Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 61

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projektowanie maszyn
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Walidacja związanych z bezpieczeństwem elementów systemów sterowania maszyn
PL
Związane z bezpieczeństwem elementy systemów sterowania pozwalają na zmniejszenie ryzyka użytkowania maszyn. Proces ich projektowania uwzględnia występujące ryzyko oraz pozwala na sformułowanie odpowiednich założeń i wymagań projektowych. Ponieważ istnieje ryzyko popełnienia błędów (wprowadzenia defektów systematycznych) na każdym z etapów powstawania tych systemów, należy podjąć działania umożliwiające wykrycie i usunięcie ewentualnych defektów. W tym celu przeprowadza się proces walidacji.
2
Content available remote Konstrukcja maszyny do aglomeracji skrystalizowanego dwutlenku węgla
PL
Jednym z wielu odpadów produkcyjnych, emitowanych przez przemysł, jest dwutlenek węgla, powstający w dużych ilościach np. w zakładach azotowych. Jego skraplanie, a w następnej kolejności krystalizacja, otwierają drogę do aglomeracji i wysoce użytecznego, praktycznego wykorzystania. W artykule zamieszczono wyniki prac mających na celu opracowanie konstrukcji i budowę prototypu maszyny do zagęszczania skrystalizowanego dwutlenku węgla. W celu weryfikacji przyjętych założeń zaprojektowano i wykonano specjalistyczny zespół pomiarowo-badawczy. Powstałe stanowisko zorientowane jest na wykonanie badań, które określą wpływ m.in. cech geometrycznych modułu roboczego oraz wartość współczynnika efektywności procesu zagęszczania na jakość aglomeratu
PL
Urządzenia ochronne nieodgradzające to urządzenia zabezpieczające, które nadzorują dostęp do stref niebezpiecznych, nie stanowiąc fizycznych barier. Przeznaczone są do ochrony ludzi głównie przed zagrożeniami urazowymi. Tworzą rodzinę tzw. elektroczułego wyposażenia ochronnego (EWO), którą może stanowić zestaw urządzeń lub komponentów pracujących razem w celach ochrony samoczynnej.
PL
Dostęp osób do stref niebezpiecznych wynika z koniecznych, przewidywalnych lub nieoczekiwanych interwencji. Rozwiązania konstrukcyjne powinny, w najwyższym możliwym stopniu, jednocześnie redukować zagrożenia, czyli poziom energii niszczących, oraz ekspozycję na nie osób przez ograniczenie możliwości i potrzeb interwencji operatorów w strefach niebezpiecznych. Gra o bezpieczeństwo obsługi maszyn sprowadza się zatem do realizacji prostego postulatu „pokojowego współżycia ludzi i zagrożeń".
PL
W artykule omówiono nowe wyzwania dla projektowania maszyn i innych produktów przemysłowych, wynikające z potrzeb logistyki zwrotnej. Postulat zamknięcia obiegu materiałów w gospodarce stawia przed konstruktorami nowe, inne niż dotychczas zadania. Projektowanie dla montażu, którego zasady, metodologia i koordynacja w ramach projektowania współbieżnego już istnieją, nie spełnia wymogów logistyki zwrotnej. Konieczne jest uwzględnienie w projektowaniu procesów demontażu. Demontaż powinien mieć na uwadze procesy odzysku materiałów i wymagania logistyki zwrotnej. W pracy sformułowano zasady projektowania dla demontażu z uwzględnieniem takich procesów.
EN
The paper deals with the new problems of machine and other industrial products design that result from reverse logistics needs. Postulate to close the material cycle in economy poses for designer teams new, other than heretofore issues. Design for assembly that principles, methodology, and co-ordination in the frame of concurrent design already exist, does not meet demands of reverse logistics. There is a need for taking into consideration disassembly processes. The disassembly should take into regard material recovery processes and the reverse logistics requirements. In the paper general principles of the design for disassembly with allowing for these processes have been formulated.
