastrukturę kolejową, jak i pozyskano tabor (wyłącznie produkcji ZSRR). Linia ta o charakterze tranzytowym to linia jednotorowa, niezelektryfikowana o rozstawie 1520 mm, długości 1110 km i przebiegająca przez (Nauszki RŻD –) Suche Bator – Ułan-Bator – Zamyn Uud (– Erenhot CR). Natomiast sumaryczna długość sieci kolejowej Mongolii, włączając odcinek do Czojbałsan, jest równa 1815 km (2004 r.).
EN
The main railway line in Mongolia is a transit line running from Russia to China north-south through the Mongolian capital Ulaan-Bator. At present, RZD has a 50% share in Mongolian railways, and this is a remnant of the time when, with the help of the Soviet Union, both rail infrastructure was built and rolling stock was acquired. This transit line is a single-track, non-electrified line with a rail gauge of 1520 mm. The total length of Mongolia’s rail network is 1815 km (2004). One of the factors currently supporting the development of railways in Mongolia is big deposits of mineral resources: hard coal, gold, copper ores, as well as molybdenum, uranium, and others. Transport of the above raw materials, in particular exports, would not be possible without rail transport, which in the above conditions is the optimal method for transporting heavy loads over long distances. Central Mongolian authorities intend to significantly expand their own rail network to transport growing raw materials, whose extraction is gradually increasing, and to raise funds from foreign entities while maintaining control over the whole. All rolling stock used in Mongolia has been manufactured abroad.
EN
Due to the toxicity of mercury a reduction of its emission is the objective of many legislative actions. In the case of power plants, there are well-known methods allowing for the removal of mercury from flue gases (post-combustion). In the case of households and small-scale combustion installations these methods are not used, which is caused by high investment costs. The most effective solution for this group of customers is the removal of mercury from coal (pre-combustion). This can be obtained in the washing and deshaling processes. The coal-cleaning processes which is commonly used in Polish coal preparation plants were analyzed, i.e. dense media separation, grain and fine coal jigging, flotation, as well as dry deshaling using the pneumatic vibrating FGX type separator. The first four are the washing processes and the last one is the dry separation process. The effectiveness of the coal cleaning process was assessed with the use of the RF factor (the ratio of the mercury content in the rejects to the mercury content in the feed coal). The obtained values of the RF factors show that mercury has a tendency to remain in the rejects, while higher values of the RF factors were obtained for the dry deshaling process (from 0.83 to 2.82 with the average of 1.15) than for the washing process (from 0.53 to 2.24 with the average of 1.50). This shows the possibility of the effective removal of mercury occurring in the adventitious inorganic constituents of the analyzed Polish hard coals. However, it should be noted, that the obtained results varied within a relatively high range, which should be explained by the difference in the mode of mercury occurrence in individual coals.
PL
Emisja rtęci, z uwagi na jej toksyczne właściwości jest przedmiotem wielu działań legislacyjnych których przykładem jest m.in. przyjęcie w UE konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania. W przypadku dużych energetycznych instalacji znane i stosowane są różne metody usuwania rtęci ze spalin (etap post-combustion), natomiast w przypadku użytkowników domowych i instalacji energetycznych o małej mocy te metody nie są stosowane. Jest to spowodowane w głównej mierze wysokimi kosztami inwestycyjnymi. Najskuteczniejszym rozwiązaniem dla tej grupy użytkowników węgla jest usuwanie rtęci z węgla (etap precombustion), co umożliwia uzyskanie węgla o niskiej zawartości rtęci. Taki węgiel może być przygotowany w wyniku jego wzbogacania lub odkamieniania. Analizie poddano procesy wzbogacania węgla kamiennego stosowane w polskim sektorze przeróbczym: wzbogacanie w płuczkach zawiesinowych cieczy ciężkich, wzbogacanie w osadzarkach miałowych i ziarnowych, flotację a także proces odkamienianie przy wykorzystaniu separatora powietrzno-wibracyjnego. Cztery pierwsze procesy są stosowane do wzbogacania węgla kamiennego na mokro, a ostatni do suchej separacji. Dla analizowanych procesów przebadano próbki nadaw kierowanych do wzbogacania oraz odpady. Dla oceny efektywności procesu wzbogacania wykorzystano wskaźnik RF, wyznaczony jako stosunek zawartości rtęci w odpadzie do nadawy kierowanej do wzbogacania. Uzyskane wartości RF wskazują na tendencję do pozostawania rtęci w odpadach zarówno w procesie wzbogacania na mokro (od 0,53 do 2,24 przy średniej 1,15) jak i suchego odkamieniania (od 0,83 do 2,82 przy średniej 1,50), przy czym wyższe wartości wskaźnika uzyskano dla suchego odkamieniania. Świadczy to o możliwości efektywnego usuwania rtęci z badanych polskich węgli kamiennych. Należy zaznaczyć, że uzyskane wyniki wahały się w dość szerokim zakresie, co należy tłumaczyć różnicami w formach występowania rtęci w poszczególnych węglach.
PL
Artykuł przedstawia proces powiększenia bazy zasobowej na przykładzie pozyskiwania koncesji na wydobycie węgla kamiennego ze złoża „Ostrów” przez Lubelski Węgiel „Bogdanka”. Przedstawiono w nim działania przedstawicieli Spółki, które zmierzały do uzyskania nowej koncesji wydobywczej.
