Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reforming
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article analyzes the features of the banking systems in Ukraine and Poland. The main factors influencing the dynamics of the banking sector in Ukraine are systematized. A retrospective analysis of the banking system’s formation shows that during this period it experienced 4 crises, the catalysts of which are both external and internal factors. The mechanism of functioning of the National Bank of Ukraine’s (NBU) banking supervision system is considered in detail, in particular, the mechanism of control over the functioning of the country's banking system, identification of risks in the activities of banking institutions (CAMELSO rating, determination of early response indicators, etc.). The main achievements of the Ukraine’s banking system in 2019 in terms of seven strategic goals are considered, and the directions for future work are outlined. In order to follow the positive useful experience of Poland, the main stages of the country’s banking system formation are analyzed. Much attention is paid to the aspect of consolidation of bank capital from Polish owners. Due to these actions, it was possible to achieve a significant increase in the volume of banking services in the country and the growth of the banking system as a whole. There is also a significant disparity in the amount of the minimum authorized capital in the banks of Poland and Ukraine and it is proposed that they should reduce the minimum amount of authorized capital for the banks of Ukraine.
PL
W artykule przedstawiono analizę cech systemu bankowego na Ukrainie i w Polsce. Usystematyzowano główne czynniki wpływające na dynamikę sektora bankowego na Ukrainie. Dokonano retrospektywnej analizy formowania się systemu bankowego i stwierdzono, że w tym okresie doszło do czterech kryzysów, których katalizatorami są zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Szczegółowo rozpatrzono mechanizm funkcjonowania w systemie nadzoru bankowego NBU, w szczególności mechanizm kontroli nad funkcjonowaniem systemu bankowego kraju, oraz wskazano rodzaje ryzyka w działalności instytucji bankowych (rating CAMELSO, określenie wskaźników wczesnego reagowania itp.). Uwzględniono główne osiągnięcia ukraińskiego systemu bankowego w 2019 r. w zakresie siedmiu celów strategicznych oraz nakreślono kierunki prac na 2020 r. Aby prześledzić pozytywne, użyteczne doświadczenia Polski, przeanalizowano główne etapy tworzenia systemu bankowego w kraju. Wiele uwagi poświęca się takiemu aspektowi, jak konsolidacja kapitału bankowego od polskich właścicieli. Dzięki tym działaniom udało się osiągnąć znaczący wzrost wolumenu usług bankowych w kraju oraz wzrost całego systemu bankowego. W bankach Polski i Ukrainy występuje również znaczna dysproporcja w wysokości minimalnego kapitału zakładowego i proponuje się, aby banki te obniżały minimalną wysokość kapitału zakładowego dla banków Ukrainy.
EN
At present, LNG vessels without reliquefaction plants consume the BOG (boil-off gas) in their engines and the excess is burned in the gas combustion unit without recovering any of its energy content. Excess BOG energy could be captured to produce H2, a fuel with high energy density and zero emissions, through the installation of a reforming plant. Such H2 production would, in turn, require on-board storage for its subsequent consumption in the propulsion plant when navigating in areas with stringent anti-pollution regulations, thus reducing CO2 and SOX emissions. This paper presents a review of the different H2 storage systems and the methods of burning it in propulsion engines, to demonstrate the energetic viability thereof on board LNG vessels. Following the analysis, it is identified that a pressurised and cooled H2 storage system is the best suited to an LNG vessel due to its simplicity and the fact that it does not pose a safety hazard. There are a number of methods for consuming the H2 generated in the DF engines that comprise the propulsion plant, but the use of a mixture of 70% CH4-30% H2 is the most suitable as it does not require any modifications to the injection system. Installation of an on-board reforming plant and H2 storage system generates sufficient H2 to allow for almost 3 days’ autonomy with a mixture of 70%CH4-30%H2. This reduces the engine consumption of CH4 by 11.38%, thus demonstrating that the system is not only energy-efficient, but lends greater versatility to the vessel.
