Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  teoria zbiorów rozmytych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The mines play an important role in the economic growth of countries since they are suppliers to many industries. In addition to the economic growth, the mines positively affect the social development factors such as the employment creation, the development of rural areas, building new roads, and etc. But sometimes it may lead to the negative environmental, and social impacts. Therefore, the mining activities should be carefully monitored for the concept of sustainable development. In this paper, a fuzzy Best-Worst Method based approach is developed for the evaluation of an iron mine. The case study, Sangan iron ore mine is one of the biggest mines, located in a rural area in the north eastern of Iran. Three factors including the economic, environmental, and social parameters were considered as main sustainable development criteria. The sub-criteria for each mentioned factor were then extracted from the literature as well as knowledge expert’s opinions. In the proposed approach, each sub-criterion was carefully weighted using the fuzzy Best-Worst method and scored by 12 experts. Afterwards, the sustainability score was defined as the summation of final fuzzy scores which was gone under a defuzzification process. The performance evaluation was calculated using this sustainability score resulted to a score of 0.626 out of 1, indicating its acceptable performance. The results showed that the mine performs well in terms of the economic benefits, rate of return, exploration capacity, and stockholders’ rights, but in the environmental management systems, water discharge, recreation and tourism aspects, it does not play well. The results of the implementation of the proposed approach showed the efficiency and effectiveness of the proposed approach that is confirmed by experts.
PL
Kopalnie odgrywają ważną rolę we wzroście gospodarczym krajów, ponieważ są dostawcami dla wielu branż. Oprócz wzrostu gospodarczego kopalnie pozytywnie wpływają na czynniki rozwoju społecznego, takie jak tworzenie miejsc pracy, rozwój obszarów wiejskich, budowa nowych dróg itp. Ale czasami może to mieć negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze i społeczeństwo. Dlatego działania górnicze powinny być uważnie monitorowane pod kątem koncepcji zrównoważonego rozwoju. W tym artykule zastosowano rozmyte podejście BWM (Best-Worst Method) do oceny kopalni żelaza. Studium przypadku, kopalnia rudy żelaza Sangan, jest jedną z największych kopalń zlokalizowanych na obszarach wiejskich w północno-wschodnim Iranie. Trzy główne czynniki, w tym parametry ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, zostały uznane za główne kryteria zrównoważonego rozwoju. Podkryteria dla każdego z wymienionych czynników zostały następnie opracowane na podstawie literatury, a także podane przez ekspertów. W proponowanym podejściu każde podkryterium zostało starannie wyważone przy użyciu metody rozmytej BWM i ocenione przez 12 ekspertów. Następnie wynik zrównoważonego rozwoju został zdefiniowany jako suma końcowych wyników rozmytych, które przeszły proces rozmywania (fuzyfikacji). Ocena efektywności została obliczona przy zastosowaniu wyniku zrównoważonego rozwoju, co dało wynik 0,626 na 1, wskazując jego akceptowalną przydatność. Wyniki pokazały, że kopalnia działa dobrze pod względem korzyści ekonomicznych, stopy zwrotu kapitału, zdolności poszukiwawczej i praw akcjonariuszy, natomiast nie w systemach zarządzania środowiskiem przyrodniczym, zrzutach wody, rekreacji i turystyce. Wyniki wdrożenia proponowanego podejścia wykazały efektywność i skuteczność proponowanego podejścia, co potwierdzają eksperci.
EN
Wart disease is a kind of skin illness that is caused by Human Papillomavirus (HPV). Many medical studies are being carried out with the aid of machine learning and data mining techniques to find the most appropriate and effective treatment for a specific wart patient. However, the imbalanced distribution of medical data may lead to misclassification in this field. The purpose of this paper is to propose a algorithm to predict the response of the patients towards a specific treatment and choose an appropriate treatment method. In this paper, Synthetic Minority Over-sampling (SMOTE) method is adopted to deal with the unbalanced data and combined with Axiomatic Fuzzy Set (AFS) theory to predict whether patients can respond to treatment or not. Compared with other existing approaches, the proposed approach can provide descriptive information of the patients which can help to predict the response towards the treatment with an average prediction accuracy of 97.63% and 92.33% for cryotherapy and immunotherapy data, respectively. Furthermore, the ex-perimental results demonstrate that it can assist doctors in treatment, save medical resources and improve the quality of treatment.
