Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  park miejski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
This article raises the issue of setting up and developing urban parks on islands which are situated around New York’s borough of Manhattan. Among the principal consequences are an improved balance of developed green spaces in the city and the emergence of attractive public places with a variety of functions and high-quality design solutions. As for the urban landscape, interesting relations are created with respect to views of the unique silhouette of the city, and in particular of Manhattan.
PL
Artykuł prezentuje zjawisko powstawania i rozwoju nowych parków miejskich zlokalizowanych na wyspach położonych satelitarnie w stosunku do nowojorskiego Manhattanu. Konsekwencje zjawiska w podstawowym wymiarze dotyczą poprawy bilansu terenów urządzonej zieleni w mieście oraz rozwoju atrakcyjnej przestrzeni publicznej o zróżnicowanym programie użytkowym i wysokim poziomie rozwiązań projektowych. W wymiarze krajobrazowym dochodzi natomiast do zbudowania interesujących relacji widokowych w zakresie odbioru unikatowej sylwety miasta, w szczególności panoramy Manhattanu.
PL
Coraz większe uznanie społeczne zyskują publicznie dostępne, niewielkich rozmiarów tzw. parki kieszonkowe. Stanowią one otwartą, zieloną przestrzeń i mogą pojawić się w dowolnym miejscu w mieście. Ich główny cel to poprawa życia lokalnej społeczności.
PL
Park Wojciecha Bednarskiego w Podgórzu funkcjonuje w literaturze przedmiotu jako jedna z pierwszych rekultywacji terenu poprzemysłowego. W 2019 powstał projekt rewitalizacji. Zgromadzony w trakcie prac projektowych materiał archiwalny pozwolił na pogłębioną interpretację inicjatywy założycielskiej Wojciecha Bednarskiego. U jej podstaw znajdowały się idee romantyczne i pozytywistyczne. Park pełnił ważne funkcje społeczne i determinował procesy urbanistyczne w najbliższej okolicy. Powstawał etapami na przestrzeni 40 lat. Mimo że był przedmiotem badań i prac projektowych pod koniec XX i na początku XXI wieku, jego układ kompozycyjny uległ zatarciu, a walory krajobrazowe degradacji. Projekt rewitalizacji uczytelnia fazy historyczne, przywraca zasady kompozycyjne, które przyświecały jego założycielowi. W sposób dyskretny wprowadza współczesne elementy do kompozycji, które formą architektoniczną nawiązują do czasu świetności parku, kiedy służył za salon towarzyski Wolnego Królewskiego Miasta Podgórza.
EN
Wojciech Bednarski Park in Podgórze appears in the literature as one of the earliest regenerations of a post-industrial area. In 2019, a renewal design was developed. The archive materials collected during work on a design allowed for an in-depth interpretation of Wojciech Bednarski’s founding initiative. It was grounded in Romantic and Positivist ideas. The park fulfilled important social functions and determined the urban planning processes in its vicinity. It was created in stages for forty years. Although it was the subject of examinations and design works in the late twentieth and early twenty-first century, its composition layout was erased and the landscape values degraded. The restoration design made the park’s historical phases more legible and restored the compositional principles followed by its founder. It discreetly introduced contemporary components into the composition, with their architectural form referring to the times of the park’s splendor, when it was the parlor of the Free Royal Town of Podgórze.
PL
Artykuł przedstawia badania dotyczące roli i rozwoju jednego z ważniejszych obszarów wypoczynku i rekreacji w Warszawie - Pola Mokotowskiego, położonego blisko centrum miasta, na terenie trzech dzielnic: Ochoty, Śródmieścia i Mokotowa (część obszaru to Park im. Józefa Piłsudskiego). Badania koncentrują się na określeniu wpływu współczesnych przekształceń przestrzennych obszaru parku na kompozycję przestrzenną założenia.
