Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przegród zawierających materiały fazowo zmienne (PCM). Przedmiotem badań było jednoczesne zastosowanie dwóch rodzajów PCM: płyt gipsowo-kartonowych zawierających kapsułki z parafiną o temperaturze przemiany 23 °C oraz elastycznych mat wypełnionych materiałem organicznym o temperaturze przemiany 25 °C. Badania przeprowadzono w komorze klimatycznej. Analizowano pomiary przebiegu temperatury oraz rozkładu gęstości strumieni cieplnych na powierzchniach płyt w zmiennych warunkach panujących w komorze klimatycznej.
EN
The article presents results of experimental studies on component containing phase change materials (PCM). The subject of research was the simultaneous usage of two different PCM materials: gypsum-carton boards with paraffin capsules of change temperature 23 °C and the flexible mat filled with organic material of change temperature 25 °C. The tests were carried out in a climatic chamber. Measurements of temperature course were taken as well as heat flux density distribution on the surfaces of boards for variable conditions in the climatic chamber.
PL
Na podstawie analizy przeprowadzonych badań zaproponowano rozwiązanie polegające na jednoczesnym zastosowaniu dwóch różnych materiałów fazowo zmiennych w jednej przegrodzie oraz wyznaczono warunki konieczne do efektywnego wykorzystania materiałów zawierających PCM użytych w połączeniu z matami. Wyniki pomiarów stanowią również podstawę do wyznaczenia rzeczywistych charakterystyk termicznych przegrody zawierającej materiał fazowo zmienny, co pozwoli na stworzenie narzędzia projektowego do doboru odpowiedniej powierzchni materiałów zawierających PCM w stosunku do obciążenia termicznego budynku.
EN
The article presents the results of experimental studies of partitions containing phase change materials. The main objective of the measurements was to determine the actual effectiveness of the used materials and their impact on energy storage capabilities through building partitions. The light partition component containing a finishing layer of organic material undergoing a phase change was a subject of research. The heat flux and temperature distribution on individual component layers were recorded while changing the temperature conditions of surrounding air. The cycle of temperature changes have been chosen to model the probable conditions inside buildings located on Polish territory. The results made it possible to determine the actual effect of PCM applications in partitions on heat accumulation capacity increase and thermal conditions of the component.
PL
Celem artykułu jest weryfikacja parametrów termicznych materiałów budowlanych otrzymanych przy użyciu dwóch różnych metod pomiarowych. Metody pomiarowe parametrów termicznych można podzielić na dwie zasadnicze grupy: metody stacjonarne (realizowane przy ustalonym strumieniu cieplnym) oraz metody niestacjonarne (realizowane przy nieustalonym strumieniu cieplnym). W artykule analizowano możliwość prowadzenia stosunkowo szybkich badań przy użyciu urządzenia przenośnego, którego działanie oparte jest na metodzie dynamicznej. Wyniki porównywano do wartości otrzymanych z pomiarów wykonanych metodą stacjonarną w bardzo dokładnym i rekomendowanym aparacie płytowy. Badaniom poddano próbki popularnie stosowanych materiałów dociepleniowych tj.: sztywnej pianki poliuretanowej, styropianu i wełny mineralnej (mat miękkich oraz twardych płyt) o grubościach 4 – 6 cm i 10cm. Analizowano także możliwość stosowania różnych rodzajów sond pomiarowych, które współpracują z urządzeniem przenośnym. Dużą zaletą urządzenia przenośnego jest możliwość jego użycia podczas badań polowych. Niestety przeprowadzona analiza wykazała, że w przypadku materiałów termoizolacyjnych dokładność tej metody można uznać za wysoką jedynie w przypadku warstw o grubości 10 cm. W przypadku cieńszych warstw materiału (ok.5 cm) uzyskane wyniki mogą być obarczone znacznym błędem. Na podstawie przeprowadzonych badań dla wąskiego zakresu materiałów termoizolacyjnych zaobserwowano, iż wyniki uzyskane z pomiarów wykonanych przy użyciu przyrządu Isomet są w większości przypadków wynikami zawyżonymi (w porównaniu z wynikami otrzymanymi z pomiarów w aparacie płytowym jak i wartościami zawartymi w specyfikacji producenta).
