Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projektowanie odzieży
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Transformable Clothing in Children's Fashion
EN
Modern children's clothing is characterised not only by the diversity of forms and rich ornamentation but also, primarily, by the specificity of these clothing products that guarantees their safety of use, functionality and shaping of the personality characteristics of the child. The world of children’s fashion takes into account current trends, paying particular attention to its practical aspects. An important role in the design of children’s clothing can be played by transformable clothing, which supports the child in its normal psychophysical development, as well as parents in economic terms. Surveys carried out show the opinions of children and parents regarding transformable clothing.
PL
Nowoczesne ubiory dziecięce charakteryzują się nie tylko różnorodnością form czy bogatym zdobnictwem, ale przede wszystkim muszą uwzględniać specyfikę tych wyrobów odzieżowych, gwarantując bezpieczeństwo użytkowania, funkcjonalność i kształtując cechy osobowości dziecka. Świat mody dziecięcej uwzględnia aktualne trendy, w szczególności zwracając uwagę na jej aspekt praktyczny. Ważną rolę w projektowaniu odzieży dziecięcej może mieć odzież przekształcalna, która wspiera dziecko w prawidłowym rozwoju psychofizycznym, a rodziców – pod względem ekonomicznym. Przeprowadzone badania ankietowe pokazują opinie dzieci i rodziców dotyczące przekształcalnej odzieży.
2
Content available remote Nonstandard Constructional Solutions in Contemporary Clothing Design
EN
The paper presents the influence of the design process on making the nonstandard patterns—constructional solutions in contemporary clothing design. A few examples of design processes have been presented, differing because of the source of inspiration and individuality of the designer in his or her strive to create original clothing forms. The influence of various factors connected with the development of new constructional solutions in clothing (including social, ideological, resulting from fashion trends, and the impact of the environment) has also been presented.
PL
Celem pracy było omówienie i przeanalizowanie struktury organizacji i zarządzania wzornictwem w hiszpańskiej marce Zara w kontekście polskiego rynku produkcji i projektowania odzieży. Poprzez opisanie kluczowych rozwiązań wspomagających projektowanie i wprowadzanie produktu na rynek, poddano ocenie kondycję polskiego przemysłu masowej produkcji. Do dalszej dyskusji przedstawiono zagadnienia skrajne,które mogą wskazywać na pole innowacji i możliwości dalszego rozwoju polskich marek odzieżowych, a co za tym idzie całego przemysłu.
EN
The aim of this study was discussing and analysing the structure of the organization and managing of the design in Spanish brand Zara in the context of Polish market of clothes production and designing. By describing crucial solutions assisting the design and releasing the product on the market, a condition of the Polish industry of the mass production was subjected to the evaluation. To further discussion extreme issues which they can appoint as the field of the innovation and possibilities of the subsequent development of Polish clothing brands were presented, and consequently of whole industry.
EN
The aim of the study was to prepare and develop the essential elements for the implementation of virtual simulation of clothing protecting against heat in order to carry out the next steps of the clothing modeling in three-dimensional space. In this manner it’s possible to demonstrate the potential of computer system-aided design and a new approach to the design process on the example of the project of clothing protecting against the high temperature. The work has been done using the Lectra CAD system. The software of CAD system used in the project included modules enabling to generate and to model the forms of clothing, its visualization, as well as the virtual simulation of clothing taking into account the sewing process in MODARIS. Hardware device such as DIGITIZER was used to allow the digitization of data.
EN
Electromagnetic shielding materials find use not only in electrical device construction, but also in personnel protective aids constructions for fitters and maintenance workers of power devices under operation. Standards for the effects of electromagnetic fields are published and producers manufacture protective aids, suits, etc. especially for antenna systems in microwave frequency bands, whose power levels of electromagnetic fields exceed the hygiene limits required. However, the performance of protective clothing applications is still discussed in the radio frequency band. Research of textile material properties shows different ways of producing conductive material, most of which embody some disadvantage considering protective clothing construction, i.e. versatility, peeling, etc. However, using silver nanoparticles increases product manufacture qualities. Therefore the paper focuses on a proposal for a construction design of a protective clothing structure using silver nanoparticles, standardisation of the effects of electromagnetic fields, as well as measurement and simulations of such material. The results show satisfactory values of electromagnetic shielding efficiency, i.e. about 40 dB (30 MHz – 1.5 GHz). Considering the most unprotected parts, i.e. eyes, mouth and nose, measurement results of hoods reach about 15 dB. Our experiments show that protective clothing can be manufactured from textile material with silver nanoparticles and with breathable and transparent material which protects the eyes, mouth and nose.