3
Content available remote Information granule system induced by a perceptual system
EN
Knowledge represented in the semantic network, especially in the Semantic Web, can be expressed in attributive language AL. Expressions of this language are interpreted in different theories of information granules: set theory, probability theory, possible data sets in the evidence systems, shadowed sets, fuzzy sets or rough sets. In order to unify the interpretations of expressions for different theories, it is assumed that expressions of the AL language can be interpreted in a chosen relational system called a granule system. In this paper, it is proposed to use information granule database and it is also demonstrated that this database can be induced by the measurement system of the adequacy of information retrieval, called a perceptual system. It can simplify previous formal description of the information granule system significantly. This paper also shows some examples of inducing rough and fuzzy granule databases by some perceptual systems.
EN
Producing reliable and accurate estimates of software effort remains a difficult task in software project management, especially at the early stages of the software life cycle where the information available is more categorical than numerical. In this paper, we conducted a systematic mapping study of papers dealing with categorical data in software development effort estimation. In total, 27 papers were identified from 1997 to January 2019. The selected studies were analyzed and classified according to eight criteria: publication channels, year of publication, research approach, contribution type, SDEE technique, Technique used to handle categorical data, types of categorical data and datasets used. The results showed that most of the selected papers investigate the use of both nominal and ordinal data. Furthermore, Euclidean distance, fuzzy logic, and fuzzy clustering techniques were the most used techniques to handle categorical data using analogy. Using regression, most papers employed ANOVA and combination of categories.
PL
W niniejszej pracy zaproponowano nową metodę analizy niezawodności systemów wielostanowych wykorzystującą sieci Bayesa (BN) oparte na rozmytych podzbiorach zmienności opisanych za pomocą trójkątnej funkcji przynależności. Metoda ta uwzględnia rozmyty charakter danych dotyczących uszkodzeń, wielostanowość systemu oraz zmienność prawdopodobieństwa wystąpienia uszkodzenia w czasie. BN, które znalazły zastosowanie w modelowaniu i metodach obliczeniowych, wykorzystuje się także do analizy niezawodności. W przedstawionych badaniach, analizę BN uzupełniono o elementy teorii zbiorów rozmytych wykorzystując do opisu prawdopodobieństwa wystąpienia uszkodzenia, podzbiory zmienności opisane przez trójkątną funkcję przynależności. Niepewność zależności logicznej pomiędzy awariami reprezentowanymi przez różne węzły sieci opisano za pomocą tabel rozmytego prawdopodobieństwa warunkowego. W pierwszej kolejności analizowano prawdopodobieństwo uszkodzenia każdego korzenia (węzła głównego) w funkcji czasu. Następnie, wyznaczono trójkątny rozmyty podzbiór zmienności, za pomocą którego opisano rozmyte prawdopodobieństwo uszkodzenia węzłów głównych. Podzbiór ten wykorzystano do analizy niezawodności systemu wielostanowego przy pomocy rozmytych BN. Artykuł kończy opis wypadku podczas ruchu wózka windy szybkobieżnej, który potwierdza skuteczność i możliwość praktycznego wykorzystania proponowanej metody. Wyniki pokazują, że proponowane podejście może skutecznie rozwiązywać na wczesnym etapie problemy związane z niepewnością informacji oraz wielostanowością systemu.
EN
In this paper, a novel reliability analysis method for multi-state system is proposed on the basis of triangular fuzzy variety subset Bayesian network (BN). The method considers fuzziness, multi-state, and variety of failure probability over time. With advantages in modeling and computation, the BN is utilized for reliability analysis. Fuzzy set theory is introduced into the BN analysis by using triangular fuzzy variety subset to describe failure probability. The uncertainty of fault logical relationship between different nodes is described through fuzzy conditional probability tables. As a function of time, the failure probability of each root node is analyzed first. Subsequently, the triangle fuzzy variety subset is established to describe the fuzzy failure probability of root nodes. This subset is applied to analyze the reliability of multi-state system fuzzy BN. Finally, a case study on the car free movement accident of flexible high-speed elevator lift system is used to demonstrate the effectiveness and practicality of the proposed method. Results show that the proposed approach could effectively address the problems on information uncertainty and multi-state in the early stage.
