Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 730

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
EN
Corrosion is a worldwide problem, posing a threat to the safe operation of machinery and equipment. In this article has been analyzed the problem of corrosion on selected elements of the aircraft engine. At the beginning, are discussed the types of corrosion, as well as the materials from which were made the examined parts. The sensitive kinematic vapor from the jet engine was examined in three different galvanic coatings and in the state without any anti-corrosion coating in order to check the effectiveness of galvanic coatings. The results of the NSS tests were then illustrated and discussed. On the basis of the obtained test results, were formulated final conclusions.
PL
Korozja jest problemem ogólnoświatowym, stwarzającym zagrożenie bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń. W niniejszym artykule problem korozji przeanalizowano na wybranych elementach silnika lotniczego. Na początku omówiono rodzaje korozji, a także materiały, z których zostały wykonane badane detale. Zbadana została newralgiczna para kinematyczna z silnika odrzutowego w trzech różnych pokryciach galwanicznych oraz w stanie bez żadnego pokrycia antykorozyjnego w celu sprawdzenia skuteczności pokryć galwanicznych. Następnie zobrazowano i omówiono wyniki badań metodą NSS. Na podstawie uzyskanych wyników badań sformułowano wnioski końcowe.
PL
Skały karbońskie złożone z piaskowców, mułowców, iłowców i węgli tworzą ośrodek typu warstwowo-szczelinowatego i o ich zdolności do migracji w nim cieczy lub gazów, czyli przepuszczalności lub współczynniku filtracji decyduje obecność w nich szczelin, a nie porowatość ośrodka. Ocena rzeczywistych własności zbiornika warstwowo-szczelinowatego może być zatem dokonana dopiero w badaniach in situ. Jako metodę oznaczenia przepuszczalności oraz współczynnika filtracji skał wykorzystano badania sondą aerometryczną.
EN
Carboniferous rocks composed of sandstone, silt, claystone and coals form a stratified-fracture type medium. So their ability to migrate liquids or gases, such as permeability or filtration coefficient, is determined by the presence of fractures in them, not the porosity of the medium. Therefore, the assessment of the actual properties of the stratified-fractured reservoir can only be made by in situ tests. As a method of determining permeability and rock filtration coefficient, an aerometric probe test was used.
6
Content available Tests of Reversion Filter of KOMAG Design
EN
In technological systems of many industry branches including the hard coal mining industry, water indispensable for washing, transport of materials, cooling or driving and controlling an operation of equipment, is used. Quality parameters of water have a direct impact on life of the equipment supplied with it. In many cases they have a decisive impact on a technological process. Water quality can be increased by a correct filtration with use of filters operating in a continuous way (without operators), which are subject to verification tests as regards their functionality and operational safety before their delivery to a customer.
PL
W ciągach technologicznych wielu gałęzi przemysłu, w tym w górnictwie węgla kamiennego, wykorzystuję się wodę, niezbędną do płukania, transportu materiałów, chłodzenia czy napędu i sterowania pracą urządzeń. Parametry jakościowe wody przekładają się bezpośrednio na żywotność zasilanych przez nią urządzeń. Niejednokrotnie mają decydujący wpływ na proces technologiczny. Jakość wody może być podniesiona poprzez właściwą filtrację, z zastosowaniem filtrów pracujących w sposób ciągły (bezobsługowy), które przed dostarczeniem do klienta poddawane są badaniom weryfikującym pod względem funkcjonalności i bezpieczeństwa pracy.
PL
Artykuł przedstawia metodę praktycznego wyznaczania zależności pomiędzy wytrzymałością betonu i jego dojrzałością, którą następnie zweryfikowano do szacowania aktualnej wytrzymałości betonu w konstrukcji poprzez ciągłe rejestrowanie jej temperatury. Zwrócono uwagę na potencjalnie małą wiarygodność szacowania wytrzymałości w początkowej fazie dojrzewania betonu na podstawie wyznaczonej w badaniach wstępnych krzywej korelacji.
