Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gaz obojętny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The relatively new integral transform called the Sumudu transform method can be used to solve partial differential equations with variable coefficients and as well as intricate problems in engineering and applied mathematics without resorting to a new frequency domain. Unlike the other integral transforms, the Sumudu transform has scale and unit-preserving properties. However, the method is still not widely known or used for solving differential equations especially in the area of applied mathematics and engineering. As a means of demonstrating the potency of the method, the paper applied the Sumudu transform to present analytical solutions of a one-dimensional problem of heat transfer between an inert gas and an ultralow thermal conductivity porous medium. The developed analytical solutions are used to investigate the heat propagation in the porous medium. Depending on the initial temperature, it is established from the study that there are snapshots of the heat wave propagating and a sharp heat front propagation through the medium during its heating or cooling. This sharp front is difficult to detect and quantify by numerical methods. Hence, exact analytical solutions are presented in this study. As it is demonstrated in this study, it is hoped that the Sumudu transform method will be applied to other various complex engineering problems.
PL
Hybrydowe systemy gaśnicze stanowią połączenie zdolności gaśniczych gazów obojętnych oraz mgły wodnej. Obecnie to najnowsza technologia, która znajduje zastosowanie w stałych urządzeniach gaśniczych. W ramach artykułu przedstawiono wstępne wyniki badań systemu dwufazowego, które zostały zrealizowane w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie w ramach pracy badawczej pt. „Analiza skuteczności gaśniczej strumieni rozpylonych wytwarzanych przez wybrane dysze mgłowe, prądownice typu Turbo i lance gaśnicze podczas gaszenia pożarów typu A w pomieszczeniu zamkniętym”. Podczas badań dokonano wstępnej oceny skuteczności gaśniczej czterogłowicowego systemu gaśniczego zainstalowanego w komorze badawczej należącej do Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń SGSP. Głównym celem artykułu było przeanalizowanie wpływu niektórych parametrów, takich jak ciśnienie zasilania, natężenie przepływu wody i moment rozpoczęcia gaszenia na skuteczność gaśniczą strumieni rozproszonych wytwarzanych przez wybraną dysze hybrydową, podczas pożarów wewnętrznych grupy A. Wnioski z przeprowadzonych badań mogą z jednej strony służyć projektantom stałych systemów gaśniczych oraz mogą stanowić źródło walidacji modeli procesów gaszenia opracowanych w SGSP i innych ośrodkach naukowych na świecie.
EN
Hybrid fire-extinguishing systems combine the inert gas extinguishing capacity and water mist. Today, the latest technol. is used in fixed fire extinguishers. A preliminary assessment of fire performance of a 4-head fire extinguishing system installed in a test chamber was done. The effects of supply pressure, water flow, start time of fire extinguishing on the diffusion flux produced by the selected hybrid nozzles during were detd.
PL
W artykule przedstawiono przegląd aktywnych metod tłumienia detonacji w mieszaninach gazowych. Opisane w nim zostały metody tłumienia detonacji za pomocą gazu, proszków gaśniczych oraz mgły wodnej. Pomimo znacznej poprawy w zakresie zarządzania i eksploatacji urządzeń, które przetwarzają substancje palne, wciąż istnieje potrzeba stworzenia innowacyjnych metod i środków ochrony przeciwwybuchowej. Podstawowym celem tych urządzeń jest ograniczanie potencjalnych skutków występowania zdarzeń, które mogą wywołać eksplozję. Czynnikami, które mogą się przyczyniać do zmniejszenia skutków wybuchu, są między innymi minimalizacja wystąpienia uszkodzeń i wycieków, ulepszona konstrukcja oraz poprawa procedur operacyjnych i zarządzania bezpieczeństwem w warunkach przemysłowych.
EN
Paper presents the overview of the active methods of detonation suppression processes in reactive gaseous mixtures. In this paper the influence of the inert gas zone, dry powder and water mist on explosion processes was investigated. It was based on the literature review. Despite the significant improvements in the management and service of installations which process the materials of an explosive nature, there is still a need to create the innovative methods and measures to ensure the proper level of explosion safety. The primary purpose of such devices is to minimize the incidence of events that could potentially cause an explosion. The elements, that may contribute to reduce the effect of explosion are among others, the mitigation of explosions damages and flammable substance leaks as well as operating procedures and safety management in industrial applications.