EN
In order to produce valuable syngas, industrial processes of dry reforming of methane and steam reforming of methane must be further developed. This paper is focused on reviewing recently examined catalysts, supporting the mentioned technologies. In both processes the most popular active material choice is usually nickel, due to its good availability. On the other hand, noble metals, such as ruthenium, rhodium or platinum, provide better performance, however the solution is not cost-effective. Materials used as a support influence the catalytic activity. Oxides with basic properties, such as MgO, Al2 O3 , CeO2 , are frequently used as carriers. One of the most promising materials for reforming of methane technologies are hydrotalcites, due to adjustable composition, acid-base properties and possibility of incorporation of various metals and complexes.
PL
Jednym z paliw, jakie w przyszłości planuje się wykorzystywać w dużo większym stopniu niż obecnie jest wodór. Wiele wdrażanych technologii ma pozwolić na to, aby bez większych przeszkód stosować ten rodzaj paliwa do pojazdów silnikowych. Jednak już od dawna wodór jest niezbędnym surowcem w wielu instalacjach do produkcji paliw tradycyjnych i używany przede wszystkim do tzw. wodorowych procesów katalitycznych (m.in. hydrokrakingu i hydrorafinacji). Tradycyjna technologia produkcji wodoru polegająca na reformingu parowym gazu ziemnego generuje wysoką emisję GHG w cyklu życia. Przyczyną tego jest wykorzystanie surowca kopalnego, z którego na etapie produkcji powstaje CO2 (traktowany jako emisja z paliwa kopalnego i wliczany do bilansu emisji GHG). Drugim powodem jest wysoka energochłonność procesu, która przekłada się na dodatkową emisję gazów cieplarnianych generowaną w cyklu życia. Mając na uwadze ten aspekt, celowym jest wykorzystanie alternatywnych sposobów otrzymywania wodoru oraz znanych procesów, ale z wykorzystaniem biomasy odpadowej jako wyjściowego surowca. Procesy takie prowadzą do uzyskania wodoru, który ze względu na pochodzenie surowca z jakiego powstał, traktowany jest jako biopaliwo. Obecne rozwiązania prawne dają możliwość zakwalifikowania biowodoru używanego w wyżej wymienionych procesach rafineryjnych jako biogenny składnik tradycyjnego paliwa. Jednak aby uzyskał on status biopaliwa zaliczonego na poczet realizacji NCW, musi on spełniać wymogi dyrektywy 2009/28/WE (tzw. RED) i ILUC. Kluczowym jest więc udowodnienie, że surowce z których dane biopaliwo wyprodukowano spełniają tzw. kryteria zrównoważonego rozwoju. W artykule opisano metody produkcji wodoru ze szczególnym uwzględnieniem biomasy jako surowca do jego produkcji. W przypadku jej wykorzystania, otrzymany w wyniku jej przeróbki wodór posiada biogenny charakter, a zatem może być potraktowany jako biopaliwo. Jednak zgodnie z obecnymi przepisami, każde biopaliwo, aby zostało zaliczone na poczet realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW), musi wykazać spełnienie tzw. kryteriów zrównoważonego rozwoju. Jednym z nich jest minimalny poziom ograniczenia emisji gazów cieplarnianych liczony w cyklu życia. Dlatego w artykule przeanalizowano trzy ścieżki produkcyjne, tj. produkcję biowodoru z biogazu, resztek drzewnych oraz surowej gliceryny. Spośród tych trzech najkorzystniejszym wariantem okazał się reforming biogazu, który wykazał ograniczenie emisji GHG na poziomie około 77%. Dodatkowo, tylko ta ścieżka produkcji spełniła wymagania stawiane biopaliwom otrzymywanym w nowych instalacjach.
EN
One of the fuels which will be used in the future to a much greater extent than currently is hydrogen. Many of the implemented technologies will allow this kind of fuel to drive motor vehicles without major obstacles. However, hydrogen has long been an indispensable raw material for many installations for the production of traditional fuels and used primarily for the so-called hydrogen catalytic processes (including hydrocracking, hydrotreating). Traditional hydrogen production based on natural gas steam reforming, generates high GHG emissions over the life cycle. The reason for this is the use of fossil raw material, from which CO2 is generated at the production stage (treated as emission from fossil fuel and included in the GHG emission balance). The second reason is the high energy consumption of the process, which translates into additional greenhouse gas emissions generated in the life cycle. Given this aspect, it is advisable to use alternative methods of obtaining hydrogen and known processes, but using waste biomass as the starting raw material. Such processes lead to obtaining hydrogen, which due to the origin of the raw material from which it was created, is treated as a biofuel. Current legislation allows the possibility to qualify the biohydrogen used in the abovementioned refinery processes as a biogenic component of traditional fuel. However, according to the current regulations, each biofuel must meet the sustainability criteria. One of them is the minimum level of greenhouse gas emission reduction calculated in the whole life cycle. Therefore, as part of this work, three production paths have been analyzed. The following pathways were analyzed: biohydrogen from biogas, biohydrogen from wood residues and biohydrogen from raw glycerine. Of the three, the most advantageous variant turned out to be biogas reforming, which showed a GHG emission reduction of around 77%. In addition, only this production path met the requirements for biofuels obtained on new installations.
