Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zdalny odczyt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zgodnie z prawem unijnym, w którym widać dążenie do zwiększania energooszczędności i tzw. inteligencji budynków, ciepłomierze (podobnie jak i inne liczniki stosowane w budynkach) albo już muszą zapewniać zdalny odczyt wskazań, albo będą musiały zostać wyposażone w tę funkcjonalność wkrótce.
PL
Ten rok przyniósł wiele wydarzeń, które zmienią budownictwo i branżę usług komunalnych. Ograniczenia spowodowane pandemią przyspieszą m.in. proces digitalizacji w przedsiębiorstwach wodociągowych i ciepłowniczych. Także administracja i obsługa budynków przejdą przyspieszony proces cyfryzacji zarządzania i nadzoru nad instalacjami. Paradoksalnie pandemia nie zahamuje rozwoju, ale przyczyni się do szybszego wdrażania unijnych zaleceń dotyczących opomiarowania i zużycia mediów oraz inteligentnych budynków.
3
Content available Internet of Things (IoT) – LoRaWAN w praktyce
PL
Internet rzeczy (Internet of Things – IoT) jest koncepcją informatyczną polegającą na połączeniu materialnych przedmiotów ze sobą oraz z Internetem. Zdefiniowanie tego terminu jest skomplikowane. Zdecydowana większość ludzi, słysząc termin „Internet rzeczy” wyobraża sobie smartfony czy komputery, jednak świat IoT jest zdecydowanie szerszy. Po raz pierwszy termin ten został użyty w 1999 roku przez Kevina Ashtona, eksperta w dziedzinie innowacji cyfrowych, jednak dopiero po kilkunastu latach idea ta została potraktowana poważnie. Obecnie niemal każdy z otaczających nas przedmiotów może być wyposażony w chip umożliwiający mu łączność z Internetem. Ideą Internetu rzeczy jest to, że ma on obejmować wszystkie przedmioty mogące zostać podłączone do globalnej sieci. W artykule omówiono zagadnienia związane z niskoenergetyczną rozległą siecią LoRaWAN, która została stworzona na potrzeby komunikacji Internetu rzeczy. Opisano architekturę sieci oraz jej najbardziej charakterystyczne cechy. Zestawiono dostępne kanały transmisyjne dla poszczególnych regionów oraz opisano składowe wyrażenia pozwalającego na dobór odpowiednich parametrów transmisji do wymagań aplikacji. W dalszej części artykułu przedstawiono praktyczną realizację Internetu rzeczy z wykorzystaniem standardu LoRaWAN na przykładzie systemu do archiwizacji odczytu impulsów z liczydła gazomierza miechowego. Opisano budowę urządzenia oraz zasadę jego działania. W treści artykułu zawarto wyniki testu mającego na celu sprawdzenie poprawności transmisji danych z nadajnika impulsów do serwera sieciowego, dowodząc tym samym prawidłowości działania wykonanego systemu. Przedstawiono przykładowe zastosowanie aplikacyjne stworzonego modułu celem optymalizacji zużycia gazu. Dodatkowo zaprezentowano wyniki sprawdzenia maksymalnego zasięgu zbudowanego systemu. Stwierdzono poprawność przesyłania danych na odległości rzędu 690 metrów w terenie miejskim oraz 915 metrów w obszarze z zabudową domów jednorodzinnych.
EN
Internet of Things (IoT) is an IT concept consisting in connecting material objects both together and to the internet. This term is complicated to define. Most people associate this term with smartphones or computers, but the world of IoT is definitely wider. IoT was used for the first time in 1999 by Kevin Ashton, who is an expert in technical solutions, but it took more than a decade for people to take this idea seriously. Currently, almost all of the elements surrounding us can be equipped with a chip that allows them to connect to the Internet. The idea of the IoT is that it should encompass all the items that can be connected to the global network. This article firstly discusses issues related to the low-power wide-area LoRaWAN network, which was created for the needs of communication with IoT. Next, the network architecture and its characteristic features are described, followed by a list of available transmission channels for individual regions and description of components of expressions allowing to select the transmission parameters for the application requirements. Next, the article describes practical implementation of IoT with the use of LoRaWAN standard on the example of a system for archiving impulse readings from gas meter index of a bellows gas meter. Finally, this article describes the construction of the device and the principle of its operation. Most importantly, the results of the test aimed at checking the correctness of data transmission from the pulse transmitter to the network server, proving the correct operation of the system, were given in this article. This article also presents an example of the implementation for the module built aimed at the optimization of gas consumption. The results of checking the maximum range of the system built were also given. This correctness of data transmission at a distance of 690 meters in urban areas and 915 meters in the area with single-family houses was found.