EN
The aim of the article is to verify the thermal parameters of building materials obtained by using two different methods. Methods for measuring thermal performance of building materials can be divided into two main groups: stationary methods (implemented with a fixed heat flux) and the non-stationary methods (implemented with the transient heat flux). The article contains an analysis of opportunities for relatively rapid tests using a mobile device, which operation is based on a dynamic method. The results are compared to the values obtained from measurements in a very accurate and recommended instrument for measuring thermal conductivity. Measurements were carried out on samples commonly used insulation materials such as .: rigid polyurethane foam, polystyrene and mineral wool (mat soft and hard boards) having thicknesses of 4 - 6 cm and 10 cm. Article also examines the possibility of using different types of sensors that work with the mobile device. The big advantage of the mobile device is that it can be used in field tests. Unfortunately, the analysis showed that in case of thermal insulation materials accuracy of this method can be considered high only for layers with a thickness of 10 cm. In case of lesser thickness of insulation (5 cm) obtained measurement results may be subjected to considerable error. Based on the survey for a narrow range of thermal insulation materials it was observed that the results obtained from measurements made using the instrument Isomet are in most cases overestimated, compared to both the research on the heat flow meter and these contained in the manufacturer's specifications.
4
Content available remote Badanie przegrody zawierającej materiał fazowo zmienny w warunkach in situ
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych lekkiej przegrody zawierającej warstwę z dodatkiem materiału fazowo zmiennego. Dla tradycyjnych materiałów budowlanych wartość ciepła właściwego nie przekracza 2 kJ/kgK. Materiały zmienno fazowe charakteryzują się znacznie większą efektywną pojemnością cieplną, która w danym zakresie temperatury (odpowiadającej przemianie fazowej) może być nawet kilkadziesiąt razy większa. Przekłada to się na możliwość akumulowania większej ilości energii cieplnej przez taką samą ilość zastosowanego materiału. Celem stosowania materiałów ulegających przemianie fazowej w elementach budowlanych jest znaczne zwiększenie pojemności cieplnej obiektu przy jednoczesnym zachowaniu niskiego ciężaru konstrukcji. Pomimo dużego teoretycznego potencjału aplikacji PCM w elementy obiektów budowlanych problematyczne jest określenie ich rzeczywistej skuteczności. Charakteryzują się bowiem bardzo dużą wrażliwością na wiele czynników między innymi na warunki klimatyczne, w których zlokalizowany jest dany obiekt. Badania wykonano dla lekkiej przegrody umieszczonej wewnątrz istniejącego pomieszczenia. Głównym celem pomiarów była weryfikacja korzystnego wpływu materiałów fazowo zmiennych na warunki termiczne w obiektach zlokalizowanych w polskich warunkach pogodowych. Przeprowadzone badania są kontynuacją analiz prowadzonych w komorze klimatycznej. Pomiar poszczególnych parametrów jest podstawą oceny wpływu materiałów fazowo zmiennych na możliwości akumulacyjne przegród w warunkach rzeczywistych. Do tej pory wykonano liczne symulacje oraz badania w warunkach laboratoryjnych w komorze klimatycznej. Niezbędnym etapem jest weryfikacja tych rozwiązań w warunkach rzeczywistych (uwzględniająca również wpływ nasłonecznienia).
EN
The article presents the results of examination of a wall barrier containing phase change material layer. Specific heat of the traditional construction materials does not exceed 2 kJ/kgK. Phase change materials are characterised by a higher effective heat capacity which in a given temperature range can even increase by several dozens times. It in turn leads to the ability of accumulating higher amount of heat energy by the same amount of applied material. The aim of the PCM application in building components is to significantly increase heat capacity of a building without changing its low construction weight. Despite the fact of high theoretical potential of PCM application in the elements of the premises, it is problematic to specify their real effectiveness. These materials are characterised by a high sensitivity to many factors such as climatic conditions in which specific object is located. The examination was conducted for a wall barrier placed inside the premises. Main object of the measurements was the verification of a profitable influence of PCM on thermal conditions in the premises located in Poland. Conducted research is the continuation of completed evaluation performed in a climate chamber. The measurement of the specific parameters supports the analysis of PCM influence on the accumulation ability of wall barriers in the real conditions. So far there have been many simulations and examinations conducted in a laboratory conditions in a climate chamber. Necessary stage is the verification of these solutions in real conditions (taking under consideration influence of the insolation).