5
Content available The use of glycerine as motor fuel
EN
Glycerine as waste from production accounts for about 10% of the obtained amount of biodiesel. It is a very attractive substance for the industry, however, currently the industry is not able to absorb such a large amount of glycerine produced during the production of fuel. Therefore, one should look for other ways of disposing of glycerol with simultaneous benefit in the form of energy yield or useful products / semi-finished products. The development of glycerine is necessary due to the continuous development of the biofuel market. In the near future, surplus glycerine may pose serious problems in the growth of biodiesel production. The publication presents the results of scientific research on the use of liquid technical glycerine and its processing products in the gasification process, as engine fuel.
EN
This study presents a thermodynamic Aspen simulation model for Solid Oxide Fuel Cells, SOFCs, based power generation system. In the first step, a steady-state SOFCs system model was developed. The model includes the electrochemistry and the diffusion phenomena. The electrochemical model gives good agreement with experimental data in a wide operating range. Then, a parametric study has been conducted to estimate effects of the oxygen to carbon ratio, O/C, on reformer temperature, fuel cell temperature, fuel utilization, overall fuel cell performance, and the results are discussed in this paper. In the second step, a dynamic analysis of SOFCs characteristic has been developed. The aim of dynamic modelling was to find the response of the system against the fuel utilization and the O/C ratio variations. From the simulations, it was concluded that both developed models in the steady and dynamic state were reasonably accurate and can be used for system level optimization studies of the SOFC based power generation system.
EN
The article presents the results of the stability of the microstructure and properties of catalytic cast pipes in steam reforming conditions. The growing prices of catalytic pipes have resulted in the attempts to prolong of the pipe work above 100,000 h stability. Increasing the time and temperature of operating causes coalescence and coagulation of secondary carbides reducing thus the creep resistance of the alloy. Currently there is no definite and commonly used method to assess the degree of degradation of the microstructure and properties of catalytic pipes. The destructive test methods of catalytic pipes are usually reduced to the assessment of the effects of metallographic creeping process, ie. relative volume and distribution of mikrovoids on the pipe wall section, as well as evaluating the mechanical properties of steel. These methods generally give a clear assessment but require disassembly for testing pipes and replace ment with new ones. The author developed the regression which show a significant dependence of mechanical properties (Rm A5, KCU 2) on the operating parameters of the reformer (PLM, σ) and hardness HB cast IN 519. The equations have been applied to assess the possibility of using non-destructive testing for the assessment of the degree of degradation of the catalyst steel pipe.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań stabilności mikrostruktury i właściwości staliwa rur katalitycznych w warunkach reformingu parowego. Wzrastające ceny rur katalitycznych doprowadziły do analizy możliwości przedłużenia czasu eksploatacji rur powyżej projektowej trwałości 100000 h. Zwiększenie czasu i temperatury eksploatacji powoduje koalescencję i koagulację węglików wtórnych, a tym samym zmniejszenie odporności na pełzanie stopu. Obecnie brak jest jednoznacznej i powszechnie stosowanej metody oceny stopnia degradacji mikrostruktury i właściwości staliwa rur katalitycznych. Niszczące metody badań rur katalitycznych sprowadzają sie zwykle do oceny metalograficznej efektów procesu pełzania, tzn. objętości względnej i rozmieszczenie mikropustek na przekroju ścianek rur, a także ocenę właściwości mechanicznych staliwa. Metody te dają na ogół jednoznaczną ocenę ale wymagają demontażu rur do badań i zastąpienie ich nowymi. Wykorzystując opracowane równania regresji wykazujące istotną statystycznie zależność właściwości mechanicznych (Rm, A5, KCU 2) od parametrów eksploatacyjnych reformera (PLM, σ) i twardości HB staliwa IN 519, wykazano możliwość zastosowania badań nieniszczących do oceny stopnia degradacji staliwa rur katalitycznych.
