Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  genius loci
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule omówiono problem restytucji figury Madonny z Dzieciątkiem w zewnętrznej niszy okiennej prezbiterium kościoła NMP na Zamku Wysokim w Malborku jako niezwykłego, późnośredniowiecznego symbolu rzeźbiarskiego wpisanego w strukturę przestrzenną miasta. Jest ona dowodem ówczesnego postrzegania miasta jako obszaru szczególnej aktywności społecznej posługującej się wyrafinowanymi środkami komunikacji międzyludzkiej, w którym apoteoza sacrum w przestrzeni publicznej miasta jest ilustracją zachowań społecznych w średniowieczu, będących obecnie obszarem badań opartych na metodologiach współczesnej socjologii, psychologii i antropologii kulturowej.
EN
The subject of this article is the restoration of the figure of the Madonna with the Christ Child standing in the outer window recess within the chancel of the Blessed Mary Church, High Castle, Malbork, as a unique, late-medieval symbolic sculpture integrated with the town’s spatial structure. The figure proves that in the Late Middle Ages the town was perceived as an area of particular social activity based on sophisticated means of interpersonal communication; and that the apotheosis of sacrum in public space illustrated medieval social behaviours. These are now subjected to research with the use of methodologies inherent to contemporary sociology, psychology, and cultural anthropology.
PL
Celem artykułu jest przybliżenie zaobserwowanych procesów, zjawisk i zależności związanych z doświadczeniem przestrzeni architektonicznej poprzez zmysły, oraz próba analizy i odpowiedzi na pytania dotyczące języka, treści i znaczeń jakie architektura wnosi do przestrzeni egzystencjalnej, a tym samym komunikuje się z jej użytkownikiem.
EN
The aim of the article is to approximate the observed processes, phenomena and relationships related to the experience of architectural space through the senses. It is an attempt to analyze and answer questions about the language, content and meaning that architecture brings to existential space, thus communicating with its users.
3
Content available Dani Karavan. Narracja form w krajobrazie miasta
PL
W artykule analizowana jest forma rzeźb Dani Karavana w kontekście przestrzeni miejskiej, w której obecne są zieleń i woda. W kompozycjach przestrzennych izraelskiego rzeźbiarza wielkoskalowych interwencjach w przestrzeń publiczną – woda i zieleń wykorzystywane są jako elementy składowe. Oprócz walorów estetycznych niosą one – wraz z formami rzeźbiarskimi i innymi elementami krajobrazu – wartości symboliczne: upamiętnienie wydarzeń historycznych, czy wartości takich jak ochrona środowiska naturalnego, tolerancja, prawa człowieka. Elementarne formy architektoniczne, zieleń i woda u Karavana tworzą spójny system narracyjny, podnoszący wartość ich otoczenia, kreujący genius loci.
EN
The article analyses the form of Dani Karavan’s sculptures in the context of urban space in which greenery and water are present. In the spatial compositions of the Israeli sculptor – large-scale interventions into the public space – water and greenery are used as constituent elements. In addition to aesthetic values, they – along with sculptural forms and other elements of the landscape – carry symbolic values: commemoration of historical events, or values such as environmental protection, tolerance and human rights. Elementary architectural forms, greenery and water, create a coherent narrative system in Karavan’s works that increases the value of their surroundings and creates the genius loci.
