Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  innovation policy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Introduction/background: This paper’s aim is to contribute to overcoming the limitations of existing policies intended to facilitate innovativeness. This article addresses the need for more tailored and targeted innovation support measures for small and medium-sized enterprises (SMEs) to help maximize their economic and societal impact. Aim of the paper: Specifically, the aim is to advance methodological frameworks for segmenting or selecting innovative SMEs by providing a conceptual proposition based on the innovation cycle at the firm level. Materials and methods: This objective is achieved by exploring the literature on the innovation cycle concept, and adapting the model developed by Abernathy and Utterback (the A–U model) for the purpose of innovation policy. Particular phases of the innovation cycle are transformed into variables and values, and based on the research regarding the behaviour of SMEs illustrative weights are assigned; this assignment depends on the preferred policy approach: either supporting innovativeness in and of itself or supporting innovativeness and an SME’s standing in the long run. Results and conclusions: As a result, the paper presents a tentative working procedure for assessing enterprises according to operationalized criteria derived from the A–U model. Added to this, collaborative efforts in developing innovations are briefly discussed from the innovation policy perspective. It is believed that the new conceptual proposition outlined in the paper will be instrumental in segmenting companies and selecting innovative projects, and will serve policy-makers and intervention organizations in the implementation phase of the innovation policy process, thus contributing to a more efficient and transparent allocation of support instruments by public institution.
EN
The purpose of the study, therefore, is to form a methodological approach сoncerning the determination of dominants of investment and innovation regional environmental policy. The methodology bases on Smart Specialization and Quintuple Helix models. This research formulates the authorial vision for the combination of Quintuple Helix and Smart Specialization methodologies in order to determine the strategic priorities of investment and innovation policy of the national economy. It allows not only to define the dominants in nature but also to determine the uniqueness of regions based on scientific and technological potential, taking into account the priorities of individual Sustainable Development Goals. The presented research is an additional argument to existing official developments, as Guide on Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation. A methodological approach has been developed, taking into account the methodology of “Smart Specialization” and in the context of existing European experience.
PL
Celem artykułu jest sformułowanie metodologicznego podejścia do określenia dominant inwestycji i innowacji w regionalnej polityce ekologicznej. Metodologia opiera się na modelach inteligentnej specjalizacji i pięciokrotnej helisy. Niniejszy artykuł przedstawia autorską wizję połączenia metodologii Quintuple Helix i Smart Specialization w celu określenia strategicznych priorytetów polityki inwestycyjnej i innowacyjnej gospodarki narodowej. Określono wyjątkowość regionów w oparciu o potencjał naukowo-technologiczny z uwzględnieniem priorytetów poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Proponowane badania są dodatkowym argumentem w stosunku do istniejących oficjalnych osiągnięć. Opracowano podejście uwzględniające metodologię „inteligentnej specjalizacji” w kontekście istniejących doświadczeń europejskich.
EN
The effectiveness and efficiency of the entrepreneurial discovery process is a complex issue and requires close cooperation, participation and involvement of all interested parties. The essence of the process is to establish and strengthen contacts between various groups of stakeholders in innovation ecosystem for the better management of intelligent development, generating and implementing innovation and increasing value added. The article presents part of the research results on entrepreneurial discovery process conducted by a team of Central Mining Institute commissioned by the Silesian Voivodeship, which included the practical implication of the prepared model of the entrepreneurial discovery process that facilitates the acquisition and interpretation of data on expectations and conditions for the region's innovative development.