PL
Materiały ekranujące przed wpływem pól elektromagnetycznych mają zastosowanie nie tylko dla ochrony elektronicznych urządzeń ale również dla zabezpieczenia personelu pracującego w szczególnych warunkach. Opublikowano szereg norm dotyczących zabezpieczenia przeciwko polom elektromagnetycznym i producenci wytwarzający odzież ochronną muszą przestrzegać ustalonych limitów. Jednakże w dalszym ciągu dyskutuje się o dopuszczalnych warunkach pracy zwłaszcza w zakresie częstotliwości radiowej. Badania dotyczące materiałów tekstylnych wykazują możliwość wybrania rożnych konstrukcji otrzymania materiałów przewodzących, wiele z nich cechuje jednak szereg wad dotyczących struktury i właściwości użytkowych. Wiadomo jednak, że stosując nanocząstki srebra można uzyskać pozytywne rezultaty. Wyniki badań wskazują satysfakcjonujące wartości ekranowania elektromagnetycznego, np. rzędu 40 dB dla zakresu 30 MHz – 1.5 GHz. Uwzględniając najmniej zabezpieczone części ciała, jak oczy usta i nos stwierdzono, że za pomocą specjalnych kapturów można uzyskać zabezpieczenie 15 dB. Badania wskazały, że ubrania ochronne można wykonywać z tekstyliów zawierających nanocząstki srebra zawierające fragmenty wykonane z materiałów oddychających i przejrzystych, zabezpieczające odpowiednie części ciała.
EN
In 1995, the Japanese manufacturer Shima Seiki introduced the first complete garment knitting machine capable of producing a ready-made flat knitted article under the trade name WholeGarment. Recently , the comp any also developed a co-design software tool, Ordermade WholeGarment®, for the customisation of knitted fashion garments. Factory Boutique Shima, their retail shop for on-demand production of customised knitted garments, makes it possible for client s to modify a knitted garment according to personal taste in style, colour , pattern and size. This study examines how such a process streamlines the interaction between customer and shop personnel, while expediting the programming of the knitting machine. In comparing the manual co-design process with the Ordermade WholeGarment® system, we used a computer simulation to analyse the efficiency and lead times of each concept. The case study method was employed with an inductive approach based on company visits and interviews.
PL
Prezentowana praca wpisuje się w strategię reorganizacji łańcucha produkcji odzieży związanego z sektorem tekstylnym i odzieżowym. Głównym celem pracy jest rozwinięcie i przedstawienie nowego sposobu projektowania wyrobów odzieżowych celem zredukowania czasu oraz kosztów produkcji wyrobów. Przeanalizowano dwa rynki produkcji odzieży, pierwszy tzw. "pret-a-porter" związany z masową produkcją odzieży oraz drugi charakteryzujący tzw. "mass customization", czyli szycie odzieży na miarę. Biorąc pod uwagę wpływ globalizacji, obserwujemy przyspieszenie produkcji odzieży, unikając podrabiania i kopiowania modeli oraz wymuszanie ciągłego odświeżania kolekcji wyrobów odzieżowych w bardzo krótkich okresach czasu. Ponadto cykl produkcyjny towarów często odbywa się w znacznych odległościach od biura projektowego, a więc komunikacja oraz przesyłanie danych zapisanych numerycznie z wykorzystaniem łącz internetowych jest dziś obligatoryjna. Analiza sektora odzieżowego pokazuje konieczność ewoluowania w kierunku rzeczywistości wirtualnej 3D korelującego z potrzebami przemysłu inspirowanymi poprzez inicjowane kampanie pomiarów antropometrycznych w różnych krajach. Co więcej metody opracowywania wzorców typów budowy człowieka sugerują pracę z wykorzystaniem manekinów wirtualnych 3D zachowując przy tym morfologię sylwetki ludzkiej celem uniknięcia zwrotów wyrobów nie nadających się do sprzedaży. Ta potrzeba przekształciła pojęcie tabeli wymiarów w projekt posegregowanych morfotypów sylwetek ludzkich. Aby odpowiedzieć podanym kryteriom, metody pracy w sektorze odzieżowym winny ulec zmianie, projektanci winni zaadaptować się do pracy w nowym świecie wirtualnym 3D, poprzez Internet. Przedstawiamy oryginalny pomysł projektowania odzieży wirtualnej w 3D na manekinie zdolnym adaptować się do nowych zadanych wymiarów. Pierwszy rozdział przedstawia analizę badań naukowych w różnych dziedzinach odpowiadających prezentowanej pracy, tzn. antropometria, biometria oraz sposoby dokonywania pomiarów, zamysł projektowania odzieży wirtualnej ściśle związanej z przymierzaniem odzieży w 3D. Drugi rozdział został poświęcony modelowaniu sylwetki ludzkiej konkretyzując i projektując morfotyp manekina adaptującego się. Trzeci rozdział przedstawia model odzieży wirtualnej 3D związanej z opisywanym w poprzednim rozdziale manekinem. Proponowany, sparametryzowany model luzów kontroluje sposób układania się odzieży oraz komfortu użytkowego wyrobu. W zamyśle globalnym pracy model ten poprzedza model odzieży. Aplikacja modelu odzieży zorientowanego na proces "mass customization", pozwoliła na precyzyjne dopasowanie parametrów luzów, wykorzystując technikę przetwarzania obrazów. Ostatni rozdział przedstawia nasze rozważania dotyczące rozciągania na przykładzie dynamicznego modelu odzieży, z wykorzystaniem nieliniowego modelu tkaniny, którego wartości parametrów obliczone zostały, wykorzystując metodę algorytmów genetycznych zaadaptowaną odpowiednio do procesu identyfikacyjnego.