6
Content available Ocena atrakcyjności krajobrazu
PL
Przedstawione w artykule badania umożliwiły sformułowanie reguł wnioskowania służących określeniu uśrednionej oceny preferencji wizualnej – określeniu miary za pomocą krzywej przynależności wyrażonej m.in. funkcją y = x dla widoków ładnych i y = x3 dla widoków bardzo ładnych. W artykule przedstawiono sposób przekształcenia ocen jakościowych, właściwych ludziom, w uśrednione oceny ilościowe dogodne m.in. w pracach planistycznych. Praca prezentuje koncepcję systemu ekspertowego do badań preferencji krajobrazu z wnioskowaniem opartym na zasadach logiki rozmytej.
EN
The research presented in the article has made it possible to formulate inference rules, which could be used to find an averaged evaluation by visual preference, i.e., to find a measure by means of an approximation curve also expressed by the function y=x for nice views and y = x3 for very nice views. In order to do that, the article includes a method of transforming quality evaluations pertaining to particular people into averaged quantity evaluations also suitable for work planning. The article presents a concept of an expert system for researching landscape preferences with inference based on fuzzy logic.
PL
W artykule przedstawiono nowe podejście do rozwiązywania wielokryterialnych problemów decyzyjnych, polegające na identyfikacji ekspertowego modelu decyzyjnego w przestrzeni stanu problemu. Metoda obiektów charakterystycznych identyfikuje model decyzyjny z wykorzystaniem stałych punktów odniesienia oraz teorii zbiorów rozmytych. Metoda ta jest całkowicie odporna na zjawisko rank reversal, czyli odwracania rankingów przy dodaniu nowej alternatywy lub w momencie usunięcia alternatywy ze zbioru już rozpatrywanych obiektów. Za pomocą metody obiektów charakterystycznych identyfikowany jest model oceny ryzyka wystąpienia ataku serca u pacjenta w okresie najbliższych 10 lat, w celu lepszego zobrazowania działania metody COMET.
EN
Ahe paper presents a new approach to solving Multi-criteria decision-making problems. The presented approach identifies an expert decision-making model in the state of the problem. The characteristic objects method identifies a model by using fuzzy set theory and characteristic objects as reference objects. This method is complete free of the rank reversal phenomenon. It means that if new alternatives are added or removed from alternatives set then rank existing order will be not changed. The characteristic objects method will be used to identify the multi-criteria model of 10-year risk of having a heart attack.
PL
Codzienna eksploatacja sieci, zbiór danych dotyczących awaryjności przewodów oraz wiedza pracowników stanowią bazę danych wykorzystywanych w procesie efektywnego usuwania awarii. W pracy zaproponowano metodykę oceny stanu technicznego przewodów, bazującą na szeregowaniu uszkodzeń względem stopnia stwarzanego przez nie zagrożenia skutkującego brakiem dostawy wody do odbiorców. Często decyzje o usuwaniu awarii podejmuje się w warunkach niepewności, dlatego zaprezentowana metoda opiera się na dokonaniu oceny stopnia niebezpieczeństwa awarii przez ekspertów wykorzystując tym samym logikę oraz zbiory rozmyte (ang. fuzzy logic, fuzzy sets). W pracy zaprezentowano graf szeregu rozmytego uwzględniającego typy uszkodzeń powodujących brak dostawy wody.
EN
Daily exploitation of the network, collected data base concerning the pipes failures and knowledge of employees forming the base of data using in effective failure removal process. The paper presents a methodology of assessment of technical condition of water pipes, based on ranking the failures and danger degree they present resulting the lack of water supply to the water consumers. Often decision making process take place under uncertainty conditions, therefore presented method is based on assessment of degree of danger pipe failure making by experts using fuzzy theory and fuzzy sets. In the paper a fuzzy graph including various types of failures causing lack of water supply was presented.
