Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule rozpatrzono problem kształtowania właściwości materiału o strukturze periodycznej, złożonego z elementów o skali milimetrowej. Elementy tworzone z materiałów przewodzących są umieszczone na podłożu z elastycznego laminatu. Poddano dyskusji właściwości widmowe elementów, przy uwzględnieniu modelu polowego. Określono wpływ parametrów geometrycznych elementu konstrukcyjnego na wartości odwzorowania zakładanej charakterystyki widmowej. Dobór geometrii elementu zrealizowano z użyciem algorytmu inteligentnych rojów.
EN
The paper demonstrates the problem of adjustment of electromagnetic properties of layered material with two-dimensional periodic structure of millimeter-scale components. The conducting paths of the constructed elements are placed on a flexible based layer. The spectral properties of the structure are shaped by the subtle modification of the geometry of components. The relation between different configurations of the component and their electric properties is determined. The presented problem is solved using particle swarm optimization algorithm.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie szczegółowej analizy wpływu średnicy zbrojenia, ilości rzędów prętów zbrojeniowych oraz rozstawu pomiędzy nimi na wartości natężenia pola elektrycznego. Przedmiotem badań był model zawierający ścianę nośną wykonaną z betonu (dielektryk) i zbrojenia (przewodnik). Analizie poddano cztery powszechnie stosowane w budownictwie układy zbrojenia. Dodatkowo rozpatrzono wpływ konduktywności na wartości natężenia pola wyznaczone dla niejednorodnych struktur materiałowych (żelbet). Przy wykorzystaniu metody różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD) wyznaczono maksymalne wartości natężenia pola elektrycznego generowane przez system komunikacji bezprzewodowej (np. WiFi) pracujący przy częstotliwości f=5 GHz.
EN
The aim of the article is to present a detailed analysis of the influence of the reinforcement diameter, the number of rows of reinforcing bars and the spacing between them on the values of the electric field intensity. The subject of the research was a model containing a load-bearing wall made of concrete (dielectric) and reinforcement (conductor). Four reinforcement systems commonly used in building construction were analyzed. In addition, the effect of conductivity on the field intensity values determined for heterogeneous material structures (reinforced concrete) was considered. Using the finitedifference time-domain method (FDTD), the maximum values of the electric field intensity generated by the wireless communication system (e.g. WiFi) were determined operating by the frequency f=5 GHz.
PL
Celem artykułu jest dokładna analiza wpływu ściany wykonanej z betonu zwykłego na wartości natężenia pola elektrycznego. Rozpatrywano dwa warianty ścian o różnej grubości. W analizie uwzględniono zmienność parametrów elektrycznych betonu (względna przenikalność elektryczna oraz konduktywność), które są używane w dostępnej literaturze. Wartości natężenia pola elektrycznego zostały wyznaczone przy dwóch częstotliwościach stosowanych w komunikacji bezprzewodowej (f = 2,4 GHz oraz f = 5 GHz). Różnice w natężeniu pola elektrycznego wynikające z dwukrotnego zwiększenia grubości ściany otrzymane przy tej samej częstotliwości zostały opisane za pomocą współczynnika st1. Do analizy wykorzystano numeryczną metodę różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD).
EN
The aim of the article is detailed analyze the influence of a wall made of ordinary concrete on the values of the electric field intensity. Two variants of walls of different thickness were considered. The analysis includes the variability of electrical parameters of concrete (relative electrical permittivity and conductivity), which are used in the available literature. The values of the electric field intensity were determined at two frequencies used in wireless communication system (f=2.4 GHz and f=5 GHz). The differences in the intensity of the electric field resulting from the double increase in the wall thickness obtained at the same frequency have been described using the coefficient st1. For the analysis all cases, the finite difference time domain method (FDTD) was used.
