Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 193

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  raport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Brak odpowiedniego wsparcia ze strony systemów IT, niedobór wykwalifikowanej kadry oraz zbyt wysokie koszty logistyki to główne hamulce rozwoju logistyki w Polsce i wyzwania, z jakimi mierzą się firmy działające w tym obszarze. Przyszłością branży są automatyzacja i robotyzacja w magazynach, rozwiązania z obszaru big data analytics i autonomiczne wózki AGV. Aby zapewnić sobie utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstwa chcą inwestować w pozyskiwanie nowych pracowników, wdrażanie nowoczesnych technologii oraz budowę nowych magazynów. To tylko niektóre wnioski płynące z opublikowanego dziś raportu „Logistyka w Polsce”, przygotowanego przez ManpowerGroup we współpracy z Łukasiewicz – Instytut Logistyki iMagazynowania.
2
Content available remote Stan rozwoju energii geotermalnej w Polsce w latach 2015-2019
PL
Raport ten przedstawia stan rozwoju energetyki geotermalnej w Polsce w latach 2015-2019. Jest on aktualizacją poprzedniego raportu za lata 2010-2014, przedstawionego na Światowym Kongresie Geotermalnym w 2015 roku (Kępińska 2015).
PL
Europejska Rada ds. Recyklingu Papieru (European Paper Recycling Council – EPRC) została powołana w listopadzie 2000 r. jako własna inicjatywa branży, aby monitorować postępy w osiąganiu wyższych celów w zakresie recyklingu papieru. Cele te są określone w Europejskiej deklaracji w sprawie recyklingu papieru, opublikowanej po raz pierwszy w 2000 r. i od tego czasu odnawianej co pięć lat. Obecny cel, określony w deklaracji na lata 2016-2020, to 74%.
PL
Nowy obowiązek, czyli raport z realizacji zamówienia, stanowi instrument ewaluacji, który w zamyśle prawodawcy ma dopełniać „analizę cyklu życia procesu zamówienia publicznego” i urealnić szanse na wzrost efektywności publicznych procesów nabywczych.
PL
Z przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju „Raportu o stanie mieszkalnictwa 2019” wynika, że zasoby mieszkaniowe w Polsce na koniec 2018 r. to 14,62 mln mieszkań. Mimo poprawy sytuacji w Polsce przypada jedynie 386 mieszkań na tysiąc mieszkańców. W UE gorzej jest tylko na Słowacji (369 mieszkań). W Niemczech wskaźnik ten wynosi 509, na Węgrzech – 456, a w Czechach – 455.
6
Content available Land Assessment Techniques
EN
An assessment report may involve the assessment of unimproved land (the land that is developed for agricultural or development purposes), the land that constitutes a site (land set up and ready to be used for a specific purpose) or the land component of a built property. In each of these cases, the Valuer must describe and analyze the land in question. A description of a land or site is a detailed list that includes: legal description, other titles and information on the physical characteristics of the land. In the land or site analysis, this information is carefully studied in relation to the neighborhood characteristics that influence the usefulness and tenacity of the land or site are useful in determining the best use (considered as free) and in estimating the value of the land.
PL
Raport oceniający grunt może obejmować ocenę nieulepszonych gruntów (gruntów zagospodarowanych pod cele rolnicze lub rozwojowe), gruntów stanowiących teren (gruntów utworzonych i gotowych do wykorzystania w określonym celu) lub części gruntu zabudowanego własność. W każdym z tych przypadków Valuer musi opisać i przeanalizować dany grunt. Opis gruntu lub terenu to szczegółowa lista, która obejmuje: opis prawny, inne tytuły i informacje o fizycznych cechach gruntu. W analizie terenu lub terenu informacje te są dokładnie badane w odniesieniu do cech sąsiedztwa, które wpływają na użyteczność i trwałość gruntu lub terenu, są przydatne w określaniu najlepszego wykorzystania (uznanego za bezpłatne) i szacowaniu wartości terenu.
PL
Mimo iż miasta wciąż budują mieszkania komunalne, to ich udział w rynku mieszkań w latach 2009-2016 zmniejszył się z 8% do 6,1% ogółu zasobów mieszkaniowych w Polsce, dług lokatorów wobec miast przekroczył 4 mld zł, a o 17% mieszkań komunalnych można powiedzieć, że ich stan jest fatalny.
PL
Budowa słynnego już szybu #Grzegorz idzie pełną parą. W artykule przedstawiamy kolejne prace, które są związane z jego powstawaniem – tym razem dotyczące hydroizolacji. Poprzednie raporty z budowy szybu zostały zamieszczone w „Inżynierii Górniczej” w numerach: 2-3/18 (s. 47-48), 4/18 (s. 60-62), 1/19 (s. 48-52), 2-3/19 (s. 50-52).