9
Content available remote Prioritizing water pipe renewal using fuzzy set theory
EN
The aim of this paper is to present the novel approach to risk assessment in combination with failure and consequence analysis, depending on two parameters defined by the fuzzy functions: the repair time of water pipe and the cost of water pipe repair, what allow to determine particular risk levels. The presented methodology can be used to describe the functioning of the public water supply in terms of its renewal.
PL
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie oceny ryzyka w połączeniu z analizą awarii oraz konsekwencjami, w zależności od dwóch parametrów określonych przez rozmyte funkcję: czas naprawy poszczególnych przewodów wodociągowych, jak również kosztów naprawy przewodów, co pozwoli określić, poszczególne poziomy ryzyka. Przedstawiona metodologia może być stosowana w celu opisania funkcjonowania wodociągów publicznych oraz w zakresie ich odnowy.
EN
Maintainability is a significant design characteristic of civil aircraft system that has great effect on system availability, life cycle cost and operation safety. A virtual maintenance environment is constructed to support maintainability concurrent design of aircraft system, the evaluation method of maintainability attribute is proposed based on maintenance task virtual simulation or maintainability checklist, and then system maintainability comprehensive evaluation is proposed based on fuzzy theory. A case study, which is maintainability evaluation of a nose landing gear system in civil aircraft, shows the effectiveness of the method presented herein.
PL
Obsługiwalność jest ważną cechą konstrukcyjną systemów stosowanych w samolotach cywilnych, która ma ogromny wpływ na gotowość systemu, koszty eksploatacji i bezpieczeństwo pracy W przedstawionych badaniach stworzono wirtualne środowisko eksploatacji wspierające łatwość obsługi systemów lotniczych; zaproponowana metoda oceny atrybutu obsługiwalności oparta jest o wirtualną symulację zadań konserwacyjnych lub listę kontrolną obsługiwalności. Następnie zaproponowano kompleksową ocenę obsługiwalności systemu opartą o teorię zbiorów rozmytych. Studium przypadku, analizujące obsługiwalność systemu podwozia części nosowej cywilnego samolotu, pokazuje skuteczność metody przedstawionej w niniejszym artykule.
EN
The paper discusses the problem of efficient application of powdered materials using plasma spraying to form a continuous layer of additive material on the substrate. In order for the particles to stick to the substrate, they have to be completely melted. The meltability of the particles is thus addressed and needs to be determined in order to achieve optimal working conditions. Because the meltability of the particles depends on many factors among which are the plasma temperature and the time of stay in the plasma jet, the method of fuzzy sets seems to be capable of effectively solve the problem by determining the state of the particle. The basic concept of fuzzy sets theory is presented in the paper together with guidelines on how to apply the theory on specific problem.
PL
W artykule omówiono problem skutecznego stosowania sproszkowanych materiałów z użyciem napylania plazmowego, w celu uzyskania ciągłej warstwy dodatkowego materiału na podłożu. Aby cząsteczki trzymały się podłoża, muszą się one całkowicie rozpuścić. Topliwość cząstek jest brana pod uwagę i musi być określona w celu uzyskania optymalnych warunków pracy. Ponieważ topliwość cząstek zależy od wielu czynników, wśród których znajdują się temperatura plazmy i czas przebywania w strumieniu plazmy, metoda zbiorów rozmytych wydaje się być odpowiednia do skutecznego rozwiązania problemu określania stanu cząstki. W artykule zostały przedstawione podstawowe pojęcia z teorii zbiorów rozmytych wraz z wytycznymi na temat zastosowania teorii w przypadku konkretnego problemu.
EN
In the modern world the alternative energy sources, which considerably depend on a region, play more and more significant role. However, the transition of regions to new energy sources lead to the change of transport and logistic network configuration. The formation of optimal core transport network today is a guarantee of the successful economic development of a region tomorrow. The present article studies the issue of advanced core transport network development in a region based on the experience of European and Asian countries and the opportunity to adapt the best foreign experience to Russian conditions. On the basis of artificial intelligence methods for forest industry complex of Sverdlovskaya Oblast the algorithm of problem solution of an optimal logistic infrastructure allocation is offered and some results of a regional transport network are presented. These methods allowed to solve the set task in the conditions of information uncertainty. There are suggestions on the improvement of transport and logistic network in the territory of Sverdlovskaya Oblast. Traditionally the logistics of mineral fuel plays main role in regions development. Actually it is required to develop logistic strategic plans to be able to provide different possibilities of power-supply, flexible enough to change with the population density, transport infrastructure and demographics of different regions. The problem of logistic centers allocation was studied by many authors. The approach, offered by the authors of this paper is to solve the set of tasks by applying artificial intelligence methods, such as fuzzy set theory and genetic algorithms.
