Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Rybnik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przedstawienie i omówienie metody oceny oszczędności wynikających z korzystania ze źródeł wody bezzwrotnie zużywanej przez przeciętnego mieszkańca Rybnika i okolic. Przedstawienie modelu ekonomiki użytkowania wodomierza wody bezzwrotnej wskaże potencjalnym i obecnym użytkownikom próg opłacalności zakupu i użytkowania takiego wodomierza. Do badania opłacalności stosowania liczników wody bezzwrotnej użyto dwóch wskaźników, stosowanych w analizie kosztów i korzyści, a mianowicie: okresu zwrotu nakładów poniesionych na instalacje wodomierzy (T) oraz wartości zaktualizowanej netto (NPV). Dodatkowo przeprowadzona analiza i prognoza zużycia wody zwrotnej i bezzwrotnej pozwoli na lepsze dostosowanie się PWiK Rybnik do potrzeb odbiorców, co może istotnie wpłynąć na kreowanie i podtrzymywanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa.
EN
The aim of the article is to present and discuss the method of assessing the savings resulting from the use of non-returnable water sources by an average inhabitant of Rybnik and the surrounding area. Presentation of the economics of use of a non-returnable water meter will indicate to the potential and current users the threshold of profitability related to the purchase and use of such a water meter. The cost-effectiveness analysis of the use of non-returnable water meters was carried out based on two indicators - the period of return on investment related to the water meters installation (T) and the net present value (NPV). In addition, the analysis and forecast of the returnable and non-returnable water use will allow PWiK Rybnik to better adapt to the needs of the customers, which can contribute to building and promoting the positive image of the company.
PL
Ronda to nie tylko rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo jazdy, ale także miejsce kształtujące i poprawiające wizerunek miasta. W sposób szczególny łączą one bowiem funkcję skrzyżowania z funkcją placu ułatwiającego zarówno identyfikację miejsca, jak i orientację w terenie.
PL
Jak dotąd, w Rybniku powstało 27 (stan na 30 VI 2011 r.) skrzyżowań typu rondo. W najbliższych latach liczba skrzyżowań tego typu zwiększy się, ponieważ w budowie znajduje się kolejnych pięć rond (ustalono na podstawie (16, 17)). Dwa spośród budowanych rond zostaną zlokalizowane na północnej obwodnicy miasta, natomiast kolejne trzy w ciągu modernizowanej ulicy Żorskiej. W artykule przedstawiono wyniki analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonanej dla skrzyżowań typu rondo zlokalizowanych w Rybniku (szczegółową analizę przedstawiono w pracy (23)). Analizę oparto na liczbach zdarzeń drogowych. Badaniami objęto 25 z 27 obecnie funkcjonujących na terenie Rybnika skrzyżowań tego typu.
EN
One of the major problems caused by the rapid development of communication is the low level of road safety. In order to prevent this from happening, numerous investments have been made aiming at converting various types of intersections into ones with a circular motion, or building them from scratch as a part of multi-level interchanges. Moreover, a significant increase in popularity of roundabouts is noted due to the fact that they only require a small space and also to be built they have high throughput capability. The article describes the results of the road safety analysis for roundabouts in Rybnik. The analysis is based on a number of road accidents. The study included 25 out of the 27 currently operating in Rybnik junctions of this type. The city of Rybnik, in which an analysis of road safety was conducted, is located in the south of Poland, in the Silesia region. Since the early 90's of the 20th century, the city's authorities have been investing in construction of roundabouts, which have effectively contributed to improving road safety. Such a large number of roundabouts led to: Decrease in the number of road accidents by around 40-50%, Decrease in the number of people seriously injured involved in accidents by 90%, Decrease in the number of people slightly injured involved in accidents by 76%. Since 2007 the number of road accidents at all intersections in Rybnik has been gradually decreasing. This is probably due to a specific road infrastructure, which effectively minimizes the number of road accidents.