EN
The pressure of wet water vapor inside a condenser has a great impact on the efficiency of thermal cycle. The value of this pressure depends on the mass share of inert gases (air). The knowledge of the spots where the air accumulates allows its effective extraction from the condenser, thus improving the conditions of condensation. The condensation of water vapor with the share of inert gas in a model tube bank of a condenser has been analyzed in this paper. The models include a static pressure loss of the water vapor/air mixture and the resultant changes in the water vapor parameters. The mass share of air in water vapor was calculated using the Dalton’s law. The model includes changes of flow and thermodynamic parameters based on the partial pressure of water vapor utilizing programmed water vapor tables. In the description of the conditions of condensation the Nusselts theory was applied. The model allows for a deterioration of the heat flow conditions resulting from the presence of air. The paper contains calculations of the water vapor flow with the initial mass share of air in the range 0.2 to 1%. The results of calculations clearly show a great impact of the share of air on the flow conditions and the deterioration of the conditions of condensation. The data obtained through the model for a given air/water vapor mixture velocity upstream of the tube bank allow for identification of the spots where the air accumulates.
5
Content available Wtryskiwanie mikroporujące poliamidu 6.6
PL
Celem niniejszej pracy była modyfikacja struktury niewzmocnionego oraz wzmocnionego włóknem szklanym poliamidu 6.6 z litej na komórkową, poprzez mikroporowanie fizyczne z użyciem azotu w stanie nadkrytycznym metodą MuCell®. Zbadano wpływ parametrów procesu wtryskiwania mikroporującego na właściwości fizyczne otrzymanych wyprasek. Dodatkowo, za pomocą czujników ciśnienia i temperatury umieszczonych w gnieździe formy wtryskowej, zarejestrowano zmiany ciśnienia w gnieździe formy wtryskowej, podczas realizacji poszczególnych faz cyklu wtryskiwania. Uzyskane wyniki odniesiono do właściwości wyprasek wykonanych z tych samych materiałów, w warunkach standardowego wtryskiwania.
EN
The aim of this research was to modify the solid structure of the non-reinforced and glass fiber reinforced polyamide 6.6 into the porous structure. It was obtained by physical microcellular foaming process with supercritical nitrogen in MuCell® technology. The effect of microcellular foam injection molding process parameters on the physical properties of the moulded pieces was investigated. Additionally, pressure changes inside the mould cavity were registered during each stage of the injection moulding process. Data registration was enabled by pressure and temperature sensors placed inside the mould cavity. The results were compared to the properties of moulded pieces made of the same material and obtained in the standard injection moulding process.
EN
This paper presents studies carried out in a pilot-scale plant for recovery of waste heat from a flue gas which has been built in a lignite-fired power plant. The purpose of the studies was to check the operation of the heat recovery system in a pilot scale, while the purpose of the plant was recovery of waste heat from the flue gas in the form of hot water with a temperature of approx. 90 °C. The main part of the test rig was a condensing heat exchanger designed and built on the basis of laboratory tests conducted by the authors of this paper. Tests conducted on the pilot-scale plant concerned the thermal and flow parameters of the condensing heat exchanger as well as the impact of the volumetric flow rate of the flue gas and the cooling water on the heat flux recovered. Results show that the system with a condensing heat exchanger for recovery of low-temperature waste heat from the flue gas enables the recovery of much higher heat flux as compared with conventional systems without a condensing heat exchanger.