RU
В современном мире альтернативные источники энергии, которые в значительной степени зависят от региона, играют все более значимую роль. Однако переход регионов к новым источникам энергии приведет к изменению транспортно- логистического конфигурации сети. Формирование оптимальной опорной транспортной сети сегодня является залогом успешного экономического развития региона завтра. Настоящая статья изучает вопрос опережающего развития опорной транспортной сети региона на основе опыта стран Европы и Азии, а также возможность адаптировать лучший зарубежный опыт к российским условиям. На основе методов искусственного интеллекта для лесопромышленного комплекса Свердловской области предлагается алгоритм решения задачи оптимального логистического распределения инфраструктуры и представлены некоторые результаты моделирования региональной транспортной сети. Эти методы позволили решить поставленную задачу в условиях информационной неопределенности. Дать предложения по совершенствованию транспортной и логистической сети на территории Свердловской области. Зависимость логистики от минерального топлива, является устойчивой тенденцией развития регионов, однако при составлении стратегических планов необходимо на ряду, с плотностью населения, особенностями транспортной инфраструктуры и прогнозом демографических изменений, также предусмотреть альтернативные возможности смены источников энергоресурсов. К проблеме размещения логистических центров обращались многие авторы. Особенностью подхода, предлагаемого авторами этой статьи является применение методов искусственного интеллекта, в частности, теории нечетких множеств и генетических алгоритмов.
PL
W artykule przedstawiono autorską koncepcję sposobu szacowania wielkości buforów czasu w harmonogramowaniu projektów. Zaproponowane podejście do określania wielkości buforów, bazujące na wykorzystaniu teorii zbiorów rozmytych, stanowi oryginalną modyfikację metody łańcucha krytycznego. Pozwala to wyznaczyć taką wielkość buforów, dla których prawdopodobieństwo realizacji projektu zgodnie z terminem dyrektywnym będzie wynosić co najmniej 90%. Tak ustalony harmonogram projektu daje większe szanse terminowej realizacji w odniesieniu do rzeczywistych warunków rynkowych i może być traktowany jako jeden z podstawowych czynników sukcesu projektu.
EN
The article presents the author's conception of the estimating the time buffer size in project scheduling. The proposed approach for determining the buffer size based on the use of fuzzy set theory. It is an original modification of the critical chain method. This allows the determining the buffer size for which the probability of the project realization in accordance with the deadline is at least 90%. Such project schedule has a better chance of timely implementation in relation to the real market conditions and may be regarded as one of the key factors in the success of the project.
PL
Celem pracy jest przedstawienie analizy porównawczej zastosowania systemów uwzględniających teorię zbiorów rozmytych i teorię prawdopodobieństwa do oceny efektywności realizacji usług logistycznych wybranego przedsiębiorstwa. W sposób treściwy przedstawiono trzy rodzaje systemów typu Mamdaniego: klasyczny system rozmyty, system probabilistyczno-rozmyty uwzględniający rozkład warunkowy prawdopodobieństwa zdarzeń rozmytych w następniku reguł oraz system probabilistyczno-rozmyty uwzględniający zarówno rozkład warunkowy prawdopodobieństwa zdarzeń rozmytych w konkluzji, jak i rozkład brzegowy prawdopodobieństwa zdarzeń rozmytych w poprzedniku reguł. Omówiono modele prezentowanych podejść oraz schematycznie przedstawiono sposoby wnioskowania rozmytego na podstawie prezentowanych modeli. Z uwzględnieniem danych empirycznych pochodzących ze średniego przedsiębiorstwa sektora transport-spedycja-logistyka, dokonano budowy przedstawionych modeli oraz porównano ich złożoności. Wykorzystując wnioskowanie rozmyte dokonano analizy skuteczności odwzorowania oceny efektywności usług logistycznych z wykorzystaniem omawianych systemów.