PL
Barokowa willa królewska w Wilanowie oddalona od głównej siedziby Jana III Sobieskiego – zamku królewskiego w Warszawie, była w 4 ćw. XVII wieku luksusowym miejscem letniego wypoczynku, jednocześnie funkcjonowała jako samowystarczalna rezydencja wiejska otoczona folwarkami i współpracującymi z nią ośrodkami w dobrach wilanowskich króla. Począwszy od 1677 roku król Jan III, a po nim kolejni właściciele – magnaci z rodów: Sieniawskich, Czartoryskich, Lubomirskich, Potockich i jako ostatni, aż do czasów II wojny światowej – Braniccy, podporządkowywali swej podwarszawskiej siedzibie okoliczne wsie rozwijając klucz wilanowski. Konsekwentna rozbudowa, początkowo willi następnie pałacu podkreślała status społeczny, możliwości finansowe właścicieli, gust i poziom wiedzy architektonicznej projektantów oraz inwestora, zaś dołączanie kolejnych budowli reprezentacyjnych do zespołu, wytyczanie założeń parkowo-ogrodowych według najlepszych europejskich wzorów i stylów, regulacja istniejących dróg oraz budowa nowych połączeń komunikacyjnych utwierdzały w przekonaniu o wielkości właściciela. Działania na tak szeroką skalę były możliwe ponieważ tereny te stanowiły niepodzielną rozległą własność ziemską niewychodzącą z rąk jednego właściciela przez niespełna trzysta lat. Inwestycje wówczas przeprowadzone stanowią dziś o wartościach dzielnicy. Budowle wokół pałacu wilanowskiego tworzą klimat historyczny, nawiązujący do spuścizny architektonicznej z epoki baroku, klasycyzmu i historyzmu. Rozwój obszaru bliskiego pałacowi wilanowskiemu opierał się o wytyczone dawniej szlaki komunikacyjne, osie widokowe, dziś dające się odczytać. Pałac pozostaje niewątpliwie głównym węzłem tej struktury. Współczesna zabudowa dotarła już do zabytkowego centrum dzielnicy, a budowane od 2000 roku na błoniach wilanowskich nowe założenie urbanistyczne – Miasteczko Wilanów – nie tylko ożywiło ten rejon, ale i wzbudziło pytania o zachowanie genius loci. Czy dwa różne organizmy uda się połączyć i stworzyć integralną przestrzeń w rejonie pałacu i czy architektura nowa i dawna mogą być synergiczne względem siebie, okaże się po skończonej realizacji.
EN
The baroque royal villa in Wilanow is in a distant from a master residence of John Sobieski the IIIrd (royal castle). In the fourth quarter of XVII century Wilanow villa was a luxurious summer house for the royalties as well as self-sufficient residence with its own manors and farms. Starting in 1677 king Sobieski created the Wilanow complex composed of the villa and the nearby lands. Later on, his successors increased the area making a great manor which belonged only to royal family. Consistent expansion of the villa and belonging lands by different owners which had a various tastes, financial possibilities and knowledge for the period of more than 300 years resulted in very diverse surrounding. Villa and then a palace holders manage to add representative parks and gardens according to the best European examples which today are historical values of Wilanów district. Majority of the Wilanów buildings have a cultural functions as museums and scientific institutions nowadays. Its historical architecture refers to the baroque, classicism and historicism styles. The past development of the palace area was based on the formerly marked communication routes and observation axes which are current till today. New urbanization concept – Miasteczko Wilanow (The Wilanow City), has liven up the historical district of Wilanow. Since 2000 developers are targeting Wilanów as a place for modern housing and retail, creating a mini-city for the luxury craving Warsaw residents. The new outlook is in the contrast of the districts historical features. Are the new and old structures are possible to be consistent, respecting the surroundings? The expected cooperation of historical and modern architecture and integration of different spaces will be able to observe after the completion of whole investment.
EN
Multidimensional, variety of saving memories ways in landscape is visible in creation of commemorative spaces. These meaning is strictly connected with the most important events and persons in history of the country. Authors of article in their research are concentrated on commemorative space with monuments example in Poland and the world presence in landscape design meaning. They are announced by landscape analysis methods to recognition of structure, meaning and phenomena of chosen objects in genius loci categories. In Study of Conditions and Directions of Space Development Capital City of Warsaw is found the record that “commemorative resource” is not enough examined and protected. The aim of elaboration is indication of tendencies in aspects of location, space relations and meanings of memory places.