PL
Celem publikacji jest szczegółowa analiza zależności pomiędzy przyjętym rozmiarem komórki Yee stosowanym w metodach różnicowych (np. FDTD, FDFD) a wiarygodną wartością rozwiązania uzyskanego metodą numeryczną. Ważnym kryterium wskazanych metod jest stworzenie dyskretnego modelu siatkowego badanego modelu, złożonego z komórek elementarnych i obliczenie rozkładów pola przy założeniu liniowej aproksymacji zmian. Na przykładzie obszaru zawierającego ścianę wykonaną z nieidealnego dielektryka (beton zwykły) porównano wartości natężenia pola elektrycznego wyznaczone metodą różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD) z wynikami otrzymanymi przy użyciu zależności analitycznych. W analizie uwzględniono także wpływ grubości ściany oraz zmienność parametrów elektrycznych opisujących beton (tj. konduktywność oraz przenikalność elektryczna). Analiza dotyczyła jednej z powszechnie stosowanych częstotliwości w lokalnych sieciach bezprzewodowych WiFi (f = 2,4 GHz). Otrzymane wyniki analizy pozwalają na obserwację wielkości błędu przy jednoczesnym zwiększaniu siatki różnicowej. Dodatkowo przedstawiono wartości natężenia pola elektrycznego dla rozpatrywanych konstrukcji zawierających ścianę wykonaną z betonu przy zmiennych wartościach elektrycznych.
EN
The aim of this publication is a detailed analysis of the relationship between the adopted size Yee cell used in the differential methods (eg. FDTD, FDFD) and reliable value of solutions obtained by numerical method. An important criterion chosen method is to create a discrete mesh model of the analysed model composed of individual cells and calculation of the field distribution, assuming a linear approximation of changes. As example, the area comprising a wall made of non-ideal dielectric (concrete) compared to the intensity of the electric field as determined by the finitedifference time-domain method (FDTD) with results obtained using according to analytical method. Also was analyzed the impact of the wall thickness and the variability of electrical parameters describing concrete (conductivity and electrical permittivity). The presented analysis was connected with one of standard frequencies generated by a wireless communication system (f = 2.4 GHz). The obtained results of the analysis allow for observation error rate while increasing the mesh differential.
PL
Celem publikacji jest przedstawienie wybranych elementów opracowanego algorytmu metody różnic skończonych w dziedzinie częstotliwości (FDFD). Zaletą algorytmu jest możliwość dopasowania siatki różnicowej do analizowanego modelu. W publikacji zaprezentowano rozwiązanie z wykorzystaniem siatki adaptacyjnej z wprowadzeniem do algorytmu wirtualnego węzła. Porównano wyniki dla siatki gęstej (typowej w metodach: FDTD i FDFD) oraz dwóch wariantów siatek adaptowanych. Odpowiedni dobór siatki pozwala na znaczne zmniejszenie liczby stopni swobody przy jednoczesnym zachowaniu poprawności wyników. Opracowana metoda FDFD umożliwia analizę układów większej skali. Przedmiotem analizy zaproponowanych wariantów siatek różnicowych był obszar zawierający przykładową konstrukcję budowlaną. Jako przykład rozpatrzono efekty propagacji fali wokół słupa budynku o częstotliwości 2,4 GHz, generowanej przez system komunikacji bezprzewodowej.
EN
The aim of this article is the presentation of selected elements developed algorithm the finite difference frequency domain method (FDFD). The advantage of the described algorithm is the ability to match the mesh differential to the analyzed model. The paper presents a solution using an adaptive grid, and also allows to creation of a virtual node. They were compared to the results for dense mesh (typical in using methods: FDTD and FDFD) and two variants adaptive grids. Proper selection grid will considerably reduce the number of degrees of freedom while maintaining the accuracy of the results. The developed FDFD method allows to the analysis of larger-scale models. The analysis of the proposed options differential grids was an example of an area containing the building structure. As an example, was examined the effects of wave propagation around a column building with a frequency at 2.4 GHz, generated by wireless communication system.
PL
Artykuł zawiera analizę wpływu grubości ściany działowej, jej parametrów materiałowych oraz wilgotności na wartości natężenia pola elektrycznego. Uwzględniono powszechnie stosowany jednorodny materiał budowlany (beton komórkowy). Jednocześnie sprawdzono wpływ dodatkowych warstw tynku położonych na omawianych ścianach na jakość transmisji danych. Do analizy numerycznej wykorzystano metodę różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD). Analiza dotyczyła częstotliwości stosowanej w sieciach bezprzewodowych (Wi-Fi) niezbędnych w inteligentnych budynkach. Wyniki dowodzą, iż przy suchym gazobetonie tłumienie fali jest niewielkie i nie zakłóca komunikacji bezprzewodowej. Celem analizy jest ocena wybranych złożonych konstrukcji budowlanych pod kątem ich dostosowania do zastosowania montowanych oraz mobilnych systemów komunikacji bezprzewodowej. Niniejsze wnioski mogą wpłynąć na precyzyjniejszą lokalizację elementów sieci bezprzewodowych oraz mogą stanowić cenne źródło wiedzy przy ocenie problemów związanych z zanikami sygnału.