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad rolą biomasy planktonu jako biosorbentu w procesie transportu metali ciężkich, w skażonym termicznie, antropomiktycznym zbiorniku zaporowym Rybnik. W procesie koagulacji siarczanem żelaza (PIX), stosowanym w stacji uzdatniania wody, powstaje masa planktonowa zawierająca metale ciężkie. W 2008 roku koagulacji poddano 13 mln m3 wody, uzyskując 350 ton biomasy. W 2009 roku na SPW koagulacji poddano 9,2 mln m3 wody, z czego uzyskano 177,5 ton biomasy o średniej wilgotności 87%. Wraz z biomasą planktonu w 2009 r. usunięto następujące ilości metali ciężkich: Mn - 236 kg, Cu - 29 kg, Zn - 26 kg, Pb - 1,9 kg, Ni - 1,52 kg, Cr - 1,25 kg, Co - 0,71 kg, Cd - 0,15 kg. Stacja przygotowania wody wpływa korzystnie na poprawę stanu ekologicznego zbiornika - usuwając biomasę planktonu, poprawia bilans tlenowy, co znacznie zmniejsza ładunek substancji organicznej wymagającej utlenienia. Powoduje to, że ze zbiornika usuwane są ładunki azotu i fosforu oraz ładunki metali ciężkich. Stacja Przygotowania Wody wprowadza w zbiorniku zaporowym Rybnik nowy, stały mechanizm ochronny dla jakości wody.
EN
The role of plankton biomass as a sorbent and its role in the transport of heavy metals in the thermal contaminated Rybnik dam-reservoir limnic ecosystem were presented. During the coagulation by iron sulfate (PIX) in the Water Treatment Plant there is generated plankton biomass which contains heavy metals. In 2008 13 mln m3 of water was coagulated and it gave 350 tones of biomass. In 2009 it was about 9.5 mln m3 of water and 177.5 tones of biomass. The average humidity of biomass was 87%. Together with biomass in 2009 from the Rybnik dam-reservoir were removed 236 kg of Mn, 29 kg of Cu, 26 kg of Zn, 1.9 kg of Pb, 1.52 kg of Ni, 1.25 kg of Cr, 0.71 kg of Co and 0.15 kg of Cd. Results of research affects the positive influence of Water Treatment Plant on the ecological improvement of the Rybnik dam-reservoir because elimination of biomass improves oxygen balance by decreasing of organic matter which needs oxidation. Together with the phosphorus and the nitrogen from the dam-reservoir heavy metals are removed as well. Water Treatment Plant introduces in the Rybnik dam-reservoir constant water quality preservation.
PL
W artykule przedstawiono w skrócie historię kopalni .Ignacy. (.Hoym.). Zwrócono uwagę na wpływ, jaki miała zmieniająca się sytuacja polityczna na Śląsku na wybór patrona kopalni. Przedstawiono sylwetki dwóch patronów kopalni hr. C.G.H von Hoyma - ministra pruskiego do spraw Śląska oraz Ignacego Mościckiego - Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej. Omówiono możliwości wykorzystania zachowanych obiektów powierzchniowych kopalni jako atrakcji turystycznej Ziemi Rybnickiej.
EN
The article introduces briefly the history of .Ignacy" (.Hoym") coal mine. It brings attention to the fact how the changing political situation in Silesia influenced a choice of a patron of this mine. It presents the characteristic features of the two patrons of the mine - count C.G.H von Hoym, a Prussian minister for Silesia matters and Ignacy Mościcki, President of the Polish Republic. It also discusses a possibility of utilization of the preserved surface objects of the mine as a tourist attraction of Rybnik Region.
6
Content available remote Obszary sfery publicznej w wymiarze lokalnym -studium przypadku Rybnika
PL
Prezentowane sprawozdanie z badań jest rezultatem zastosowania paradygmatu kapitału społecznego, w rozumieniu Roberta Putnama (1995, 2002), oraz analiz instytucjonalnych do diagnozy stanu określonej rzeczywistości samorządowej i obywatelskiej, mającej miejsce w badanej społeczności lokalnej. Metodologicznie autor opiera się na procedurze wieloczynnikowej triangulacji (Konecki, 2000), która pozwala na wielostronną weryfikację materiału empirycznego.