PL
W artykule podjęto tematykę możliwości wykorzystania w budownictwie płyt gipsowo kartonowych zawierających materiały fazowo zmienne. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, które zostały przeprowadzone w komorze klimatycznej. Analizie poddana została lekka ściana szkieletowa, wykończona dwoma rodzajami okładziny wewnętrznej: z płyty gipsowo-kartonowej oraz płyty zawierającej materiał fazowo zmienny. Celem pomiarów była ocena przebiegu rozkładu temperatury oraz gęstości strumieni cieplnych na powierzchniach badanych przegród. Analizowano przypadek stałej temperatury w komorze zimnej przy równocześnie dynamicznie zmieniających się warunkach w komorze ciepłej. Przygotowano stanowisko badawcze, w którym nagrzewanie płyt okładzinowych następowało poprzez wzrost temperatury powietrza w pomieszczeniu a nie poprzez ich bezpośrednie nagrzewanie. Prezentowane wyniki pochodzą z jednego z kilku etapów badania płyt modyfikowanych materiałem fazowo zmiennym w komorze klimatycznej. Analizowano wpływ PCM podczas nagrzewania powietrza w szybkim i wolniejszym tempie. Przeprowadzone badania miały na celu również ocenę możliwości akumulacji energii w badanych płytach okładzinowych. W celu wyeliminowania wpływu różnicy parametrów termo-fizycznych pomiędzy badanymi materiałami na wartość akumulowanej energii dokonano pomiarów ich gęstości, grubości oraz współczynnika przewodzenia ciepła.
EN
This paper presents posibilities of using drywall containing alternating phase materials. The results of the experimental tests of component containing alternating phase material. The measurements of light frame wall, in two options: plate with internal drywall filling and plate containing phase variable material, were conducted in a climatic chamber. The temperature on the surface of plates for non-stationary temperature conditions in a climatic chamber were analyzed. The research stand simulated the conditions where the cladding plates were heated with the increase of internal air temperature rather than through the direct heating. The presented results are derived from one of several phases of the study panels alternating phase-modified material in a climate chamber. The influence of PCM on the surface temperature during fast and slower heating air was analysed. The aim of the study was to assess both the possibility of accumulation of energy in the test panels and compare the temperature distribution on the surface of both drywall and drywall containing PCM. In order to eliminate the influence of different thermal parameters, between test materials, on energy storage densities there were measured material density, thickness and thermal conductivity.
PL
Artykuł przedstawia potencjalne możliwości wykorzystania technologii BIM (ang. Building Information Modeling) w pracy projektanta instalacji, w szczególności zalety tej technologii w kontekście projektowania opartego na popularnych programach CAD. Artykuł zawiera też przegląd przykładowych aplikacji, które realizują idee BIM i mogą być przydatnym narzędziem w procesie projektowym oraz zwraca także uwagę na format wymiany danych gbXML przeznaczony do transferu informacji pomiędzy architektem a inżynierem zajmującym się analizą energetyczną budynku oraz na przykłady aplikacji mających możliwość obsługiwania tego formatu. W końcowej części zawiera analizę czynników hamujących proces wdrażania oprogramowania BIM w polskich pracowniach projektowych.
EN
The paper presents the possibilities of using technology BIM (Building Information Modeling) during the design of installations. Presented are the advantages of this technology in the context of the design based on the popular CAD programs. Article also contains an overview of the sample applications that implement the ideas of BIM and can be a useful tool in the design process. It also highlighted the data exchange format gbXML dedicated to the transfer of information between the architect and engineer involved in building energy analysis and examples of applications with the ability to use that format. In the final part of the article an analysis of factors inhibiting the implementation of BIM software in Polish design studios.