EN
The article presents a scientific research concerning the role and development of one of the most important leisure and recreation areas in Warsaw - Pole Mokotowskie, located near the city center, in three districts: Ochota, Śródmieście and Mokotów (part of the area is the Park of Józef Piłsudski). The research concentrates on determining the influence of contemporary spatial transformations of the park area on the spatial composition of the park.
PL
Rozwój terenów urządzonej zieleni miejskiej w szczególnych uwarunkowaniach „kultury zagęszczenia” Nowego Jorku odbywa się między innymi w obszarach, których pierwotna funkcja wygasła lub znalazła nową, peryferyjną lokalizację. W wielu zrealizowanych przypadkach wykorzystano tereny poprzemysłowe, związane z transportem, magazynowaniem i spedycją. Problematyka recyklingu przestrzeni miejskiej, poza podstawowym zagadnieniem adaptacji terenu do nowej funkcji, wymaga szczególnego odniesienia się do kulturowego dziedzictwa miejsca – w tym jego materialnej spuścizny, niejednokrotnie trudnej w zachowaniu i ekspozycji. Artykuł prezentuje charakterystyczne przykłady miejskiego recyclingu realizowanego w poszczególnych dzielnicach Nowego Jorku, prowadzącego do wpisania nowej funkcji parku miejskiego w zdewaluowaną przestrzeń z zachowaniem jej charakterystycznych środowiskowych uwarunkowań i kulturowej tożsamości.
EN
The development of organized green areas in the specific circumstances of New York’s „culture of concentration” takes place, among others, in areas whose original function has changed or found a new peripheral location. Many projects related to transport, storage, or freight forwarding have been completed in post-industrial areas. The issue of urban space recycling, besides the basic question of adapting the area to a new function, requires a particular reference to the cultural heritage of the place, including its material legacy, which is sometimes difficult to preserve and expose. This article presents characteristic examples of urban recycling in particular districts of New York where the new function of a city park has been overlaid on unused areas, while preserving their characteristic environmental circumstances and cultural identities.
EN
Planning of municipal gardens as the integral part of urban landscape in the Lublin region was typified by the activity of the outstanding garden planners: engineer Feliks Bieczyński and Walerian Kronenberg. This movement to create public, municipal green areas commenced in 19th century and continued with success during the inter-war period. This process took place in the big cities of Lublin, Zamość or Lubartów. Newly established public gardens were usually located on the outskirts of the city as for example, Park Saski (1837), Ogród Bronowicki (the Bronowicki Garden) - formerly called the Foksal Park in Lublin, or Park Miejski im. Jana Kanclerza Zamoyskiego (the Zamoyski Municipal Park - 1926) located in the former fortification area in Zamość. The situation in smaller cities such as Lubartów, Radzyń Podlaski (1755, planner: Jakub Fontana) and Kock (planner: Szymon Bogumił Zug) was slightly different. The former garden complex adjacent to the magnate residence served a key role in the urban structure of the settlement (thus, determining its development) was later adapted to the function of a municipal park. The article describes three selected garden complexes. The spatial relations of the parks in the context of their urban structure are analysed. The article takes into account their contemporary use and the state of preservation of their historic elements as presented in the original composition as presented in historic images and maps.Planning of municipal gardens as the integral part of urban landscape in the Lublin region was typified by the activity of the outstanding garden planners: engineer Feliks Bieczyński and Walerian Kronenberg. This movement to create public, municipal green areas commenced in 19th century and continued with success during the inter-war period. This process took place in the big cities of Lublin, Zamość or Lubartów. Newly established public gardens were usually located on the outskirts of the city as for example, Park Saski (1837), Ogród Bronowicki (the Bronowicki Garden) - formerly called the Foksal Park in Lublin, or Park Miejski im. Jana Kanclerza Zamoyskiego (the Zamoyski Municipal Park - 1926) located in the former fortification area in Zamość. The situation in smaller cities such as Lubartów, Radzyń Podlaski (1755, planner: Jakub Fontana) and Kock (planner: Szymon Bogumił Zug) was slightly different. The former garden complex adjacent to the magnate residence served a key role in the urban structure of the settlement (thus, determining its development) was later adapted to the function of a municipal park. The article describes three selected garden complexes. The spatial relations of the parks in the context of their urban structure are analysed. The article takes into account their contemporary use and the state of preservation of their historic elements as presented in the original composition as presented in historic images and maps.