PL
Cel: W artykule podjęto problem bezpieczeństwa pożarowego pomieszczeń chronionych instalacją stałych urządzeń gaśniczych gazowych. Zwiększenie precyzji i wiarygodności modelowania procesu gaszenia gazem gaśniczym można osiągnąć poprzez zastosowanie metod numerycznej mechaniki płynów CFD przy wykorzystaniu oprogramowania ANSYS FLUENT. Celem badań było opracowanie modelu numerycznego CFD wypływu gazu gaśniczego z przestrzeni chronionej i zbadanie z jego pomocą skuteczności gaśniczej określonych typów gazów. Projekt i metody: W artykule przedstawiono propozycję numerycznego modelu przepływu gazu gaśniczego przez pomieszczenie. Zawarto także opis badań eksperymentalnych i obliczeń analitycznych przeprowadzonych w celu jego walidacji. Wskazano na przykłady praktycznego wykorzystania opracowanego modelu CFD do symulacji, których wyniki mogą wspomagać projektowanie stałych urządzeń gaśniczych gazowych. Wyniki: Analiza porównawcza zebranych wyników symulacji pozwoliła wskazać model Standard k- ε jako model zapewniający największą zbieżność wyników z wynikami badań w skali rzeczywistej. Wartości czasu retencji uzyskane w drodze symulacji były bliższe wynikom rzeczywistym w porównaniu z wartościami otrzymanymi na podstawie obliczeń przeprowadzonych z wykorzystaniem modelu normowego. Wnioski: Modelowanie CFD umożliwia poddanie analizie mechanizmu przepływu gazu przez pomieszczenie z większą dokładnością niż dotychczas stosowane modele. Pozwala to na optymalizację doboru rodzaju oraz ilości gazu gaśniczego z uwagi na czas retencji. Dobór gazu gaśniczego o gęstości mieszaniny zbliżonej do gęstości powietrza daje możliwość uzyskania czasu retencji przekraczającego czas retencji otrzymany w przypadku zastosowania gazów wskazanych w obowiązujących normach. Zastosowanie modelowania CFD umożliwia prowadzenie badań przy wykorzystaniu przestrzeni wirtualnej, eliminując przy tym niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem prac pomiarowych stanowiących zagrożenie dla ludzi oraz redukuje koszty finansowe związane z wyładowaniem gazu.
EN
Aim: The problem of fire safety of areas protected by fixed gaseous extinguishing system is discussed. Increasing the accuracy and reliability of the modeling of gas extinguishing process can be achieved by using methods of computational fluid dynamics CFD using ANSYS FLUENT software. The aim of the study was to develop a numerical CFD model of extinguishing gas flow of the protected space and to examine the extinguishing effectiveness of particular type of norm gases and newly proposed extinguishing gas mixtures with a density similar to the density of air, which significantly limited the phenomenon of outflow of gas from the room and allowed to get longer retention times. Project and methods: The paper proposes a numerical model of extinguishing gas flow through the room which was developed using ANSYS Fluent program, the description of experimental researches carried out in real scale and analytical calculations based on the norm model of gas flow through the room carried out to validate the created CFD model. Examples of practical use of CFD model for simulation, results of which can provide information to support the design of fixed gaseous extinguishing systems were presented. Results: On the basis of a comparative analysis of the collected simulation results model Standard k-ε was indicated as a model that provides the greatest convergence of test results in real scale. Retention times obtained by the computer simulation were closer to real scale results than the retention times obtained on the basis of calculation using the norm wide interface model. Conslusions: The use of CFD modeling allows to review the mechanism of gas flow through the room with greater accuracy than previously used models. This allows for optimal selection of the type and amount of extinguishing gas due to the retention time. Selection of extinguishing gas with the mixture density similar to air density, makes it possible to obtain a retention time exceeding the retention time of the gases specified in the applicable standards. The use of CFD modeling allows to conduct research using virtual space, eliminating the danger related to measurement process posing a threat to humans and reduce financial costs associated with the discharge of extinguishing gas.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości elektrycznych organicznych diod elektroluminescencyjnych (OLED), wytwarzanych w atmosferze gazu obojętnego. Przygotowywane próbki miały następującą budowę: podłoże szklane/ITO/PEDOT:PSS/ADS233YE/aluminium. Dla części próbek zastosowano hermetyzację katody aluminiowej przy użyciu żywicy utwardzanej promieniowaniem UV. Uzyskane wyniki pokazały, że gęstość prądu dla diod wykonanych w atmosferze argonu była średnio o połowę mniejsza w porównaniu do diod wytworzonych w warunkach otoczenia. Poza tym analiza działania przygotowanych diod OLED wykazała, że zastosowanie hermetyzacji katody w próbkach wykonanych w atmosferze gazu obojętnego doprowadziło do zmniejszenia procentowego stosunku powierzchni świecenia diod w odniesieniu do powierzchni ich warstwy katody.