PL
W artykule przedstawiono sposób wykorzystania materiałów zmiennofazowych (ang. PCM – phase-change material) w budynkach energooszczędnych. Poruszono problematykę przegrzewania się takich budynków zlokalizowanych w Polsce oraz sposobów ochrony przed tym zjawiskiem. Artykuł zawiera wyniki symulacji zakładającej wbudowanie w przegrody budynku materiału zmiennofazowego. Odniesiono je do stanu wyjściowego (bez PCM). Przedmiotem porównawczych obliczeń jest model istniejącego budynku o charakterze usługowym zlokalizowany w województwie śląskim. Budynek ma konstrukcję szkieletową z lekkim poszyciem (blacha elewacyjna, termoizolacja, blacha konstrukcyjna). W kolejnych wariantach pod powierzchnią blachy od strony wewnętrznej założono wbudowanie PCM w postaci mat o grubości 1 cm. Przemianie fazowej ulega materiał organiczny. Analizie poddano warianty z zastosowaniem PCM o różnej temperaturze przemiany fazowej, tj. 23, 25 i 27°C. Na podstawie wyników temperatury operatywnej można określić wpływ PCM na ryzyko przegrzewania budynku.
EN
The article presents the use of phase-changing materials in energy-efficient buildings. Problems of overheating of energy efficient buildings located in Poland and the way to protect against this are shown. The article provides results of simulation of building assuming presence of phase change material in wall barriers. Obtained results are compared with the ones of a building without phase change material in wall barriers. Object of comparing calculations is a model of real service building located in Silesia. It has light-frame construction with light covering (external metal sheet, heat-insulation, interior metal sheet). In subsequent examinations assumed presence of 1 cm thick PCM board placed under the inner surface of metal sheet. Tests were conducted for organic materials that undergo phase transition in different temperatures such as 23, 25, 27°C. Based on results of operative temperature measurements, it is possible to determine PCM influence on building overheating risk.
8
Content available remote Metody pomiaru parametrów termicznych na przykładzie sztywnej pianki PIR
PL
W artykule omówiono różnice między stacjonarnymi i niestacjonarnymi metodami pomiarowymi parametrów termicznych materiałów budowlanych. Opisano budowę i zalety urządzeń wykorzystywanych do tego typu analiz. Przedstawiono i porównano wyniki badań parametrów termicznych pianki PIR przeprowadzonych przy ustalonym i nieustalonym strumieniu cieplnym.
EN
The article discusses differences between stationary and non-stationary methods of measuring thermal parameters of construction materials. It describes the structure and advantages of devices used for analyses of this type. The article also presents and compares the results of tests concerning the thermal parameters of PIR foam, which have been conducted with both a determined and an undetermined heat stream.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przegród zawierających materiały zmiennofazowe. Przedmiotem badań było jednoczesne zastosowanie dwóch rodzajów materiałów PCM: płyt gipsowo-kartonowych z kapsułkami z parafiną o temperaturze przemiany 23°C oraz o temperaturze przemiany 26°C. Badania przeprowadzono w komorze klimatycznej dla lekkiej ściany szkieletowej, wyłożonej okładziną wewnętrzną z tradycyjnej płyty gipsowo-kartonowej oraz jedną warstwą płyty z PCM. Przeprowa¬dzono pomiary przebiegu temperatury oraz rozkładu gęstości strumieni cieplnych na powierzchniach płyt dla zmiennych warunków panujących w komorze klimatycznej. Zaprezentowane w artykule wyniki badań stanowią jeden z aspektów szeroko zaplanowanych i realizowanych pomiarów mających na celu ocenę i dobór optymalnych rozwiązań materiałowych z zastosowaniem dostępnych materiałów zmiennofazowych.
EN
The article presents results of experimental studies on component building envelope elements containing phase change materials. The subject of the research was the simultaneous usage application of two different PCM materials: gypsumcarton fibreboards with paraffin capsules of change temperaturę with transition temperature of 23°C and the board the melting temperature of 26°C. The tests were carried out in a climatic chamber for a light skeleton wall lined with inner facing from made of traditional gypsum-carton fibreboards and a layer of PCM board. Measurements of temperature course were taken as well asand heat flux density distribution on the surfaces of the boards were taken for variable conditions in the climatic chamber. The results presented in the article are constitute one of the aspects of a widely planned and realized implemented measurements scheme aimed at evaluating and choosing the optimal optimum material solutions, using with the use of available phase change materials available.