7
EN
This article concerns the issue of revalorisation of the Bohaterów Monte Cassino Park in Jarosław. The park was created at the beginning of the 20th century in connection with the Industrial and Agricultural Exhibition organised there, which, in those times, was both an economic, cultural and social event. It was then that the spatial layout of the park was laid out and exhibition pavilions were erected, which, unfortunately, did not survive to the present day. However, the urban layout with its historic tree stand has been preserved. Sadly, the park is currently badly neglected, which has influenced the town authorities to agree to its revitalisation and restoration. For this purpose, a conceptual project has been prepared, and subsequently, on the basis of the former, a civil engineering design with a dendrological analysis. It should be added that, since 1992, the area has been inscribed in the voivodeship monument register, which puts it under the conservation services supervision.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy rewaloryzacji parku miejskiego im. Bohaterów Monte Cassino w Jarosławiu. Park ten powstał na początku XX wieku w związku z organizowaną w mieście Wystawą Przemysłową i Rolniczą, która w owych czasach była wydarzeniem nie tylko gospodarczym, ale także kulturalnym i towarzyskim. Wówczas to wytyczono układ przestrzenny parku, a także wzniesiono pawilony wystawowe, które nie przetrwały do naszych czasów. Zachowało się natomiast samo założenie urbanistyczne z zabytkowym drzewostanem. Niestety park jest obecnie bardzo zaniedbany, co wpłynęło na decyzję władz miasta o podjęciu działań na rzecz jego rewitalizacji i rewaloryzacji. W tym celu opracowano projekt koncepcyjny i na jego podstawie projekt budowlano-wykonawczy wraz z ekspertyzą dendrologiczną. Należy przy tym dodać, że teren od 1992 roku jest wpisany do rejestru zabytków województwa, co sprawia, że jest pod kontrolą służb konserwatorskich.
EN
The development of organized green areas in the specific circumstances of New York’s “culture of concentration” [1, p. 10] takes place, among others, in areas whose original function has changed or found a new peripheral location. Many projects related to transport, storage, or freight forwarding have been completed in post-industrial areas. The issue of urban space recycling, besides the basic question of adapting the area to a new function, requires a particular reference to the cultural heritage of the place, including its material legacy, which is sometimes difficult to preserve and expose. This article presents characteristic examples of urban recycling in particular districts of New York where the new function of a city park has been overlaid on unused areas, while preserving their characteristic environmental circumstances and cultural identities.
PL
Rozwój terenów urządzonej zieleni miejskiej w szczególnych uwarunkowaniach „kultury zagęszczenia” Nowego Jorku [1, s.10] odbywa się między innymi w obszarach, których pierwotna funkcja wygasła lub znalazła nową, peryferyjną lokalizację. W wielu zrealizowanych przypadkach wykorzystano tereny poprzemysłowe, związane z transportem, magazynowaniem i spedycją. Problematyka recyklingu przestrzeni miejskiej, poza podstawowym zagadnieniem adaptacji terenu do nowej funkcji, wymaga szczególnego odniesienia się do kulturowego dziedzictwa miejsca – w tym jego materialnej spuścizny, niejednokrotnie trudnej w zachowaniu i ekspozycji. Artykuł prezentuje charakterystyczne przykłady miejskiego recyclingu realizowanego w poszczególnych dzielnicach Nowego Jorku, prowadzącego do wpisania nowej funkcji parku miejskiego w zdewaluowaną przestrzeń z zachowaniem jej charakterystycznych środowiskowych uwarunkowań i kulturowej tożsamości.