EN
Shown report is a result of an application of a theory of a social capital by Robert Putnam (1995, 2002) and institutional analyses to diagnose of the state of a local-governmental and civil reality, which takes place in a research of a local society. In area of methodology an author based on a procedurę of a multifactor triangulation (Konecki, 2000), which allows multilateral verification of empirical issues.
7
Content available remote Nowe w starym - centra handlowe w Rybniku
PL
Przykłady Niemiec i Francji pokazują, że sposobem na ożywienie centrum miasta jest wprowadzenie tam centrów handlowych nowej generacji. Polskie miasta także decydują się na takie rozwiązania. Jednym z takich miast jest Rybnik, gdzie w ścisłym centrum miasta, w historycznej tkance powstały, niemal równocześnie, dwa współczesne centra handlowo-usługowo-rozrywkowe: Plaza i Focus.
EN
French and german examples show that implementation to the city centre the shopping centres of new generation is the way of city centre liveliness. Polish cities also decide on such solutions. One of these towns is Rybnik, where Plaza Rybnik and Focus Park were constructed close to the city historical centre almost at the same time.
PL
Kompostowanie pozostałości (odpadów) w zakładach ogrodniczych i przy pielęgnacji ogrodów i parków od dziesiątków lat polega na ich gromadzeniu w pryzmach kompostowych i przerabianiu, tak by w efekcie uzyskać ziemię kompostową. Odpady, które w ten sposób zagospodarowywano, to m.in. chwasty, przerośnięte rośliny uprawowe, pędy z cięcia roślin, gałęzie, łęty, liście, przejrzałe owoce i warzywa, resztki organiczne i popioły ze spalania drewna.
PL
W pracy omówiono analizę efektów procesu restrukturyzacji Wydziału Finansowo-Księgowego Wydziału Edukacji UM. Problem badano z dwóch punktów widzenia - pracowników i klientów. Dokonano oceny opinii pracowników oraz opinii klientów na temat restrukturyzacji. Wyniki analizy pokazują negatywny obraz wprowadzonych zmian.
EN
In paper presented below we described the effects of the analysis of restructuring process of of Financial - Accountant Department of Education Department at Municipal Office. The problem was studied with two points of sight -and customers. In paper there is the evaluation analysis of employees and customers opinion about overtaken changes. The analyses show negative sight of introduced changes.
PL
W ostatnich latach podmioty administracji publicznej są coraz częściej restrukturyzowane. Prezentowana publikacja omawia zmiany spowodowane restrukturyzacją Wydziału Finansowo-Księgowego Wydziału Edukacji. W pracy przedstawiono najważniejsze zmiany, jakie zaszły w procesie restrukturyzacji.
EN
Lately departments of public administration are more and more often restructured. The paper presented below describes changes caused with restructuring of Financial - Accountant Department of Education Department. In paper we described the most important changes overtaken in restructuring process.
PL
W artykule przedstawiono główne założenia i cele strategii zrównoważonego rozwoju miasta Rybnika oraz dokonano oceny realizacji tych założeń, a także przedstawiono wpływ opracowanych zadań w strategii na jakość życia mieszkańców Rybnika.
EN
In the article the main assumption and objectives of the graduate development strategy of the Rybnik , the evaluation of these assumptions realization and also the influence of the tasks study in the strategy on the quality of life of the inhabitants of Rybnik were presented.