EN
The aim of the paper is to present a comparative analysis of the application of systems which using the fuzzy sets theory and probability theory to assessment the effectiveness of the logistics service in selected company. The three Mamdani systems are presented briefly: fuzzy system, probabilistic fuzzy system with conditional distribution of probability of fuzzy events in consequents, probabilistic fuzzy system with conditional distribution of probability of fuzzy events in consequents and marginal distribution of probability of fuzzy events in the antecedents. The knowledge models of discussed approaches are shown and results of fuzzy inference using analyzed models are presented. To analysis are used empirical data from medium size enterprise which has realized specific logistics services. The data are used to create the models of three systems. Exemplary models rules are presented and the complexities of the models are compared. On the basis of the fuzzy inference, the accuracy analysis of the evaluation of the logistics services effectiveness is presented.
PL
Badania bieżące przewodów sieci kanalizacyjnych dostarczają zarządzającym siecią zbioru danych, które poddawane są następnie szczegółowym analizom. Uzyskana na tej podstawie ocena stanu przewodów umożliwia zaplanowanie dalszych działań o różnym poziomie szczegółowości. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano autorską metodę oceny stanu przewodów, która bazuje na segregacji uszkodzeń zaobserwowanych w przewodzie wg wzrastającego stopnia stwarzanego przez nie zagrożenia. Metoda ta może stanowić podstawę do opracowania narzędzia ekspertowego, pomocnego szczególnie w sytuacji porównywania ze sobą przewodów, dla których występują trudności w jednoznacznym ustaleniu preferencji lub stopnia (poziomu) ich uszkodzenia przez specjalistę dokonującego tej oceny.
EN
Routine examinations of sewers provide the network operators with a set of data, which are then subjected to detailed analysis. The assessment of sewer technical condition obtained on this basis enables further planning of actions with different level of elaborateness. This paper presents an original method for assessing the condition of sewers which is based on the segregation of defects found in a sewer according to the increasing degree of danger they present. This method can provide a basis for developing an expert tool, helpful especially in comparing sewers for which difficulties occur in unambiguous establishing a preference or degree (level) of their defect by a specialist who does the assessment.
PL
W artykule przedstawiono metodę wyboru samochodu, spośród rozpatrywanych różnych modeli, który w największym stopniu spełnia oczekiwania klienta. Na podstawie wybranych parametrów utworzona zostaje struktura hierarchiczna parametrów, na podstawie której klient uzyskuje informację, który model spośród rozważanych najlepiej spełnia jego oczekiwania. Do określenia ocen modeli oraz wag parametrów posłużono się liczbami rozmytymi, na podstawie których wraz z hierarchią parametrów utworzono model rozmyty wyboru samochodu.
EN
This paper presents a method for choosing a car, out of consideration of different models that best meets the customer's expectations. On the basis of selected parameters hierarchical structure is established parameters based on which the client is informed of which model best meets the consideration requirements. Assessments to determine the parameters of models and weights were used fuzzy numbers based on the hierarchy of parameters with a model of fuzzy choice car.
PL
Zaproponowano metodę wspomagania decyzji na podstawie syntezy metod teorii zbiorów rozmytych oraz metody analizy hierarchii T. Saaty’ego. Metodę zilustrowano na przykładzie wyboru miejsca zamieszkania. Może być ona również wykorzystywana do wspomagania decyzji przy wyborze przez osobę prywatną najkorzystniejszego kredytu, sposobu ogrzewania domu, wyborze uczelni, hotelu, lodówki, zmywarki itd.
EN
The method for decision aiding based on the synthesis of fuzzy sets theory and analytic hierarchy process (AHP) T. Saaty is proposed. The method is illustrated using the example of choosing the town for living. The method can be used also for the decision making in choosing the profitable credit, the device for home heating, the university, the hotel, the cooler, the washer and so on.