EN
The article presents a method of practical determination of the relationship between the strength of concrete and its maturity, which was then verified to estimate the current strength of concrete in the structure by continuously recording its temperature. Attention was drawn to the potentially low reliability of estimating the strength in the initial stage of concrete maturation on the basis of the correlation curve determined in the preliminary tests.
PL
W grudniu 2019 roku opublikowano nową, gruntownie przeredagowaną wersję normy PN-EN 13791 dotyczącej oceny betonu w konstrukcji. Jedną z możliwości jej wykorzystania jest ocena betonu wbudowanego w konstrukcję w przypadku wątpliwości dotyczących jego jakości. Zupełnie zmieniono zasady planowania tych badań, ale także zasady oceny. Z punktu widzenia użytkowników normy, konieczność ich wdrożenia może na początku wydawać się uciążliwa, ale niewątpliwą zaletą nowej wersji jest dużo większa jednoznaczność i precyzja proponowanych procedur badań i oceny.
EN
In December 2019, a new, thoroughly re-edited version of PN-EN 13791 standard regarding the assessment of concrete in construction was published. One of the possibilities of its use is the assessment of concrete embedded in the structure in case of doubts regarding concrete quality. The planning rules for these studies have been completely changed, as well as the evaluation rules. From the point of view of the users of the standard, the need to implement these new rules may seem burdensome at first, but the undoubted advantage of the new version is the much greater clarity and precision of the proposed testing and evaluation procedures.
EN
This paper presents the results of a dynamic response evaluation of a segmental bridge during two construction stages: before connecting the final segment of the bridge and after connecting the final segment of the bridge but prior to opening the bridge to traffic. The vibration signals obtained from Ambient Vibration Testing (AVT) campaigns were processed in order to obtain the modal parameters of the bridge during the two construction stages. Modal parameters experimentally obtained for the first stage were compared with those obtained from Finite Element (FE) models considering different construction loads scenarios. Finally, modal parameters experimentally obtained for the second stage were used to update its corresponding FE model considering two scenarios, before and after the installation of the asphalt pavement. The results presented in this paper demonstrated that a rigorous construction control is needed in order to effectively calibrate FE models during the construction process of segmental bridges.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań skutecznej odległości, dla której zapewniany jest wymagany poziom ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń końcowych przy zastosowaniu ogranicznika przepięć typu 2. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem wysokonapięciowego generatora prądów udarowych. Weryfikację zalecanego odstępu przeprowadzono dla trzech różnych wartości prądu udarowego (8/20 μs) 5 kA, 11 kA, 15 kA oraz dla trzech różnych rodzajów obciążeń układu: żarówka, świetlówka, zasilacz impulsowy od komputera przenośnego. Normy [3,4] zalecają umieszczanie urządzenia końcowego w odległości do 10 metrów pomiędzy SPD a chronionym urządzeniem. Przeprowadzone badania wykazują, iż odległość proponowana w normach jest za duża i zależy od charakteru obciążenia.
EN
The article presents the results of effective distance testing, for which the required level of surge protection of equipment is provided using a type 2 surge arrester. The tests were carried out using a high voltage surge current generator. Verification of the recommended gap was performed for three different values of the surge current 8/20 μs 5 kA, 11 kA, 15 kA and for three different types of system loads: light bulb, fluorescent lamp, switched mode power supply from a laptop. Standards recommend placing the terminal device within 10 meters between the SPD and the protected device. The tests carried out show that the distance proposed in the standards is too high and depends on the nature of the load.
