Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  battery charging
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Innovative approach to electric vehicle diagnostics
EN
Electromobility is associated with the ever faster development and introduction of new electric vehicles to the market. They use an electric motor to drive the wheels of the vehicle and the necessary electricity is stored in traction batteries. Electric vehicles have a different construction than traditional vehicles i.e. those powered by internal combustion engines. For this reason, the manner of use, maintenance and service are different. Familiarization with selected operational issues of electric vehicles positively affects the reliability of their use as well as safety and comfort of driving. An important component of electric vehicles is the traction battery. Its proper operation influences the long-term preservation of the initial energy capacity and, thus, the range of the vehicle. The article presents tests of the state of traction batteries of a small electrically powered city vehicle. The vehicle, the batteries and the diagnostic devices used to assess the condition of the battery are described in detail. Based on the literature analysis and the observation of market trends, a fast and effective method of assessment of the technical condition of batteries in electric vehicles is proposed. The method has been tested on the selected vehicle. The technical condition of the battery in the vehicle was assessed after 4.5 years of operation and 30,000 km mileage.
EN
This paper presents the results of environmental footprints of the life cycle of electric passenger cars, with a current and future electric battery charging analysis in Poland. The shares of the sources of electricity generation in the energy systems of Poland in the years 2015–2050 were used to perform the chosen environmental footprints of current and future electric car battery charging. This article discusses the water and carbon footprints of electric passenger cars in Poland. The carbon footprint was determined usin the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) method. The water footprint was calculated using the Hoekstra method. The environmental footprints were provided by the SimaPro 8 package with the Ecoinvent 3 database. The obtained results showed that the carbon footprint and water footprints of electric passenger cars in Poland are primarily related to the type of electricity used to charge electric car batteries. The results showed that current and future carbon footprint indicators of electric cars in Poland are lower than those for petrol cars, but the water footprint indicators of electric cars are higher than those for petrol cars. In the case of petrol cars, the main determinant of the carbon footprint is direct emission during the exploitation stage and the main determinant of the wate footprint is car production.
EN
The article includes experimental investigations of electricity consumption over a distance of 30,000 km by a small city electric vehicle. During that time period, the vehicle was charged in most cases from a photovoltaic carport with a peak power of 3 kWp. The analyses include vehicle mileage and the number of times the battery has been charged during 5 years of operation. In addition, the amount of energy generated by the photovoltaic carport was also measured. During the entire research period, the small electric vehicle was charged with State of Charge (SoC) 50% almost 900 times. Then, an analysis was performed to determine the adequacy of the carport peak power selection for the energy needs of the electric vehicle. Based on an analysis of the amount of electricity produced by the carport during the season of use of the electric vehicle, it may be concluded that the average production of electricity in the selected period is about 2 times higher than that required to fully charge the electric vehicle (100% of SoC). Therefore, when designing the carport, the power required to charge the electric vehicle was correctly forecast.
EN
Photovoltaic cells don’t have to be associated only with the panels on the building roofs. The producers of renewable sources of energy are constantly looking for new solutions and conducting research on alternative materials for production of such energy. The solar systems are now applied in such vehicles as cars, trucks, buses, trains and ships. It is also a result of growing ecological consciousness and suggestions from the clients. In this article, the authors presented a method of calculating CO2 savings obtained by the use of innovative technology of photovoltaic roof of cars supporting battery charge. Moreover, they presented examples of prototypical solar systems.
PL
Ogniwa fotowoltaiczne nie muszą kojarzyć się tylko z panelami na dachach budynków. Producenci odnawialnych źródeł energii wciąż szukają nowych rozwiązań i prowadzą badania nad alternatywnymi materiałami do ich produkcji. Zwiększa się tym samym zainteresowanie systemami solarnymi, które znajdują zastosowanie w pojazdach takich jak samochody, ciężarówki, autobusy, pociągi i statki. Wynika to również ze stale rosnącej świadomości ekologicznej oraz sugestii ze strony administracji czy też samych klientów. W artykule autorzy zaprezentowali metodę obliczenia oszczędności CO2 uzyskanych dzięki innowacyjnej technologii dachu fotowoltaicznego samochodów osobowych wspomagającego ładowanie akumulatora. Ponadto przedstawili przykłady prototypowych instalacji systemów solarnych będących kompletnym rozwiązaniem dachu solarnego.