EN
This paper deals with the evaluation of the residual bagging height using the fuzzy theory method. An experimental design was used to objectively evaluate the effect of input parameters on the residual bagging height of knitted fabrics using two different yarn structures without and within elastane filament. Our findings show that among the overall input parameters tested, two are influential. In our experimental design the fuzzy theory method was applied using five different membership functions: triangular-shaped, trapezoidal function, Gaussian, generalized-bell and Đ-shaped . To prove our results, the experimental regression technique and fuzzy theory were compared. In addition, among the other membership functions tested, the triangular membership function gives a more effective evaluation and widely fits to residual bagging height behaviour.
PL
Praca opisuje ocenę wysokości odkształcenia przy wypychaniu dzianin przy zastosowaniu teorii zbiorów rozmytych. Eksperymentalny system został opracowany do oceny wpływu parametrów wyjściowych. Do badań przyjęto dzianiny wykonane z dwóch rodzajów przędzy, z oraz bez elastomerowego składnika. Nasze wyniki pokazują, że spośród wszystkich badanych parametrów wejściowych 2 posiadają istotne znaczenie. Do badań korzystano z metody zbiorów rozmytych stosując 5 różnych funkcji przynależności: trójkątną, trapezoidalną, Gaussowską, dzwonową oraz typu Pi. Dla oceny uzyskanych wyników przeprowadzono porównanie danych uzyskanych z teorii zbiorów rozmytych oraz techniki regresji danych doświadczalnych. Stwierdzono, że najlepsze rezultaty uzyskano stosując metodę trójkątnej funkcji przynależności, przy której korelacja z danymi eksperymentalnymi wysokości odkształcenia przy wypychaniu była największa.
19
Content available remote Wybrane metody oceny i przycinania reguł decyzyjnych
PL
Pierwsza część monografii poświęcona jest pokryciowym algorytmom indukcji reguł i obiektywnym miarom oceny jakości reguł decyzyjnych. Przedstawiono dwa algorytmy, które indukcję reguł prowadzą w kierunku maksymalizacji wartości miar przeznaczonych do oceny reguł decyzyjnych. Dokonano analizy własności miar definiowanych na podstawie tablicy kontyngencji i na tej podstawie określono minimalne zbiory własności, pożądane dla miar nadzorujących proces indukcji oraz oceniających zdolności opisowe reguł decyzyjnych. Przeprowadzono analizę równoważności i podobieństwa miar. Równoważność analizowano zarówno ze względu na uporządkowanie reguł, jak i na sposób rozstrzygania konfliktów klasyfikacji. W części eksperymentalnej zweryfikowano efektywności miar, zidentyfikowano zbiory miar najbardziej efektywnych oraz zaproponowano adaptacyjną metodę doboru miary w algorytmie indukcji reguł. Przeprowadzono także analizę własności teoretycznych najefektywniejszych miar. W pierwszej części pracy omówiono również miary niedefiniowane bezpośrednio na podstawie tablicy kontyngencji. Przedyskutowano możliwość złożonej oceny reguł, a także przedstawiono propozycję wielokryterialnej oceny reguł na podstawie tzw. funkcji użyteczności. Druga część monografii koncentruje się na wybranych metodach przycinania reguł. W części tej zaprezentowano dwa algorytmy agregacji reguł, algorytm redefinicji reguł na podstawie informacji o ważności tworzących je warunków elementarnych oraz cztery algorytmy filtracji reguł. Dzięki agregacji i redefinicji w przesłankach reguł mogą pojawić się złożone warunki elementarne, co w szczególnych przypadkach lepiej odzwierciedla zależności, jakimi charakteryzują się dane. Efektywność wszystkich algorytmów proponowanych w częściach pierwszej i drugiej zweryfikowano eksperymentalnie. Ostatnia część publikacji przedstawia przykłady nowych zastosowań algorytmów indukcji reguł decyzyjnych. Zaprezentowano trzy nowe obszary zastosowań: prognozowanie zagrożeń sejsmicznych, analizę danych okołoprzeszczepowych oraz funkcjonalny opis genów. W zastosowaniach tych wykorzystano rezultaty badań przedstawionych w częściach pierwszej i drugiej. W ostatniej części monografii przedstawiono także dwie, ukierunkowane dziedzinowo, modyfikacje algorytmów indukcji reguł. Pierwsza z nich umożliwia indukcję reguł sterowaną hipotezami definiowanymi przez użytkownika. Druga dostosowuje algorytm indukcji do hierarchicznej struktury analizowanych danych. Rezultatem badań nad funkcjonalnym opisem genów jest także metoda redukcji atrybutów, biorąca pod uwagę semantykę ich wartości.