PL
Artykuł prezentuje konstrukcję i badanie wartości psychometrycznej Kwestionariusza Postaw wobec Bezpieczeństwa. Metoda służy do pomiaru postaw wobec bezpieczeństwa, traktowanych jako ogół względnie trwałych dyspozycji do postrzegania i oceniania zasad bezpieczeństwa, emocjonalnego reagowania na nie oraz do zachowywania się w sposób bezpieczny. Zawiera w sobie trzy komponenty: poznawczy (kognitywny), emocjonalnooceniający (afektywny) i behawioralny. Kwestionariusz konstruowano metodą teoretyczną i czynnikową. Z wyjściowej puli 54 twierdzeń, do badań pilotażowych, na podstawie analizy treści i ocen sędziów kompetentnych, zakwalifikowano 18. Analiza właściwości psychometrycznych dokonana została w oparciu o wyniki uzyskane w próbie 1300 osób. Na podstawie uzyskanych danych wyodrębniono trzy czynniki, określono rzetelność i trafność teoretyczną stosując analizę aspektu zbieżnego (zastosowano Kwestionariusz Klimatu Bezpieczeństwa, Kwestionariusz Klimatu Organizacyjnego, Kwestionariusz spostrzegania i podejmowania ryzyka, Skalę Człowiek w Pracy. Przeprowadzona analiza wykazała, że metoda ta charakteryzuje się zadowalającymi, choć zróżnicowanymi parametrami.
EN
The article presents the construction and study of the psychometric validation of the Questionnaire of Attitude towards Safety. The method is used to measure attitudes towards safety, which are treated as relatively permanent dispositions to perceive and assess safety rules, respond to them emotionally and behave safely. It contains three components: cognitive, emotional-assessing (affective) and behavioral. The questionnaire was constructed using the theoretical and factor method. Based on the analysis of the content and assesments of competent judges 18 theorems from initial 54 were qualified for pilot studies. Psychometric analysis is based on the results obtained in a sample of 1,300 people. As a results, three factors were identified. Moreover, reliability and theoretical validity were determined using the analysis of the convergent aspect (Safety Climate Questionnaire, Organizational Climate Questionnaire, Questionnaire of Perception and Risk Taking, Scale of Man at Work). The conducted analysis showed that this method is characterized by satisfactory, though differentiated parameters.
PL
Przestrzeganie wymagań zawartych w zharmonizowanej z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) PN-EN 1090 jest elementem niezbędnym do zgodnego z prawem wytworzenia i wprowadzenia na rynek konstrukcji budowlanych. W artykule przedstawiono przykłady zmian w wymaganiach podyktowanych opublikowaniem w grudniu 2018 nowego wydania PN-EN 1090-2. Wprowadzone zamiany dotyczą w różnym stopniu wszystkich punktów normy począwszy od zmian redakcyjnych i aktualizujących przywołane normy aż po wprowadzenie nowych wymagań i usunięcie niektórych. Z normy usunięto np. wymagania dotyczące elementów cienkościennych ze względu na ujęcie tych wymagań w PN-EN 1090-4. Zmieniono definicję klas wykonania EXC4. Wprowadzono wymagania np. dotyczące spawania stali zbrojeniowej ze stalą konstrukcyjną oraz dodatkowe wymagania dla stali nierdzewnych (austenitycznych, ferrytycznych i austenityczno-ferrytycznych). Zmianami objęto również załączniki do normy, i tak usunięto np. załączniki B i J, wprowadzono natomiast nowe załączniki D i I. Niezmiennie ważnym elementem pozostaje specyfikacja wyrobu, w której powinny zostać określone wszystkie wymagania dla wyrobu.
15
Content available remote Badania przepływu płynu nieściśliwego przez wybraną kryzę segmentową
PL
Kryzy segmentowe ze względu na swoją budowę zapewniają wiarygodne pomiary dla przepływu płynów zanieczyszczonych ciałami stałymi tworzącymi zawiesiny, które mogą wytrącać się w układach przesyłowych w postaci osadów i zaburzać przez to przepływ. W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznych oraz eksperymentalnych badań przepływowych przez kryzę segmentową o przewężeniu β = 0,5. Wyznaczono za jej pomocą minimalną wartość liczby ReD, dla której można już uznać, że współczynnik przepływu ma stałą wartość.