5
PL
W poniższym opracowaniu przedstawiona została prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną, w aspekcie ładowania pojazdów elektrycznych na stacjach szybkiego ładowania. W artykule przedstawione zostały rzeczywiste pobory mocy towarzyszące ładowaniu pojazdów elektrycznych w różnych standardach ładowania. Zaprezentowany został model stacji szybkiego ładowania z magazynem energii. Sposób konfiguracji połączenia magazynu z siecią elektroenergetyczną może skutecznie wpłynąć na zmniejszenie chwilowych obciążeń oraz uśrednienie poboru mocy z samej sieci. Zainstalowanie magazynu energii generuje potrzebę stworzenia systemu łączącego interfejsy ładowarek oraz baterię, ponadto technologia wykonania może pozwolić na stworzenie modułowego systemu umożliwiającego łatwą rozbudowę stacji ładowania. Stosowane w magazynach energii ogniwa elektrochemiczne posiadają określone warunki, które w celu uzyskania optymalnej żywotności i wydajności ogniwa muszą być spełniane. Najistotniejszym warunkiem, który należy spełnić jest z pewnością temperatura pracy ogniwa, która przy dużych mocach chwilowych może być wysoka.
EN
The infrastructure of electric vehicle could generate very high request on energy. To reduce the request and average the power consumption we can build stations with battery. In technology with battery is possible supply the plugs from various sources - directly from the grid or from the battery. This solution could be expand by next charging positions joined to the battery. The connection system between battery and charging positions has a conditioners and intelligent switches (grid/battery) separate for all positions. Cells with its construction can provide power to the EV or nearby buildings even while the grid is off. Necessary is provide proper conditions work of cells for maintain the longest lifetime of battery.
EN
The technology of photovoltaic solar cells can be combined with the technology of electric vehicles. During charging electric vehicles with Renewable Energy Sources (RES) as well as during their use to the atmosphere are not emitted any pollutions. The article presents a carport designed for charging electric vehicle. Paper analyzed the power course generated by the photovoltaic system in different weather conditions. As a result of the comparison with the current demands of the electric vehicle battery during the charging process the optimal way of battery charging process was discussed. Later in the article presents logistics research on charging battery of an urban vehicle used frequently by catering companies to distribute products. The authors’ aim was to determine the actual range of the small electric vehicle on a single charge, as well as to statistically compile driving parameters in conditions of urban traffic in Lublin. The process of using such a vehicle has been analyzed, including the necessary battery charging. On the basis of the tests results a set of recommendations for small electric cars users was made in order to help increase the range of the vehicles in traffic and lengthen battery life.
PL
Przedstawione rozwiązanie pokazuje wykorzystanie bezszczotkowego silnika prądu stałego PM BLDC do pracy przerywanej okresowej S3. Zastosowane rozwiązanie zastępuje wcześniej wykorzystywane oparte na silniku asynchronicznym, potwierdzając większe możliwości w kilku aspektach, głównie w zakresie wysokiego momentu i bezpieczeństwa pracy obsługi. Prezentowane rozwiązanie posiadając własny magazyn energii w postaci akumulatora zapewnia ciągłość pracy po zaniku napięcia zasilania tam gdzie ze względów bezpieczeństwa jest to warunkiem koniecznym.
EN
The solution shows the use of a brushless DC motor (PM BLDC) for intermittent periodic work S3. The solution replaces the previously used one which was based on asynchronous motor, confirming greater opportunities in several aspects, mainly in the field of high torque and safety service. This solution having its own energy storage in the form of a battery which ensures continuous work after power failure where for safety reasons this is a necessary condition.