4
Content available Badania i rozwój w świetle polityki innowacyjnej
PL
Przeanalizowano zagadnienie badań i rozwoju oraz budownictwa innowacyjnego w kontekście aktualnej wiedzy z zakresu polityki innowacyjnej. Przybliżono Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – największy w Unii Europejskiej program finansujący badania, rozwój i innowacje ze środków funduszy strukturalnych, drugi pod względem budżetu krajowy program na lata 2014–2020, dzięki któremu naukowcy i przedsiębiorcy zyskują nowe możliwości prowadzenia wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, których wyniki będą praktycznie wykorzystane w gospodarce.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie istoty innowacji, znaczenia współpracy nauki i przemysłu dla całej gospodarki oraz poszczególnych branż i przedsiębiorstw. Podano różne definicje innowacji oraz ich wewnętrzne i zewnętrzne źródła. Przedstawiono podział innowacji w zależności od rodzaju kryteriów. Opisano proces komercjalizacji i transferu technologii w procesie innowacji, zaprezentowano również stosowane w Polsce procedury komercjalizacji badań. Przedstawiono czynniki determinujące osiągnięcie sukcesu w procesie transferu wiedzy i technologii. Szczegółowo zaprezentowano relacje nauki i przemysłu w kontekście innowacji oraz ich komercjalizacji. Szczególną uwagę zwrócono na bariery hamujące proces komercjalizacji i sposoby ich przezwyciężenia. Opisano również warunki decydujące o efektywności procesów innowacyjnych. Dodatkowo zaprezentowano podstawy polityki państwa w zakresie innowacyjności i komercjalizacji. Korzystając z wartości syntetycznego wskaźnika innowacyjności porównano Polskę z innymi krajami Unii Europejskiej.
EN
The aim of the article is to present the essence of innovation, the importance of cooperation between science and industry for the entire economy and individual industries and enterprises. The article cites different definitions of innovation as well as its internal and external sources. It classifies innovation according to different criteria. It also describes the processes of commercialization and technology transfer in the process of innovation showing different procedures of research commercialization applied in Poland. Moreover, the article identifies the determinants of success in the process of knowledge and technology transfer. The correlations between science and industry in terms of innovation and commercialization are presented in detail, given special attention to existing inhibitors of commercialization process and the way of overcoming them. The article describes also the conditions of innovation processes’ efficiency and presents the basics of state policy in terms of innovation and commercialization. Thanks to the value of synthetic innovation indicator, Poland was compared with other European Union countries.
EN
The paper discusses organizational aspects of knowledge transfer and the commercialization of public research at Polish universities. It presents the evolution of national legislation in the field of knowledge transfer and commercialization and distinguishes four basic organizational models of these processes at universities: administrative, technology transfer offices, special purpose vehicles, and mixed. The strengths and weaknesses of each model are discussed. It also presents the main challenges and problems associated with the organizational aspects of knowledge transfer and commercialization, and it proposes some possible solutions in this matter.
PL
W artykule omówiono aspekty organizacyjne transferu technologii na polskich uczelniach. Przedstawiono ewolucję krajowych regulacji prawnych w obszarze transferu technologii oraz wyróżniono cztery bazowe modele organizacyjne transferu technologii w uczelniach: administracyjny, centrów transferu technologii, spółek celowych i mieszany. Omówiono mocne i słabe strony każdego z nich. Przedstawiono również główne wyzwania i problemy związane z wymiarem organizacyjnym transferu technologii oraz propozycje rozwiązań w tym zakresie.
7
Content available remote Innowacyjność gospodarki jako jedna z form przewagi konkurencyjnej UE
PL
W artykule omówiono sposoby oceny potencjału innowacyjnego krajów oraz parametry brane pod uwagę przy wyznaczaniu wskaźnika innowacyjności. Przedstawiono dwie listy rankingowe krajów pod względem ich innowacyjności, utworzone przez Komisję Europejską oraz największą agencję świata – Bloomberg. Scharakteryzowano wybrane miary innowacyjności, między innymi: liczbę dokonanych zgłoszeń patentowych i uzyskanych patentów, nakładów na działalność B + R, liczbę pracowników B + R, a także liczbę użytkowników internetu. Zwrócono uwagę na pozycję Polski w poszczególnych rankingach, w celu uświadomienia, jak wielkie wyzwanie stoi przed krajem, który chce zapewnić sobie rozwój gospodarczy.
EN
The article discussed methods of assessment of the innovative potential of member states and parameters taken into account when determining the innovation index. Two ranking lists put forward by the European Commission and by the largest global agency – Bloomberg, in terms of member states` innovativeness, were presented. Selected innovation criteria were described, e.g. the number of patent applications made and patents obtained, expenditure on R + D work, number of R + D workers, or the number of website users. Attention was drawn to the position of Poland in the ranking lists, to raise awareness of the great challenges it faces in order to ensure its economic development.
