Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  value based management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The operating strategy of any corporation needs to take into account the adjustment of the viewpoint of capital owners and the expectations of other stakeholders. It is also commonly believed that the increase of the market value of the capital of an enterprise reflects transformations from which all groups linked to an enterprise, benefit. This paper analyzes relations between shareholders and market value of equity based on selected source literature and quantitative studies. The said relations are shown not to be universal regularities, but a result of managerial actions. The objective of this paper is to make an assessment of the cognitive value and the practical usefulness of the set of instruments for making strategic decisions, in the context of building the relational capital of enterprises. The paper also indicates directions of further research that should contribute to the development of utilitarian knowledge related to managing stakeholder relationships.
PL
Celem artykułu jest wskazanie miejsca kapitału społecznego w strukturze wartości współczesnych przedsiębiorstw. Pojęciem kapitał społeczny interesuje się rosnąca rzesza badaczy, z uwagi na dostrzeganie w tym zjawisku istotnego źródła przewagi konkurencyjnej. Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, zwiększenie motywacji do działania czy rozwijanie współpracy z partnerami zostały w artykule przedstawione jako efekty kapitału społecznego. Przestrzenią do budowania kapitału społecznego w przedsiębiorstwie jest kapitał intelektualny. W artykule szczególną uwagę zwrócono na tzw. społeczne modele kapitału intelektualnego, które oparte są na założeniu tworzenia kapitału intelektualnego przez wykorzystanie relacji społecznych. Przykładem społecznego kapitału intelektualnego są modele prezentowane przez McElroya oraz Bratnickiego i Strużynę. W końcowej części artykułu zaprezentowano wyniki badań własnych wskazujące na korzystne uwikłanie kapitału społecznego w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstw.
EN
The purpose of the article is to indicate the place of social capital in the structure of the value of modern enterprises. The growing number of researchers are interested in the concept of social capital, where they see a significant source of competitive advantage. The increase of enterprises' innovativeness, increase of motivation to act, development of cooperation with partners have been presented in the article as effects of social capital. The space for building social capital in the enterprise is intellectual capital. The article focuses on the so-called social models of intellectual capital, which are based on the assumption of creating intellectual capital through the use of social relations. Examples of social intellectual capital are models presented by McElroy and also by Bratnicki and Strużyna.
PL
Artykuł dotyczy koncepcji zarządzania wartością, która zakłada, iż strategicznym, długookresowym celem działalności przedsiębiorstwa jest tworzenie oraz maksymalizacja majątku właścicieli. W metodologii zarządzania wartości przedsiębiorstwa istotne miejsce zajmują czynniki wzrostu wartości. Wszelkie decyzje zarówno strategiczne, jak i operacyjne powinny być podejmowane poprzez koncentrację procesu decyzyjnego na kluczowych czynnikach kształtujących wartość. W artykule zwrócono uwagę na rolę i znaczenie identyfikacji kluczowych, przedmiotowych czynników, jak i procesowego podejścia do zarządzania, co w połączeniu pozwala ukierunkować przedsiębiorstwo na wzrost jego wartości dla akcjonariuszy.
EN
This paper refers to the concept of value management. It assumes that the strategic long-term goal of the company is to create and maximize the wealth of the owners. The raising factors occupy an important place in the methodology of enterprise value management. The authors pay attention to the role and importance of identifying the key subject factors, as well as the process approach to management which allows to maximize the real value for shareholders.
PL
W artykule poruszono tematykę zarządzania wartością w świetle znaczącej roli kapitału społecznego w tym procesie. Kapitał społeczny, występując jako czynnik zmiany organizacyjnego kontekstu przedsiębiorczości, przyczynia się do pomnażania wartości przedsiębiorstwa. Przekształca istniejące zasoby tworząc inne, o wyższej wartości. Przedstawiono również wyniki badań (prowadzonych w latach 2011-2012) dotyczące kapitału społecznego, w kontekście osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) z województwa wielkopolskiego.
EN
The article discusses the subject of value based management and the particular role of social capital in this process. Social capital acting as factor of changing the organizational entrepreneurship context contributes to multiply the company value. Social capital converts existing resources to create the new one of a higher value. The author also presented the results of research on social capital in the context of achieving a competitive advantage in the international market for small and medium-sized enterprises (SMEs) of the Wielkopolska region (study conducted in 2011-2012).