8
Content available remote Industrial catalysts as a source of valuable metals
EN
Purpose: Catalyst are used in all sector of the chemical industry: in basic chemistry (synthesis of sulfuric and nitric acid, ammonia, methanol and aromactics; in petrochemistry; in polymerization chemistry; in refining, in reactions of fluid catalytic cracking (FCC), resid fluid cracking catalyst (RFCC), hydrodesulfurization (HDS) and hydrotreatment; in auto industry for reduce of pollution, for removal of NO, CO and hydrocarbons in exhaust emissions; in variety of industrial processes. Recovery of metals and precious metals from spent catalysts has been an important topic not only from economic aspect but also for recycling rare natural sources and reducing the catalyst waste to prevent the environmental pollution. Various methods for recovering metals form spent auto catalyst, petroleum reforming and other industrial catalysts are reviewed. Design/methodology/approach: The article presents the methods used in the world for metals recovery from spent industrial catalysts. Findings: To recover precious metals from spent catalysts many hydro- and pyrometallurgical methods are used. But none of these methods is an universal method that can be used to recover all type of spent catalysts. These recovery methods have also some disadvantages: pyrometallurgical methods require special equipment, reaching the desired temperature, and they are not only expensive but also highly energy consuming. The application of hydrometallurgical methods requires to solve the problem of harmful waste solutions generated during the process. Practical implications: The paper presents the possibilities of industrial catalysis as a source of valuable metals. Originality/value: The present work is a review about industrial catalysts as a source of valuable metals.
EN
The use of biodiesel is expected to grow in the future due to the environmental policy of the EU. The increase in the production of biodiesel has resulted in a glut of glycerin that has led to a precipitous market price drop. At present glycerol is in surplus but in the near future could become a waste problem. It may create a barrier for the development of this industry branch and reduce biodiesel applications as well. This glut also indicates that known technologies for the utilization of glycerol have many disadvantages and that their efficiency and profitability are too low. The utilization of waste glycerol may be carried out by feedstock recycling into energy carriers (hydrogen, syngas and methane), or it may be converted into other chemicals (eg, acrolein, epichlorohydrin, ethers, esters and alcohols). As hydrogen is a clean energy carrier, the conversion of glycerol into hydrogen is the best glycerol use. Catalytic steam reforming, aqueous reforming, autothermal reforming, pyrolysis, gasification, photo-conversion and bioconversion of glycerol may be considered to solve the glycerol surplus problem. This analysis indicates that the (aqueous/steam) reforming and/or photocatalytic conversion of glycerol have become the best processes for the utilization of glycerol from an economic and environmental point of view.
PL
Biodiesel (mieszanina estrów metylowych lub etylowych wyższych kwasów tłuszczowych), produkowany w procesie transestryfikacji olejów roślinnych, jest najpopularniejszym produktem, pochodzącym z biomasy, dodawanym do tradycyjnych paliw płynnych wytwarzanych z ropy. Jego produkcja w ostatnich latach szybko rośnie, co wynika z aktualnej polityki ochrony środowiska dążącej do ograniczenie emisji ditlenku węgla pochodzącego ze spalania paliw kopalnych. W procesie transestryfikacji powstaje szereg ubocznych produktów. Najważniejszym i powstającym w największej ilości produktem ubocznym (w samym procesie transestryfikacji) jest gliceryna. Duży wzrost ilości produkowanego biodiesla w ostatnich latach spowodował wytworzenie odpowiednio dużej ilości gliceryny, co bardzo zachwiało rynkiem gliceryny, wywołując duży spadek jej ceny. Fakt ten może stanowić pewną barierę rozwoju tej gałęzi przemysłu i ograniczyć dalszy wzrost udziału biodiesla w bilansie paliw silnikowych. Wskazuje to także, że dotychczas proponowane metody nie są wystarczająco efektywne technologicznie i ekonomicznie. Istnieją dwie podstawowe możliwości działania: (1) wykorzystanie gliceryny jako surowca do produkcji innych substancji chemicznych i (2) wykorzystanie jej energetyczne, w tym szczególnie do wytwarzania wodoru. Recykling produktowy jest najkorzystniejszą metodą zagospodarowania produktów ubocznych i odpadów. Jednakże, wykorzystanie gliceryny do wytwarzania innych produktów i półproduktów chemicznych może mieć ograniczone zastosowanie ze względu na to, że rynek tych produktów może się spotkać również z barierą popytu oraz ze względu na uzyskiwane niskie selektywności dla tych produktów. Analiza literatury wskazuje, że recykling surowcowy, w tym szczególnie proces konwersji gliceryny do wodoru, jest dobrą alternatywą, ponieważ rynek na wodór będzie w przyszłości praktycznie nieograniczony. Jeżeli instalacje przemysłowe będą ekonomiczne i proste w eksploatacji, ten sposób będzie prawdopodobnie rozwiązaniem optymalnym.