EN
The paper presents results of experimental studies on components containing phase change materials. The subject of research was the simultaneous usage of two different PC materials: gypsum-carton boards with paraffin capsules of change temperature 23ºC and a board with a melting temperature of 26ºC. The tests were carried out in a climatic chamber for a light skeleton wall lined with inner facing consisting of a traditional gypsum-carton and a layer of PCM board. Measurements of temperature course were taken as well as heat flux density distribution on the surfaces of the boards for variable conditions in the climatic chamber. The results presented in the article are one of the aspects of widely planned and realized measurements aimed at evaluating and choosing the optimal material solutions, using available phase change materials.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przegród zawierających materiały fazowo zmienne. Przedmiotem badań było jednoczesne zastosowanie dwóch rodzajów materiałów PCM: płyt gipsowo-kartonowych z kapsułkami z parafiną o temperaturze przemiany 23ºC oraz płyty z temperaturą przemiany 26ºC. Badania przeprowadzono w komorze klimatycznej dla lekkiej ściany szkieletowej, wyłożonej okładziną wewnętrzną z tradycyjnej płyty gipsowo kartonowej oraz jedną warstwą płyty z PCM. Przeprowadzono pomiary przebiegu temperatury oraz rozkładu gęstości strumieni cieplnych na powierzchniach płyt dla zmiennych warunków panujących w komorze klimatycznej. Zaprezentowane w artykule wyniki badań stanowią jeden z aspektów szeroko zaplanowanych i realizowanych pomiarów mających na celu ocenę i dobór optymalnych rozwiązań materiałowych z zastosowaniem dostępnych materiałów fazowozmiennych.
11
EN
The paper presents the results of a computer simulation of a building under the assumption of the presence of a phase change material in wall elements. The influence on the cooling energy requirements and, also, the risk of overheating of the low-energy building (without HVAC systems) have been analyzed. The obtained results were compared with the ones of a low-energy building without a phase change material in walls. The comparison calculations were performed for a model of a service building located in Silesia, which is built according to an energy-efficient standard. It has a light-frame construction with light covering (external panels, heat-insulation, interior plasterboard). In the study, the presence of a 1 cm thick PCM board placed under the inner surface of plasterboard is assumed. Tests were conducted for organic materials that undergo phase transition in different temperatures, such as: 23°C, 25°C and 27°C. Based on the results of operative temperature measurements, it is possible to determine the influence of PCM on the risk of building’s overheating.
PL
W artykule przedstawiono wyniki komputerowych symulacji budynku, zakładając wbudowanie w jego przegrody materiału fazowo-zmiennego. Analizowano wpływ zastosowania różnych materiałów fazowo-zmiennych na zapotrzebowanie energii do chłodzenia budynku i ryzyko przegrzewania wnętrza obiektu (nie wyposażonego w instalację chłodzącą). Wyniki porównywano do stanu wyjściowego (bez PCM). Przedmiotem porównawczych obliczeń jest model istniejącego budynku o charakterze usługowym, zlokalizowany w województwie śląskim. Budynek ma konstrukcję szkieletową z lekkim poszyciem (blacha elewacyjna, termoizolacja, blacha konstrukcyjna). W kolejnych wariantach pod powierzchnią blachy od strony wewnętrznej założono wbudowanie PCM w postaci mat o grubości 1 cm. Materiałem ulegającym przemianie fazowej jest materiał organiczny. Analizie poddano warianty z zastosowaniem PCM o różnej temperaturze przemiany fazowej, tj. 23°C, 25°C, 27°C. Na podstawie wyników obliczeń temperatury operatywnej można określić wpływ MFZ na ryzyko przegrzewania budynku.