6
Content available remote Weneckie flâneuries. Szkice osobiste z przestrzeni miejskiej
PL
Wenecja – fenomen architektoniczny i przestrzenny – stanowi niedościgniony w swej konstrukcji i urodzie pierwowzór i archetyp miasta. Jej klimat – duszny, melancholijny, oniryczny znalazł oddźwięk w światowej poezji, literaturze, malarstwie, muzyce i filmie. Autorka eksploruje powszechnie znany wizerunek mitycznego miasta w oparciu o jego filary tożsamości: kodu architektoniczno-urbanistycznego oraz kodu przestrzeni symbolicznej, czyli miasta utkanego z wizji literackich i innych tekstów kultury.
EN
Venice – an architectural and spatial phenomenon – constitutes a model and an archetype of a city, unparalleled in its structure and beauty. Its atmosphere – muggy, melancholic, oneiric – has found its reflection in the world’s poetry, literature, painting, music, and film. The Author explores the commonly known image of the mythical city, basing on the pillars of its identity: its architectural–urban code, and its symbolic space code, that is a city woven of literary visions and other texts of culture.
EN
In the process of social spaces design, the key and desirable aspect seems to be the correct reading of the character and identity of the city. Additionally, more and more residents are eager to participate actively in the transformation and design of important places. The article presents the potential of social participation in reading the local identity of the city on the example of a conceptual design at the Milanówek Cultural Center. The project was created in the process of analyzing the history, identity of the place, local spatial conditions and after conducting community consultations with the inhabitants of the city, which became the basis of the entire design process. Used method has allowed to reach an agreement, but also a new, better solution to the problem of designing a functional, community-accepted urban space that also included genius loci.
PL
W projektowaniu przestrzeni społecznych kluczowym i pożądanym aspektem wydaje się poprawne odczytanie charakteru i tożsamości miasta. Ponadto coraz częściej mieszkańcy pragną czynnie uczestniczyć w przekształcaniu i projektowaniu istotnych dla nich miejsc. W artykule przedstawiono potencjał partycypacji społecznej w odczytaniu lokalnej tożsamości miasta na przykładzie projektu koncepcyjnego przy Milanowskim Centrum Kultury. Projekt powstał po przeprowadzeniu analiz w zakresie historii, tożsamości miejsca, lokalnych uwarunkowań przestrzennych oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta będących osnową całego procesu projektowego. Zastosowana metoda pozwoliła na osiągniecie porozumienia stron, ale także nowego, lepszego rozwiązania postawionego problemu zaprojektowania funkcjonalnej, akceptowanej przez lokalną społeczność przestrzeni miejskiej, która uwzględniła również genius loci.
PL
W XIX wieku rozwój procesu industrializacji przyczynił się do trwałych i nieodwracalnych przemian w krajobrazach miast. Nowe kompozycje przestrzenne pojawiały się wraz z budową kolejnych fabryk i zakładów przemysłowych oraz zespołów zabudowy robotniczej. Do wielowątkowego rozwoju miast przyczyniła się także urbanistyka okresu modernizmu, w tym XX-wieczne plany regulacji. Integralnym elementem tych założeń były obiekty architektoniczne oraz parki i tereny zieleni komponowanej. Interesującym zagadnieniem były także wielkie koncepcje urbanistyczne (m. in. koncepcja trójmiasta Bytom-Zabrze-Gliwice), mające wpłynąć na poprawę funkcjonalności oraz wzrost wartości artystycznej obszaru. Celem rozważań jest analiza i charakterystyka typów kompozycji urbanistycznych, powstających w krajobrazach miast Górnego Śląska już od końca XVIII wieku. W zakres analiz włączono założenia o różnej skali i sposobie funkcjonowania, takie jak zespoły zabudowy przemysłowej, osiedla robotnicze oraz XX-wieczne kompozycje urbanistyczne, powstające na terenach śródmiejskich. Współcześnie obszary te, pomimo odmiennej funkcji, są ściśle ze sobą powiązane i wpływają na charakterystyczne poczucie tożsamości i ducha miejsca (geniusloci). W toku rozważań określono uwarunkowania powstania poszczególnych układów urbanistycznych oraz ich współczesny stan zachowania. Zwrócono uwagę na kontekst krajobrazowy tych obszarów, oraz pojawiające się problemy. Podkreślono także ich wartość artystyczną oraz potencjał i znaczenie dla współczesnego rozwoju miast.