PL
Inwestycja rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową sieci zbiorczej wód przeprowadzona została przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku w 2002 r. ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
PL
Specyfika warunków termicznych zbiornika wodnego "Rybnik" jako efekt zrzutu wód podgrzanych. Scharakteryzowano pod względem termicznym, zbiornik wodny "Rybnik", jako urządzenie hydrotechniczne, będące integralnym elementem ciągu technologicznego, którego zadaniem jest schładzanie powierzchniowe wód chłodniczych Elektrowni "Rybnik". Wykazano, że jako taki, zbiornik ten wymaga indywidualnego traktowania formalno-prawnego. W wyniku przemieszczania się przez zbiornik temperatura wód zrzutowych, wynosząca od około 20 do 35 stopni C, w procesie schładzania powierzchniowego obniża się i w części przyzaporowej wynosi od 6 do 25 stopni C. Zakres temperatur w granicach 6 stopni C - 25 stopni C można uznać za temperatury charakterystyczne dla tego typu zbiornika, z punktu jego oddziaływania na odbiornik, tj. rzekę Rudę poniżej zbiornika "Rybnik". W cyklu rocznym temperatury wody zbiornika "Rybnik" wyższe są zatem od 3,3 do 8,2 topni C od temperatur wód typowych dla terenu woj. śląskiego. Najwyraźniej różnice są widoczne dla miesięcy od stycznia do lipca (8,2 stopni C - 7,3 stopni C). Wskutek wykorzystywania zbiornika do powierzchniowego schładzania wód zrzutowych temperatura wody rzeki Rudy poniżej zbiornika podnosi się w granicach od 2,8 do 4.4 stopni C. Przeciętnie o około 3,5 stopni C. Możliwość przekraczania dopuszczalnej wartości w okresie od czerwca do sierpnia ocenia się na około 1,5 stopni C.
EN
The "Rybnik" water reservoir has been characterized from the thermal viewpoint as a hydroengineering facility that constitutes an integral element of a technological sequence used for surface cooling of the cooling waters from the "Rybnik" Power Plant. It was indicated that the reservoir as such requires special formal and legal consideration. In the course of flow through the reservoir, the initial temperature of the discharged water i.e. approximately 20 - 35 degree C drops to 6-25 degree C by the dam area. The temperature range of 6 degree C - 25 degree C may be assumed as typical for this reservoir from the viewpoint of its impact on the receptor i.e. the Ruda river below the "Rybnik" reservoir. In the yearly cycle, the temperatures of the reservoir's water are higher by 3,3 - 8,2 degree C than the typical temperatures of waters of the Śląskie Voievodeship area. The most clear difference can be seen for the months January-July (8,2 degree C - 7,3 degree C). Due to the use of the reservoir for surface cooling of the discharged waters, the temperature of the Ruda river's water has increased by 2,8 - 4.4 degree C; 3,5 degree C by average. Potential acceptable excedance of this value is assessed on the level of approx. 1,5 degree C for the period of June - August.
16
Content available remote Analiza bezpieczeństwa na wybranych małych rondach w Rybniku
PL
W artykule tym przedstawiono wybrane skrzyżowania znajdujące się na terenie miasta Rybnik, które w ostatnich latach zostały przebudowane na małe ronda. Głównym powodem wprowadzenia nowej organizacji ruchu oprócz uspokojenia ruchu był dość znaczny poziom notowanych zdarzeń drogowych, w tym także z ofiarami w ludziach. Analiza bezpieczeństwa na tych skrzyżowaniach przed modernizacją i po wprowadzeniu małych rond jest przedmiotem niniejszego opracowania.
EN
The article deals with selected intersections located in Rybnik that have been rebuilt to the small traffic circles in past few years. Lowering the traffic and the high level of collisions and accidents (including those with people being killed) made it the main reason to introduce a new road traffic regulation. The traffic safety analysis on the intersections before rebuilding a new road traffic regulation. The traffic safety analysis on the intersections before rebuilding and after transforming it to the small traffic circles is a subject of this article.
PL
Wobec stale rosnących cen wody (na przestrzeni lat 1996-2003 ceny w Rybniku wzrosły o 270%), w zakładzie Zieleni Miejskiej zaczęto szukać nowego rozwiązania, które wpłynęłoby na zmniejszenie kosztów obciążenia wodą używaną do celów gospodarczych.