PL
Podczas projektowania maszyn i urządzeń technicznych konieczne jest uwzględnienie wymagań ergonomicznych, stanowiących integralną część wymagań projektowych, określonych m.in. w dyrektywie 2006/42/WE. Właściwe projektowanie maszyn i urządzeń technicznych wymaga ich uwzględnienia oraz traktowania jako pozwalających uzyskać zamierzony, akceptowalny poziom ryzyka, charakteryzujący techniczną jakość wyrobów. W efekcie pozwala to zminimalizować potencjalne straty, powodowane mogącymi wystąpić zdarzeniami wypadkowymi lub chorobami pochodzenia zawodowego. Uwzględnienie wymagań ergonomicznych podczas projektowania pozwala przystosować konstrukcję urządzenia do fizjologicznych możliwości operatora. Można to uzyskać poprzez zastosowanie norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową typu B1, B2 oraz C. Zastosowanie norm zharmonizowanych w istotny sposób upraszcza przebieg oceny zgodności, prowadzonej w odniesieniu do kryteriów zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa, przy uwzględnieniu zależności zachodzących w relacji człowiek – obiekt techniczny – środowisko pracy. Istotną ich częścią jest czynnik ludzki, bezpośrednio powiązany z wymaganiami ergonomicznymi, wymagający podjęcia działań wpływających na możliwość efektywnego wykonywania pracy.
EN
During the machinery and technical equipment designing it is necessary to take account of ergonomic requirements. These requirements are an integral part of the design requirements referred in the 2006/42/EC Directive. The competent design of machines and technical equipment require for their consideration and treatment as to get the intended, an acceptable level of risk, with the technical quality of the products. As a result, this permit to minimize potential losses, caused by the likely to occur events personal injury or professional origin diseases. To take account of ergonomic requirements when you design, permit to accommodate construction equipment for physiological possibilities of the operator. This can be achieved by the use of standards type B1, B2 and C, harmonized with the machinery directive. The use of harmonized standards significantly simplifies the process of conformity assessment, carried out with regard to the criteria to ensure health and safety, taking into account depending on the developments in the relationship the man – technical object – work environment. An important part of this principles is the human factor, directly related to ergonomic requirements, demanding action affecting the ability doing the job way.
PL
Artykuł w swoim zakresie obejmuje krótki zarys historii firmy Rialex Crane Systems, opis stosowanego oprogramowania CAD/ FEM oraz opisy najnowszych projektów maszyn przeładunkowych realizowanych dla branży energetycznej.
EN
Paper contains short history of Rialex Crane Systems company, description of used CAD/FEM software and specification of latest designs of bulk material handling machines realized for power industry.
EN
In the paper the problems of building a mechatronics systems for steering a work machines was presented. There is included in the first part the short discussion about differences in build of traditional and mechatronic steering systems. Next – as the example – there is presented new machine for ditches renovation, which was elaborated in European research project. The characteristics of the machine concentrates only on steering problems, and there are showed schemas of electrical system of this machine.
PL
W artykule przedstawiono problemy przy budowie mechatronicznych systemów sterowania maszynami roboczymi. W pierwszej części zawarto opis różnic między konstrukcją tradycyjnych i mechatronicznych systemów sterowania. Następnie - jako przykład - zaprezentowano nową maszynę do renowacji rowów melioracyjnych, zaprojektowaną w ramach Europejskiego projektu badawczego. Scharakteryzowano maszynę w odniesieniu do problemów sterowania i pokazano jej schematy elektryczne.
EN
This paper presents a method, basing on the engineering knowledge and experience, for aiding the design process. In this method, the system is built using the hybrid architecture that combines the advisory system and the CBR method. In the paper the structure of the advisory system and the functioning of the CBR system have been described. Attention was drawn to the problem of an "empty database" in relation to systems basing on the CBR method. It was also discussed the area of engineering activities for which the proposed method is dedicated.
PL
W pracy dokonano krytycznego przeglądu prac dotyczących klasycznego podejścia do nauki o projektowaniu i metodologii projektowania. Zaproponowano nieklasyczne podejście dotyczące komputerowego wspomagania koncepcyjnych faz procesu projektowania maszyn. Podejście to polega na zastosowaniu we wspomaganiu prac koncepcyjnych technologii wirtualnej rzeczywistości. Technologia wirtualnej rzeczywistości umożliwia realistyczną symulację w przestrzeni wirtualnej i aktywny udział decydentów w procesie projektowania. Jako przykład przedstawiono komputerowe wspomaganie wstępnych faz projektowania personalnego pojazdu elektrycznego (PEV).
EN
The critical revue of papers devoted classical approach to theory of design and design methodology is presented. The non classical approach to computer support of conceptual work in initial steps of machinery design process is proposed. This approach is based on application the virtual reality technology in supporting of conceptual work. The virtual reality technology allows the realistic simulation, generated in virtual space and active participation of decision makers in design process. The computer support of initial steps of Personal Electric Vehicle (PEV) design is considered as an example of this approach.
EN
The scope of the paper is the presentation of the concept of applying a computer system based on knowledge and design experience into machine design aiding. The Case Based Reasoning (CBR) method is implemented to assist the design process. A formalized description of the method and CBR system structure are given.