EN
The development of the industrialization process contributed to permanent and irreversible transformations in urban landscapes, in the 19th century. New spatial compositions appeared with the construction of subsequent factories and industrial plants as well as buildings of workers' buildings. The urbanism of the modernist period, including the 20th century regulatory plans, also contributed to the multi-plural development of cities. An integral elementoftheseassumptionswerearchitecturalobjectsandparksandcompositionalgreeneryareas. The great urban conceptions (such as the Tri-City concept of Bytom-Zabrze-Gliwice) were also of great interest, aimingtoimprovethefunctionalityandincreasetheartisticvalueofthearea. The aim of the discussion is to analyze and characterize the types of urban compositions that have placed in the landscapes of Upper Silesian towns since the end of the 18th century. The scope of analyzes included assumptions of different scale and mode of operation, such as industrial development arrangement, workers' settlements and 20th century urban compositions, created in urban areas. Today, these areas, despite their different functions, are closely intertwined and affect the characteristic sense of identity and the spirit of the place (genius loci). In the course of deliberations the conditions of the emergence of particular urban systems and their contemporary state of behavior were determined. Attention have been paid to the landscape context of these areas, and the emerging problems. They also highlighted their artistic value and potential and importance for modern urban development.
9
Content available remote Znaczenie angielskich skwerów miejskich w krajobrazie zurbanizowanym
PL
W XVII wieku funkcjonowały w Anglii dwa typy przestrzeni publicznych: skwery typu piazza, pozbawione kompozycji roślinnych oraz ogrodzone zielone place o charakterze ogrodowym, przeznaczone dla mieszkańców domów zlokalizowanych w pobliżu. Angielskie ogrody publiczne prezentowały typ wysokiej klasy przestrzeni miejskiej, który z czasem stał się popularny w wielu miastach europejskich. Celem artykułu jest określenie znaczenia tych założeń w krajobrazie zurbanizowanym, w tym wskazanie funkcji, jakie współcześnie pełnią one w tkance urbanistycznej miast.
EN
In the 17th century were functioned in England two types of public spaces: piazza type of squares, devoid of plants’ composition and green city squares of a garden nature, designed for the residents of the nearby houses. Both of these presented the high-class type of public space, which with the time became popular in many cities in Europe. The aim of the paper is to define the importance of these arrangements in urban landscape, including the identification of functions which they perform today in urban tissue of cities.
10
Content available Sacrum krajobrazu, estetyzacja przestrzeni miejskiej
PL
Strefy sacrum występują z różnym nasileniem w strukturach urbanistycznych miast, są to miejsca szczególne. Zgodnie z definicją wiążą się one z kultem religijnym, symboliką, wyjątkowymi wydarzeniami i zwyczajami. W różny sposób aranżowane, komponowane, świadczą o tradycji i tożsamości miejsca. W niniejszym artykule zaprezentowanie zostaną różnorodne postaci sacrum krajobrazowego oraz sposoby wydobywania ich walorów, wpływające na podniesienie atrakcyjności krajobrazu miejskiego.
EN
Sacrum areas are present in city structures to different degree; they are special places. According to the definition they are connected with religious cult, symbolism, extraordinary events and customs. Variously arranged, composed, they give testimony to the tradition and identity of the place. This article presents different forms of landscape sacrum and show various ways of extracting their values improving the attractiveness of the urban landscape.