EN
The international competitiveness of the national economy largely depends on the innovative abilities of companies and domestic industry. In this context, adequate shaping of national innovation policy is of crucial importance. It is essential to direct innovation policy in such a way that it should lead to the development of opportunities associated with current and future competitive advantages of the economy. The article contains an assessment of the impact of selected public support instruments used in Poland in the period 2007-2013 for the intensification of the innovation processes in the domestic economy. The purpose of the research is to analyse and assess the effectiveness of selected public support instruments implemented in Poland in the 2007 – 2013 period. This leads to the following research hypothesis: public support instruments implemented in Poland in the years 2007 – 2013 had an impact on the level of innovativeness of Polish economy when compared to 2004 – 2006 period. The research method included the evaluation of: 1) the compliance of the aims of the investigated instruments with the general and detailed objectives of “Dynamic Poland 2020” strategy and 2) the influence of the investigated instruments on the changes of the indicators that measure innovation performance (innovation enablers and innovation results).
PL
W artykule przedstawiono istotę, rodzaje i znaczenie polityki innowacyjnej w rozwoju gospodarczym. Określono pozycję Polski na tle UE w dziedzinie innowacji. Następnie na podstawie badań ankietowych zaprezentowano znaczenie, cele i potencjał innowacyjny województwa śląskiego oraz określono obszary wsparcia w polityce innowacyjnej woj. śląskiego.
EN
The article depicts the essence, different kinds and significance of innovations policy in economic growth. It was stated how Poland comes out in comparison to the countries of the European Union in terms of innovation. Then, on the basis of survey research, significance, targets and innovative potential of the Silesian province were presented. Finally, support scopes for this province were defined in terms of innovations policy.
PL
Klastry stały się jednym z kluczowych elementów strategii regionalnych i narodowych w wielu krajach Unii Europejskiej. Rosnące znaczenie klastrów w budowaniu regionalnego wzrostu gospodarczego wymaga dostosowania lokalnej polityki w celu wspierania tych struktur oraz stworzenia odpowiedniego otoczenia biznesowego dla ich rozwoju. Artykuł odwołuje się do ewolucji polityki rozwoju opartej na klastrach i analizuje przykładowe modele ewaluacji inicjatyw klastrowych.
EN
Clusters have become one of the key elements of regional and national strategies in numerous EU member states. The growing importance of clusters in fostering regional economic growth necessitates the adjustment of local policies in order to promote these structures and develop a suitable business environment for their establishment. The article refers to the evolution of cluster-based policy and analyzes evaluation models for cluster initiatives.
EN
The article presents two crucial and correlated issues concerning the hierarchic structure of foresight projects and the practical application of their results. Nowadays, there are weak linkages observed between national foresight projects and foresight projects realised on the sectoral and corporate levels. On the other hand, the range of the practical application of the results of foresight projects remains insufficient. The article presents an outline of the model for the hierarchic application of foresight project results. The model is based on the need of greater interrelations of foresight projects at subsequent hierarchic levels: national, sectoral, and corporate one.
PL
W artykule zaprezentowano dwa kluczowe i wzajemnie powiązane zagadnienia dotyczące hierarchicznej struktury projektów foresight oraz praktycznego wykorzystania ich rezultatów. Obecnie powiązania między projektami foresight realizowanymi na poziomie krajowym a tymi realizowanymi na poziomie sektorowym czy korporacyjnym należy uznać za niewystarczające. Jednocześnie skala praktycznego wykorzystania rezultatów projektów foresight pozostaje niezadowalająca. W artykule zaprezentowano propozycję modelu hierarchicznego wykorzystania rezultatów projektów foresight. Model zakłada wzajemne powiązanie projektów foresight na kolejnych hierarchicznych poziomach ich realizacji: krajowym, sektorowym i korporacyjnym.
EN
Globalisation significantly influences the international competitiveness of a national economy. Taking the above into consideration, the ability to shape a country’s innovation policy seems to be of key importance. It is crucial to direct national innovation policy in a way that would enable the country to seize all development opportunities stemming from current and future competitive advantages of the economy. Therefore, this paper analyses public support measures as the main tool of national innovation policy aimed at stimulating the economic competitiveness. The analyses include the following countries: Switzerland, Sweden, The United States, Germany, The United Kingdom, the Netherlands, France, China, India, Russia, the Czech Republic, and Poland.