PL
W artykule przedstawiono kolejną część raportu z budowy szybu Grzegorz. Prezentowany fragment dotyczy obudowy panelowej do głębokości 20 m i wlotu do lunety podsadzkowej. Poprzednie części raportu ukazały się w „Inżynierii Górniczej” w numerach 2-3/18 (s. 47-48) i 4/18 (s. 60-62).
PL
W artykule przedstawiono kolejną część raportu z budowy szybu Grzegorz – tym razem dotyczącą maszyn wyciągowych. Poprzednie części są dostępne w numerach „Inżynierii Górniczej”: 2-3/18 (s. 47-48), 4/18 (s. 60-62), 1/19 (s. 48-52).
PL
W artykule przedstawiono raport z budowy szybu Grzegorz dotyczący wieży górniczej i wyciągów szybowych. Pierwsza część raportu o instalacji mrożeniowej została opublikowana w numerze 2-3/18 „Inżynierii Górniczej” (s. 47-49).
PL
Szyb „Grzegorz” będzie docelowo szybem wentylacyjno-wdechowym, zjazdowo-materiałowym. Będzie miał przekrój kołowy o średnicy ø 7,5 m w świetle obudowy szybu (powierzchnia przekroju poprzecznego 44,16 m2). Projektowana rzędna zrębu szybu wynosi +258,0 m n.p.m., natomiast głębokość − 870,0 m.
PL
Omówiono wymagania efektywności energetycznej instalacji elektrycznych opartych na Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE oraz Ustawie o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r.
EN
Requirements of energetic effectiveness of electrical installations based on Directive of the European Parliament and energetic effectiveness law dated on May 2016 are covered in the article.
PL
Od 1 października 2016 r. obowiązuje nowa ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. Jest to realizacja dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (2012/27/UE), która weszła w życie w grudniu 2012 r. Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. w rozdziale 5. wprowadziła obowiązek m.in. przeprowadzenia audytów energetycznych przedsiębiorstw. Artykuł przedstawia najważniejsze postanowienia prawne w tej dziedzinie. Pokazuje, na co zwrócić uwagę przy analizie stanu aktualnego przedsiębiorstwa oraz przedstawia efektywne metody przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.
EN
The Energy Efficiency Act of May 20th, 2016 has been in effect since October 1st, 2016. This is the implementation of The Energy Efficiency Directive (2012/27/EU) which has been adopted in December 2012. The Energy Efficiency Act of May 20th in its 5th chapter introduces the obligation for enterprises to conduct energy audits. The article describes the most important legal regulations in this field. It shows what to pay attention to during the analysis of the current state of a company and presents efficient methods of conducting an energy audit of a company.
17
Content available Wyniki branży budowlanej poniżej oczekiwań
PL
Według firmy badawczej PMR, rok 2015 na rynku budowlanym zakończył się realnym wzrostem o ok. 4% rok do roku, wobec wstępnie szacowanego przez GUS wzrostu o 2,8%. Wyższą niż oficjalna dynamikę rynku w 2015 r. sugeruje także ponad 10-procentowa dynamika zagregowanych przychodów 30 firm wykonawczych notowanych na GPW.
EN
The construction industry expanded at a year-on-year real growth rate of approximately 4% in 2015, according to PMR, as against the preliminary GUS estimate of 2.8%. Stronger-than-official growth of the market in 2015 is also suggested by an increase of over 10% in the aggregated revenue generated by 30 construction contracts whose shares are listed on the WSE.
18
Content available Poziom optymizmu branży budowlanej zmalał
PL
Wprawdzie w 2016 r. poziom optymizmu w branży budowlanej wyraźnie się obniżył, jednak w dalszym ciągu pozostaje on na przyzwoitym poziomie, głównie z uwagi na wysokie oczekiwania względem roku 2017. Firmy budowlane zdają sobie sprawę, że obecne spowolnienie jest przejściową korektą techniczną, która prędzej czy później przerodzi się w fazę intensywnego wydatkowania środków unijnych.
19
PL
W Polsce działa 530 producentów betonu towarowego, do dyspozycji których pozostaje 900 instalacji produkcyjnych, 2850 betonowozów i 650 pomp do betonu. Pod względem usprzętowienia krajowi producenci betonu towarowego prezentują wysoki, europejski poziom.
EN
In Poland, there are 530 producers of ready-mixed concrete, which have at their disposal 900 production plants, 2850 concrete mixer trucks and 650 concrete pumps. In terms of number and quality of equipment used, Polish producers of ready-mix concrete represent a high, European level.
20
Content available Modernizacja mostów kolejowych
PL
Nawet czterokrotnie szybciej, sprawniej i bezpieczniej pojadą pociągi na 145 mostach kolejowych. Zlecone przez Polskie Linie Kolejowe SA w 2015 r. modernizacje i remonty mostów skróciły podróże pasażerom, a przewoźnicy towarowi zyskali dłuższe trasy bez tzw. wąskich gardeł.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.