4
Content available remote Ciepło na miarę…..
PL
Do pomiaru ilości dostarczonego ciepła stosuje się licznik ciepła, którego prawidłowe wskazania są podstawą do rozliczeń finansowych pomiędzy dostawcą i odbiorcą. W artykule przedstawiono zasady kontroli metrologicznych dla tych urządzeń. Opisano przykładowe problemy eksploatacyjne i awarie liczników ciepła, które wpływają na dokładność pomiaru ciepła. Zaprezentowano systemy monitoringu i przesyłu danych z układów kontrolno-pomiarowych, które pomagają w optymalnym i oszczędnym korzystaniu z ciepła.
EN
To measure the amount of heat supplied, a heat energy meter is used, whose correct indications are the basis for financial settlements between the supplier and the recipient. The article presents the principles of metrological control for these devices. Examples of exploitation problems and failures of thermal energy meters that influence the accuracy of heat measurement are described. Systems for monitoring and transferring data from control and measurement systems have been presented, which help in optimal and economical use of thermal energy.
PL
Proces odczytu wodomierzy zasadniczo ma na celu pozyskanie danych ilościowych do okresowego fakturowania zrealizowanych usług. Może jednak pełnić dodatkowe funkcje w zależności od zastosowanego systemu. Wybór konkretnego systemu stanowi ważne przedsięwzięcie każdego przedsiębiorstwa, decyduje szereg czynników np.: rodzaj wodomierzy, częstotliwość dokonywanych odczytów, sposób przekazywania danych itd. System zdalnego odczytu jest tematem tego artykułu.
EN
The reading process of water meters is basically aimed at acquiring quantitative data for periodic invoicing of completed services. However, it may have additional functions depending on the system used. The choice of a particular system is an important undertaking of every enterprise, a number of factors decide, for example: the type of water meters, the frequency of readings, the method of data transfer, etc. The remote reading system is the subject of this article.
PL
Nowoczesne technologie, umożliwiające bieżącą komunikację i wymianę informacji, wkroczyły w obszar energetyki cieplnej. Przedsiębiorstwa, aby sprostać potrzebom swoich klientów, zdecydowały się na wdrożenie systemu monitoringu i przesyłu danych z układów pomiarowo-rozliczeniowych.
PL
W Ostrołęce daje się zauważyć malejącą tendencję zapotrzebowania na ciepło. Wynika to z jednej strony z pozytywnej tendencji, wzrostu świadomego, efektywnego odbioru, z drugiej - ze zjawiska wyludniania się miast oraz starzenia się ich mieszkańców. Budowana, z perspektywą rozwoju miasta, w latach największej liczebności mieszkańców sieć ciepłownicza w Ostrołęce jest więc rozległa i przewymiarowana.
PL
Publikacja zawiera opis najczęściej obecnie stosowanych bezprzewodowych metod zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej, a także sposoby wdrożenia wybranych metod w praktyce. Przedstawiono standardy ZigBee, WiFi i GSM uwzględniając ich wady i zalety predysponujące do współpracy z licznikami i serwerem przechowującym odczytane dane pomiarowe. W drugiej części pracy pokazano zrealizowane praktycznie urządzenia modułów komunikacyjnych wykorzystywane w zdalnym odczycie liczników i protokoły transmisyjne umożliwiające współpracę z wieloma licznikami. W podsumowaniu porównano wybrane metody bezprzewodowego odczytu liczników energii elektrycznej, a także zaprezentowano jakie są obszary zastosowania i możliwości użycia poszczególnych rozwiązań zdalnego odczytu.
EN
The paper presents a description of methods currently used for wireless remote meter reading of electricity and ways to implement the chosen methods in practice. There are described ZigBee, WiFi and GSM standards with their advantages and disadvantages for cooperation with meters and a server that stores the read out measurement data. The second part shows practically realized devices and communication protocols for the cooperation with many meters. The summary contains comparison of the methods chosen for wireless electricity meter reading, and information about the areas of using the presented methods. Application and various solutions for remote reading are presented in Table 1. Basing on the study results, it can be concluded that the transmission by the GSM standard has much more reliable data transfer than the WiFi and ZigBee standards. Solutions based on the WiFi and ZigBee standards, despite a small range compared to GSM, do not require additional operator charges and are energy efficient. In practice hybrid solutions and those dependent on the location of a measurement object are the best ones.