5
Content available remote Pomiar ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa górniczego
PL
Przemiany gospodarcze, a w szczególności perspektywy prywatyzacji przedsiębiorstw sektora górniczego, wymuszają potrzebę aktualizacji dotychczasowych metod pomiaru wartości przedsiębiorstw górniczych. W artykule wskazano potrzebę dostosowania narzędzi pomiarowych do aktualnych potrzeb i wymagań rynku. Wśród takich mierników coraz częściej wykorzystuje się EVA (Economic Value Added), czyli ekonomiczną wartość dodaną, ES, spread ekonomiczny oraz MVA (Market Value Added) tzw. rynkową wartość dodaną wskazujące na zdolność przedsiębiorstwa górniczego do generowania wartości dodanej dla właścicieli kapitałów.
EN
Economical changes and, particularly, the perspective of privatization in the mining sector, force the modernization of the existing methods for the evaluation of mining companies value to be done. This paper presents a description of the inextricable need to adapt necessary tools to the demands of today’s market. Examples of such tools may be the increasingly used EVA (Economic Value Added), ES (Economic Spread) and MVA (Market Value Added) which indicates the ability of mining companies to generate added value for shareholders.
EN
This article thesis is concerned with the concept of Value Based Management (VBM) of a hard-coal mining enterprise. The thesis analyses in detail one type of factors: namely the determinants that create the value of a mining enterprise. Survey researches conducted enable identify and systemize the value factors specific to the mining sector, and to identify the value determinants. Determinants are factors that are associated with decision making, whereas value drivers are those factors that characterize the effects of value-creating actions undertaken beforehand. The author discusses and systemizes mining value determinants in seven groups: marketing and sales, coal production, human resources, material resources, financial resources, organizational maters and information resources.
EN
The paper points out the possibility of using the Discounted Cash Flow (DCF) approach o: enterprise valuation as a tool of Value Based Management. It contains the classification of data and information that are collected, forecasted and obtained in a DCF valuation process. The possibility of using those data and information in three stages of VBM (creating, managing for and measuring value) is shown.
8
Content available remote Business Intelligence Systems as a tool of Value Based Management
PL
W artykule podjęto problem wykorzystania systemów klasy Business Intelligence (BI) jako narzędzia kreującego wartość przedsiębiorstwa. Na bazie danych historycznych można realizować wielowymiarowe analizy i tworzyć na ich podstawie m.in. raporty, zestawienia, a także plany. Można zatem stwierdzić, że zarządzanie wiedzą i zasobami informacyjnymi w znacznym stopniu warunkuje wartość organizacji. Implementacja systemów klasy BI może być przeprowadzona z sukcesem tylko w określonych kategoriach organizacji, które spełniają poszczególne kryteria, np. wielkość, złożoność struktury wewnętrznej, okres funkcjonowania na rynku lub też skala działania. Kryteria te warunkują również funkcjonalność systemów BI, która może być rozpatrywana jako iloczyn zbiorów (tworzonych przez wskazane kryteria). Koncepcja Value Based Management (VBM) może być rozumiana jako tworzenie wartości dla akcjonariuszy lub podnoszenie ogólnej wartości przedsiębiorstwa na rynku, umacnianie jego przewagi konkurencyjnej. Mówiąc o VBM, należy uwzględniać różne wskaźniki finansowe, m.in.: EPS, ROE, ROCE, ROIĆ, ROA, EVA, DCF, IRR, czy też CFROI, które charakteryzują relacje wewnętrzne w różnych przedziałach czasowych, co pozwala na ich wykorzystanie w wielowymiarowych analizach (np. w kostkach OLAP). Ważnym pojęciem jest także nośnik wartości (ang. value driver), który może pełnić rolę zarówno potrzeby informacyjnej, jak i wymiaru kostki analitycznej - na określonym szczeblu zarządzania. Systemy klasy BI można więc uznać na narzędzie VBM, wywierające znaczący wpływ na kreowanie wartości organizacji i jakość procesów zarządzania.
