Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 228

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  traffic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
EN
An essential part of a sustainable city is sustainable transport; however, the development of transport has led to the growing noise pollution. It is obvious that the road-traffic noise has negative health impacts on the population in the cities. These effects should be reduced to ensure the sustainability of modern cities. The main purpose of the study was to compare the changes in the noise level in the mountainous city in 2012 and 2016 compared to 1990. A hypothesis was introduced that over the past 26 years, the level and severity of noise during the day and night increased along with traffic and the number of cars. In addition, a comparison of the value of the traffic intensity of passenger cars and trucks during the daytime in the years 2012–2016 was made. Additionally, the noise generated by vehicles during the day and night was compared. On the basis of the results obtained, it can be concluded that the level of noise during the daytime over the last 26 years has clearly decreased. The main factors that reduced the noise level were the improvement of the quality of vehicle fleet, directing transit traffic to the city beltways, as well as the local use of noise barriers. However, the level of noise intensity at night increased significantly. This is due to the increase in the total number of vehicles in the city and their high speed at this time.
PL
Od października 2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podejmuje czynności poprawiające bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. W ramach podjętych działań zadecydowano o zabezpieczeniu przestrzeni między obiektami mostowymi, po których przebiegają jezdnie jednej trasy.
EN
The main aim of EU´s Vision Zero is “no fatalities or serious injures through road accidents should be met by 2030”. With this long-term road safety strategy, the EU wants to purposefully and gradually overcome the failures of previous measures that have failed to result in reducing the number of road accidents victims. The last three years of EU policy on road safety have improved this area only minimally. This paper provides an analysis of the EU road safety strategies and deals mainly with the directive on the cross-border exchange of information. This directive seems to have become an effective tool for the prevention of cross-border traffic offences from a long-term perspective. The main aim of this directive is to take preventive action against road traffic offenders in order to correct their road behavior through sanctions to discourage them from committing more serious offences, including fatal accidents. This article also outlines current crucial findings resulting from the application of this directive, which should be resolved by its planned revision.
4
Content available remote Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
PL
Wartość pracy przewozowej nieustannie wzrasta, co przyczynia się do zwiększonego ruchu pojazdów transportowych. W Polsce głównym rodzajem transportu jest transport drogowy, na co wskazują dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Głównymi czynnikami decydującymi o bezpieczeństwie w ruchu drogowym jest liczba wypadków, rannych oraz ofiar wypadków drogowych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia zdarzenia drogowego lub jego skutki opracowywane są coraz nowsze rozwiązania infrastrukturalne w zakresie ruchu drogowego oraz systemy montowane w pojazdach. Mimo znacznego wzrostu natężenia ruchu drogowego wskaźniki dotyczące wypadkowości, rannych oraz ofiar wypadków drogowych są coraz mniejsze, co świadczy o poprawnym działaniu nowoczesnych rozwiązań.
EN
The value of the transport performance is constantly increasing, which contributes to the increased traffic of transport vehicles. In Poland, the main kind of transport is the road transport, as indicated by the data published by the Central Statistical Office. The main factors determining the safety of the road transport system are the number of accidents, injuries and victims of road accidents. In order to minimize the risk of a road accident occurrence or its consequences, newer infrastructure solutions in the field of road traffic and systems installed in vehicles are developed. Despite a significant increase in road traffic, the rates of accidents, injuries and victims of road accidents are decreasing, which proves that modern solutions are working properly.
PL
Zanieczyszczenia obecne w pyle drogowym, pochodzące z ruchu ulicznego takie jak WWA i inne związki organiczne czy metale ciężkie, są wymywane wraz z deszczem i dostają się do wód, ostatecznie kumulując się w osadzie dennym na wiele lat, tym samym zagrażając organizmom wodnym oraz istotnie wpływając na jakość wód. Aby zbadać wpływ tych związków na zdrowie organizmów żywych, nie wystarczą tylko rutynowe badania chemizmu wód i badania osadów dennych, ponieważ do tego celu bardziej nadają się organizmy żywe. Z tego powodu chcąc poznać reakcję na tego typu zanieczyszczenia organizmów żywych, do badania toksyczności pyłów drogowych spłukiwanych z dróg po raz pierwszy w Polsce zastosowano test toksyczności chronicznej OSTRACODTOXKIT F™, który polega na obserwacji rozwoju Heterocypris incongruens naturalnie występującego w osadach dennych. Małżoraczki H. incongruens wykorzystane w badaniach są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenie metalami ciężkimi, stanowią zatem odpowiednie narzędzie do badania toksyczności pyłu drogowego wymywanego do fazy wodnej. Badania prowadzono w aglomeracji wrocławskiej (w centrum miasta i na przedmieściach), na stanowiskach różniących się intensywnością ruchu drogowego. Stwierdzono, że pył drogowy ma istotny wpływ na zahamowanie wzrostu oraz żywotność małżoraczków, ponieważ na obszarach o dużym natężeniu ruchu drogowego ich śmiertelność była bardzo duża, co korespondowało z podwyższonymi poziomami stężenia badanych pierwiastków na tych stanowiskach badawczych. Z kolei pył drogowy zebrany na przedmieściach Wrocławia nie powodował śmiertelności małżoraczków i tylko nieznacznie wpłynął na ich rozwój. Podsumowując, stwierdzono, że test toksyczności chronicznej OSTRACODTOXKIT F™ jest odpowiednim narzędziem do badania wpływu pyłów drogowych na ekosystem wodny.