EN
The article contains an analysis of the influence of the thickness of a partition wall, the material parameters and humidity on the value of electric field intensity. It includes widely used homogeneous building material (cellular concrete). At the same time examined the influence of additional layers of plaster board on these walls lying on the quality of data transmission. For numerical analysis method finite difference time domain (FDTD) was used. Analysis related to the frequency used in wireless communication systems (Wi-Fi) necessary for intelligent buildings. The results show that the dry cellural concrete wave attenuation is small and does not interfere with wireless communications. The aim of the analysis is to evaluate selected complex building structures for their adaptation to the application installed and mobile wireless communication systems. These conclusions may affect the precise location of elements of wireless networks and can be a valuable source of knowledge when assessing the problems connected with fading.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu kąta padania fali elektromagnetycznej generowanej przez komunikację bezprzewodową. Przedstawiono porównanie rozkładów pola elektrycznego w obszarach zawierających dwa rodzaje ścian jednowarstwowych. Zastosowano modele ścian wykonanych z pełnych cegieł oraz powszechnie stosowanych cegieł drążonych (klinkierowych). Przedstawiono wyniki chwilowych wartości pola uzyskanych podczas propagacji fali elektromagnetycznej, jak również rozkłady maksymalnych wartości pola otrzymanych w stanie ustalonym. Przy analizie numerycznej zastosowano metodę różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD). Analiza dotyczyła częstotliwości stosowanej w sieciach bezprzewodowych (2,4 GHz oraz 5 GHz) montowanych w inteligentnych budynkach. Wyniki dowodzą, iż w tego typu przypadkach konieczne jest przeprowadzenie indywidualnych obliczeń dla poszczególnych wariantów, ponieważ zachodzące zjawiska polowe mają złożony i losowy przebieg. Celem tego typu analizy jest lepsze zrozumienie zachodzących zjawisk polowych wewnątrz złożonych materiałów budowlanych oraz możliwość lepszego modelowania uwzględniającego mobilne systemy komunikacji bezprzewodowej.
EN
The article presents an analysis of the effect of the angle of incidence of the electromagnetic waves generated by wireless communication systems. Presents a comparison of distributions of the electric field in areas containing two types of single-layer walls. Used models of walls made of solid bricks and the commonly used hollow bricks (clinker). Presents results obtained instantaneous values of the electromagnetic wave propagation as well as the schedule of the maximum value of the field obtained in the steady state. To the numerical analysis the finite-difference time-domain method (FDTD) was applied. Analysis related to the frequency used in wireless networks (2.4 GHz and 5 GHz), installed in intelligent buildings. The results show that in such cases it is necessary to carry out individual calculations for different options because occurring phenomena field are complex and random process. The aim of this type of analysis is to better understand the phenomena occurring inside the complex field of building materials and the possibility of better modeling takes into account the mobile wireless communication systems.
EN
The study presents the analysis of the effects occurring at the propagation of electromagnetic waves within an area containing non-ideal, non-homogenous and absorbing dielectric. The analysed models are connected with housing constructions and include single and double-layered walls made of clay hollow bricks. The influence of the size of holes, the contained clay mass percentage and conductivity of brick on the distribution of electric field is presented. Double-layered wall causes more heterogeneity in distribution of electric field and numerous maxima and minima to compare with singlelayered construction. The presented results refer to the electromagnetic field generated by a wireless communication system (Wi-Fi), operating within the standard frequencies (2.4 GHz and 5 GHz). A FDTD method was used to the analysis of electric field distribution. Also in this paper all formulations of difference method (FDTD) is presented. The possibilities of modifying the described method are indicated too. The obtained values of electric field intensity allow to determining the attenuation coefficient for different variants of the walls. Detailed analysis of influence of different types of building construction will make it possible to better understand the wave phenomena and counteract local fading at planning of wireless networks systems.