EN
This work is part of a reorganizing strategy of the manufacturing chain for the textile clothing. The main objective is to develop a new concept of clothing creation to reduce time and costs of product development. Two industrial markets have been analyzed, the ready-to-wear (Mass production) and the ready to measure (mass customization). We notice that the effects of globalization lead to produce quickly in order to avoid copying and require constant renewal of collections in a very short time. The production is no longer local, it is now imperative to communicate the data in digital form through the Internet. This analysis of the clothing making business shows the need to evolve to a 3D virtual world correlated with industrial needs raised at the international measurement campaigns. The latter advised to work with 3D virtual models within the morphologies of the human body to prevent the return of unsold cloths. This need has transformed the concept of table size in the concept of high morphotypes segmentation. To meet all these criteria, methods of work must be changed, designers must adapt to the modern world of virtual 3D internet. Also, we propose a concept of creating clothing virtual 3D model adaptive morphotypes. The first chapter presents the state of the art of the subject in the different areas representative of the study, i.e.: anthropometry, biometrics and means of measurement, design virtual clothing heavily virtual. The second chapter is devoted to modelling of the human body through the implementation and development of an adaptive model morphotypes. The third chapter provides a model of 3D virtual clothing associated with the previous model. An ease model is integrated upstream of the global model to control the well being and the drape of garment. Orientation of the application into a mass customization process has led to precisely adjusted ease parameters using the tools of image treatment. The last chapter represents our contribution to the extension of the clothing dynamic model through the establishment of a non-linear fabric model with the parameters value calculated by genetic algorithms using a suitable methodology to identify the process.
8
Content available GORE-TEX® technical garments for the workplace
PL
Artykuł przedstawia wyroby GORE oraz filozofię, jaka się za nimi kryje. Zalety odzieży ochronnej - roboczej oraz chroniącej przed niepożądanymi czynnikami atmosferycznymi wynikają z dokładnego doboru laminatu i jego właściwego zastosowania w odzież zaprojektowaną tak, aby zaspokajała potrzeby. Filozofia - jak analizy współzależności wszystkich odnośnych komponentów odzieży ochronnej prowadzą do podjęcia kroków w całym łańcuchu wartości: znajomość obszarów zastosowań i wymagań rynku, dobór dostawców, opracowywanie i produkcja laminatu, membrany mikroporowate - wodoodporne ale oddychające i trwałe, uszczelnianie szwów, projektowanie i konstruowanie odzieży, dwanaście standardów skuteczności, testy deszczowe, klimatyczne i polowe, certyfikacja, wsparcie producentów i licencjonowanie marki.
EN
The article presents both products of GORE and the philosophy behind. Advantages of weather- and work- protective GORE clothing come from precise laminate selection and its correct manufacturing into a garment designed to meet the needs. Philosophy - how the analyses of the interdependancy of all relevant protective clothing components lead to taking measures across the entire value chain: knowledge of application areas and market requirements, supplier selection, laminate development and production, microporous membranes - waterproof yet breathable and durable, seam sealing, garment design & engineering, twelve performance standards, rain, climate and field tests, certification, support for manufacturers and brand licensing.
EN
The opportunity to apply contactless and spacial measurement opens the way to carry out in Poland current and innovative test measurements of human body. Presently the methodology of body contactless measurement is being developed and gradually implemented.
EN
Using of computer technique in the industry is more and more often phenomenon. Usage of three-dimensional pictures allows also to improve the garments designing process. The report contains a description of production preparation computer system with a programme for 3D visualisation. 3D application allows to see clothing that is designed in a space on virtual human shape with parameterised figure. Doubtless, this is a huge turning point in production preparation process in a garment industry. This application has also great research possibilities in the range of usage of men, women and children figures parameterisation as well as of creation and visuaiisation of clothing for people with atypical figures, eg. for women in pregnancy or disabled people. Complete exploitation of this programme can reduce to the minimum an amount of de-sown models before production, significantly shortening a production cycle which guarantees higher elasticity and competitiveness in exacting fashion world.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.