PL
Państwa członkowskie NATO zaangażowane są w operacje w różnych rejonach kuli ziemskiej, z reguły znacznie oddalonych od stałych baz sił zbrojnych państw sojuszu. Główny wysiłek związany z przerzutem wojsk spoczywa na strategicznym transporcie morskim, w którym przewóz sprzętu i środków zaopatrzenia realizowany jest pomiędzy morskim portem załadunku i morskim portem wyładunku. Głównym zadaniem jednostki przeznaczonej do przyjęcia, ześrodkowania i dalszego przemieszczania jest przeprowadzenie bezpiecznego rozładunku transportowanego drogą morską sprzętu i zaopatrzenia, zorganizowanie rejonu koncentracji oraz dalsze przesłanie wyposażenia do miejsca docelowego przeznaczenia. Zadania te realizowane są w morskich portach wyładunku, które organizowane są w rejonie prowadzonej operacji, w porcie morskim lub na przystosowanym do rozładunku odcinku nieuzbrojonego brzegu.
EN
NATO member countries are involved in operations in various parts of the world, as a rule far away from military bases of the allied countries. The main effort aimed at transporting troops is borne by maritime strategic transport, where supplies are carried between an embarkation and a disembarkation port. The main task of a unit designed to receive, concentrate and then move them further is to make a safe disembarkation of supplies carried by sea, organize an area of concentration and further dispatch them to the place of destination. These tasks are carried out in maritime disembarkation ports established in the area of operation, in a maritime harbor, in a stretch of coast adapted to disembarkation.
12
Content available remote Mikroanaliza złączy spawanych nadstopów żelaza IN519 i H39WM po eksploatacji
PL
Jedną z metod otrzymywania wodoru jest reforming parowy. Endotermiczny proces rozkładu mieszaniny metanu z parą wodną pod ciśnieniem do 4,0 MPa prowadzony jest w temperaturze do 780°C w odlewanych odśrodkowo austenitycznych rurach wypełnionych katalizatorem niklowym. W pracy przedstawiono wyniki badań mikroanalizy rentgenowskiej złączy spawanych odlewanych odśrodkowo rur katalitycznych ze stopu drugiej generacji IN 519 oraz stopu trzeciej generacji H39WM. Badania przeprowadzono na złączach spawanych doczołowo, pobranych z obszaru wlotu substratów o temperaturze pracy ok. 500°C oraz z obszaru maksymalnej prędkości pełzania rur. W warunkach pracy reformerów amoniaku temperatura ścianki zewnętrznej rur przy wylocie produktów zbliża się do 900°C. Efektem długotrwałej eksploatacji są zmiany fazowe i strukturalne zależne od lokalnej temperatury materiału rury. Zmiany te wpływają na właściwości mechaniczne materiału rur i przyczyniają się do inicjacji procesu pełzania, objawiającego się makroskopowo lokalnym powiększeniem średnicy rur. Krańcowym stadium procesu wysokotemperaturowej degradacji mikrostruktury są makropęknięcia doprowadzające do utraty szczelności rur.