PL
W obecnych czasach mamy do czynienia z bardzo szybkim postępem technologicznym. Rozwiązania, które jeszcze kilkanaście lat temu wydawały się opowieścią wyciągniętą z filmu science fiction, dzisiaj przeszły do porządku dnia codziennego. Jednym z takich rozwiązań jest system do zdalnego odczytu mediów. Stanowi on standard w większości państw Unii Europejskiej oraz jest wizytówką każdego dbającego o rozwój polskiego przedsiębiorstwa. Za kilka lat systemy AMR staną się standardem także w naszym kraju, gdyż rozwiązanie znajduje coraz szersze grono zwolenników. Wdrożenie technologii zdalnego odczytu przynosi wiele wymiernych korzyści zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i dla lokatorów.
PL
W pracy opisano metody zdalnego odczytu różnego rodzaju liczników, a w szczególności liczników energii elektrycznej. Metody podzielono ze względu na rodzaj użytego medium transmisyjnego między licznikiem, urządzeniem pośredniczącym w transmisji, a bazą danych. Publikacja zawiera opis systemu do odczytu liczników oparty na technologii GSM wykorzystujący wiadomości tekstowe SMS lub pakietową transmisję danych GPRS i APN.
EN
The paper describes how different types of remote reading of electricity. The methods of reading are divided by type of transmission medium used from the meter to the intermediary device in the transmission or from the device to the master database. Publication also includes a description of the meter reading system based on GSM technology through the use of text messaging - SMS, GPRS and APN.
PL
W artykule przedstawiono propozycję bezprzewodowego systemu odczytu i rejestracji zużycia energii elektrycznej. Skonstruowany licznik daje możliwość pomiaru energii, napięcia i prądu w dwóch strefach czasowych. Urządzenie zostało wyposażone w moduł komunikacyjny GSM, za pomocą którego informacja na temat zużycia energii przesyłana jest w postaci wiadomości SMS. Wbudowane złącze USB umożliwia połączenie z komputerem PC w celu archiwizacji i obróbki danych.
EN
In the paper, the wireless system for read-out and registration electric energy consumption has been presented. The counter gives possibility of measurement of energy, voltage and current in two time zones. The installation is equipped with GSM - communication module. The information about power consumption is sent by this module using SMS system. The counter has USB unit which allows to contact with PC and memorize all this information in the computer.
PL
Omówiono problematykę kontroli strat energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej oraz przedstawiono systemy zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej.
EN
The paper discusses problems ofmonitoring electric power losses in distribution network. Systems of remote reading of electricity meters are presented.
EN
The paper presents some preliminary results of PSInSAR (persistent scatterers SAR interferometry) processing of the Tatra Mts. and Podhale area in southern Poland. The research is carried out within the framework of a GEO-IN-SAR project aimed to study the recent tectonic activity of selected locations in Poland. As the input for PSInSAR processing 51 ERS-1/2 SAR scenes has been used by obtaining 50 interferograms covering the period from 1992 to 2000. The resulted few hundred PS (Persistent Scatterers) points show relative 1 mm/year uplift of the Zakopane area in respect to Nowy Targ. However, the preliminary interpretation along the transect Zakopane–Nowy Targ shows more complex pattern suggesting recent activity of some faults.
PL
W artykule opisano systemy zdalnego odczytu urządzeń pomiarowych przeznaczonych do rozliczania kosztów energii cieplnej i wody. Zakres stosowania tych systemów w budownictwie indywidualnym, w porównaniu z dużymi odbiorcami (budownictwo wielorodzinne), jest obecnie niewielki i dlatego rynek ten ma przed sobą perspektywy rozwoju.
EN
The utility of remote sensing data for unraveling the structural pattern of the Palaeozoic and Meso-Cenozoic formations in Upper Silesia and western Ma3opolska was evaluated. A comprehensive analysis of lineaments interpreted on satellite images, morphological lineaments and linear geophysical anomalies indicates significant mutual relationships with the structural elements shown in geological maps. The spatial distribution of debated lineaments demonstrates two distinctive maxima representing NW-SE and ENE-WSW-oriented structures. The former population of lineaments corresponds to the main structural trend in the study area. The latter system has less evident geological representation although it roughly parallels the strike of the Carpathian thrust front.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.