EN
The application of OSTRACODTOXKIT F™ test to assess metals contamination in road dust in Wrocław agglomeration. Pollutants present in road dust deriving from traffi c, such as PAHs and other organic compounds or heavy metals, are washed out with rain and get into the water bodies accumulating in sediments for many years and simultaneously posing a threat to aquatic life and signifi cantly affecting water quality. To study the impact of these toxic compounds on the health of living organisms, routine tests of water and sediments chemistry are insuffi cient as studies based on living organisms are much more reliable. And therefore, in order to know the response of living organisms to road dust pollutants which enter the water bodies the chronic toxicity test OSTRACODTOXKIT F™ was used. This test is based on the observation of development of Heterocypris incongruens that normally lives in sediments. Ostracod, H. incongruens is very sensitive to heavy metal contamination, thus it is a very good tool to study toxicity of road dust washed out with rain into the water bodies. The research was conducted in the Wrocław agglomeration (in the city centre and suburbs) at sites differing in the intensity of car traffi c. We observed that road dust had a signifi cant effect on growth inhibition and death of ostracods, as highest growth inhibition and mortality in the busy areas occurred which also corres ponded with highest concentrations of studied elements at these sites. On the other hand, road dust collected in the suburbs of Wrocław did not cause death of H. incongruens and only slightly affected their development. In conclusion, we can state that the chronic toxicity test OSTRACODTOXKIT F™ is a suitable tool to study the impact of road dust on the aquatic ecosystem.
EN
The increasing complexity of modelled systems opens up questions of combining several modelling approaches in order to achieve higher efficiency and the required clarity of the simulations performed. For this reason, in addition to standard application-oriented modelling tools, we can see the growing popularity of the so-called hybrid or multimethod modelling approaches. A typical representative of such a modelling environment is the AnyLogic generalpurpose modelling tool. This article describes the authors' experience with this tool in solving a selected problem in the field of modelling transport processes in urban areas. Using the example of the uncontrolled selected intersection, the procedure of creating a model with a more detailed analysis of its selected parts is discussed. The model based on real conditions is elaborated and compared with the model containing the fictitious traffic light control. Comparison is based on measuring the time that vehicles moving in the critical direction spend in the model. Both discussed models are stored in the cloud and may be run and study free.
PL
Rosnąca złożoność modelowanych systemów otwiera pytania o połączenie kilku podejść do modelowania w celu osiągnięcia wyższej wydajności i wymaganej przejrzystości przeprowadzanych symulacji. Z tego powodu, oprócz standardowych narzędzi do modelowania zorientowanego na aplikację, możemy zaobserwować rosnącą popularność tak zwanych podejść do modelowania hybrydowego lub multimetodowego. Typowym przedstawicielem takiego środowiska modelowania jest narzędzie do modelowania ogólnego AnyLogic. W tym artykule opisano doświadczenia autorów z tym narzędziem w rozwiązywaniu wybranego problemu w zakresie modelowania procesów transportowych na obszarach miejskich. Na przykładzie niekontrolowanego wybranego skrzyżowania omówiono procedurę tworzenia modelu z bardziej szczegółową analizą jego wybranych części. Model oparty na rzeczywistych warunkach jest opracowany i porównany z modelem zawierającym fikcyjną kontrolę sygnalizacji świetlnej. Porównanie opiera się na pomiarze czasu, w jakim pojazdy poruszają się w krytycznym kierunku w modelu. Oba omówione modele są przechowywane w chmurze i mogą być uruchamiane i badane bezpłatnie.