PL
Zespół pałacowo-ogrodowy w Gładyszach charakteryzował się kompozycją barokową, która wpisywała się w krajobraz dawnych Prus Wschodnich. Celem pracy była analiza historycznej kompozycji przestrzennej i powiązań widokowych w kontekście stanu aktualnego obiektu, identyfikacja nawarstwień stylowych oraz rozpoznanie zapomnianego na przestrzeni lat genius loci. Osiągnięcie wymienionych celów możliwe było dzięki zastosowaniu rozbudowanego instrumentarium badawczego i metod analitycznych z wykorzystaniem trójwymiarowych modeli.
EN
The palace and baroque garden in Gladysze fit in the landscape of the former East Prussia. The aims of the paper were: the analysis of a historical spatial composition and scenic relations (in the context of the current state of the object) and identification of style layers and forgotten genius loci. The achievement of those objectives was possible by using different methods. Analysis and 3D models were created.
PL
Atrakcyjność osiedli robotniczych nie wynika jedynie z subiektywnego odczucia piękna, ale jest skutkiem uwarunkowań, którym podlegało podejście do zakładania osad przemysłowych na przełomie XIX/XX w. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na osiedla typu miasto ogród. Oryginalność tych założeń została zaprezentowana na przykładzie zabytkowej kolonii robotniczej Stara Rokitnica (Górny Śląsk).
EN
The attractiveness of workers' settlements is not only the result of subjective feeling of beauty but is an effect of conditions that the approach of the establishment of industrial settlements subjected at the turn of the 19th and 20th centuries. The aim of this article is to take a note of the garden-city type of neighborhoods. The originality of these settlements was presented on the example of the historic workers' colony "Stara Rokitnica" (Upper Silesia).
PL
Dotarcie do rzeczywistości krajobrazu wymaga porzucenia selektywnego widzenia i myślenia wypracowanego przez nauki szczegółowe. Całościowy obraz świata proponuje sztuka i fenomenologia. Podjęte badania wykorzystują introspekcję i wynikający z niej opis własnych doświadczeń związanych z twórczością artystyczną będącą wynikiem kontemplacji krajobrazu, studium literatury i analizę rezultatów twórczości artystycznej, w tym własnej. Kontemplacja krajobrazu to warunek równowagi pomiędzy vita activa a vita contemplativa, kryterium pełniejszego jego rozumienia, będącego podstawą projektowania bycia w świecie. Proces kontemplacji krajobrazu odkrywa jego formy, znaczenia i wartości. Wśród form zapisu rezultatów kontemplacji wyróżnia się koncepcja St. Vincenza traktująca krajobraz jako „pismo światowe” a malarstwo jako najdoskonalszy sposób jego odczytania. Efektem przeprowadzonych prac badawczych jest opis procesu kontemplacji krajobrazu oraz opracowanie modelu identyfikacji, ujawnienia i sposobu zapisu ducha miejsca. Złożoność doświadczeń kontemplacji krajobrazu ujmuje prezentowany otwarty model graficzny, którego struktura może być rozwijana.
EN
Reaching the reality of landscape requires giving up a selective way of seeing and thinking developed by disciplinary sciences. A holistic image of the world is offered by art and phenomenology. Conducted studies make use of introspection and, stemming from it, description of experiences connected with artistic activity which is the outcome of contemplation of landscape, study of literature and analysis of the results of artistic activity, including the very own one. Contemplation of landscape is the condition for the balance between vita activa and vita contemplativa; a criterion for its fuller understanding which is the basis of designing the existence in the world. The process of landscape contemplation unveils its forms, meanings and values. Among the forms of recording the results of contemplation, stands out the concept by Stanisław Vincenz treating landscape as a “world’s writing” and painting as the perfect way of interpreting it. The result of the conducted research is the description of the process of landscape contemplation and creating the model of identification and how to save the spirit of the place. The complexity of experiences of landscape contemplation is formulated by the presented open graphic model whose structure may be developed further.