PL
Celem naukowym projektu jest opracowanie metody prowadzenia oceny ryzyka związanego z obsługą maszyn, wykorzystującej komputerową technikę rzeczywistości wirtualnej (VR). Celem I etapu było sporządzenie macierzy przyporządkowania zagrożeń do funkcji realizowanych przez technikę rzeczywistości wirtualnej. Badania prowadzono metodą analizy dokumentacji DI. Wstępnie dokonano przeglądu ponad 150 różnych maszyn. Maszyny te zostały przeanalizowane w aspekcie występujących zagrożeń i ich przydatności do analiz metod oceny ryzyka. Ostatecznie do dalszych badań wybrano automat do montażu nypli, stanowisko badania szczelności pomp i automatyczny podajnik szprych. Przeprowadzone analizy dotyczyły użyteczności techniki VR przy prowadzeniu oceny ryzyka związanego z różnymi zagrożeniami z zastosowaniem różnych metod. W efekcie ustalono, że technika VR jest szczególnie przydatna przy określaniu ograniczeń dotyczących maszyny oraz identyfikacji zagrożeń i stref zagrożenia. Dotyczy to zwłaszcza zagrożeń mechanicznych, ergonomicznych i związanych z niesprawnością systemów sterowania, natomiast w niewielkim stopniu może być użyteczna, gdy ocena ryzyka prowadzona jest metodą pomiarów parametrów maszyny i porównania ich wyników z wartościami kryterialnymi.
EN
The project aims at developing a method for the machinery risk assessment, based on the computer-aided virtual reality (VR) approach. The first stage of the project consisted in formulating matrices that assign hazards to the functions performed by the virtual reality approach. The evaluation was conducted by using Document-based Inspection (DI) method. At the initial stage over 150 different machines were analyzed in view of the emerging hazards as well as their applicability to the analysis of risk assessment methods. Finally, a machine for automatic nipple assembly, testing stand for pump leak proof ness and automatic spoke feeder were chosen for further analysis. The analyses were carried out in view of the VR technique usability when applied to the assessment of risk from different hazards made using different methods. As result it was found that the VR technique is particularly useful when defining limits of the machinery, as well as identification of hazards and hazard zones. Especially, it concerns mechanical and ergonomy-related hazards as well as those from control system failures. On the other hand the VR technique reveal only slight usability in the risk assessment made by means of comparing the measured values of machine parameters with the corresponding criteria.
13
Content available remote Modele budowy systemów internetowych wspomagających projektowanie maszyn
PL
W pracy przedstawiono modelowy podział systemów internetowych wspomagających proces projektowania maszyn. Omówiono cztery modele PL, PO, PS, PM. Podano przykłady systemów internetowych, wspomagających proces projektowania maszyn. Aplikacje te zostały sklasyfikowane w oparciu o zaproponowane modele.
EN
The model distribution of Internet system supporting the process of the machines design was presented in the paper. Four models PL,PO,PS and PM were described. Examples of Internet system supporting the process of machines design were adduced. The applications were classified based on proposed models.
PL
Praca przedstawia propozycję zapisu systemu działania środka technicznego za pomocą obiektów funkcyjnych. W pierwszej kolejności zaprezentowano modele opisu obiektu w procesie projektowo - konstrukcyjno - wytwórczym, wśród których wyróżniono: model w aspekcie projektowania, konstruowania, planowania i wytwarzania. Na potrzeby sformalizowanego opisu systemu zostały zdefiniowane obiekty funkcyjne jako zbiory zawierające w sobie informacje na temat: odwzorowywanej postaci geometrycznej, połączeń, w jakie mogą one wchodzić oraz z jakimi obiektami. Podstawowym problemem zastosowania obiektów funkcyjnych do opisu systemu jest wyodrębnienie zbiorów jednoznacznie odwzorowujących ich postać geometryczną, a mianowicie zbioru obiektów geometrycznych i zbioru relacji sprzężeń pomiędzy obiektami funkcyjnymi oraz zbioru relacji przekształceń z nimi związanych. W pracy zaproponowano również strukturę zapisu systemu z zastosowaniem obiektów funkcyjnych.
EN
This paper presents a proposal of notation of the system of functioning a technical mean using function objects. In the first place the models of object notation in the design - construction - manufacturing process have been presented. In it were distinguished models in the terms of designing, constructing, planning and manufacturing. For the purpose of formalized description of a system the functional object have been designed and contain information about: reproduced geometric form, connections they may enter and objects they can connect with. The main problem of application the functional objects for description of a system of a technical mean is to distinguish the sets which clearly reproduce their geometric form, and namely the set of geometric objects and the set of connection relations between functional objects and the set of transformation relations associated with them. The paper proposes also the structure of the notation system with the use of functional objects.