PL
O bezpieczeństwie ruchu można pisać w nieskończoność, niestety, dotyczy to raczej ciemnej strony tematu: ciągle wzrastającej liczby kolizji i wypadków drogowych, zaniedbań ze strony ludzi, którym powierzono bezpieczeństwo uczestników ruchu, całkowitego niemal braku chęci ze strony władz rządowych do finansowania utrzymania, nie wspominając już o odtworzeniu, czy modernizacji dróg, bezsilności policji drogowej... Wyliczankę można by ciągnąć w nieskończoność. Tym bardziej cieszy możliwość przedstawienia ośrodka, który na tym polu osiągnął spore sukcesy i to własnym pomysłem i własnymi (no, prawie własnymi) siłami. Rybnik, śląskie miasto o średniej wielkości (150 000 mieszkańców) - bo o mim będzie mowa - osiągnął znaczące wyniki w zakresie zmniejszania zagrożenia w ruchu drogowym. Jeśli uprzytomnimy sobie, że co roku znika z mapy Polski całkiem spore miasto (tyle osób ginie lub jest ciężko poszkodowanych!), cieszyć musi postawa Rybniczan, którzy nie mając doświadczeń ani wzorów w kraju, zaryzykowali i postawili na poprawę bezpieczeństwa ruchu małymi środkami. Te "małe środki" to ronda - małe, bardzo małe, lub trochę większe.
PL
Zagadnienie rewitalizacji terenów skażonych, rekultywacji, usunięcia zagrożeń czy też zachowanie w sposób zabezpieczony "pozostałości" w środowisku wymaga szczegółowego rozeznania warunków środowiskowych, co pozwala na wybór optymalnego rozwiązania dla środowiska z uwzględnieniem warunków technicznych i ekonomicznych szkodzącego. W niniejszym artykule przedstawiono na przykładzie gromadzenia osadów poneutralizacyjnych w zbiornikach ziemnych Huty "Silesia" w Rybniku analizę kompleksowego zagadnienia rekultywacji bądź usunięcia szkody w środowisku. Analizę tę oparto o prace wstępne, badawcze, technologiczne i projektowe przeprowadzone przez firmę ROT Recycling Odpady Technilogie Gliwice oraz raport badań odpadów, wód powierzchniowych przeprowadzonych przez Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach.
EN
Reclaim or remove? Reclamation of post-neutrilization sludge lagoons at "Silesia" Stell Works in Rybnik. The problem of revitalization of contaminated sites, their reclamation, elimination of threats or safe disposal of "residuals" in the environment require a detailed study of the environmental conditions. This allows selecting a solution optimal for the environment with respect to the technical and economic capabilities of the polluter. The article presents an analysis of a complex approach to reclamation or elimination of the threat posed to the environment on the example of the post-neutralization sludge lagoons in the "Silesia" Steel Works in Rybnik. The analysis was based on preliminary studies, research and technological investigations as well as project studies carried out by the ROT Recycling Odpady Technologie company from Gliwice and a report from the studies of waste and surface water developed by the Center for Environmental Survey and Control in Katowice.
PL
Podstawową tezą artykułu jest twierdzenie, że zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy na obszarach eksploatacji złóż węgla kamiennego jestmożliwy, ale posiada własną specyfikę właściwą dla obszarów przemysłowych, dotychczas niewyróżnionych w polskim prawie ekologicznym i wymaga współdziałania sektora wydobycia węgla z władzą lokalną, w tym dzielenia się zarówno stratami jak i korzyściami związanymi z procesem eksploatacji tych złóż. Artykuł zawiera następujące zagadnienia tematyczne: - podstawowe założenia dla programi zrównoważonego rozwoju na obszarach górniczych, - strukturę programu zrównoważonego rozwoju opracowanego dla miasta Rybnika, - podstawowe problemy sektora węgla kamiennego w tym programie.
EN
The principal thesis of the article is a statement that a balanced social and economic development is possible in the areas of mining of hard coal deposits, but it has its own specific features appropriate for the industrial areas that so far have not been distinguished in the Polish environment protection law and it requires co-operation of the coal mining sector with the Iocal authorities, including the sharing of both Iosses and benefits connected with the process of mining the deposits. The article covers the following suhjects: the principle terms of reference for the balanced development program for mining areas, the structure of balanced development program worked out for the city of Rybnik, the basic prohlems of coal mining sector in the program.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.