Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1078

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 54 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  efficiency
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 54 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest próba ustalenia zestawu wskaźników oceny jakości funkcjonowania grupy zakupowej z perspektywy producenta. Zadanie jest istotne z uwagi na współczesne dążenie przedsiębiorstw do poszukiwania sposobów optymalizujących ich działalność, czego przejawem jest poszukiwanie różnych form współdziałania. Artykuł pozwoli zatem wyjaśnić, czy jakość można przyrównać do efektywności takiej kooperacji. Dla realizacji celu artykułu przeprowadzono studia literaturowe związane z jego tematem, które uzupełniono badaniami empirycznymi w wybranym przedsiębiorstwie. W ramach badań empirycznych wykorzystano analizę wskaźnikową, analizę porównawczą i wywiad swobodny.
EN
The aim of the article is an attempt to establish a set of indicators for assessing the quality of the functioning of a group purchasing organizations (GPO) from the producer’s perspective. The purpose is important due to the contemporary aspiration of enterprises to seek ways to optimize their activities, which is visible in the search for various forms of cooperation. Therefore, the article will explain whether the quality can be compared to the effectiveness of such cooperation. In order to achieve the aim of the article, literature studies related to its topic were conducted, supplemented by empirical research in a selected company. As part of the empirical research, the following methods were used: ratio analysis, comparative analysis and free-form interview.
PL
Okres letni jest szczególnie trudny do zagwarantowania odpowiednich warunków mikroklimatycznych w obiektach sportowych. Zysk od wewnętrznych źródeł ciepła oraz szczelna obudowa w połączeniu z wysoką temperaturą zewnętrzną mogą łatwo doprowadzić do przegrzania i zachwiania równowagi cieplnej organizmu. W artykule zwrócono uwagę na wpływ przewietrzania nocnego na komfort termiczny w pasywnym budynku hali sportowej. Bazując na badaniach doświadczalnych warunków termicznych w hali, utworzono model obiektu w programie Design Builder. Przez analizy symulacyjne rozpatrywano w programie warunki termiczne, jakie powstają w różnych wariantach wentylacji naturalnej i mechanicznej. Symulacje przeprowadzono dla okresu od 01.05. do 30.06. Zaprezentowane w artykule wyniki mają na celu pokazanie, iż przewietrzanie naturalne w obiekcie o dużej kubaturze jest najskuteczniejszym i najprostszym sposobem ograniczania przegrzewania latem.
EN
It is especially difficult to provide optimal microclimatic conditions in sports facilities during summer time. The internal heat gains and an airtight building insulation, combined with high external temperature can easily lead to overheating and upsetting of the body's thermal balance. This article focuses primarily on the effect of the natural night ventilation on the thermal comfort in a passive sports hall building. Based on experimental studies of thermal conditions in the hall, a simulation model was made using the Design Builder program. Through simulation analysis, the program considered thermal conditions that arise in various scenarios of natural and mechanical ventilation. The simulation was performed from 01th May to 30th June. Results presented in this article show that the natural ventilation in a large volume building is the most effective and the easiest way to reduce overheating in summer.
EN
The Bay of Cartagena (Colombia) is a site of commercial interest owing to its privileged location for maritime operations; however, the discharge of wastewaters from industrial activities and domestic sewage are affecting the water quality, and consequently, the biodiversity of coastal ecosystems. The polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are found in sediments and water of main ports, causing severe damage to the ecosystem. Thus, alternatives for the treatment of the Bay of Cartagena’s water and sediments are needed. In this paper, we performed the exergetic analysis of removing PAHs from water and sediments in the Bay of Cartagena using an adsorption-based treatment process with chitosan microbeads and magnetic nanoparticles (CM-TiO2/Fe3O4). The outcomes of exergy of utilities, irreversibilities and exergy losses were calculated using process data and exergy of substances. The Aspen plus V10 software provided the physical exergies, while chemical exergies were gathered from the literature. Overall exergy efficiency of 0.3% was determined for the seawater and sediment treatment facility. A sensitivity analysis was performed to identify the impact and viability of different design alternatives.