PL
Każdemu etapowi "życia projektu" inwestycyjnego w sektorze wydobywczym - od poszukiwań poprzez zagospodarowanie, eksploatację i zamknięcie kopalni - towarzyszy ryzyko i niepewność. Poziom ryzyka i niepewności wynika z posiadanej wiedzy o złożu i stopnia rozpoznania otoczenia projektu inwestycyjnego. W artykule przedstawiono koncepcję kompleksowego zarządzania ryzykiem i niepewnością jako integralnego elementu zarządzania złożem i jego wartością. Kompleksowe zarządzanie złożem to zarządzanie wzajemnie przenikających się obszarów tj. technologia, ludzie, metody i techniki analizy danych. Zarządzanie ryzykiem i niepewnością jest silnie związane z koncepcją zarządzania przez wartość i tworzeniem wartości dla akcjonariuszy. W artykule autorka przypisuje każdemu z poziomów oceny ryzyka etap realizacji projektu inwestycyjnego oraz narzędzia i techniki analizy, pozwalające na kwantyfikowanie rozmiaru ryzyka i niepewności.
EN
Risk and uncertainty are associated with each part of the projects' life, from exploration, by development, production to abandon. Level of risk and uncertainty result from owned knowledge about deposit and state of reconnaissance in investment projects' surroundings. The main aim of this article is to discuss the concepts of reservoir and value management. The integrated reservoir management concept is based on integration of technology (seismic, geologic, geostatistics, drilling, environmental ect.), people (management, geoscientists, engineers), tools (from seismic to computer hardware and software) and data (geological, geophysical, financial). Risk and uncertainty' management is strong related with value-based management and value creation for shareholders. In article author tries to assign each level of risk estimation stage of investment project realization as well as tools of analysis, which are allowing quantifying level of risk and uncertainty.
EN
According to the authors of the presented article, an essential source of building values of companies actively involved in voluntary service to the society is management, with its fundaments in identifying the value of company's clients. The article presents the attitude to the company value management according to VBM (Value Based Management), which increases this value with connection to the Corporate Social Responsibility principles (CSR). Quality of particular client groups influencing it is its stimulator. A company, within a framework of its development should observe its clients according to the principle: your ability to create market value depends on the type of your clients.
PL
Podstawowym finansowym celem zarządzania płynnością jest kreacja wartości przedsiębiorstwa. Niniejszy artykuł zajmuje się zarządzaniem zasobami operacyjnej gotówki w przedsiębiorstwie i ich relacją do wartości przedsiębiorstwa. Realizacja strategii tworzenia wartości odbywa się w warunkach ryzyka i niepewności. Firmy trzymają gotówkę z rozmaitych powodów. Ogólnie rzecz ujmując, bufor gotówki utrzymywany przez firmę może wynikać z trzech motywów: przezornościowego, spekulacyjnego oraz transakcyjnego. Pierwszy jest skutkiem niepewności towarzyszącej zarządzaniu. Wynika z obaw zarządu przed negatywnymi skutkami ryzyka, z tego powodu utrzymywany jest bufor gotówki pozwalający asekurować się przeciw temu. Po drugie, bufor gotówki trzymany jest w celach spekulacyjnych, umożliwiających wykorzystać pozytywną część ryzyka. Ostatecznie bufor gotówki jest skutkiem konieczności obsługi bieżącej działalności firmy. W tym artykule, analizujemy relację między tymi typami motywów kształtujących bufor gotówki. Przedstawiono też propozycje wyznaczania poziomów przezornościowego buforu gotówki i spekulacyjnego buforu gotówki. Stosowanie tych propozycji powinno pomóc zarządzającym dokonywać lepszych decyzji tworzących wartość firmy.
EN
The basic financial purpose of a corporation is creation of its value. Liquidity management should also contribute to the realization of this fundamental aim. Many of the current asset management models that are found in financial management literature assume book profit maximization as the basic financial purpose. These book profit-based models could be lacking in what relates to another aim (i.e., maximization of enterprise value). The corporate value creation strategy is executed with a focus on risk and uncertainty. Firms hold cash for a variety of different reasons. Generally, cash balances held in a firm can be called considered, precautionary, speculative, transactional and intentional. The first are the result of management anxieties. Managers fear the negative part of the risk and hold cash to hedge against it. Secondly, cash balances are held to use chances that are created by the positive part of the risk equation. Next, cash balances are the result of the operating needs of the firm. In this article, we analyze the relation between these types of cash balances and risk. This article presents the discussion about the relations between a firm’s net working investment policy and as a result operating cash balances and the firm’s value. This article also contains propositions for marking levels of precautionary cash balances and speculative cash balances. Application of these propositions should help managers to make better decisions to maximize the value of a firm.