EN
The paper presents the results of a survey on the needs of Rzeszów residents for a space for recreation with a dog. Among the city park visitors, 45% had and 55% did not have a dog. The respondents walked their dogs to recreation sites. Their distance on foot was mostly (82%) to 3 km – 35% of respondents or up to 1 km – 19%. There is a significant relationship between having a dog and ones place of residence. Only 36% of the people living in the blocks of flats had dogs, while 58% of the residents of single-family houses. Having a dog has a significant impact on the frequency of visits to city parks. 63% of those visiting city parks daily were dog owners.
PL
W pracy przedstawiono wyniki ankiety na temat zapotrzebowania mieszkańców Rzeszowa na przestrzeń do rekreacji z psem. Wśród odwiedzających parki miejskie 45% posiadało a 55% nie posiadało psa. Ankietowani do miejsc rekreacji pokonywali z psem najczęściej pieszo (82%) odległość do 3 km – 35% badanych lub do 1 km – 19%. Można zauważyć istotny związek między posiadaniem psa a miejscem zamieszkania. Z osób zamieszkujących w blokach tylko 36% posiadało psa, zaś wśród mieszkańców domów jednorodzinnych – 58%. Posiadanie psa w istotny sposób wpływa na częstotliwość odwiedzin parków miejskich. Wśród odwiedzających parki miejskie codziennie 63% stanowili właściciele psów.
PL
Przyznanie Łodzi prawa do Ogrodniczego Expo w 2024 r. dało impuls do ponownego przyjrzenia się koncepcjom budowy systemów przyrodniczych miasta. Działania podejmowane w ramach przygotowania obiektów wystawy są ukierunkowane na wzrost udziału terenów zieleni, co bezpośrednio wpłynie korzystnie na jakość powietrza.
EN
The article presents preliminary design analysis conducted in Miastko city centre (Pomeranian voivodeship, Poland). They concern not only the specific place in the city but also the town and region history. Among conducted analysis are current state of land relief, soil conditions, existing flora, transportation needs, visual connections, local city needs. All analysis were preceded by research on history of the region. The final effect are specific directions for creation various design proposals considering local tradition and genius loci of the place, as well as current expectations and needs of local society.
PL
Artykuł przedstawia przeprowadzone analizy przedprojektowe wykonane w centrum miasta Miastko w województwie pomorskim. Dotyczą one zarówno historii miejscowości i regionu, jak też konkretnego miejsca w centrum Miastka. Wykonane zostały badania stanu ukształtowania terenu, stanu istniejącej zieleni, potrzeb komunikacyjnych, powiązań widokowych, potrzeb lokalnej społeczności, analiza gleb. Całokształt badań został poprzedzony badaniami historii regionu. Efektem finalnym prac są szczegółowe wytyczne dla stworzenia różnych wariantów projektowych uwzględniających zarówno rodzimą tradycję i historię miejsca, jak też współczesne potrzeby i oczekiwania mieszkańców.
EN
The paper, in the form of a descriptive analysis, presents the method of designing a public park through the use of workshops. The structure of the entirety of the design, as well as important elements that a tutor – a specialist responsible for the animation of a group of members of the local community – should focus on, are presented in the work.
PL
Artykuł w formie analizy opisowej prezentuje metodę warsztatowego projektowania parku publicznego. Wskazano konstrukcję całości projektu oraz istotne elementy, na które powinien zwracać uwagę tutor – specjalista odpowiedzialny za animowanie grupy przedstawicieli społeczności lokalnej.
EN
The article presents the contemporary spatial transformations of valuable architectural-garden systems and urban parks shaped in the area of Warsaw Escarpment in the district Mokotów in Warsaw: residential complex Królikarnia and Park Arkadia, residential complex Mokotów and Dreszer Park. Contemporary spatial composition of the complexes refers to carefully composed landscape of original projects, which emphasized the most valuable characteristics of the place, but also indicate many spatial transformations of study areas as well as the areas located in the immediate vicinity. These transformations are both positive and negative. Among the positive changes it is necessary to mention contemporary attempts of shaping and use of public spaces in parks and complexes, together with the processes of revalorization of different elements.