15
Content available remote Concepts of applications supporting process of design knowledge storage
EN
The initial part of the paper concerns literature concepts of systems for collecting, storing and re-using the engineer.s knowledge. A set of attributes was created for comparing different concepts and applications. Afterwards the presented literature concepts were analyzed and compared. The conclusions of the comparison helped to develop a new concept of the knowledge storage application. The concept of that application (its functionalities, architecture, working scenarios) was described in the final part of the paper. The prototype version of that application has been built already.
16
Content available remote Aspekty projektowania pasowań w połączeniach osiowosymetrycznych
PL
Projektowanie połączeń jest istotną częścią projektowania nowych maszyn. Zadaniem konstruktora jest dobór parametrów geometrycznych, które zapewnią właściwą współpracę, wśród nich właściwe pasowanie. Dla pełniejszej identyfikacji połączeń z tymi samymi typami pasowań zbudowano po dwa modele obliczeniowe dla wybranych pasowań: jeden dla górnej odchyłki otworu i dla dolnej odchyłki wałka i drugi dla dolnej odchyłki otworu i dla górnej odchyłki wałka, uzyskując kilka zestawów wyników.
EN
During design of new machine element there must be described the function, which must be satisfied. Depending on designed function and loads designer selects geometrical parameters, which has to provide a proper cooperation, and especially fits. Constructor during design of new connection does not have knowledge about the influence of value of fit on stresses of elements of connection. For full identification of connections with the same types of fits there were created two calculation models for selected fits: first one for upper deviation of hole and lower deviation of shaft, and second one for lower deviation of hole and upper deviation of shaft. From the simulations and calculations there were obtained a few sets of results. Designer is interested in getting reduced stresses according to Huber-Misses hypothesis, displacements and distribution of contact stresses on mating surfaces.
PL
Podstawowym celem, którym kieruje się projektant, jest zaprojektowanie maszyny możliwie najbardziej efektywnej i wydajnej. Budowa takiej maszyny ma uzasadnienie zarówno ekonomiczne, jak i praktyczne. Jednak, realizując ten cel, nie można zapominać o szczególnie istotnej kwestii, jaką jest bezpieczeństwo operatora maszyny.
18
Content available remote Nowoczesne podejście do projektowania maszyn - synergia mechaniki i elektroniki
PL
Mechatronika jest naturalnym kolejnym krokiem w ewolucyjnym procesie nowoczesnego projektowania. Rozwój komputerów, mikrokontrolerów, złożonych systemów sterowania wraz z towarzyszącym rozwojem technik przetwarzania danych czynią mechatronikę jedną z głównych dziedzin końca dwudziestego i początku dwudziestego pierwszego wieku.
19
Content available remote Zastosowanie technologii wirtualnej rzeczywistości w projektowaniu maszyn
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie technologii wirtualnej rzeczywistości jako kolejny etap procesu projektowo konstrukcyjnego. Etap ten rozumiany jest jako wirtualna eksploatacja modelu maszyny. Wirtualna eksploatacja pozwala na przeprowadzenie analizy działania, funkcjonalności, montażu oraz utworzenie i zweryfikowanie instrukcji serwisowych danego środka technicznego, zanim zostanie on wytworzony. W pracy przedstawiono zastosowanie oprogramowania firmy EONReality (EON Studio ) do tworzenia interaktywnej wizualizacji działania chwytaka mechanicznego.
EN
The paper is focused on the virtual reality technology application as the next stage in the design process. Such stage is understood as a virtual utilization of the model of a machine that makes it possible to analyse the operation of the machine, its functionality, and the assembly process. Also, it helps to create and verify the service instructions of a given technical asset before it is manufactured. Furthermore, the application of EONReality (EON Studio ) software for creating interactive visualization of the operation of a gripping device is shown.
20
Content available remote Zastosowanie metody CBR do wspomagania procesu projektowania maszyn
PL
W pracy zaprezentowano koncepcję systemu komputerowego, bazującego na wiedzy i doświadczeniu projektowym pozyskanym od inżynierów, do wspomagania procesu projektowania maszyn. Do wspomagania tego procesu zaimplementowano metodę CBR (Case Based Reasoning). Przedstawiono sformalizowany opis działania oraz pokazano strukturę i sposób funkcjonowania utworzonego programu.
EN
The scope of the paper is the presentation of the concept of applying a computer system based on knowledge and design experience into machine design aiding. The Case Based Reasoning (CBR) method is implemented to assist the design process. A formalized description of the software and its structure are given.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.