EN
The paper presents the schemes of various equipment for the mechanical treatment of the industrial and domestic wastewater, which allows removing it from the main part of the pollution. An examination of the shortcomings of the known equipment with the aim of its improvement was conducted. As a result, an installation scheme for continuous high-performance mechanical wastewater treatment was proposed. In contrast to the known equipment, the proposed installation provides a three-staged treatment of wastewater with the help of the two pairs of gratings – for preliminary treatment (removal of large-size pollutions) and by filtration through the two metallic sieves – for normal and fine treatment (removal of small-size mechanical pollutions). The installation consists of highly-efficient appliances for the cleaning of filtering elements in the course of realization of the working process, which provides stable high productivity of treatment. The installation has simple reliable design and low energy expenses. The paper contains the formulas for determining of main operational parameters of the installation: the change of the cross-sectional area of the filtering elements and productivity of the working process, periodicity of cleaning of gratings and sieves, the necessary electric power of installations drives. These formulas can be a basis for further research of installation and for elaboration of a method of its design calculation.
PL
Zapotrzebowanie na energię w budynkach mieszkalnych stanowi znaczną część jej całkowitego zużycia. Szacuje się, że w Polsce dochodzi ono do 40%. Dobrym sposobem na zmniejszenie tego udziału jest szersze wykorzystanie energii słonecznej. Sezonowe różnice między zapotrzebowaniem, którego szczytowe wartości występują zimą, a jej dostępnością latem, sprawiają, że typowe projekty solarne przystosowane są tylko do podgrzewania c.w.u. w okresie dobrego napromieniowania. Pozostałe zapotrzebowanie na ciepło jest zwykle pokrywane przez inne źródło, często zasilane paliwem kopalnym. Jednym z możliwych rozwiązań poprawy tego stanu jest opracowanie możliwie wydajnych systemów do współpracy z magazynami ciepła. Efektem takiego działania jest wzrost wydajności i niezawodności, co bezpośrednio przekłada się na koszty eksploatacyjne oraz mniejsze zanieczyszczenie środowiska, głównie emisji dwutlenku węgla. W niniejszym artykule opisano algorytm ładowania zasobnika wypełnionego materiałem zmiennofazowym przez układ kolektorów słonecznych. Podczas rozładowania magazynu glikol kierowany jest na parowacz pompy ciepła. Wyższa temperatura na dopływie do pompy powoduje wzrost jej współczynnika wydajności grzejnej i mocy. Przykładowe obliczenia przeprowadzono dla dwóch zimowych dni (17 lutego i 14 marca). Otrzymane wyniki wskazują na zasadność budowy takich układów. Pozwala to efektywniej wykorzystać energię słoneczną w okresach jej niskiej dostępności zimą.
EN
Energy demand in residential buildings accounts for a significant proportion of final energy consumption. It is estimated that in Poland it reaches 40%. A good way to reduce this share is to use more solar energy. Seasonal differences between the demand, whose peak values occur in winter, and its availability in summer, make typical solar projects suitable only for heating domestic hot water. for a period of good irradiation. The remaining heat demand is usually covered by another source, often by fossil fuel. One of the possible solutions for improvement is the development of possibly efficient systems for cooperation with heat storage. The effect of such action is an increase in efficiency and reliability, which directly translates into operating costs and lower environmental pollution, mainly carbon dioxide emissions. This paper describes the algorithm of loading a container filled with a phase change material by a system of solar collectors. When the storage is discharged, glycol is directed to the heat pump’s evaporator. A higher temperature at the pump inlet causes an increase in its heating efficiency and power factor. Sample calculations were made for two winter days: February 17 and March 14. The obtained results indicate the validity of the construction of such systems. This allows more efficient use of solar energy in periods of its low availability in winter.