EN
In this paper, electrical properties of organic light-emitting diodes (OLED) fabricated in inert gas atmosphere were reported. The prepared samples had a following structure: glass substrate/ ITO/PEDOT: PSS/ADS233YE/aluminum. For a part of the samples aluminum cathode was encapsulated with using an UV cured resin. Achieved results showed that a current density for the diodes fabricated in argon atmosphere was average half lower compared to the diodes prepared in ambient conditions. Further, the analysis of the OLED performance exhibited that the use of cathode encapsulation for the samples produced in inert gas atmosphere led to decrease in a percentage ratio of a diode lighting area in comparison to the area of their cathode.
EN
This paper presents modelling of the process of condensation of steam contained in flue gases in systems for waste heat recovery from flue gases. A one-dimensional, non-stationary mathematical model of a heat exchanger was described, and then numerical calculations for flue gases from the combustion of hard coal and brown coal were performed. The results were presented in the form of characteristics with temperature distributions along the axis of the condensing heat exchanger and the degree of cooling of flue gases.
10
PL
Skuteczność gaszenia gazem zależy od czasu retencji, tj. utrzymania stężenia gazu gaśniczego przez wymagany czas na wymaganej wysokości pomieszczenia. Zbyt wczesny wzrost stężenia tlenu może spowodować nawrót pożaru i zniszczenie zabezpieczanego mienia. Rozkład stężeń tlenu zależy od gęstości gazu gaśniczego. Przedstawiono wyniki badań czasu retencji wybranych gazów obojętnych przy określonych nieszczelnościach pomieszczenia. Stwierdzono, że stosowanie gazów gaśniczych o gęstościach bliskich gęstości powietrza sprzyja jednorodnemu rozkładowi stężeń.
EN
Retention of extinguishing gas (N2 or N2-Ar mixsts.) was studied under lab. conditions (a chamber 0.72 m3 with leaks) and under real conditions (a room 700 m3 with openings and leaks). The retention time increased with increasing the d. of the extinguishing gas to the air d. An uniform distribution of the O2 concn. was then achieved.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad podkładkami ceramicznymi umożliwiającymi doprowadzenie gazu obojętnego do powierzchni elementów spawanych. Dzięki segmentowej, wahliwej konstrukcji podkładek jest możliwe spawanie elementów płaskich i łukowych. Badania prowadzono na podkładkach wykonanych z dwóch rodzajów tworzyw kordierytowo–mullitowych. Omówiono wyniki badań technologicznych spawania blach austenitycznych kwasoodpornych i żaroodpornych na specjalnym stanowisku oraz spawania w warunkach przemysłowych blach kwasoodpornych o grubości 1,2 i 5 mm. We wszystkich przypadkach uzyskano właściwie uformowaną grań spoiny na poziomie jakości B.
EN
The results of investigations on ceramic backings system making possible supply of inert gas to the welded surfaces and due to their swinging construction application for both the flat and arch surfaces has been presented. The two types of cordierite–mullite materials were used for backings. The tests of welding of austenitic acid resistant and heat resistant steel sheets with thickness of 1.2 and 5 mm carried on special device and in industrial conditions were described. The properly formed butt joins of class B were obtained in all cases.
12
Content available remote Ocena efektywności wymiany ciepła w skraplaczu wężownicowym
PL
W pracy przedstawiono analizę wpływu wielkości strumienia, składu i temperatury mieszaniny gazowej na efektywność cieplną skraplacza wężownicowego. Analizę przeprowadzono dla obszaru laminarnego przepływu gazu, w zakresie temperatur -30 do -10°C. Stwierdzono, że efektywność skraplacza wzrasta wraz ze wzrostem prędkości przepływu gazu oraz spadkiem temperatury. Sprawność ta jest większa, gdy mieszanina gazowa zawiera pary 2-propanolu i gdy w wężownicy zachodzi ich kondensacja.
EN
The aim of this work was to investigate an influence of temperature, air flow rate and gas mixture composition on the effectiveness of coil heat exchanger. The studies were performed with air flow rate varying from 3 to 20 dm3/min (laminar flow range). Operating temperatures ranged from -30 to -10°C. The effectiveness increased with increasing air flow rate and decreasing operating temperature. This effectiveness was higher when gas mixture contained 2-propanol vapours condensing in the coil.