EN
Other than their basic mission to collect and promote art, museums serve the important culture-producing role of creating architectural landscape in cities. This article provides an analysis of characteristic examples of museums’ spatial expansion (the Guggenheim Museum, the Metropolitan Museum of Art, the Museum of Modern Art, the Whitney Museum of American Art) characterised by specific urban, architectural and cultural conditions existing in Manhattan borough of New York City.
PL
Obiekty muzealne, poza podstawową misją kolekcjonerską i popularyzatorską, pełnią ważną funkcję kulturotwórczą związaną z kształtowaniem krajobrazu architektonicznego miasta. W artykule przeanalizowano charakterystyczne przykłady rozwoju przestrzennego obiektów muzealnych (Museum Guggenheima, Metropolitan Museum of Art, Museum of Modern Art, Whitney Museum of American Art) w specyficznych uwarunkowaniach urbanistycznych, architektonicznych i kulturowych jakie stwarza lokalizacja nowojorskiego Manhattanu.
PL
Przekształcenia przestrzeni publicznych małych miast w Polsce Wschodniej, zwłaszcza placów i skwerów miejskich, pokazują niepokojącą tendencję do unifikacji i powielania rozwiązań, które poprawne w swym uniwersalizmie, prowadzą do zatracania indywidualnych cech wartości kulturowych i regionalizmu. Poszukiwanie zapomnianych walorów, odkrywanie tradycji i ukrytych znaczeń wybranych małych miast stało się wyzwaniem dla nowoczesnego kształtowania otwartych przestrzeni integracji społecznej, pełniących rolę katalizatora zapomnianych znaczeń.
EN
The transformation of public spaces in small towns of Eastern Poland show a disturbing trend of unification and duplication solutions that correct in his universalism leads to forgetfulness individual characteristics of cultural values. Finding the forgotten values, discovering traditions and hidden meanings of selected small towns, has become a challenge for the modern development of open spaces for social inclusion.
EN
In this paper we describe the connection between theatrical scenography and urban design of the public space. Reference is made to the contemporary transformation in culture – especially post-modern trends which promote a narrative attitude to the creation of a place’s identity and also changeability, flexibility, temporariness, and ephemerality in contemporary architecture.
PL
W artykule poruszono kwestię związku scenografii teatralnej z projektowaniem przestrzeni miejskiej. Odwołano się do współczesnych przemian kulturowych nurtu ponowoczesnego, które promują narracyjne podejście do kreowania tożsamości miejsca, a także zmienność, elastyczność, tymczasowość, efemeryczność architektury współczesnej.
17
Content available remote Metropolis. Genius loci historic metrololitan cores and pan-European corridor
EN
Metropolises can be analyzed from numerous points of view. Miller’s Law allows us to analyze them in the context of their behavior as complex organisms, as the fruit of the process of globalization. Their layout over the space of the world is subjected to Zipf’s Law. The subject of this article is a fragment of this spatial layout, a latitudinal transportation corridor ‒ the Polish section of the A-4 route from Germany to Ukraine. The Author searches for the genius loci of the metropolises that are situated along this corridor, for the elements that allow their inhabitants to identify themselves with a given metropolis.
PL
Metropolie można badać w wielu aspektach. Prawo Millera pozwala analizować je w kontekście zachowań organizmów złożonych jako owoce procesu globalizacji. Ich układ w przestrzeni globu podlega prawu Zipfa. Fragment tego układu przestrzennego, korytarza transportowego o układzie równoleżnikowym, na polskim jej odcinku od Niemiec do Ukrainy wzdłuż drogi A4, jest przedmiotem artykułu. W wybranych metropoliach korytarza poszukiwany jest „duch miejsca”, element pozwalający na identyfikowanie się mieszkańców z daną metropolią.