EN
Steam reforming is one of the methods to produce hydrogen. The endothermic decomposition process of the mixture consisting of methane and water vapour under a pressure up to 4.0 MPa is conducted at a temperature up to 780°C in austenite iron based alloy pipes cast centrifugally and filled with nickel catalytic agent. The results of microstructure investigations of the welded joints of catalytic pipes cast centrifugally, made of the second generation alloy IN 519 and the third generation alloy H39WM were presented in the article. The microstructural tests were conducted on butt welds drawn from the area of the substrate inlet of a temperature approx. 500°C and from the area of maximum speed of pipe creep. The temperature of the pipe external wall at the outlet of the products approaches 900°C under the operation conditions of ammonia reformers. Long- lasting operation results in phase and structural changes depending on the local temperature of the pipe material. These changes affect the mechanical properties of the pipe material and contribute to initiation of creep process which manifests itself in macroscopic aspect as a local increase in the diameter of the pipes. The extreme stage of the high temperature degradation of the microstructure reveals as macrocracks leading to the loss of pipe leak-tightness.
PL
Jednym z bardziej atrakcyjnych, alternatywnych do gazu ziemnego, źródeł wodoru są strumienie gazów przemysłowych generowanych w różnych procesach chemicznych. Biorąc pod uwagę znaczne zróżnicowanie tych strumieni względem stężenia wodoru, temperatury i ciśnienia, proces wydzielania wodoru z takich mieszanin musi być projektowany indywidualnie do każdego przypadku. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki wielowariantowych obliczeń symulacyjnych procesu wydzielania wodoru z produktu wysokotemperaturowej konwersji gazu koksowniczego metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej. Stwierdzono m.in. że, przy natężeniu przepływu gazu zasilającego w kroku adsorpcji nie wyższym niż 7,5 mn3/h i stosunku LWA/L=0,5 można uzyskać czysty wodór przy stosunkowo niskim ciśnieniu 10 bar ze sprawnością odzysku przekraczającą 66%.
EN
Industrial gaseous streams produced in various chemical processes are very attractive source of hydrogen. Their composition, temperature and pressure are, however, diversified so that a process of hydrogen separation from these streams has to be developed separately for each specific case. The hydrogen separation is performed very often in the pressure swing adsorption (PSA) process. In the present paper hydrogen recovery from the gaseous product of the process of the high-temperature conversion of coke-oven gas was investigated theoretically. The mathematical model was then developed to study the PSA separation process (Eqs 1-12). Four-bed PSA unit was considered with two adsorbent layers (activated carbon BA-10 Raciborz and zeolite 5A Zeochem). Adsorbent properties was given in Table 1 and the appropriate equilibrium and kinetic data was presented in Tables 2-5. Feed gas to the PSA process consisted of H2: 72.1%, CH4: 2.5%, CO: 19.1% and CO2: 6.3 %. The PSA cycle was presented in Fig. 1. The PSA process efficiency, described by hydrogen purity, recovery (Eq. 13) and productivity (Eq. 14), was checked against feed gas pressure, temperature and flow rate, and LWA/L ratio. In Figs 2-4 exemplary results of simulations were presented for the feed gas flow rate of 7.5 mn3/h and temperature of 303K. The dependence of the process efficiency on temperature is presented in Figs 5-7 for the feed gas flow rate of 7.5 mn3/h and LWA/L=0,5. It was found that if the feed gas flow rate in the adsorption step does not exceed 7,5 mn3/h (v?2 cm/s) and LWA/L=0,5 pure hydrogen with the recovery greater than 66% is produced at the rather low pressure 10 bar. It was also concluded that the hydrogen recovery decreases when pressure in the adsorption step is increased. On the other hand the recovery is greater for lower length of the active carbon bed (LWA). It was also found that at temperature of the feed gas lower than 30oC the hydrogen recovery decreases. At temperature of the feed gas greater that 30oC the feed gas pressure has to be greater than 10 bar in order to obtain pure hydrogen in the adsorption step. The possible way of further processing of the waste gas from the PSA installation was also discussed which includes the water gas shift reaction and the H2/CO2 separation in the hybrid process.