EN
The segmented flanges , due to its structure, allow to take reliable measurements for flow of fluids polluted with solid bodies forming the suspensions that can precipitate in the transmission systems in the form of deposits and disturb the flow. The results of numerical simulations and experimental flow research through segmented flange of necking β = 0,5 were presented in the article. The minimum value of Re number was determined for it, of which flow coefficient has constant value.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono występowanie, budowę i wpływ grzybów na człowieka. W drugiej części przedstawiono metody oznaczania grzybów pleśniowych na powierzchni materiału, a w szczególności na elewacjach budynków mieszkalnych (oznaczanie zawartości ergosterolu, obrazy mikroskopowe SEM, natężenie emitowanej przez grzyby bioluminescencji, bezwzorcową mikroanalizę EDS).
EN
In the first part of the paper occurrence, structure and effect of fungi on human are presented. In the second part of the paper methods of marking moulds on the surface of material and in particular on the elevation of residential buildings are presented (ergosterol contents, microscope images SEM, intensity of the bioluminescence emitted by moulds, EDS microanalysis).
PL
W artykule zostanie omówiony wpływ temperatur pożarowych na najważniejszy kompozyt cementowy, jakim jest beton. Badania własne wykazały, że uszkodzenia powstałe w stadium początkowego twardnienia kompozytów cementowych przed użytkowaniem, jak i w jego trakcie, propagują pod wpływem wysokich temperatur i wpływają na właściwości fizykochemiczne, strukturalne oraz mechaniczne tych kompozytów, a ich wielkość może być oceniana za pomocą krytycznego współczynnika intensywności naprężeń KIC, który jest miarą odporności na pękanie.
EN
The aim of this article is to discuss the effect of fire temperatures on the most important cement composite, which is concrete. The author’s research has indicated that damage caused at the stage of initial hardening of cement composites before and during their use, propagates at high temperatures and affects the physicochemical, structural and mechanical properties of these composites, whereas their size can be assessed using the critical stress intensity factor KIC, which constitutes a measure of resistance to cracking.
18
Content available Drewno księżycowe jako materiał konstrukcyjny
PL
W pracy przedstawiono koncepcję drewna księżycowego i najważniejsze jego zasady. Przedstawiono również badania potwierdzające fenomen wpływu faz Księżyca na właściwości drewna księżycowego, od fazy kiełkowania do jego cech fizykomechanicznych, tj. na gęstość czy wytrzymałość.
PL
W artykule przedstawiono analizę wyników badań własnych, przeprowadzonych w latach 2009-2014, dotyczących analizy struktury zasobów mieszkaniowych z budynkami wznoszonymi w technologii prefabrykowanej. Analizę szczegółową wykonano na podstawie odtworzonej lokalizacji budynków prefabrykowanych i udziału poszczególnych systemów w skali kraju, w odniesieniu do 49 województw. Wyniki każdego z analizowanych systemów przedstawiono na mapie Polski, a następnie nałożono je na mapę zbiorczą, aby uzyskać obszary o największym zróżnicowaniu eksploatowanych systemów, co może implikować powtarzalne problemy techniczne. Taka analiza stanowi uaktualnienie wiedzy o strukturze zasobów mieszkaniowych zrealizowanych w technologiach uprzemysłowionych, a w przyszłości może być pomocna w opracowaniu wzorcowych projektów modernizacji, poprzedzonych badaniami diagnostycznymi.
EN
The paper presents the analyses of research carried out during the years 2009-2014, concerning the structure of polish housing estates with prefabricated buildings. Detailed analysis was prepared on the basis of reconstruction of the prefabricated buildings’ location in 49 voivodeships. The results for each systems were presented in the map of Poland and in the joint map, showing the concentration and diversification of systems, implying repeating technical problems. Such analyses update the knowledge about prefabricated systems and may be useful in preparing the modernization projects, preceded by diagnostic research.
PL
Finansowanie nauki w Polsce jest tematem wieloaspektowym, złożonym i wciąż aktualnym. Artykuł jest próbą przybliżenia zagadnienia z perspektywy instytucji korzystającej ze środków finansowych przeznaczonych na działalność badawczo-rozwojową, jaką jest Instytut Kolejnictwa. Metodami badawczymi zastosowanymi w artykule są analiza materiałów źródłowych i studium przypadku.
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.