12
Content available remote Analysis of test studies of the building barrier containing PCM
EN
This paper presents the results of experimental tests of a wall barrier containing a layer with the addition of phase-change material. The study was performed in a climatic chamber for a light frame wall in two versions: with inner lining made of plaster-cardboard panel and of panel containing PCM. Temperature measurements were made on the surface of panels for nonstationary conditions in a climatic chamber. Research stand was prepared, in which heating of coat layers was effecting from an increase of the room’s air temperature rather than from direct heating of the layers. The influence of the PCM was analyzed for faster and slower pace of air heating.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przegrody zawierającej warstwę z dodatkiem materiału fazowo-zmiennego. Badania wykonano w komorze klimatycznej dla lekkiej ściany szkieletowej w dwóch wariantach: z okładziną wewnętrzną wykonaną z płyty gipsowo-kartonowej oraz płyty zawierającej materiał fazowo-zmienny. Przeprowadzono pomiary przebiegu temperatury na powierzchniach płyt dla niestacjonarnych warunków panujących w komorze klimatycznej. Przygotowano stanowisko badawcze, w którym nagrzewanie płyt okładzinowych następowało poprzez wzrost temperatury powietrza w pomieszczeniu, a nie poprzez ich bezpośrednie nagrzewanie. Analizowano wpływ PCM podczas nagrzewania powietrza w szybkim i wolniejszym tempie.
13
Content available remote Phase change materials vs. internal temperature in a building
EN
The article presents results of simulation of building assuming presence of phase change material in wall barriers. Obtained results were compared with the ones of a building without phase change material in wall barriers. Object of comparing calculations is a model of a real service building located in Silesia. It has light-frame construction with light covering (external metal sheet, heat-insulation, interior metal sheet). In subsequent examinations, the presence of 1 cm thick PCM board placed under the inner surface of a metal sheet was assumed. Tests were conducted for organic materials that undergo phase transition in different temperatures such as 23°C, 25°C, 27°C or 29°C. Based on results of operative temperature measurements, it is possible to determine PCM influence on the building overheating risk.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji budynku, zakładając wbudowanie w jego przegrody materiału fazowo-zmiennego. Wyniki porównywano do stanu wyjściowego (bez PCM). Przedmiotem porównawczych obliczeń jest model istniejącego budynku o charakterze usługowym, zlokalizowany w województwie śląskim. Budynek ma konstrukcję szkieletową z lekkim poszyciem (blacha elewacyjna, termoizolacja, blacha konstrukcyjna). W kolejnych wariantach pod powierzchnią blachy od strony wewnętrznej założono wbudowanie PCM w postaci mat o grubości 1cm. Materiałem ulegającym przemianie fazowej jest materiał organiczny. Analizie poddano warianty z zastosowaniem PCM o różnej temperaturze przemiany fazowej, tj. 23°C, 25°C, 27°C. Na podstawie wyników temperatury operatywnej można określić wpływ MFZ na ryzyko przegrzewania budynku.
14
EN
This paper presents the results of the experimental tests of components containing alternating phase material. The measurements of a light frame wall, in two options: plate with internal drywall filling and plate containing phase variable material, were conducted in a climatic chamber. The temperature and heat flux density distribution on the surface of plates for non-stationary temperature conditions in a climatic chamber were analyzed. The research stand simulated the conditions where the cladding plates were heated with the increase of internal air temperature rather than through direct heating. The main goal of the experiment was to check the utility of the test procedure and the measurement equipment to the planned research of building components containing PCM.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przegrody zawierającej warstwę z dodatkiem materiału fazowo-zmiennego. Badania wykonano w komorze klimatycznej dla lekkiej ściany szkieletowej w dwóch wariantach: z okładziną wewnętrzną wykonaną z płyty gipsowo-kartonowej oraz płyty zawierającej materiał fazowo zmienny. Przeprowadzono pomiary przebiegu temperatury oraz rozkładu gęstości strumieni cieplnych na powierzchniach płyt dla niestacjonarnych warunków panujących w komorze klimatycznej. Przygotowano stanowisko badawcze, w którym nagrzewanie płyt okładzinowych następowało poprzez wzrost temperatury powietrza w pomieszczeniu a nie poprzez ich bezpośrednie nagrzewanie. Za główny cel eksperymentu przyjęto sprawdzenie przydatności procedury badania oraz użytej aparatury do planowanych badań elementów budowlanych zawierających PCM.