12
Content available remote Wpływ zadłużenia branży na wybór struktury kapitałowej spółki
EN
There are two ways of financing of company activity: by using equity capital and debt capital. Debt capital engaging gives the firm some tax benefits and decreases company cost of capital but simultaneously in excess debt engaging causes financial risk increasing that influence on cost of equity increasing and in effect - cost of company capital increasing. Continuously trade of between financing by equity capital and debt capital is one of the most important task of firm managing. Company value increasing and by it the benefits for shareholders increasing (increasing ROE) may be achieved by capital structure optimization (optimization of debt rate). Target of financial structure can be realized by adapting to the branch rate of debt. The sector average of rate of debt to equity and rate of debt indicate the level of the company optimal capital structure. Here were studied an influence of capital structure of selected companies (Warsaw Stock Exchange companies) characterized by various capital structures on value of the company calculated as market capitalization and on the return on equity (ROE). In the paper the results of researches of the capital structure influence on company value are presented.
EN
The article summarizes the key elements of a firm's financial management system and shows their managerial implications within a single framework that we call the firm's financial strategy matrix. The vertical axis of the matrix measures the ability of a particular business to create shareholders value. This ability is indicated by the sign of the firm's return spread (its expected ROIC or ROE less its WACC or cost of equity). The horizontal axis measures the capacity of a business to finance its growth. This capacity is measured by the difference between the sales growth rate and the self-sustainable growth rate (SGR). Knowing position of the firm in the financial strategy matrix we can examine the options available to management for value strategy building. In article several possible financial strategy for four basic firm's position are examining: strategy for the business which is a value creator but is short of cash, for the business which is a value creator with a cash surplus, for the business which is a value destroyer with a cash surplus and for the business is a value destroyer with cash deficit.
EN
The paper is devoted to the influence of operating, finance and total leverage on economic value added (the main category of value based management). Relevant analysis permit to gain interesting conclusions, which have significance in value based management.
EN
The paper is devoted to value based management as a new idea of finance enterprise analysis. A few indexes of value based management measuring has been presented. The proposals are based on the idea of market value added and economic value added which were evolved by B. G. Steward in 1990. The indexes of value based management should enrich the fundamental analysis of the enterprises. An application of new indexes has been accomplished to some polish joint stock companies.
PL
Transformacja ustrojowa w Polsce następuje niezwykle szybko. Coraz większy udział w dochodzie narodowym mają przedsiębiorstwa prywatne. Ich rozwój jest często niezwykle dynamiczny i w wielu wypadkach stoją one przed kapitałową barierą swego rozwoju. Zgodnie z trendami ogólnoświatowymi, rolę inwestora w takich spółkach przyjmują inwestorzy instytucjonalni - fundusze Venture Capital, Fundusze Powiernicze i inne instytucje finansowe. Inwestorzy ci wymagają od zarządów spółek profesjonalnego zarządzania - zarządzania ukierunkowanego na wzrost wartości ich inwestycji. Jest to cel w pełni zgodny z oczekiwaniami wszystkich akcjonariuszy. Zarządy spółek prywatnych są pod naciskiem podejmowania takich decyzji strategicznych w zakresie finansów, działań gospodarczych i projektów inwestycyjnych, które w sposób ciągły zwiększają wartość akcji. Zaprezentowano wybrane aspekty metodologii Value Based Management, łączącej strategię finansową z marketingową. Przedstawiono podstawowe metody pomiaru wartości spółek nie w aspekcie ich jednokrotnej wyceny, lecz jako narzędzie do permanentnej oceny wartości bieżącej, a także analizy wpływu różnych, rozpatrywanych strategii rozwoju na przyszłą wartość spółki.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.