EN
Purpose: The main reason for developing the model was to fulfil the gap in the scope of synthetic/aggregate measure of corporate innovativeness in terms of company’s results in this area and their impact on its performance. Design/methodology/approach: In the proposed concept two aspects have been considered: quantitative and qualitative results of company’s innovation activity (i) and impact of this results on financial performance of company and its efficiency (ii). Due to the fact, that access to information on innovative activities results of companies is highly diversified, proposed model provides two versions to use: one, more general, based on public sources of data (Public Data Approach) and one, more detailed, based on data which should be collected through survey research (Survey Data Approach). The basis for corporate resultant innovativeness model creation was an assumption, that the ultimate market success of the company is not determined by how many innovative solutions it implements and introduces to the market and with what force it does it, but how these solutions will be accepted by the market and what economic benefits the company will receive due to them. Findings: Proposed methodology of innovativeness assessment gives a chance to eliminate several key shortcomings of the so far used methods and concepts of corporate innovativeness measurement and assessment. Research limitations/implications: Input data accessibility, development of knowledge (rules) bases needed to perform fuzzy inference. Practical implications: Presented model gives an opportunity to assess and compare enterprises in terms of their resultant innovativeness and then to assess the impact of this innovativeness on their performance. Social implications: Assessments generated by presented model can be basis for managerial decisions inside the assessed enterprise or investment decisions of investors in the capital market. Originality/value: Original approach for aggregate corporate resultant innovativeness assessment that eliminates several weaknesses of methods used so far.
EN
Data Envelopment Analysis (DEA) is a relatively new method, a nonparametric technique used nowadays to evaluate the efficiency of the Decision-Making Units. Using this method, the Decision-Making Units can be compared between each other and the most effective ones can be found. Using the DEA method, the performance of a logistic company with twelve warehouses as DMUs is evaluated in this paper. "DEA Excel Solver" user program was used to solve the problem.
PL
W pracy przedstawiono sylwetkę nowoczesnego specjalisty z zakresu energetyki komunalnej. Omówiono jego obowiązki i zadania w organizacjach gminnych poszczególnego szczebla. Szczególną uwagę zwrócono na sposoby jego edukacji na studiach akademickich pierwszego stopnia (inżynierskich) i/lub na studiach podyplomowych oraz konferencjach i seminariach. Wskazano na możliwości wykorzystania dobrze wykształconych fachowców z zakresu energetyki komunalnej w procesie zarządzania energetyką energetyczną w gminach, opracowywania audytów obiektów komunalnobytowych, racjonalnego wykorzystania odnawiałnych żródel energii przy zachowaniu zasad gospodarki prosumenckiej oraz do rozpowszeniania technologii Smart Gridu.
EN
The paper presents the silhouette of a modern specialist in the field of municipal energy. His duties and tasks in communal organizations of each level were discussed. Particular attention was paid to his education in first-cycle (engineering) studies and/or post-graduate studies, as well as conferences and seminars. The possibility of using welleducated specialists in the field of municipal energy in the process of energy management in communes was pointed out, audits of municipal and household facilities were developed, rational use of renewable energy sources while maintaining prosumer economy principles and for spreading Smart Grid technology.
PL
W artykule dokonano analizy i obliczeń obecnej i przyszłej sieci wentylacyjnej kopalni X w celu doboru parametrów wentylatorów głównych jakie powinny być zastosowane w modelu docelowym kopalni X po likwidacji niezbędnej infrastruktury wyrobisk górniczych i przystosowaniu kopalni do roli centralnej pompowni wód dołowych będącej zabezpieczeniem dla sąsiadujących z nią kopalń i zakładów górniczych. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów parametrów aktualnej sieci wentylacyjnej Kopalni X oraz sieci modelu docelowego za pomocą programu AERO-2014D firmy POK „Zachód” Spółka z o. o. Symulacje parametrów sieci w modelu docelowym uwzględniały likwidację dwóch szybów i zbędnych wyrobisk górniczych. Badania przeprowadzono dla różnych typów wentylatorów głównych. Uzyskane wyniki pozwoliły dobrać optymalny wentylator główny, spełniający założone wymagania wentylacyjne w przyszłym modelu docelowym kopalni X.