14
Content available remote The precipitation processes of Manaurite XM superalloy after 2000 hours of aging
EN
This paper presents the results of investigations of microstructure and mechanical properties, in a state of delivery, after 1000 and 2000h of annealing of superalloy samples Manaurite XM taken from a catalytic centrifugal cast pipe. The annealing of the material taken from catalytic pipes at the temperature of 900 °C causes precipitation of intermetallic phases in alloyed austenite matrix. These changes affect the pipes’ mechanical properties.
15
Content available remote Solutionizing of IN 519 superalloy after long-term exposure
EN
Hydrogen used for ammonia synthesis in chemical plants is received as a result of endothermic thermal-catalytic decomposition of methane with water steam. The process is carried out in reformer pipes made from austenitic cast steel with nickel catalyst under pressure up to 4.0 MPa and temperature up to 900 °C [1]. The mechanical properties and phase composition of these tubes changed during a long service. The precipitation of intermetallic phases in alloyed austenite matrix and at grain boundaries are spheroidizated. The stable dendritic microstructure disappears. This results in a decrease of mechanical properties of the pipe material as well as in the intensification of creeping. In order to regenerate the tube material a solution heat treatment was applied. The author presents results of LMA, XRD and mechanical property investigation of IN 519 samples taken from a centrifugal cast pipe which worked in a catalytic reformer for 120760 hours and was solutionized.
PL
Wodór do syntezy amoniaku w zakładach chemicznych uzyskuje się w endotermicznym procesie cieplno-katalitycznego rozkładu metanu parą wodną pod ciśnieniem do 4 MPa w temperaturze do 900 stopni C. Proces prowadzi się w reformerze wykonanym z nadstopu IN 519 z rur odlewanych odśrodkowo i wypełnionych katalizatorem niklowym. Długotrwała eksploatacja powoduje przemiany fazowe i strukturalne w austenitycznej osnowie nadstopu: sferoidyzację wydzieleń faz międzymetalicznych oraz w eutektyce na granicach ziarn. Odlewnicza mikrostruktura dendrytyczna ulega zanikowi. Następuje koagulacja wydzieleń faz międzymetalicznych, powodując zmiany właściwości mechanicznych nadstopu IN 519, także intensyfikując proces pełzania. W celu regeneracji materiału rury (IN 519) prowadzono jego przesycanie. W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych, metalograficznych i rentgenograficznych nadstopu IN 519 pobranego z rury po 120760 h eksploatacji i przesycaniu.
16
Content available remote Wykorzystanie energii ze złóż naturalnych paliw węglowych
PL
W pracy omówiono w zarysie metody otrzymywania wodoru w procesie zgazowania węgla w atmosferze tlenu i pary wodnej oraz procesach reformingu metanu w obecności pary wodnej. Zwrócono również uwagę na stosowanie metody odzysku cennych paliw gazowych: H2 i CH4 z gazów poprodukcyjnych uzyskiwanych w rafineriach i koksowniach. W złożach węgla kamiennego wodór występuje w śladowych ilościach, nie zawsze wykrywalnych metodą chromatografii gazowej. Natomiast występujący w niektórych złożach węglowych metan może być interesującym źródłem wodoru.
EN
Hydrogen production during gasification of coal in oxygen and steam, as well as reforming process of methane in steam was discussed. The attention was also paid to the method of recovery of valuable gas fuels (H2, CH4) from gases obtained during refinery and coking plant processes. On the hand, hydrogen is present in coal beds in very small amounts usually not detected by gas chromatography,while the concentration of methane in several coal beds may be an interesting hydrogen source.
PL
W opracowaniu omówiono systemy emerytalne w Wielkiej Brytanii. Niemczech i Włoszech. Wybrano te państwa, które charakteryzują się szczególnym systemem emerytalnym bądź też takie, w których przeprowadzono reformę systemu. Wskazano na różnice występujące między poszczególnymi systemami emerytalnymi. Społeczeństwo krajów Europy Zachodniej starzeje się. Proces ten przebiega bardzo spokojnie. Według szacunków brytyjskiego urzędu statystycznego wynika, że liczba osób czynnych zawodowo pozostanie na niezmienionym poziomie, natomiast liczba emerytów może w ciągu najbliższych 40 lat wzrosnąć o ok. 40%. Oznacza to, że do roku 2041 liczba emerytów wzrośnie z obecnych 11 mln do ponad 15 mln W tym samym okresie liczba osób pracujących wzrośnie o zaledwie 8%, osiągając szczyt 39 milionów w 2021 roku.