PL
Przedstawiono dwa modele obciążenia oparte na roboczej wersji prEN 1991-2:2019. W modelu podstawowym wprowadzono wartości zastępczego obciążenia charakterystycznego 20 i 15 kPa zależnie od efektywnej wysokości nasypu drogowego oraz klasy drogi. Model uzupełniający uwzględnia obciążenie od pojazdu 31 kPa na powierzchni 3x5 m ustawiane w niekorzystnej części jezdni, razem z równomiernie rozłożonym obciążeniem 9 kPa na całej powierzchni wpływu.
EN
Two traffic load models based on the draft of prEN 1991-2:2019. In the primary model, the values of equivalent characteristic traffic loads of 20 and 15 kPa are introduced, depending on the effective height of the road embankment and the road class. The supplementary model takes into account the vehicle load of 31 kPa on a 3x5 m surface, applied at the most unfavorable location, along with a uniformly distributed load of 9 kPa on the entire surface of influence.
EN
It has been shown that fuzzy integrals (Sugeno and Shocke) have special properties and are suitable for a fuzzy system for managing the resources of a telecommunication network. The form of choosing a method for calculating the Hurst coefficient in a fuzzy control system for telecommunication network resources is proposed.
PL
Wykazano, że całki rozmyte (Sugeno i Shock) mają szczególne właściwości i są odpowiednie dla systemu rozmytego do zarządzaniazasobami sieci telekomunikacyjnej. Zaproponowano formę wyboru metody obliczania współczynnika Hursta w systemie sterowania rozmytego dla zasobów sieci telekomunikacyjnych.
PL
Artykuł przedstawia problem dotykający pasażerów tramwaju, którzy w czasie przemieszczeń narażeni są na długotrwały wpływ hałasu emitowanego przez tabor. Opisano jego negatywne skutki dla organizmu człowieka, a także zaprezentowano czynniki, które zgodnie z literaturą tematu mają największy wpływ na poziom wytwarzanego hałasu. Badania doświadczalne przeprowadzono na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, na odcinku ograniczonym przystankami Chorzów Stadion Śląski–Chorzów Nowa. Fragmentarycznie przeprowadzone modernizacje wybranej relacji pozwoliły na porównanie poziomu emitowanego hałasu na torowisku o różnym stanie technicznym. W pomiarach udział wzięły zarówno jednostki niskopodłogowe, jak i wysokopodłogowe eksploatowane przez Tramwaje Śląskie S.A. Podobne badania pomiaru hałasu we wnętrzu tramwajów przeprowadzone zostały już m.in. w Poznaniu [9] i Krakowie [3].
EN
The article presents a problem that affects tram passengers who are exposed to long lasting noise emitted by rolling stock. The negative influence of noise on the human body was analysed, as well as the factors that have the strongest impact on the level of emitted noise. Researches were conducted in the area of Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis, at the section between Chorzów Stadion and Chorzów Nowa, operated by Tramwaje Śląskie S.A. The main reason for choosing this part of the line was the current level of track modernization and the type of the rolling stock used. Similar research focusing on noise levels inside the trams has been already carried out in Poznań and Kraków
EN
The article puts forward a new type of culverts in roads. Main motive behind the construction of the new type of culverts is presented and examined: considerable height of road-beds at their construction locations and, as a result, unreasonably high road embankments. Snow drifts at roads and possible protection means are also examined. A report on theoretical analysis of the reasons of snow drifts experimental study with road models is included. The model showed low and high drifts blowing at different speeds at roads with and without embankments and with and without a snow-retaining barrier. All experiments were first conducted without cars on the traffic-bearing surface of the road, then with cars. Recommendations regarding road protection against snow are given.
PL
Artykuł przedstawia nowy typ przepustów na drogach. Przedstawiono w nim i zbadano główny motyw budowy nowego typu przepustów takie jak: znaczna wysokość koryt w ich miejscach budowy i ich konsekwencja w świetle nieuzasadnionych wysokich nasypów drogowych. Badane zostały również zaspy śniegu na drogach i możliwe środki ochrony. Uwzględniono raport z teoretycznej analizy przyczyn na podstawie eksperymentalnych badań nad zaspami śnieżnymi, wykorzystując modele drogowe. Niniejszy model pokazał niskie i wysokie zaspy z uwzględnieniem wiatrów wiejących z różnymi prędkościami na drogach z nasypami i barierami przeciwśnieżnymi oraz przypadek bez nich. Wszystkie eksperymenty przeprowadzono najpierw bez samochodów na nawierzchni drogowej, a następnie z samochodami. Przedstawiono zalecenia dotyczące ochrony dróg przed śniegiem.