PL
Przedmuchiwanie stali gazami obojętnymi jest powszechnie znaną metodą określania przepływu stali, jednakże mimo to ciągle prowadzone są badania w tym zakresie, mające na celu wyznaczenie charakterystyk przepływu stali. W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na modelu fizycznym, mające na celu określenie wpływu porowatości kształtek gazoprzepuszczalnych na skuteczność wymieszania cieczy modelowej w kadzi.
EN
The blowing with inert gases is widely known method for determining the flow of steel, however research in this area are still performed to determine flow characteristics of steel bath. This paper presents the results of research conducted on the physical model, designed to determine the effect of porosity on the effectiveness of fitting gas permeable liquid mixing model in the ladle.
PL
Autor wprowadza czytelnika w tematykę komór rękawicowych. W tekście prezentowane są główne elementy konstrukcyjne komór, a także najpopularniejsze zastosowania urządzeń w praktyce. Artykuł należy traktować jako wprowadzenie do tematyki, przydatne dla osób rozważających potrzebę wykorzystania tego typu urządzeń w procesie badawczym lub produkcyjnym.
EN
Author introduces the reader to the subject of glove chambers. Text presents the main structural elements of the chambers with their use as well as the most commonly used devices in practice. Article should be treated as an introduction to the subject, useful for those who are considering the need to use this type of equipment in the test or production.
PL
Omówiono problemy związane ze spawaniem blach ze stali nierdzewnych oraz aktualnie stosowane sposoby ich eliminowania. Przedstawiono nową koncepcję zastosowania podkładek ceramicznych umożliwiających doprowadzenie obojętnego gazu osłonowego do grani spawu do zastosowań w przypadku spawania powierzchni płaskich i łukowych. Wstępne próby zastosowania podkładek z tworzywa kordierytowo-mulitowego wykazały, że istotny wpływ na jakość spawu ma prędkość doprowadzenia ciepła z powierzchni spawanych. Omówiono wyniki badań tworzyw kordierytowo-mulitowych, z SiC z osnową sialonową oraz SiC z osnową Si3N4. Charakteryzowały się one rosnącą przewodnością cieplną, odpowiednio ok. 2,5, 8,2 i 18 W/mK w temperaturze otoczenia. Przeprowadzono próby przemysłowe spawania specjalnych gatunków stali w osłonie gazowej z zastosowaniem podkładek doprowadzających gaz do spawanych powierzchni wykonanych z opracowanych tworzyw. Ustalono wpływ rodzaju podkładek na jakość spawów w zależności od rodzaju i grubości spawanych blach. Ustalono parametry procesu spawania. Omówiono próby zastosowania opracowanego systemu podkładek ceramicznych do spawania blach nierdzewnych.
EN
Problems related to the welding of stainless steel sheets and the currently used methods of their elimination have been discussed. There has been presented a new concept of ceramic washers’ application, enabling a neutral gas to be supplied to the weld root in the case of flat and arc surface welding. Preliminary trials of the application of cordielite-mullite washers have shown that the quality of weld is significantly influenced by the rate of heat supply from the welded areas. The results of investigations into cordierite-mullite materials containing SiC with a sialon matrix and SiC with a Si3N4 matrix have been discussed. They were characterized by an increasing thermal conductivity, reaching ca. 2.5, 8.2 and 18 W/mK at ambient temperature. Industrial trials of special steel grades welding in a gas shroud while using the washers, which supply gas to the welded surfaces made of the developed materials have been conducted. The influence of the type of washers on the quality of welds depending on the kind and thickness of the welded sheets has been determined. The welding process parameters have been established. The attempts to use the developed system of ceramic washers for stainless sheet welding have been discussed.
16
Content available remote Separacja par 1-propanolu ze strumienia gazu obojętnego w procesie ETSA
PL
Przedstawiono analizę wpływu wielkości strumienia gazu obojętnego na przebieg i efektywność wykraplania par 1-propanolu w skraplaczu wężow-nicowym. Stwierdzono, że w wężownicy skraplacza występują trzy strefy wymiany ciepła. Analizę przeprowadzono dla strumieni azotu 80-220 dm3/h i temperatury -32 to -10°C. Stwierdzono, że efektywność wymiany ciepła wzrasta wraz z obniżeniem strumienia azotu i temperatury kondensacji.