PL
Poszerzające się współzależności między krajami w decydującym stopniu wpływają na międzynarodową konkurencyjność gospodarki narodowej. W tym kontekście kluczowe znaczenie zyskuje umiejętne kształtowanie polityki innowacyjnej państwa. Istotne jest takie ukierunkowanie polityki innowacyjnej, które powinno prowadzić do wykorzystania szans rozwojowych związanych z aktualnymi oraz przyszłymi przewagami konkurencyjnymi gospodarki. W związku z powyższym przedmiot analiz w artykule stanowią publiczne instrumenty wsparcia wykorzystywane w celu intensyfikacji procesów innowacyjnych w wybranych krajach Unii Europejskiej (w tym w Polsce), a także Stanach Zjednoczonych, Chinach, Indiach oraz Rosji.
EN
In this publication the author discusses chosen aspects of innovation policy in public administration organisations functioning in the Member States of the European Union. In the first ordes this policy is directed on creation innovation by organisation of itself, then on cooperation with public sector organisations, private, not-for-profit onces. The part of organisations bases this policy on passive introducing innovations developed by the others organisations.
PL
Referat dotyczy problematyki związanej z funkcjonowaniem instytutów badawczych. Artykuł porusza kwestię roli zadań resortowych placówek badawczych po okresie transformacji ustrojowej. W referacie opisano udział organizacji badawczych w projektach unijnych, ich współpracę z przedsiębiorstwem, również możliwości kształcenia wykwalifikowanej kadry specjalistów.
EN
The paper contains information of polish research institutes .Their possibilities for research and design activities, co-operation with small and medium enterprises, the participation in EU project are presented in the paper.
EN
Having analized the innovation policy of the Polish state from the middle of 90s in XXc. one can observe that the lack of decisive actions was one of the major factors affecting the bad innovative situation in Poland. Programmes regarding the policy had clear aims but there were no devices for their implementation. The aim of the future state innovation policy will be to set in motion market mechanisms so that the enterprises increased their expenditure on R&D and, consequently, their competitiveness increased too.
16
Content available remote Polityka innowacyjna w transporcie - wybrane zagadnienia
PL
Obszerne studium na temat polityki innowacyjnej w transporcie ze szczególnym uwzględnieniem wzrastającej roli i znaczenia tzw. interesariuszy przedsiębiorstw i projektów transportowych. Metody i formy oddziaływania interesariuszy na przedsiębiorstwo i odwrotnie - menedżerów zarządzających przedsiębiorstwem na poszczególne grupy i indywidualnych interesariuszy.
EN
Large study on the innovation policy topic in transport with particular take into account increase role and meaning so called enterprises and transport projects stakeholders. Methods and forms of stakeholders influence on enterprises and reverse - enterprise managers on particular and indyvidual stakeholders.
PL
Słabości w dziedzinie innowacyjności wydają się być elementem trwale wpisanym w realia gospodarki polskiej. Podejmowane inicjatywy i działania zaradcze, jak dotychczas, dają bardzo ograniczone rezultaty. Niniejszy artykuł jest próbą analizy i charakterystyki polskiego narodowego systemu innowacyjnego (NSI) z punktu widzenia przyczyn słabości gospodarki polskiej w dziedzinie innowacji
EN
The weakness of the polish economy in the field of innovation seems to be he case for a long period of time. Initiatives and corrective actions that have been undertaken are of limited effect so far. This article is an attempt to analyze and characterize the polish national innovation system from the point of view of the reasons of existing weakness of the polish economy in the field if innovation.
PL
W artykule opisano najważniejsze osiągnięcia restrukturyzacyjne Elektrowni ŁAZISKA S.A. oraz politykę proinnowacyjną, która do tego doprowadziła. Polityka ta może być wzorcem postępowania dla polskich firm przy ich restrukturyzacji. Elektrownia ŁAZISKA S.A. dzięki tej polityce osiągnęła wielkie sukcesy również na arenie międzynarodowej. Dzięki oryginalnym rozwiązaniom przebudowano najstarszą, prototypową polską elektrownię z blokami 200 MW, przystosowując ją do pracy w XXI wieku. W restrukturyzacji polskiego przemysłu najbardziej potrzebne jest twórcze myślenie, odpowiednie projekty oraz ich konsekwentna realizacja.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.