EN
The article analyzes and calculates the current and future ventilation network of the X mine in order to select the parameters of the main fans that should be used in the target model of the X mine after the liquidation of the necessary mining excavations infrastructure and adaptation of the mine to the role of a central underground water pumping station which is a protection for neighboring mines and mining plants. The article presents the results of measurements of the parameters of the current ventilation network of the Mine X and the target model network using the AERO-2014D program of the company POK "Zachód" Spółka z o.o. Simulations of network parameters in the target model included the liquidation of two shafts and unnecessary mining excavations. The tests were carried out for various types of main fans. The obtained results enabled the selection of an optimal main fan meeting the assumed ventilation requirements in the future target model of the X mine.
10
EN
The article in the theoretical part draws attention to the phenomenon of climate change and two-way relations between these changes and agriculture. Agriculture as an economic sector is extremely sensitive to any climatic disturbances. However, as a greenhouse gas (GHG) emitter, it contributes to this process. In the era of significant reductions in GHG emissions, it is becoming increasingly important to obtain the highest economic effects with the smallest external effects (e.g. GHG). The purpose of the article is therefore to determine the level of GHG emissions in agriculture and the economic and climate efficiency of agriculture in EU countries and comparison to other sectors of the economy. The DEA method was used in the study. Calculations were made based on Eurostat data. It was found that the share of GHG emissions of agriculture in the EU represents 10-11% of all emissions in the European Union. Agriculture is the least economically and climatically effective sector of the EU economy. Comparing the agriculture of individual countries, the highest efficiency was achieved by Italy, Cyprus, the Netherlands, Slovakia and Finland, the lowest – Lithuania, Poland and Latvia.
PL
W artykule w części teoretycznej zwrócono uwagę na zjawisko zmian klimatycznych oraz dwukierunkowych relacji pomiędzy tymi zmianami a rolnictwem. Rolnictwo jako sektor gospodarki jest niezwykle wrażliwy na wszelkie zaburzenia klimatyczne. Z drugiej strony jako emitent gazów cieplarnianych (GHG) m swój udział w tym procesie. W dobie znaczących redukcji emisji GHG coraz istotniejszą kwestią jest otrzymywanie jak najwyższych efektów ekonomicznych przy jak najmniejszych efektach zewnętrznych (np. GHG). Celem artykułu jest zatem określenie poziomu emisji GC w rolnictwie oraz efektywności ekonomiczno-klimatycznej rolnictwa w krajach UE oraz w porównaniu do innych działów gospodarki. W opracowaniu wykorzystano metodę DEA. Obliczeń dokonano na podstawie danych Eurostatu. Stwierdzono, że udział emisji GC rolnictwa w UE stanowi 10-11% wszystkich emisji we Wspólnocie. Rolnictwo jest najmniej ekonomiczno-klimatycznie efektywnym sektorem gospodarki UE. Porównując natomiast rolnictwo poszczególnych krajów, najwyższą efektywność osiągnęły Włochy, Cypr, Holandia, Słowacja i Finlandia, najniższą Litwa Polska i Łotwa.
EN
The authors explore a number of methods of calculating insolation on a tilted arbitrarily oriented surface and choose the most efficient one for conducting the performance and efficiency analysis of solar power plants. The validity of the method is tested using the statistical data of the Kaliningrad region. The authors describe an algorithm for calculating insolation in the Matlab software programme, based on the following data: the position of the Sun, the average monthly climatic characteristics of the region, beam, scattered and reflected insolation as well as the proportion of these types of insolation on a tilted surface. The authors validate the results of their calculations by comparing them with statistical averages.
PL
Analizowano metody obliczania nasłonecznienia dowolnie pochylonej powierzchni. Walidację metody przeprowadzono na podstawie danych statystycznych regionu Kaliningrad. Obliczenia przeprowadzono na podstawie znajomości pozycji słońca, średniej miesięćżnej informacji klimatycznej, średniego nasłonecznienia.
EN
The paper analyses the efficiency of three types of collectors: flat plate collectors and vacuum tube collectors (flow and heat pipe). Based on measured and calculated values, the influence of ambient temperature and solar radiation intensity on the change in efficiency was presented in the form of graphic dependencies. Using the recommendations of the standard for testing collectors, the values of the parameters of the quadratic polynomial as well as the change in efficiency as a function of the reduced temperature were found.