PL
W pracy zaprezentowano opracowany algorytm metody różnic skończonych w dziedzinie częstotliwości (FDFD). Zaproponowana koncepcja i realizacja algorytmu pozwala na szczegółową analizę zjawisk związanych z propagacją fal elektromagnetycznych w zakresie częstotliwości komunikacji bezprzewodowej, w konstrukcjach budowlanych, z uwzględnieniem stratności materiałów. Dzięki uwzglę-dnieniu techniki h-adaptacji siatki różnicowej algorytm jest przystosowany do obliczeń układów dużej skali. Na przykładzie modelu testowego z fragmentem konstrukcji budowlanej wykazano poprawność działania algorytmu przez weryfikację wyników obliczeń z rezultatami otrzymanymi za pomocą metod FDTD oraz FEM.
EN
The paper presents the developed algorithm of the finite-difference frequency-domain method (FDFD). The proposed concept and realization allows for detailed analysis of the phenomena related to the propagation of electromagnetic waves in the range of frequency used by wireless communication systems in building structures. The developed algorithm also takes into account the lossiness of building materials. The algorithm is suitable for large-scale computation systems by taking into account h-adaptation technique of the differential mesh. Using the example of model with complex structure the correctness of the developed algorithm was proved by verifying calculation results with those obtained by FDTD and FEM methods.
10
Content available remote Wpływ zastosowanej technologii budowlanej na propagację fali elektromagnetycznej
PL
W artykule został przedstawiony wpływ konstrukcji pomieszczenia na rozkład pola elektromagnetycznego. Wykonana analiza dotyczyła modelu pomieszczenia, w którym zmieniano rodzaj materiału i zastosowanej technologii budowlanej. Uwzględniono materiał jednorodny (pełną cegłę) oraz złożony (beton wraz ze zbrojeniem). Również sprawdzono wpływ średnicy zbrojenia na wartości natężenia pola w całym obszarze analizy. Do analizy numerycznej zastosowano metodę różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD). Analiza dotyczyła częstotliwości stosowanej w sieciach bezprzewodowych (Wi-Fi). Wnioski wskazują, że przy podejściu makroskopowym umieszczenie źródła sygnału na ścianach wykonanych z materiału jednorodnego (np. beton, cegła pełna czy gazobeton) skutkuje jednorodnym i przez to lepszym rozchodzeniem sygnału. Natomiast struktury niejednorodne wymagają dokładniejszej i wielowariantowej analizy ze względu na złożoność i różnorodność parametrów materiałowych. Celem analizy jest dokładniejsze zrozumienie zachodzących zjawisk polowych wewnątrz złożonych materiałów budowlanych, co może stanowić źródło wiedzy przy ocenie problemów związanych z zanikami sygnału i wpłynąć na polepszenie jakości przesyłanych danych.
EN
In this paper, the influence of construction of room on distribution of the electromagnetic field was presented. The analysis was connected with the room model, which modified the type of material and used technology building. Taken into account the homogeneous material (brick) and composite material (concrete with reinforcement). Also tested the impact of a diameter of reinforcement on the values of electric field in the whole area analysis. To the analysis the finite-difference time-domain method (FDTD) was used. The analysis included frequencies used in wireless networks (Wi-Fi). The conclusions show that, with macroscopic approach, placing the source on the walls made of a homogeneous material (eg. concrete, solid brick or aerated concrete) results in uniform and also better propagation of the signal. In contrast, heterogeneous structures require a more datailed and multivariate analysis because of the complexity and diversity of material parameters. The purpose of the analysis was more accurate understanding of the phenomena occurring within the complex building materials, which may be a source of information in the assessment of the problems associated with signal fading and the effect of improving the quality of the transmitted data.
PL
Celem publikacji jest analiza wpływu kąta padania fali płaskiej na wartości natężenia pola elektrycznego. Przedmiotem analizy był odosobniony układ zawierający ścianę wykonaną z cegieł. Rozpatrzono trzy powszechnie stosowane rodzaje cegieł: pełną i dwa typy cegieł klinkierowych (z drążeniami). Dokonana analiza uwzględniała także różne wartości konduktywności materiału ceramicznego. Zaprezentowany został rozkład natężenia pola elektrycznego generowanego przez system komunikacji bezprzewodowej pracujący przy standardowej częstotliwości (f = 2,4 GHz). Zastosowano numeryczną metodę różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD). Omówiono wpływ ilości drążeń na rozkład pola w obszarze za ścianą. Uzyskane wyniki mogą być przydatne przy szacowaniu wartości współczynnika tłumienia dla materiałów niejednorodnych.