EN
Driving safety is a major concern all around the world of both the concerned authorities and the general public. In the context in which aggressive driving behaviour is generally considered to be a major cause of traffic accidents, the study of such a problem can help policy-makers in their endeavour to design better programs that aim at reducing aggressive driving behaviour. The purpose of the present paper is to analyse the above-mentioned problem by considering short- and medium-term alternative measures in terms of social cost. The optimal combination of short- and medium-term solutions will be shown to depend on the drivers’ level of aggressiveness, which, naturally, also depends on the gap between the existent infrastructure and the volume of motorized traffic. Special attention is given to the impact of civic campaigns on the level of aggressiveness.
PL
Zjawisko chłodzenia radiacyjnego w bardzo dużym stopniu wpływa na stan techniczny dróg w Polsce i tym samym na bezpieczeństwo użytkowników obiektów liniowych. Celem artykułu jest określenie zasadności popularyzacji wiedzy na temat zjawiska chłodzenia radiacyjnego wśród kierowców w kontekście systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Ankieta została przeprowadzona na grupie 50 kierowców.
EN
The phenomenon of radiation cooling has a very large impact on the technical condition of roads in Poland and thus on the safety of users of linear facilities. The aim of the article is to determine the legitimacy of popularizing knowledge on the phenomenon of radiation cooling among drivers in the context of traffic safety management system. The survey was conducted on a group of 50 drivers.
PL
Sprawna realizacja przemieszczeń w miastach wymaga z jednej strony rozeznania w zakresie potrzeb transportowych, czasu ich powstawania, częstotliwości, zakresu przestrzennego (określenia relacji przestrzennych) a z drugiej strony odpowiedniego powiązania wszystkich dostępnych metod rozwiązywania problemów dotyczących wydolności komunikacyjnej miejskich systemów transportowych. W ostatnich latach zmienia się podejście do preferowanych form realizacji przemieszczeń w miastach. Coraz częściej mieszkańcy do realizacji codziennych przemieszczeń wykorzystują rowery. Istotną rolę w zmianie podejścia do sposobu przemieszczenia odgrywa popularność i rozwój systemów roweru miejskiego. W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań zrealizowanych przy okazji konsultacji społecznych dotyczących Radomskiego Roweru Miejskiego oraz oczekiwanych zmian dotyczących kształtowania infrastruktury rowerowej w Radomiu. Zaprezentowana została również szczegółowa charakterystyka wybranych stacji Radomskiego Roweru Miejskiego w Radomiu.
EN
Efficient implementation of displacements in cities requires, on the one hand, understanding in terms of transport needs, time of their formation, frequency, spatial extent (determining spatial relations) and, on the other hand, proper linking of all available methods of solving problems related to communication efficiency of urban transport systems. In recent years, the approach to the preferred forms of displacement in cities has changed. More and more often, residents use bicycles to implement everyday displacements. An important role in changing the approach to the method of displacement is played by the popularity and development of city bike systems. The article presents the results of research carried out on the occasion of social consultations regarding Radom Municipal Bike and the expected changes regarding the development of bicycle infrastructure in Radom. The detailed characteristics of selected Radomski Rower Miejski stations in Radom were also presented.
PL
W artykule omówiona została problematyka bezpieczeństwa transportu drogowego. Zaprezentowano metody i sposoby zapobiegania i ograniczania skutków wypadków drogowych oraz koncepcje modelu poprawy bezpieczeństwa, a także ukazano propozycje niektórych rozwiązań na najbliższe lata, które mogą znacząco poprawić sytuację na drogach. Zaproponowana w artykule koncepcja powstała w oparciu o analizę statystyczną wypadków drogowych oraz analizy przyczynowo-skutkowe wybranych wypadków drogowych w powiecie drawskim na terenie województwa zachodniopomorskiego.
EN
The article discusses the issues of road transport safety. The methods of preventing and limiting the effects of road accidents as well as the concepts of the safety improvement model have been presented, as well as suggestions for some solutions for the coming years that may significantly improve the situation on roads. The concept proposed in the article was based on a statistical analysis of road accidents and cause-and-effect analyzes of selected road accidents in the Drawsko District in the West Pomeranian Voivodeship.