PL
W artykule przeanalizowano efektywność trzech rodzajów kolektorów: płaskich kolektorów i próżniowych kolektorów rurowych (rura przepływowa i ciepła). Na podstawie zmierzonych i obliczonych wartości przedstawiono wpływ temperatury otoczenia i natężenia promieniowania słonecznego na zmianę wydajności w postaci zależności graficznych. Korzystając z zaleceń normy dotyczącej testowania kolektorów, znaleziono wartości parametrów wielomianu kwadratowego oraz zmianę wydajności w funkcji obniżonej temperatur.
13
Content available remote Application of the permanent magnet synchronous motors for tower cranes
EN
The paper presents the results of experimental research concerning the application of the permanent magnet synchronous motors for tower cranes. The modern permanent magnet synchronous motors (PMSM) are characterized by better operating parameters in relation to squirrel cage induction machines. In the first stage of our research, the designed crane has been equipped with commercially produced permanent magnet synchronous motors. The test bench for examination of PMSM properties was built. The preliminary selected permanent magnet (PM) motors were experimentally tested to verify its performances in crane applications. Selected results of experimental research for hoist winch drive are presented and discussed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczące zastosowania silników synchronicznych z magnesami trwałymi do napędu żurawi wieżowych. Współcześnie produkowane silniki synchroniczne z magnesami trwałymi charakteryzują się lepszymi parametrami eksploatacyjnymi w stosunku do silników indukcyjnych. W pierwszym etapie badań projektowany żuraw dźwigowy został wyposażony w produkowane seryjnie silniki. W celu oceny przydatności zaproponowanych silników zbudowano stanowisko pomiarowe do badania właściwości i charakterystyk. Przedstawiono i omówiono wybrane wyniki badań eksperymentalnych.
14
Content available remote Analytical modelling of water sheet-and-tube Photovoltaic Thermal Collector
EN
This paper deals with analytical modelling of water sheet-and-tube photovoltaic thermal collector. The presented design will be integrated on PV modules of existing small photovoltaic system in Brestanica, Slovenia. Analysis of electrical and thermal performances for design of photovoltaic thermal module will be presented. The results show that the use of the installed water sheet-and-tube collector improves the electrical efficiency by 4%, while annually produce 1103 kWh of thermal energy with an average thermal efficiency of 68.86%. Furthermore, the cooling of photovoltaic system contributes to increasing the life time of photovoltaic system.
PL
Artykuł dotyczy modelowania analitycznego wodnego płytowo-rurowego fotowoltaicznego kolektora termicznego.. Prezentowany projekt zostanie zintegrowany z modułami fotowoltaicznymi istniejącego małego systemu fotowoltaicznego w Brestanicy w Słowenii. Przedstawiona zostanie analiza parametrów elektrycznych i cieplnych do projektowania fotowoltaicznego modułu termicznego. Wyniki pokazują, że zastosowanie zainstalowanego kolektora rurowo-rurowego poprawia sprawność elektryczną o 4%, a rocznie wytwarza 1103 kWh energii cieplnej przy średniej wydajności cieplnej 68,86%. Ponadto chłodzenie układu fotowoltaicznego przyczynia się do zwiększenia jego żywotności.
EN
The aim of the following research it to provide assumptions for creating workflow efficiency model that can be implemented in repeatable production workstations. One of the main components of this model are human activities and their interactions with other elements of working environment: human and artefacts. Recognition of patterns of human behaviours within working processes gives the opportunity to find critical points that influence workflow efficiency. The subject of research is a working process existing in meat producing plant. The main method used for recognizing human activity patterns was observation and qualitative and quantitative assessments of operational activities based on video registration. Particularly, human activities were analyzed under ergonomics criteria in order to proof dependencies between process efficiency and specific ergonomic factors forming working conditions at meat plant.