EN
The aim of this article is the analysis of the influence of the incidence angle of the plane wave on the values of the electric field intensity. The object of the analysis was separated system contained the wall made of typical bricks. It was taken into account in common using three kinds of bricks: fully brick model and two types of clinker bricks (with hollowing). Also the different values of the conductivity of ceramic material were analysed. It was presented the electric field intensity generated by a wireless communication system operating at the standard frequency (f = 2.4 GHz). The finite-difference time-domain method (FDTD) was used. The influence of number of the hollowing inside the bricks on the maximum values of the electric field intensity was discussed. The obtained results allow for the estimation of the value of attenuation coefficient.
PL
Celem publikacji jest szczegółowa analiza wpływu średnicy zbrojenia, ilości rzędów oraz rozstawu pomiędzy prętami na wartości natężenia pola elektrycznego. Przedmiotem badań był model zawierający ścianę nośną wykonaną z betonu (absorbujący dielektryk) wraz ze zbrojeniem (przewodnik). Analizowano cztery, powszechnie stosowane w budownictwie układy zbrojenia. Dodatkowo dyskusji poddano wpływ parametrów elektrycznych (przenikalność elektryczna, konduktywność) na wartości natężenia pola obliczone dla niejednorodnych, złożonych struktur materiałowych. Zaprezentowany został rozkład pola generowanego przez system komunikacji bezprzewodowej (WiFi) pracujący przy częstotliwości f=2,4 GHz. W celu określenia błędu obliczeń, wyniki uzyskane dla jednorodnej struktury przy zastosowaniu numerycznej metody FDTD porównano z rozwiązaniem analitycznym.
EN
The aim of this article is the detailed analysis of the diameter of reinforcement, number of rows and spacing between bars on the values of the electric field intensity. The object of the analysis was a model containing the load-bearing wall made of concrete (absorbing dielectric) and reinforcement (conductor). It were analyzed four, typical systems of concrete reinforcement used in building engineering. Additional, the influence of electric parameters of concrete (electrical permittivity and conductivity) on values of the electric field intensity received for heterogeneous structures of material was discussed. The presented situation is one of the distribution of field generated by a wireless communication system (WiFi) operating by the frequencies f=2.4 GHz. Due to circumscribe the error of the calculate, results which were received for the homogeneous structure by application of the numerical method FDTD were compared with analytical solution.
PL
W artykule przedstawiono wpływ powszechnie stosowanego materiału budowlanego na rozkład pola elektromagnetycznego. Analiza dotyczyła obszaru zawierającego ścianę jedno- lub dwuwarstwową, wykonaną z dwóch rodzajów cegieł klinkierowych. Uwzględniono zmienność rozmiaru drążeń oraz ilość otworów wewnątrz cegieł. Analizowano wpływ zmiany parametru elektrycznego materiału ceramicznego, tj. konduktywności, na rozkład pola elektrycznego. Analiza otrzymanych wyników oraz zachodzących zjawisk umożliwi lepsze planowanie lokalizacji nadajników sieci bezprzewodowej stosowanych m.in. w sieciach komórkowych, Wi-Fi, WiMAX. Do analizy zastosowano metodę różnic skończonych z bezpośrednim całkowaniem równań Maxwella w dziedzinie czasu (FDTD). Celem badań jest lepsze zrozumienie zachodzących zjawisk polowych wewnątrz złożonych materiałów budowlanych, co może stanowić źródło wiedzy przy ocenie problemów związanych z zanikami sygnału i wpłynąć na polepszenie jakości przesyłanych danych.
EN
The paper presents the influence of typical building material on distribution of the electromagnetic field. The analysis was connected with the area containing the wall (single or double-layers) made of two kind of clinker bricks. Also the variability of size of drilling and the number of holes inside the brick were taken into account. Also the influence of change conductivity on values of electric field was analysed Some phenomena connected with propagation of a high frequency electromagnetic wave cross over the complex, non-ideal material structures (e.g. clinker bricks or reinforced concrete) are discussed. In this paper the finite-difference time-domain method (FDTD) was used. Analysed area was modelled according to requirement the typical building technologies. Analysis of the obtained results will make it possible to solve the problem connected with fading.