PL
Artykuł przedstawia współczesne przekształcenia przestrzenne najcenniejszych układów architektonicznoogrodowych i parków miejskich ukształtowanych w rejonie Skarpy Warszawskiej na obszarze dzielnicy Mokotów w Warszawie: zespołu rezydencjonalnego Królikarnia i Parku Arkadia, zespołu rezydencjonalnego Mokotowa oraz Parku Dreszera. Współczesna kompozycja zespołów nawiązuje do starannie komponowanego krajobrazu pierwotnych założeń, który podkreślał i wydobywał najcenniejsze cechy miejsca, ale także ukazuje liczne przekształcenia przestrzenne badanych obszarów, jak i terenów położonych w najbliższym sąsiedztwie. Przekształcenia te mają charakter zarówno pozytywny, jak i negatywny. Wśród pozytywnych przemian można wymienić współczesne próby kształtowania i użytkowania przestrzeni publicznych zespołów wraz z procesami rewaloryzacji różnych elementów.
14
EN
The paper presents the results of the questionnaire on the needs of Rzeszow inhabitants regarding urban green areas meant for recreation. More than a half (57%) of the respondents believed that the number of high green zones in the city is insufficient. According to the respondents, lack of greenery in residential areas of the city (32%) and parks (30%) was most noticeable. 22% of the respondents were willing to cover up to 1 km to be in the park and another 24% up to 3 km. Most of the respondents reached places of active recreation by bicycle (30%) and on foot (27%). These results can help to plan urban greenery as a public space meant for recreation.
PL
W pracy przedstawiono wyniki ankiety na temat potrzeb mieszkańców Rzeszowa odnośnie terenów zieleni miejskiej, pełniących funkcje rekreacyjne. Ponad połowa (57%) ankietowanych uważa, że ilość terenów zieleni wysokiej w mieście jest niewystarczająca. Zdaniem ankietowanych najbardziej brakuje w mieście zieleni osiedlowej (32%) i parków (30%). 22% badanych jest skłonna pokonać odległość do 1 km aby znaleźć się w parku, a kolejne 24% - do 3 km. Najliczniej ankietowani dostają się do miejsca aktywnego wypoczynku rowerem (30%) i pieszo (27%). Wyniki te mogą pomóc w planowaniu zieleni miejskiej jako przestrzeni publicznej służącej rekreacji.
PL
W ostatnich dziesięcioleciach wzrosła intensywność gospodarki ogrodniczej w parkach miejskich Warszawy i dokonywane są m.in. gruntowne ich rewaloryzacje. Działania te zwykle powodują znaczne i trwałe zubożenie przyrody ożywionej, a więc tzw. dzikiego życia w parkach.
PL
Willy Muscate, niemiecki lokalny właściciel odlewni i fabryki maszyn rolniczych, założyciel oraz wieloletni prezes Towarzystwa Upiększania Miasta, zainicjował w 1898 roku budowę parku miejskiego w Tczewie. Pierwotny (5 ha) obszar parku został umiejscowiony w rejonie dzisiejszej ulicy Kołłątaja, w południowej części miasta. Na początku XX wieku z wód podziemnych parku zaczęto czerpać wodę.
17
Content available remote Zabytkowe parki miejskie w klinowo-pierścieniowym systemie zieleni Poznania
PL
Parki miejskie odgrywają bardzo ważną rolę w zurbanizowanym krajobrazie. Stanowią formy zieleni komponowanej łączącej ze sobą elementy ogrodnictwa z architekturą, historią i kulturą. W artykule przestawiono zabytkowe i historyczne parki miejskie oraz włączone w granice Poznania dawne zespoły rezydencjonalno-parkowe występujące aktualnie w klinowo-pierścieniowym systemie zieleni miasta. Celem prowadzonych badań było wskazanie ich historycznej i współczesnej funkcji, ogólnego zachowania i kondycji. Wyniki przedstawiono w formie tabeli, w której porównano znaczenie historyczne obiektów z ich rolą współczesną.