PL
Celem artykułu jest przeanalizowanie realizacyjnego aspektu działalności organizacji pod kątem doskonalenia jakości zamierzonego przedsięwzięcia. Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością – to jedno. Skuteczna i efektywna realizacja zleconych zadań – to drugie. Teoretycznie nie ma tutaj konfliktu, wszak w sprawnej firmie łatwiej wykonać dobry produkt. Ale utrzymanie systemu to obowiązek najwyższego kierownictwa, a realizacja zlecenia to obowiązek służb wykonawczych. Tu nie zawsze występuje idealna harmonia. Aby wesprzeć służby wykonawcze, z pomocą przyszli specjaliści od realizacji zleceń, jakimi są duże przedsięwzięcia, pojedyncze zamówienia czy innowacje procesowe lub produktowe. Dlatego autorzy zaproponowali kilka wybranych modeli realizacji przedsięwzięć oraz ich cechy decydujące o przydatności do konkretnego zastosowania.
EN
The purpose of the article is to analyze the implementation aspect of the organization’s activities in terms of improving the quality of the intended enterprise. The implementation and maintenance of a quality management system is one thing. Effective and efficient implementation of the tasks assigned is the second. Theoretically, there is no conflict here, after all, it is easier to make a good product in an efficient company. But maintaining the system is the responsibility of top management, and the execution of the order is the responsibility of the executive services. There is not always perfect harmony here. Therefore, specialists in the implementation of orders, such as large projects, individual orders or process or product innovations, came to the assistance of executive services. Therefore, the authors proposed several selected models of project implementation and their features determining the suitability for a particular application.
EN
The type of health system in each country and the resources devoted to it determine its outcomes. Relationships between ratios of expenditure to Gross Domestic Product (GDP) classified by provider and indicators reflecting health outcomes in 2015 are examined for 30 countries by means of a compositional data analysis and a regression analysis. The countries in the sample are the European Union (EU-28) countries plus Iceland and Norway. The outcome indicators used are life expectancy at birth (LE); healthy life years in absolute value at birth for females (HLYf) and for males (HLYm); and death rate due to chronic diseases (DR) (response variables). The results indicate that the higher the ratio of expenditure on retailers and other providers of medical goods in relation to other types of expenditure in the composition, the higher the DR indicator and the lower the LE indicator. The ratio of expenditure on residential long-term care facilities in the composition seems to have had a positive effect on both HLY indicators. The effect of expenditure ratios on providers of healthcare system administration and financing is not straightforward.
PL
Rodzaj systemu opieki zdrowotnej w każdym kraju i środki na niego przeznaczone determinują jego skuteczność. W tej pracy zbadano zależności między stosunkami wydatków do produktu krajowego brutto (PKB), a wskaźnikami odzwierciedlającymi wyniki zdrowotne w 2015 r. w 30 krajach za pomocą analizy danych złożonych (CoDA) i analizy regresji. To kraje Unii Europejskiej (UE-28) oraz Islandia i Norwegia. Stosowanymi wskaźnikami wyników są: oczekiwana długość życia w chwili urodzenia (LE); lata zdrowego życia w wartości bezwzględnej przy urodzeniu dla kobiet (HLYf) i dla mężczyzn (HLYm); oraz wskaźnik zgonów z powodu chorób przewlekłych (DR). Wyniki wskazują, że im wyższy stosunek wydatków na zdrowie w stosunku do innych rodzajów wydatków, tym wyższy wskaźnik DR i niższy wskaźnik LE. Stosunek wydatków na placówki długoterminowej opieki zdrowotnej miał pozytywny wpływ na oba wskaźniki HLY. Natomiast wpływ wskaźników wydatków na zarządców systemu opieki zdrowotnej i jego finansowania nie jest jednoznaczny.
EN
The proposed study is improvised value-engineered modifications for the basic interleaved boost converter (IBC) by including relevant modifications in circuits, which is expected for a better performance in switching with reduction in losses. The newly modified IBC circuit with insulated gate bipolar transistor (IGBT) along with converter has been experimented by simulations and the results are tabulated to modified IBC with metal oxide silicon field effect transistors. Further experimental analysis and validations of the proposed simulation with hardware developed adopting model SKM195GB066D consisting of IGBTs is presented. This study further enhances and summarises the optimum utilisation and the performance of IBC with the proposed IGBT modules that synchronises power diode. Enhancing the simulation outcomes, the hardware is proposed and developed to be tested for a load up to 1.5 kW with the evaluation of key parameters such as efficiency of the converter.