EN
Experimental and theoretical investigations dealing with condensation of 1-propanol - nitrogen mixture inside the 4 mm ID coil condenser tube are presented in the paper. The studies were performed with nitrogen flow rate varying from 80 to 220 dm3/h. The operating temperature ranged from -32 to -10°C. The energy efficiency of VOC condensation increased with the decreasing of non-condensable gas flow rate and operating temperature.
PL
Technologia przerobu stopu Cu-Pb-Fe polega na jego konwertorowaniu przy dmuchu powietrzem. Celem tego procesu jest uzyskanie miedzi zawierającej do 0,3 % mas. ołowiu oraz usunięcie z niej arsenu, a także uzyskanie jak największego stopnia eliminacji ołowiu do pyłów. Produktami konwertorowania oprócz miedzi są pyły i żużel. Pyły kierowane są do bezpośredniego przerobu w celu odzyskania z nich ołowiu, żużel natomiast wraca do przetopu w piecu elektrycznym wraz z żużlem z pieca zawiesinowego. Można więc przyjąć, że ołów zawarty w żużlu konwertorowym krąży w obiegu technologicznym. Aby określić możliwość opracowania technologii przerobu stopu Cu-Pb-Fe, umożliwiającej nie tylko otrzymanie miedzi o odpowiedniej zawartości ołowiu, ale także pozwalającej na całkowite przejście ołowiu do pyłów przeprowadzono badania kinetyki procesu barbotażu tego stopu helem. W artykule przedstawiono analizę termodynamiczną procesu odparowania ołowiu ze stopu Cu-Pb-Fe.
EN
Technology of processing the Cu-Pb-Fe alloy comprises its converting by air blast. The aim of this process is extraction of copper containing up to 0.3 % wt. of lead and removal of arsenic, as well as obtainment of the highest degree of lead elimination to the dust. The products of converting, besides of copper are the dusts and slag. The dusts are run to the direct processing for recovery of lead, while the slag is returned back to electric furnace for remelting together with the slag from fluidized-bed furnace. It can be assumed then, that the lead contained in converter slag is circulating in the processing cycle. To determine the possibility of preparation of the processing technique for Cu-Pb-Fe alloy, enabling not only a recovery of copper with proper lead content, but also making possible for total transfer of lead to the dust, there were conducted examinations of kinetics of helium barbotage process for this alloy.
PL
Technologia przerobu stopu Cu-Pb-Fe polega na jego konwertorowaniu przy dmuchu powietrzem. Celem tego procesu jest uzyskanie miedzi zawierającej do 0,3 % mas. ołowiu oraz usunięcie z niej arsenu, a także uzyskanie jak największego stopnia eliminacji ołowiu do pyłów. Produktami konwertorowania oprócz miedzi są pyły i żużel. Pyły kierowane są do bezpośredniego przerobu w celu odzyskania z nich ołowiu, żużel natomiast wraca do przetopu w piecu elektrycznym wraz z żużlem z pieca zawiesinowego. Można więc przyjąć, że ołów zawarty w żużlu konwertorowym krąży w obiegu technologicznym. Aby określić możliwość opracowania technologii przerobu stopu Cu-Pb-Fe, umożliwiającej nie tylko otrzymanie miedzi o odpowiedniej zawartości ołowiu, ale także pozwalającej na całkowite przejście ołowiu do pyłów przeprowadzono badania kinetyki procesu barbotażu tego stopu argonem. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań usuwania ołowiu ze stopu Cu-Pb-Fe na drodze barbotażu helem. Badania prowadzono w temperaturze 1473 i 1548 K i przy przepływie gazu 5,55ź10/-06, 6,94ź10/-06, 8,33ź10/-06, 9,72ź10/-06 m/3źs/-1. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wraz ze wzrostem temperatury i natężenia przepływu gazu następuje wzrost stopnia usunięcia ołowiu.