18
Content available remote Contemporary threats to historic cemetery objects
EN
The aim of this paper is to present and characterize the factors that pose a threat to historic cemetery objects. Taking into consideration the problems associated with historic parks and gardens. Attention must be paid to the cemeteries, which even though being classified as green areas, are rarely perceived in this way. This problem especially affects necropolises which are located in cities, surrounded by dense urban structure and situated near buildings and public spaces.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie i charakterystyka czynników, stanowiących współcześnie zagrożenie dla historycznych założeń cmentarnych. W kontekście rozważań nad problematyką zagrożeń zabytkowych założeń ogrodowych i parkowych należy zwrócić szczególną uwagę na cmentarze, które mimo iż są klasyfikowane jako tereny zieleni, to jednak coraz rzadziej są w ten sposób postrzegane. Problem ten dotyczy zwłaszcza nekropolii zlokalizowanych w miastach, otoczonych zwartą tkanką urbanistyczną, i umiejscowionych w bliskim sąsiedztwie zabudowy i przestrzeni publicznych.
PL
Białystok ukształtował się jako nowoczesny ośrodek miejski w ciągu dwóch stuleci: między XVIII a XX wiekiem. Powstała wówczas wielowątkowa struktura ikonosfery miasta nasycona materialnymi desygnatami jego tożsamości. Wydarzenia II wojny światowej spowodowały zaburzenie ciągłości kulturowej zarówno w sferze materialnej, jak i w obszarze wartości niematerialnych (tradycji, obyczaju, wiedzy). Powojenna odbudowa i przeobrażenia przestrzeni miejskiej w następnych dekadach stan ten pogłębiły. W rezultacie Białystok stał się miastem jednowymiarowym, kształtowanym bez uwzględnienia specyfiki coraz bardziej odległego genius loci. Z przestrzeni miasta zniknęły wszelkie przejawy niegdysiejszej aktywnej obecności wielokulturowej społeczności, utracone zostały ważne obszary tożsamości. Ponowne ich odczytanie prowadzi przez różnorodne formy transformacji przestrzeni: przywrócenie relacji identyfikacyjnych, nazwanie i indywidualne nacechowanie miejsc i budowli. Przywrócona do wspólnego magazynu pamięci historyczna przestrzeń, może stać się na nowo częścią tożsamości dzisiejszych mieszkańców miasta.
EN
Białystok was formed as a modern city in the nineteenth century and in the interwar: from the baroque magnate residence through Russian provincial and industrial centre to the capital of a newly established voivodeship. There was formed in this time a multi-threaded iconosphere of this city and the main architectural designations of its cultural identity. The dramatic events of the WW II caused nearly total destruction of the architectural substance of the town centre, which, along with the tragic fate of a huge number of Białystok's inhabitants completed the disruption of cultural identity. This process was deepened by post-war reconstruction of the city, by the transformation of architectural and urban structure in the seventies of the 20th century and by the contemporary processes of globalisation. In the end Białystok has lost a large part of its identity. It is necessary to reidentify places and build a relationship of identification. Reconstructed space and restores to the repository of collective memory, it can also become part of the identity of town's inhabitants.
20
Content available remote The landscape value of the labour colony in Zabrze
EN
The historic workers' colonies in cities located in the Upper Silesian Industrial District are an example of very valuable cultural heritage of the Industrial Age. Based on the genius loci idea they create a sense of identity, and also a place for daily life. However, the undeniable landscape values of the historic groups of buildings are difficult to perceive due to the poor condition of architectural objects and urban structures.
PL
Zabytkowe kolonie robotnicze w przestrzeniach miast położonych w obrębie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego są przykładem niezwykle cennego pod względem kulturowym dziedzictwa epoki industrialnej. Oparte o idee genius loci i tworzą poczucie tożsamości, będąc jednocześnie miejscami życia codziennego. Niezaprzeczalne walory krajobrazowe historycznych zespołów zabudowy są jednak trudne do zauważenia na skutek złego stanu obiektów architektonicznych i otaczających struktur urbanistycznych.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.