PL
W kwietniu 2017 r. na międzynarodowych targach Hannover Messe został zaprezentowany autobus elektryczno-wodorowy marki Ursus. Jest to już 3. generacja autobusów elektrycznych wprowadzona na rynek przez lubelskiego producenta. Artykuł zawiera prezentację 3 generacji autobusów elektrycznych. Prowadzone w sposób ciągły prace badawczo-rozwojowe skutkują zwiększeniem zasięgu kolejnych generacji - w niniejszym tekście przedstawiono zatem najważniejsze technologie wpływające na osiągi poszczególnych pojazdów. Firma Ursus rozwija również technologie w zakresie szybkiego bezobsługowego ładowania autobusów elektrycznych za pomocą pantografu. W artykule dokonano porównania wybranych parametrów poszczególnych generacji autobusów elektrycznych. Przedstawiono także ich wady oraz zalety w stosunku do tradycyjnego napędu opartego o silnik Diesla.
EN
In April 2017 at Hannover Messe presented electric-hydrogen bus produced by Ursus. It is already the third generation of electric buses introduced on the market by the manufacturer from Lublin. The article contains a thorough description of three generations of electric buses. It presents the most important technologies influencing the performance of each generation. Conducted in a continuous research and development activities result in expanding the autonomy of the next generations. Ursus company also develops technology for rapid maintenance-free charging systems for electric buses using the pantograph. In the article there was presented a comparison of selected parameters of each generation of electric buses. Article ends with the review of their advantages and disadvantages compared to the conventional power drivetrains based on Diesel engines.
EN
The EU transport policy is to implement a plan aimed at a significant reduction of the CO2 emission, to be phased over the years 2020-2030-2050. Therefore, restrictions are to be gradually imposed on the use of vehicles with internal combustion (IC) engines, to eliminate such vehicles from urban traffic by 2050. Instead, the vehicles with alternative, low-emission drive systems will be promoted. At present, very high prices of electrochemical traction batteries have a significant share in the vehicle purchase price and electric vehicles are much more expensive than vehicles with conventional drive systems. The high purchase prices are compensated by low electric energy costs in comparison with the costs of hydrocarbon fuels. The present-day battery technologies should be considered an interim stage and should not be treated as a target, because they may turn out within a few years to be cost-consuming and obsolete solutions. On the other hand, electric traction motors have been built, developed, and used for many years and the risk of their failure is lower than the risk of a battery failure. The battery recharging process always involves the necessity of providing adequate infrastructure of a power supply network. Electric vehicles, especially their batteries and battery charging systems, are still at the development stage, without a crystallized vision of target solutions. Another problem is the lack of infrastructure and standardization. In spite of this, electrical drives (including those with hydrogen fuelling), as being characterized by zero emissions, may be expected to become in the long term a target and predominating solution.
PL
Celem polityki transportowej UE jest plan znacznej redukcji emisji CO2 rozłożonej na lata 2020-2030-2050. Stopniowo wprowadzane będą obostrzenia dla pojazdów z napędem spalinowym, aż do całkowitego ich wyeliminowania z ruchu miejskiego do 2050 r. Pojazdy o napędach alternatywnych, niskoemisyjnych będą z kolei promowane. Wysokie ceny trakcyjnych baterii elektrochemicznych sprawiają, że stanowią one znaczny udział w cenie pojazdu, a pojazdy elektryczne są znacznie droższe od pojazdów z napędem konwencjonalnym. Wysokie ceny zakupu są rekompensowane niskimi kosztami energii elektrycznej w stosunku do paliw węglowodorowych. Obecne technologie baterii są technologiami przejściowymi i nie należy ich traktować, jako docelowe, a w ciągu kilku lat mogą okazać się rozwiązaniami drogimi i przestarzałymi. Z kolei trakcyjne silniki elektryczne są budowane, rozwijane i eksploatowane od wielu lat i ryzyko związane z ich awarią jest niższe niż w przypadku baterii. Z procesem ładowania baterii zawsze wiąże się konieczność zapewnienia odpowiedniej infrastruktury sieci energetycznej. Pojazdy elektryczne, a szczególnie baterie i systemy ładowania, są ciągle w fazie rozwoju, jeszcze bez wykrystalizowanej wizji docelowych rozwiązań. Problemem jest też brak infrastruktury i standaryzacji. Mimo to można przypuszczać, że w długim terminie napęd elektryczny (w tym wodorowy), jako zero-emisyjny, będzie napędem docelowym i dominującym.