EN
Technology of processing the Cu-Pb-Fe alloy comprises its converting by air blast. The aim of this process is extraction of copper containing up to 0.3 % wt. of lead and removal of arsenic, as well as obtainment of the highest degree of lead elimination to the dust. The products of converting, besides of copper are the dusts and slag. The dusts are run to the direct processing for recovery of lead, while the slag is returned back to electric furnace for remelting together with the slag from fluidized-bed furnace. It can be assumed then, that the lead contained in converter slag is circulating in the processing cycle. To determine the possibility of preparation of the processing technique for Cu-Pb-Fe alloy, enabling not only a recovery of copper with proper lead content, but also making possible for total transfer of lead to the dust, there were conducted examinations of kinetics of argon barbotage process for this alloy. In this article are presented the test results of 1523 K and gas flow 5.55ź10/-06, 6.94ź10/-06, 8.33ź10/-06, 9.72ź10/-06 m/3źs/-1. For examinations was utilized a PR-110/1300-H/V tube furnace allowing to heat the samples up to 1573 K temperature. Measurements of process temperatures was performed by three adjustable thermocouples PtRh10-Pt type. The gas was introduced to metal bath through an Al2O3 lance, immersed down to the depth 0.03 m over crucible bottom. Flow of gas was controlled by means of a system of values and rotameters. Basing on performed examinations it was proved that along with increase of temperature and intensity of gas flow, there occurs increase of lead removal degree.
19
Content available remote Modelowanie fizyczne mieszania stali gazami obojętnymi w kadzi pośredniej typu T
PL
Artykuł poświecony jest zagadnieniu mieszania stali gazami obojętnymi w kadzi pośredniej typu To pojemności nominalnej 6,5 t. Model kadzi pośredniej do badań symulacyjnych został zaprojektowany i wykonany na podstawie dokumentacji technicznej przemysłowego urządzenia COS. Wprowadzenie do kadzi pośredniej przedmuchiwania gazami obojętnymi może znacznie polepszyć parametry eksploatacji i jakość uzyskiwanego produktu. Kadź pośrednia urządzenia. COS pełni wówczas rolę aktywnego reaktora stalowniczego. Regulację temperatury, dodawanie mikrododatków stopowych, modyfikację, wtrąceń niemetalicznych, oraz homogenizację chemiczną i temperaturową, najskuteczniej można wykonać w kadzi pośredniej tuż przed wprowadzeniem stali do krystalizatora.
EN
This article is dedicated to the issue of mixing steel with inert gases in T-type tundish with nominal capacity of 6.5 t. The model of tundish for simulation investigations was designed and made according to the industrial continuous casting machine's technical documentation. The introduction of inert gas stirring into the tundish may substantially improve the operating parameters and quality of the product to be obtained. The tundish of the continuous casting machine functions as an active steel reactor then. The temperature control, adding of alloy micro-additions, modification of non-metallic inclusions as well as chemical and temperature homogenization may be carried out in the tundish most effectively just before steel is introduced into the crystallizer.
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej przepływu stali i flotacji wtrąceń niemetalicznych w kadzi pośredniej z systemem iniekcji argonu i podstrumieniowym regulatorem turbulencji. W artykule zaprezentowano przegrodę gazoprzepuszczalną produkowaną przez Zakłady Magnezytowe "Ropczyce" S.A. Zastosowanie systemu iniekcji gazu obojętnego (Ar) w kadzi pośredniej wpływa na rozkład pola przepływu stali oraz na flotację wtrąceń niemetalicznych. W rezultacie obliczeń otrzymano procentowe udziały ilości wtrąceń niemetalicznych wypływających poszczególnymi wylewami kadzi pośredniej i absorbowanych przez zasypkę żużlową. W pracy oceniono wpływ intensywności natężenia wdmuchiwanego gazu na ilość wtrąceń niemetalicznych usuwanych ze stali podczas procesu ciągłego odlewania stali.
EN
The paper presents the results of computer simulation steel flow and flotation of non-metallic inclusions in the tundish with a system of argon injection and subflux controller of turbulence. This article presents the gas permeable barrier produced by a magnesite plant - Zakłady Magnezytowe "Ropczyce" s.c. Application of argon injection system in the tundish has an influence on the field of steel flow and flotation of non-metallic inclusions. In effect of calculations percentage participation of non-metallic inclusions which flow through tundish outlets and are absorbed through tundish powder has been obtained. The paper contains estimation of the influence of argon blowing intensity on the quantity of non-metallic inclusions removed from the steel during continuous casting of steel.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.