PL
Celem publikacji jest analiza wpływu zmienności wartości parametrów elektrycznych nieidealnego i absorbującego dielektryka (beton) na wartości natężenia pola elektrycznego. Przedmiotem analizy był odosobniony układ zawierający różnej grubości ścianę wykonaną z powszechnie stosowanego materiału budowlanego – betonu zwykłego. Zaprezentowany został rozkład pola generowanego przez system komunikacji bezprzewodowej pracujący przy standardowych częstotliwościach (f = 2,4 GHz oraz f = 5 GHz). Zastosowano numeryczną metodę różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD). Szczegółowo omówiono wpływ stosowanych w literaturze wartości przenikalności elektrycznych oraz konduktywności betonu na wartości natężenia pola.
EN
The aim of this article is the analysis of the influence changeability of values electrical parameters non-ideal and absorbing dielectric (concrete) on the values of the electric field intensity. The object of the analysis was separated system contained the different thickness wall made of universal used building material – concrete. The presented situation is one of the distribution of electromagnetic field generated by a wireless communication system operating within the standard frequencies (f = 2.4 GHz and f = 5 GHz). The finite-difference time-domain method (FDTD) was used. In detail, the influence of using in the other publications the values of electrical permittivity and conductivity of concrete on the maximum values of the electric field intensity was discussed.
PL
W artykule został przedstawiony wpływ materiałów budowlanych na rozkład pola elektromagnetycznego wewnątrz pomieszczeń, uwzględniając trzy technologie budowlane przy wykorzystaniu cegieł, zbrojonego betonu oraz gazobetonu (budownictwo pasywne). Analiza otrzymanych wyników oraz zachodzących zjawisk umożliwi skuteczniejsze planowanie lokalizacji nadajników sieci bezprzewodowej, stosowanych m.in. w sieciach komórkowych, WiFi, WiMAX. Do analizy zastosowano metodę różnic skończonych z bezpośrednim całkowaniem równań Maxwella w dziedzinie czasu (FDTD). Celem badań jest optymalizacja lokalizacji nadajników, która może stanowić źródło wiedzy przy ocenie problemów związanych z zanikami sygnału.
EN
The publication presents the influence of building materials on the distribution of the electromagnetic field inside the rooms made of different building technology. Tree types of construction like bricks, passive building and prefabricated units were analyzed. The analysis of both the computational results and the propagation phenomena will make it possible to much better plan the localization of wireless transmitters used among in cellular telephony, WiFi and WiMAX. In this paper was used the finite-difference time-domain method (FDTD). The aim of the research is to optimize the transmitter placement process thus can be source of knowledge during the analysis problems connected with fading.
EN
The aim of this article is to present the analysis of the effects connected with the propagation of electromagnetic waves within an area containing non-ideal, non-homogenous and absorbing dielectric. The presented situation is one of the distribution of electromagnetic field generated by a wireless communication system operating within the standard frequency (f=2.4GHz). The analysis included single and double layered walls used in housing construction, built from hollow clay bricks with different amounts of holes. The results were then compared with identical versions of walls built from solid brick. The influence of the size of holes, the contained clay mass percentage and its conductivity on the distribution of electromagnetic field was discussed.
PL
Celem publikacji jest przedstawienie analizy zjawisk związanych z propagacją fal elektromagnetycznych w obszarze zawierającym ścianę złożoną z nieidealnego, niejednorodnego, absorbującego dielektryka. Zaprezentowany został rozkład pola elektromagnetycznego generowanego przez system komunikacji bezprzewodowej pracujący przy standardowej częstotliwości (f=2,4 GHz). Analiza dotyczyła stosowanych w budownictwie jednorodzinnym ścian jedno oraz dwuwarstwowych wykonanych z cegieł klinkierowych z różną ilością drążeń. Wyniki porównano z analogicznymi wariantami ścian złożonych z pełnych cegieł. Omówiono wpływ rozmiaru drążeń, procentowej zawartości masy ceramicznej oraz jej przewodności na rozkład pola elektromagnetycznego.