EN
City parks play a very important role in an urbanized landscape. They are forms of specially designed green space which combine elements of horticulture with architecture, history and culture. The article presents historical urban parks and old residential-park complexes included in the boundaries of Poznań and currently existing in the wedge-ring system of the urban green space. The aim of the conducted research was to show their historical and current function as well as their general state of preservation and condition. The results are presented in the form of a Table where the historical significance of those objects is compared with their role today.
18
Content available remote Parki miejskie w strukturze i krajobrazie Poznania
PL
Praca dotyczy parków miejskich oraz ich znaczenia w strukturze i krajobrazie Poznania. Badania objęły 38 obiektów parkowych, o różnej genezie, wielkości, charakterze. Ocenie poddano równomierność rozmieszczenia parków w granicach aglomeracji, kształt zarysu planu (charakter linii granicznej) oraz ich otoczenie.
EN
The work concerns city parks in Poznan and their importance in the structure and landscape of the city. The research included 38 park objects of various origin, size and nature. There were evaluated the uniformity of parks’ distribution within the agglomeration, the shape of the outline of the plan (the nature of the border line) and their surroundings.
PL
W Siemianowicach Śląskich znajduje się zespół pałacowo-parkowy, który został przekształcony w Park Miejski. Kompleks ten należał kiedyś do rodziny Henckel von Donnersmarcków. Dzisiaj służy wszystkim mieszkańcom miasta. W miejscu tym mogą oni spędzać swój wolny czas - zarówno w sposób aktywny, jak i bierny. Park oprócz swojej wartości historycznej (cały zespół jest najważniejszym zabytkiem miejscowości) posiada także duże znaczenie przyrodnicze. Pełni rolę zielonej enklawy, stanowiąc przy tym miejsce ostoi dla roślin i zwierząt. Dodatkowo, razem z sąsiadującymi użytkami ekologicznymi i terenami rekreacyjnymi, tworzy „zielone płuca” miasta.
EN
The town of Siemianowice Śląskie is where we can find a palace-and-park complex which nowadays serves as the Town Park. The complex used to be owned by the Henckel von Donnersmarck family; today it is open to everyone looking for either active or passive leisure. Apart from its historical value (the complex being the most significant monument of the town), the park is also of special importance to the environment. It can be seen as an enclave of greenery and a sanctuary for plants and animals. Moreover, together with the neighbouring recreation area and ecological sites, the park contributes to the symbolic “green lungs” of the town.
20
Content available Milan, a history in recreational spaces
EN
Milan can count in its attractions one of the most ancient public parks in Europe, the ‘Giardini Pubblici’ (Public Gardens) opened in 1784 by Austrian Government to bring in Lombardy the Vienna’s grandeur. It was a success and can be reported as the first recreational public open space in Italy. After almost 200 hundred years, Milan started to face with the problem of the loss of its green structure overwhelmed by the continuous growing of the urban fabric. The answers were two wide parks devoted with the idea of reforestation that created a new definition of the outskirts of the Lombard metropolis: Boscoincittà (‘Wood-in-the-town’) coming out from the requalification of former agricultural fields and Parco Nord Milano (Northern Milan Park) renovating the brownfields left by heavy industry. Both of them were and are devoted for the recreational use and improved the quality of life of the people living in Milan. At the end of the XX century a new series of parks, at a quarter scale, replaces some former derelict industrial areas, left in various places inside the historic urban context of Milan. Finally in the last ten year Milan regenerated itself changing its skyline, but this kind of ‘revolution’ brought a quantity of new parks and opens spaces really devoted to recreational use at various scales, always in direct connection with the built environment both dedicated to residential or office use. The paper illustrates this time line reporting and discussing how the perception of recreational open spaces has changed in Milan, the un-expected green growing city.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.