15
Content available remote Izolacyjność akustyczna ścian w salkach do prób w szkole muzycznej
PL
W artykule zawarto wyniki badań izolacyjności akustycznej przegród w salach do prób w szkole muzycznej. Analiza wyników przeprowadzona została w odniesieniu do aktualnych przepisów oraz w aspekcie odczuwania komfortu. Aby sprawdzić, czy ujęte w normach wymagania dotyczące izolacyjności przegród w szkołach są wystarczające, aby komfortowo uczyć się gry na instrumentach, dokonano pomiarów izolacyjności akustycznej ścian i drzwi w salkach do prób w jednej ze szkół muzycznych. Kolejnym elementem analizy w aspekcie izolacyjności akustycznej było określenie wpływu przedsionka na warunki akustyczne w salach prób. Izolacyjność akustyczna zarówno ścian pomiędzy salami jak i ścian z drzwiami prowadzącymi do przedsionka spełniają wymagania dotyczące izolacyjności od dźwięków powietrznych ale tylko w odniesieniu do szkół tradycyjnych. Pomimo spełnienia warunków dotyczących izolacyjności od dźwięków powietrznych dla ścian analizowanych pomieszczeń, komfort akustyczny w tych salach nie jest wystarczający. Obserwacje oraz wywiad z użytkownikami sal wskazuje na wzajemne zakłócenia dźwięków w przypadku jednoczesnego korzystania z sąsiadujących sal. Autorzy artykułu postulują zatem konieczność stworzenia takich wymagań normowych, aby szkoły muzyczne i inne temu podobne instytucje, zapewniały komfort nauki gry na instrumentach i śpiewu. W analizowanym budynku szkoły muzycznej zaprojektowanie przedsionków było właściwym rozwiązaniem, skutkującym znacznym zwiększeniem izolacyjności od dźwięków powietrznych generowanych na korytarzu. Ochrona od dźwięków generowanych w sąsiedniej sali jest zbyt niska – nie stwarza warunków komfortowych do nauki muzyki. Sytuacja, w której każda sala posiadałaby oddzielny przedsionek, byłaby rozwiązaniem bardziej korzystnym.
EN
The article contains the results of acoustic tests of the insulation provided by the barriers located in a rehearsal room of the music school. The analysis of the results was carried out in relation to the current legislation and to the relative comfortable feeling. To check whether the requirements for the barrier insulation that are included in the standards are sufficient for the comfortable learning to play instruments, measurements were made of sound insulation of the walls and doors in the rehearsal hall in one of the music schools. Another element of the analysis in aspect of sound insulation was to determine the effect of the atrium on the acoustic rehearsal rooms. The sound insulation in both the walls between the rooms and the walls with a door leading to the vestibule meet all the requirements for airborne sound insulation but only in relation to traditional schools. Despite the fact that the airborne sound insulation of the walls in the rooms fulfilled the requirements of the standards, the acoustic comfort in these rooms was not preserved. The observations and the interview with room occupants have shown the presence of sound disruptions in cases where adjacent rooms are simultaneously used. Therefore, there is a need to define standards for music schools and other similar institutions, in order to provide comfort to learn to playing instruments and singing. In the music school where the investigations were conducted, the creation of a vestibule in each room was the right solution that significantly increased the insulation from the airborne sound generated in the hallway. The protection against the sounds generated in the adjacent rooms is too low – it does not ensure comfortable conditions for learning music. If every room had its separate vestibule, the situation would look much better.
PL
W niniejszym artykule podjęto kolejną próbę identyfikacji zależności pomiędzy izolacyjnością akustyczną ścian, zarówno jedno-, jak i wielowarstwowych a ich właściwościami cieplnymi. Analizom poddano 47 typowych jednowarstwowych konstrukcji ściennych oraz 16 układów ścian warstwowych (dwu- i trójwarstwowych) z ociepleniem ze styropianu, wełny mineralnej oraz izolacji transparentnych.
EN
In this paper second attempt has been made to identify the relationship between the sound insulation of walls, both single and multilayered, and their thermal properties. 47 typical wall constructions with single layer and 16 multilayer walls (with two and three layers) were analyzed. The thermal insulation materials for multi layer walls were foamed polystyrene, mineral wool and transparent insulation.
PL
Artykuł porusza problem prawidłowego uwzględnienia pojemności cieplnej budynku w obliczeniach obciążenia cieplnego. Opisuje także sposoby wyznaczania masy budynku oraz wpływ błędnego jej wyznaczenia na wartość obciążenia cieplnego.
EN
The paper describes problems with proper use of heat capacity in heat load calculation. The paper also describes calculation methods of heat capacity and its influence on heat load value.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.