EN
The first part of the book is devoted to seąuential covering rule induction algorithms and objective rule evaluation measures. Two algorithms that maximize values of rule evaluation measures are presented. The properties of measures defined on the basis of the contingency table were analyzed and minimal sets of the properties desired for measures controlling the process of rule induction and evaluating descriptive quality of decision rules were specified. The analysis of equivalence and similarity of measures was carried out. The equivalence was analyzed both due to the rule ordering and the classification conflicts resolving. In the experimental part the efficiency of measures was verified, sets of the most efficient measures were identified. The adaptive method of measure selection in sequential covering rule induction algorithm was proposed. Moreover, theoretical properties of most effective measures were analyzed. In the first part of the paper measures that are not defined directly from the contingency table were also discussed. Furthermore, the possibility of complex evaluation of rules was discussed and the proposal of multi-criteria rule assessment on the basis of so-called utility function was presented. The second part of the book focuses on algorithms of rule pruning. This part presents two algorithms of rule aggregation, the algorithm of rule redefinition based on information about the importance of the rule elementary conditions, and four algorithms of rule filtration. Through aggregation and redefinition complex elementary conditions may appear in rule premises which, in specific cases, better reflect dependencies in data. The effectiveness of all the algorithms proposed in the first and second parts was verified experimentally. The last part of the work shows examples of new applications of the decision rule induction algorithms. The following three new areas of application are presented: forecasting of seismic hazards, analysis of bone marrow transplantation data and functional description of genes. The results of study presented in the first two parts of the book were used there. Two domain-oriented modifications of rule induction algorithms are proposed. The first one allows for the rule induction controlled by hypothesis defined by the user. The second adjusts the induction algorithm to the hierarchical structure of the analyzed data. The method of attribute reduction that takes into consideration the semantics of the attributes values is also the result of research on the functional description of genes.
20
Content available remote An evaluation of project completion with application of fuzzy set theory
EN
The project management contains such elements as management of time, cost, communications, procurement, quality, risk or scope of project. Each of these fields can be considered as a set of constraints, and then there is a possibility to verify their fulfillment in sense of an enterprise's constraints and its environment. These constraints determine a completion of project activities and its success or failure, finally. The paper aims to present a problem of project management in terms of fuzzy constraints satisfaction problem, and then the using of constraint programming techniques to the evaluation of project completion. A fuzzy constraints satisfaction problem enables a description of data in distinct, as well as imprecise form, in a unified framework. It seems especially important in case of unique activities of project, when their estimation is based on linguistic information from experts.
PL
W ramach zarządzania przedsięwzięciem wymienia się najczęściej takie elementy jak zarządzanie czasem, kosztami, komunikacją, dostawami, jakością, ryzykiem czy zakresem projektu. Każdy z tych obszarów zarządzania projektem można rozpatrywać w postaci zbioru ograniczeń, a następnie sprawdzać ich spełnienie w aspekcie ograniczeń wynikających z charakteru przedsiębiorstwa wdrażającego przedsięwzięcie oraz jego otoczenia. Ograniczenia te determinują realizację poszczególnych czynności projektu i ostatecznie to czy zakończy się on sukcesem, czy niepowodzeniem. Celem pracy jest przedstawienie problemu zarządzania przedsięwzięciem w postaci rozmytego problemu spełniania ograniczeń, a następnie wykorzystanie technik programowania z ograniczeniami do oceny realizacji przedsięwzięcia. Rozmyty problem spełniania ograniczeń umożliwia wyrażenie danych tak w postaci precyzyjnej, jak i nieprecyzyjnej w ramach jednego podejścia. Wydaje się to szczególnie istotne w przypadku planowania realizacji czynności unikalnych projektu, gdy ich szacowanie jest dokonywane przede wszystkim w oparciu o opinie ekspertów.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.