EN
Over the past few years, interest and research in wireless power transfer (WPT) have been rapidly incrementing, and as an effect, this is a remarkable technology in many electronic devices, electric vehicles and medical devices. However, most of the applications have been limited to very close distances because of efficiency concerns. Even though the inductive power transfer technique is becoming relatively mature, it has not shown near-field results more than a few metres away transmission. This review is focused on two fundamental aspects: the power efficiency and the transmission distance in WPT systems. Introducing the principles and the boundaries, scientific articles will be reviewed and discussed in terms of their methods and respective challenges. This paper also shows more important results in efficiency and distance obtained, clearly explaining the theory behind and obstacles to overcome. Furthermore, an overlook in other aspects and the latest research studies for this technology will be given. Moreover, new issues have been raised including safety and security.
EN
The paper aims to test the hypothesis whether high tariffs lead to a high efficiency of electricity suppliers. The authors test this hypothesis on a case of 29 Ukrainian electricity distribution companies. Using the data envelopment analysis and correlation coefficients, grouping the super-efficiency scores, the authors found that in most regions of Ukraine the increase in tariffs no longer leads to increased efficiency. This indicates a weakness of tariff policy in most of the electricity distribution companies. The case showed that rising tariffs can cause a decline in revenue, net income and an increase in accounts payable. This does not allow the electricity distribution companies to provide high efficiency. Apart from this, despite improving the financial performance of most companies, the electricity distribution industry in Ukraine as a whole remains unprofitable. However, the high percentage of foreign investors in this industry indicates a significant potential for increasing the efficiency of Ukrainian energy companies. The government control of the electricity distribution companies more often provides medium efficiency, while the management by foreign investors often provides a high efficiency. The absence of the major owner and the presence of blocking stakes in any investor (government, domestic or foreign investors) has a negative impact on the efficiency of energy companies. Although the case is limited to one country and 29 companies, this study can serve as a model for wider testing of the research hypothesis in other markets and countries.
PL
Celem artykułu jest przetestowanie hipotezy, czy wysokie taryfy prowadzą do wysokiej efektywności dostawców energii elektrycznej. Autorzy testują tę hipotezę na przykładzie 29 ukraińskich dystrybutorów energii elektrycznej. Korzystając z analizy obwiedni danych i współczynników korelacji, grupując wyniki super efektywności, autorzy stwierdzili, że w większości regionów Ukrainy wzrost taryf nie prowadzi już do wzrostu efektywności. Wskazuje to na słabość polityki taryfowej w większości przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej. Analiza pokazała, że rosnące taryfy mogą spowodować spadek przychodów, dochodu netto i wzrost zobowiązań. Nie pozwala to firmom zajmującym się dystrybucją energii na zapewnienie wysokiej efektywności. Poza tym, pomimo pewnej poprawy wyników finansowych większości firm, cała branża dystrybucji energii elektrycznej na Ukrainie jest nierentowna. Jednak wysoki odsetek inwestorów zagranicznych w tej branży wskazuje na duży potencjał wzrostu efektywności ukraińskich firm energetycznych. Kontrola rządu nad spółkami dystrybucyjnymi energii elektrycznej częściej zapewnia średnią efektywność, podczas gdy zarządzanie przez inwestorów zagranicznych daje często wysoką efektywność. Brak głównego właściciela i obecność pakietów blokujących u któregokolwiek inwestora (rządowego, krajowego lub zagranicznego) ma negatywny wpływ na efektywność spółek energetycznych. Chociaż przypadek ogranicza się do jednego kraju i 29 firm, to badanie może służyć jako model do szerszego testowania hipotezy badawczej na innych rynkach i w innych krajach.
first rewind previous Strona / 54 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.