PL
Wypadek drogowy definiowany jest jako zdarzenie, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego został ranny lub doszło do jego śmierci. Wypadki przyczyniają się nie tylko do olbrzymich szkód społecznych, ale również powodują kolosalne koszty ekonomiczne, związane z utratą produktywności czy też transferami socjalnymi. Szczególną grupą uczestników ruchu drogowego są dzieci i młodzież, którzy nie mają wpływu na przebieg zdarzenia drogowego, często stają się jego ofiarami. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego policjanci garnizonu mazowieckiego od lutego do czerwca 2019 r. przeprowadzili działania pod nazwą „GIMBUS”, a bezpośrednio po nich akcję „Bezpieczne Wakacje 2019”. Działania te polegały w głównej mierze na skontrolowaniu stanu technicznego pojazdów oraz trzeźwości i czasu pracy kierowców. W niniejszym artykule przedstawione zostały wyniki przeprowadzonych działań kontrolnych.
EN
Traffic accident is defined as incident in result of which the road user has been injured or died. Accidents contribute not only to big social damages, but they also cause tremendous economical costs, related to productivity loss or social transfers. Special group of road users are children and teenagers, who do not impact traffic incident, but often are victims of them. Policemen of Mazovian Garrison performed action called „Gimbus” for the youngest road users’ safety, and directly after it the next action „Safe Holiday 2019”. Those activities consisted mainly of vehicles’ technical state controls as well as drivers’ sobriety and working time checking. There are the results of control activities presented in this article.
EN
This paper is devoted to simulations the networks with self-similar traffic. The self-similarity in the stochastic process is identified by calculation of the herst parameter value. Based on the results, received from the experimental research of network perfomance, we may conclude that the observed traffic in real-time mode is self-similar by its nature. Given results may be used for the further investigation of network traffic and work on the existing models of network traffic (particularly for new networks concepts like IoT, WSN, BYOD etc) from viewpoint of its cybersecurity. Furthermore, the adequacy of the description of real is achieved by complexifying the models, combining several models and integration of new parameters. Accordingly, for more complex models, there are higher computing abilities needed or longer time for the generation of traffic realization.
EN
Recently the extensive growth of the vehicles number in large cities have been observed, which leads to the road network overload. The purpose of current article is to demonstrate the method of mathematical model creation for environmental monitoring at the crossroads. This mathematical model can be used in intelligent transport systems (ITS). The basic parameters for the mathematical model are selected basing on the knowledge structuring in the field of the road network (RN) environmental monitoring. Knowledge structuring about environmental contamination simplifies and demonstrates the choice of the mathematical model basic parameters for RN environmental monitoring. The mathematical model can be implemented by using the cellular automata (CA) theory. The method of creating the RN ecological condition modeling module, which can be used in ITS, is shown on the particular example. The knowledge structuring method in the field of RN state environmental monitoring and its implementation with help of the CA theory are suggested.
EN
The implementation of wireless data transmission technology and, in turn, increasing the efficiency of the functioning of the automatic control systems of the aviation gas turbine engines by determining their self-similarity of operating modes will ensure the mobility of control and diagnostics by the nodes of the gas turbine engine (GTE), the definition of resources and their use, as well as the reduction of the cost of their maintenance. The paper deals with the issue of the appropriate location of the wireless module operation of the electronic control system within the fractal and multifractal wavelet models of the individual components of the telecommunication IEEE 802.15.4 traffic and the transmission of information through the switch node of the packet switching, which allows conducting the research with the methods involving choice of parameters of telecommunication networks under the conditions of precisely and approximate given input data. The studies on the influence of mono and multifractality of network traffic for the characteristics of queuing on an overloaded mobile communication system server were conducted and the recommendations for IEEE 802.15.4 communication channels electronic turbo propeller fan engine control system was proposed.
19
Content available Research of Typical Information Objects Traffic
EN
The article considers network traffic as an aggregation of information flows from typical information objects, which can include apartment buildings, student campuses, office centers, sports and entertainment facilities of general use, etc. The study showed that the amount of information transferred by the TCP protocol significantly exceeds (by orders of magnitude) the amount of information transferred by the UDP protocol, which illustrates the average daily traffic graph of the amount of information transferred by the TCP and UDP protocols. The methods of traffic analysis were considered, the most significant characteristics of traffic were determined.
EN
The present work reviews the border checkpoints in Bulgaria and their work for one year. On the basis of collected information, the seasonal inconsistency of work at the border checkpoints is assessed and their work is modeled as a mass service system (queuing system or theory) to assess capacities to a specific point in the existing infrastructure and organization of work. Capacity of border crossing point is defined as the time for stay of heavy goods vehicles at different incoming flows as well as the limit value of the number of cars that can be handled. For the calculation of the parameter values, an application in a MatLab environment was created. A fractional rational function of the fourth degree is chosen as a numerator and denominator.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.