PL
W świetle poszukiwania rozwiązań wykorzystujących przyjazne dla środowiska źródła energii przy wykonywaniu zadań transportowo-logistycznych, powraca pomysł zasilania pojazdów kołowych z sieci trakcyjnej. Artykuł analizuje historię rozwoju taboru zasilanego z sieci trakcyjnej i rozwiązania konstrukcyjne stosowane przy ich zasilaniu . Przedstawiono w nim autorską koncepcję systemu trolejbusowego zasilanego energią elektryczną na przystanku. Zaproponowano innowacyjne rozwiązanie pozwalające wykorzystywać tę sieć w obsłudze ładunków skonteneryzowanych na terminalach konterowych miast portowych.
EN
In view of the search for solutions using environmentally friendly energy sources during performing transport and logistics tasks, the idea to power wheeled vehicles from the catenary returns. The article analyzes the history of the development of the vehicles supplied from the caentary and design solutions user for their power supply. It presents s unique concept of trolleybus system powered with electricity on the stop. An innovative Resents the stop. An innovative solution which uses this grid uses this gird in containerized cargo servicing at the container terminals in port cities has been proposed.
PL
Przedstawiono zagadnienia związane z monitorowaniem i sterowaniem pracą urządzeń elektrotechnicznych, wykorzystywanych w procesie ładowania akumulatorów pojazdu elektrycznego. Omówiono funkcje, jakie może realizować układ oraz przedstawiono sytuacje, do których może być zastosowany. Opisano konstrukcję układu, sposób konfigurowania parametrów oraz możliwości techniczne. Określono warunki i obiekty, do których układ może być zastosowany.
EN
The article presents the issues related to the monitoring and control operation of electrical equipment that are used in the charging process of an electric vehicle (cars, motorcycles, bicycles, boats, small vessels). The functions that the system can carry out are discussed and situations in which it can be used are presented. The structure of the system, ways to configure the parameters and technical capabilities are described. Conditions and objects to which it may be applied are determined.
PL
W artykule zaprezentowano demonstrator kontrolera procesu ładowania akumulatora bazującego na technologii LiFePO4, który powstał w wyniku współpracy Instytutu Technologii Elektronowej Oddziału w Krakowie i firmy Zamel sp. z o.o. z Pszczyny, dedykowany dla autonomicznych instalacji fotowoltaicznych. Powstał on z myślą o instalacjach fotowoltaicznych wyposażonych w akumulatory bazujące na technologii LiFePO4, ale z powodzeniem po niewielkich modyfikacjach może być stosowany do rozwiązań opartych o inne technologie. Główną zaletą kontrolera jest funkcja wyszukiwania rzeczywistego punktu mocy maksymalnej. Funkcja ta jest niezwykle istotna w przypadku współpracy z modułami częściowo przesłoniętymi. Zaprezentowano możliwość jego pracy w większych systemach. Przedstawiono koncepcję i schemat blokowy wspomaganego komputerem stanowiska badawczego, pozwalającego na przeprowadzenie licznych, w tym również długofalowych badań regulatora. Zaprezentowano i omówiono wyniki jego badań.
EN
The paper presents the demonstrator of the charging process controller based on LiFePO4 technology. Developed in cooperation between the Institute of Electron Technology Division in Krakow and Zamel in Pszczyna is dedicated for use with autonomous photovoltaic systems. The controller was designed for the photovoltaic installations equipped with LiFePO4 batteries. However, with minor modifications, it can be applied to other solutions. The main advantage of the controller is the actual maximum power point search capability. This feature is extremely important for cooperation with the partially shaded modules. The possibility of operation in larger systems has been discussed. The concept and schematic block diagram of a computer aided test bench that allows to perform numerous, including long-term, research of the controller has been presented. The results of research were also presented and discussed.
13
Content available remote Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych
PL
W artykule przedstawiono przegląd zagadnień z zakresu infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Przeanalizowano wpływ dużej liczby pojazdów EV na system elektroenergetyczny. W analizie uwzględniono zarówno wzrastające zapotrzebowanie na moc jak też na zapewnienie wysokiej jakości energii elektrycznej. Pokazano ideę wykorzystania pojazdów EV jako magazynów energii w systemie elektroenergetycznym. Zaprezentowano podstawowe topologie przekształtników energoelektronicznych układów ładowania oraz bardziej zaawansowane struktury do dwukierunkowego przesyłu energii a ponadto struktury układów do ładowania bezprzewodowego.