EN
In this paper pension systems in Great Britain, Germany and Italy have been discussed. The countries characterized by a particular pension system, or these, in which the reform was performed, have be presented. Further on the differences between choosen pension systems have been shown.
19
Content available remote Reforming gazu ziemnego ditlenkiem węgla
PL
Gaz syntezowy, będący w różnych proporcjach mieszaniną wodoru i tlenku węgla, wykorzystuje się do pozyskania wodoru oraz produkcji wielu związków chemicznych i paliw syntetycznych, podanych na rysunku 1. Obecnie głównym surowcem dla gazu syntezowego jest gaz ziemny, zawierający jako dominujący składnik metan oraz w mniejszych ilościach inne substancje (np. etan czy ditlenek węgla). Do produkcji gazu syntezowego z gazu ziemnego najważniejszą metodą jest reforming metanu (węglowodorów) parą wodną (SMR). Do innych znanych metod reformingu należą: częściowe utlenianie metanu (węglowodorów) - POX, suchy reforming metanu (węglowodorów) - DMR oraz ich kombinacje z procesem SMR, np. reforming autotermiczny. Niniejszy artykuł dotyczy opisu technologii DMR i jej wykorzystania. W tej pracy przedstawiono obliczenia składu gazu syntezowego i ilości wytrącającego się depozytu węglowego w stanie równowagi chemicznej reakcji niezależnych. Wyniki obliczeń dla powyższych wielkości w funkcji temperatury, ciśnienia i składu surowców przedstawiono w tablicach i na rysunkach. Wybranymi substratami były: a) metan z dwutlenkiem węgla, b) metan i etan z dwutlenkiem węgla oraz c) metan z dwutlenkiem węgla i parą wodną. Przeprowadzono też: analizę wyników obliczeń, dyskusję dotyczącą katalizatorów, omówienia dwóch komercyjnych procesów DMR (Sparg i Calcor) oraz zasygnalizowano aspekty ekologiczne technologii DMR.
EN
Synthesis gas (or syngas), a mixture of different quantities of hydrogen and carbon monoxide, can be used to produce high purity hydrogen stream and is one of the most important feedstock for production many chemicals and synthetic fuels, presented in Fig.1. Methane is the main component of natural gas although significant amounts other gases such as ethane and carbon dioxide might be present. Actually, syngas is produced mostly by natural gas steam reforming (SMR). Less common routes to convert natural gas into synthesis gas are partial hydrocarbons oxidation (POX), carbon dioxide reforming (DMR) and combinations of these reactions routes. This paper is focused for DMR technology and its applications. Firstly, the thermodynamic calculations of the reforming of methane, ethane with carbon dioxide and methane with carbon dioxide and/or steam have been done. The equilibrium composition of syngas and amount of carbon deposition as a function temperature, pressure and feedstock have been reported in tables and figures. Finally, analysis of the computational data, the most commonly used catalysts, industrially available DMR processes (Sparg and Calcor) and environmental aspects of the DMR technology are discussed.
20
Content available remote Mikrostruktura nadstopu H39WM po 6-letniej eksploatacji
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań strukturalnych odlewanej odśrodkowo rury katalitycznej ze stopu H39WM po 53300 h eksploatacji. W warunkach pracy reformerów amoniaku temperatura ścianki zewnętrznej rur zbliża się do 900ºC, przy ciśnieniu wewnętrznym do 4 MPa. Efektem długotrwałej eksploatacji są zmiany fazowe i strukturalne zależne od lokalnej temperatury materiału rury. Zmiany te wpływają na właściwości mechaniczne materiału rur i przyczyniają się do inicjacji procesu pełzania.
EN
The author presents results of LMA and XRD investigation of H39WM material from centrifugal casted pipe which worked in catalytic reformer for 53300 hours. During the exploitation the temperature of the pipe ranges from 500ºC in substrates inflow to 840ºC at outlet of products. Structural and phase changes which were observed in the material of the pipe were increasing with distance from the inter surface of tube. These changes depended on the temperature and time of exploitation and had influence on the mechanical properties of the pipe.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.