EN
This paper presents the entrepreneur’s legal process of obtaining a permission for ʺOstrówʺ coal deposit excavation by Lubelski Węgiel ʺBogdankaʺ to increase mineral resources. Actions of the company representatives aimed at obtaining a new permission for excavation were presented.
19
Content available remote Wpływ wilgoci na pojemność sorpcyjną węgla kamiennego względem CH4 i CO2
PL
W pracy wykonano badania wpływu wilgoci na właściwości sorpcyjne węgla kamiennego względem metanu i dwutlenku węgla. Zgodnie z literaturą wilgoć obecna w węglu znacznie ogranicza zdolność sorpcji gazów, w tym w większym stopniu ma to miejsce w przypadku CH4, niż CO2. Zaprezentowane w artykule badania obejmowały analizy próbek węgla z kopalni „Sobieski”, rozdrobnionego do klasy ziarnowej 0,20-0,25 mm. Badania przeprowadzono w warunkach izotermicznych i izobarycznych za pomocą autorskiego urządzenia wolumetrycznego – sorpcjomatu manometrycznego. Wyniki badan wykazały, że wilgoć ogranicza sorpcję CH4 i CO2 w podobnym stopniu. Największy spadek pojemności sorpcyjnej odnotowano pomiędzy próbkami suchymi, a zawierającymi odpowiednio 2.8% wilgoci (dla CH4 jako adsorbatu) oraz 2.5% (dla CO2). Przy dalszym nasycaniu próbek parą wodną, odnotowane spadki pojemności sorpcyjnej były na niższym poziomie.
EN
In the paper the results of the influence of moisture on the sorption properties of hard coal in relation to methane and carbon dioxide were presented. According to the literature, moisture present significantly reduces the sorption capacity of coal to gases, including to a greater extent CH4 than CO2. The research presented in the article included analyses of coal samples from the “Sobieski” mine, crushed to grain class 0.20-0.25 mm. The research was carried out under isothermal and isobaric conditions with the use of an original volumetric device – manometric sorption analyser. The results showed that moisture limits the sorption of coal to CH4 and CO2 to a similar degree. The greatest decrease in sorption capacity was recorded between dry samples and wet samples containing 2.8% moisture (for CH4 as adsorbate) and 2.5% (for CO2) respectively. With further saturation of the samples with water vapour, the recorded decrease in sorption capacity were at a lower level.
EN
The implementation of EU environmental regulations in the energy sector is challenging for the power industry of its member states. The main role is played by documents such as the Winter Package and, especially, the Directive of the European Parliament and of the Council on the emission limits of certain pollutants and the implementation of BAT conclusions in order to achieve the EU’s decarbonization objectives. These regulations impose a greater need to control harmful substances emitted to the atmosphere while using fossil fuels, including hard coal, which is the main fuel for domestic units. At the same time, the decline in domestic fossil fuel production and decrease in the quality of parameters of the hard coal makes it difficult to purchase the proper fuel for power plants. As a consequence, the costs of hard coal increase. The article presents the concept of a mathematical model that can be applied for the optimization of coal supplies. The employment of this model allows one to achieve cost reductions. One of the advantages of the proposed tool, in addition to minimizing the cost of purchase and use of hard coal, is its rational management, especially for companies producing and using hard coal.
PL
Wdrażanie regulacji środowiskowych dla sektora energetycznego w krajach członkowskich Unii Europejskiej stanowi duże wyzwanie dla funkcjonowania jednostek wytwórczych energetyki zawodowej. Główną rolę odgrywają dokumenty takie jak tzw. Pakiet Zimowy czy Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza i wdrożenie konkluzji BAT służące kontynuacji kierunku polityki dekarbonizacyjnej. Regulacje te nakładają większą potrzebę kontroli substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery przy spalaniu paliw kopalnych, w tym węgla kamiennego, który jest podstawowym paliwem krajowych jednostek. Jednocześnie spadek krajowego wydobycia paliw kopalnych, kierowanych do jednostek wytwórczych energii elektrycznej oraz wzrost zawartości pierwiastków szkodliwych w węglach kamiennych stanowi problem przy konieczności pozyskania odpowiedniej jakości paliwa i w konsekwencji prowadzi do wzrostu kosztów użytkowania węgla kamiennego. W artykule przedstawiono koncepcję budowy modelu matematycznego, którego celem jest odpowiedni dobór paliwa już na etapie planowania jego pozyskania co da możliwość redukcji tych kosztów. Zaletami proponowanego narzędzia, oprócz minimalizacji kosztu zakupu i użytkowania węgli, dla przedsiębiorstwa posiadającego własne zasoby węgla kamiennego może być także racjonalne gospodarowanie surowcami. W kolejnych krokach przedstawiona koncepcja będzie transponowana do postaci matematycznej modelu, czyli zestawu równań, nierówności i bilansów, co po zaimplementowaniu modelu w środowisku modelowania, wprowadzeniu danych wejściowych oraz opracowaniu scenariuszy badawczych pozwoli na rozwiązanie problemu badawczego.
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.