PL
Omówiono zagadnienia związane z obecnością wody w cieczach izolacyjnych. Główny nacisk położono na rozpuszczalność wody w tych cieczach. Przedstawiono metodę oceny zawilgocenia cieczy izolacyjnych za pomocą sondy pojemnościowej. Opisano zasadę jej działania. Przedstawiono metodę wyznaczania współczynników charakterystycznych dla danej cieczy izolacyjnej, za pomocą których możliwe jest obliczenie rozpuszczalności wody. Przedstawiono wyniki badań rozpuszczalności wody w oleju mineralnym i estrze syntetycznym.
EN
The issues related to the presence of water in insulating liquids were discussed. The main emphasis was on the solubility of water in these liquids. A method to evaluate their moisture using capacitive probe was presented. The principle of the probe was described. The author discussed a method of determining the specific coefficients of insulating liquids by which it is possible to calculate the water solubility. The investigations results of water solubility in mineral oil and synthetic ester were presented.
EN
The aim of this paper is an analysis of distribution of a high frequency electromagnetic field (f=2.4 GHz) behind the heterogeneous wall. The analysis is connected with some typical structures of the wall made of either: a solid brick or two types of hollow clay bricks. The influence of internal geometry and the relative homogeneous properties of the components on field distribution are presented and discussed. The relation between electric conductivity of the clay and structures of air holes are examined too. The presented results give some information about field distribution around materials which consist of some non-ideal, absorbing dielectrics.
PL
Celem publikacji jest analiza rozkładu pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości w obszarze zawierającym ścianę wykonaną z niejednorodnego materiału. Analiza dotyczy powszechnie stosowanych ścian wykonanych z: cegieł pełnych oraz klinkierowych zawierających 18 lub 30 pionowych otworów. Zaprezentowano i omówiono wpływ wewnętrznej geometrii i objętościowej gęstości cegieł na rozkład pola. Zbadano również wpływ elektrycznej przewodności materiału cegieł. Prezentowane wyniki i dyskusja dotyczą rozkładu pola wokół materiału złożonego z nieidealnych, absorbujących dielektryków.
PL
W artykule został przedstawiony wpływ lokalizacji nadajnika (access point) oraz konstrukcji zbrojenia wewnątrz słupa na rozkład pola elektromagnetycznego w wybranej części budynku. Artykuł zawiera dyskusję dotyczącą zjawisk fizycznych związanych z propagacją fali elektromagnetycznej w typowych pomieszczeniach budowlanych. Do analizy zastosowano metodę różnic skończonych z bezpośrednim całkowaniem równań Maxwella w dziedzinie czasu (FDTD). Szczegółowa ocena wpływu materiałów budowlanych takich, jak żelbet i beton komórkowy (gazobeton), może stanowić źródło do oceny problemów związanych z zanikami sygnału w celu zapewnienia niezakłóconej transmisji danych.
EN
The paper presents the influence of location the transmitter (access-point) and reinforcement construction inside the column on distribution of the electromagnetic field within the part of the building. Some phenomena connected with propagation of a high frequency electromagnetic wave inside the typical building constructions. In this paper was used the finite-difference time-domain method (FDTD). Detailed analysis of influence of the material buildings (e.g. reinforced concrete and aerated concrete) will make it possible to solve the problem connected with fading.
PL
Praca przedstawia wpływ lokalizacji nadajnika systemu komunikacji bezprzewodowej pracującego przy standardowej częstotliwości f=2,4 GHz oraz oddziaływanie konstrukcji budowlanej na rozkład pola elektromagnetycznego wewnątrz części budynku. Artykuł zawiera dyskusję dotyczącą zjawisk fizycznych związanych z propagacją fali elektromagnetycznej w złożonych konstrukcjach zawierających beton zbrojony lub komórkowy. W pracy zastosowano metodę różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD). Analizowany obszar modelowano z uwzględnieniem wymagań technologii budowlanych w Polsce. Analiza wyników jest studium do oceny problemów związanych z zanikami sygnału.
EN
The paper presents the influence of location the transmitter, wireless communication system use frequency f=2,4 GHz, and influence building technology on distribution of the electromagnetic field inside the part of the building. Some phenomena connected with propagation of a high frequency electromagnetic wave cross over the complex, non-ideal material structures (e.g. reinforced concrete and aerated concrete) are discussed. In this paper was used the finite-difference time-domain method (FDTD). Analysed region was modelled according to requirement the typical building technologies. Analysis of the obtained results will make it possible to solve the problem connected with fading.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.