EN
The paper discusses the new technologies used in charging infrastructure of the electrical vehicles. The influence of the high volume EV on global electric power system has been analyzed. The analysis takes into account the increasing demand on power as well on power quality. The concept of utilizing car batteries as energy banks for EV has been discussed. The structure of wired and wireless charging converters and problems of fast charging are presented. Moreover selected up-to-date charging systems have been compared.
14
PL
W artykule zaprezentowano programowalny system przeznaczony do wspomagania badań wybranych charakterystyk i parametrów akumulatorów. Powstał on z myślą o badaniach akumulatorów bazujących na technologii LiFePO4, ale z powodzeniem może być stosowany do rozwiązań opartych o inne technologie. System zbudowano w oparciu o programowalny zasilacz stałoprądowy, programowalne stałoprądowe obciążenie elektroniczne, multimetr oraz w specjalnie do tego celu zaprojektowany i wykonany układ do pomiaru temperatury i nadzoru systemu.
EN
The article presents programmable system to support of selected characteristics and parameters of batteries. Particularly it is dedicated for testing secondary batteries based on LiFePO4 cells, however is possible to utilize this system in other technologies. System is built on programmable DC power supply, programmable electronic DC load, digital multimeter and dedicated unit for temperature measurement and control system, designed and made by Authors.
PL
W przedstawionym artykule przedstawiono praktyczną, realizację aplikacji solarnej ładowarki akumulatorów litowo jonowych (Li-JON) oraz podstawowe charakterystyki testowanego rozwiązania. Ładowarka została przebadana pod kątem osiąganych wartości sprawności, mocy oraz zdolności poszukiwania MPP (Maximum Power Point). Zaprezentowany został również wpływ doboru wartości indukcyjności na prace ładowarki. Opisane zostały dostępne tryby ładowania oraz układ generacji sygnału sterującego pracą przetwornicy obniżającej napięcie (buck).
EN
Presented paper gives an overview of main characteristics of a solar energy supplied, switched mode lithium-ion battery charger. Efficiency, available power as well as maximum power point tracking accuracy was examined and results are discussed. In addition charger inductor value selection was investigated and the influence on charging process is depicted. Main charging types and switch control apparatus is described.
16
Content available remote Ładowanie akumulatorów VRLA typu AGM z okresową depolaryzacją płyt
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu metody ładowania z okresową depolaryzacją płyt na czas trwania ładowania ogniw VRLA typu AGM, a także na pojemność użyteczną akumulatorów w trakcie eksploatacji. Dla badań zaprojektowano i zbudowano mikroprocesorowy układ ładowania akumulatorów o małych pojemnościach rzędu 3 A-h z okresową depolaryzacją płyt (algorytm działania i schemat blokowy urządzenia przedstawiono w artykule "Badania użyteczności metody okresowej depolaryzacji płyt do ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych małej pojemności". Przeprowadzono analizę porównawczą zmodyfikowanej metody ładowania trójstopniowego z depolaryzacją płyt z metodami ładowania zalecanymi przez normy PN-EN 61056-1.
EN
The paper presents the results of investigations aimed at finding the impact of the charging method of periodic depolarisation of plates on the charging time and capacity of AGM, type VRLA batteries. There was designed and constructed a dedicated microprocessor charger for small batteries of capacity up to 3 A-h. It operates with periodic depolarisation of plates (the operation algorithm and block diagram of the charger are presented in the paper "Method of periodic depolarisation of plates for charging small-capacity, lead-acid batteries"). This new charging method was compared with those recommended by the Polish Standard PN-EN 61056-1.
PL
Podczas przetwarzania energii prądu przemiennego na energię prądu stałego w prostownikach stosowanych do ładowania baterii akumulatorowych występuje efekt uboczny, którym jest składowa zmienna, czyli tętnienia prądu ładowania. Dla baterii akumulatorowych ideałem jest ładowanie prądem stałym o możliwie najmniejszej zawartości tętnień.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.