Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 200

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  papier
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
1
Content available remote Zawartość rtęci w odpadach z papieru i możliwość jej obniżenia
PL
Porównano zawartość rtęci w próbkach różnego rodzaju produktów z papieru. Przeprowadzono proces termicznej preparacji wybranych próbek w zakresie temp. 200-400°C. Określono ubytek masy oraz ilość uwalnianej rtęci. W temp. 300°C ilość uwolnionej rtęci wyniosła 63%, a ubytek masy 39%.
EN
Various types of paper products (magazines, cardboard, newspapers, toilet paper) were analyzed for the content of moisture, ash, C, H, S and Hg. Their heat of combustion was detd. The materials were subjected to low-temp. pyrolysis (200-400°C). Mass loss and the amt. of Hg released were detd. at 300°C. The amt. of Hg released was 63% and the mass loss was 39%.
PL
Materiały celulozowe o powierzchniowej hydrofobowości i właściwościach barierowych dla wody stanowią coraz większy odsetek rynku papierniczego, co wynika w dużym stopniu ze zmian struktury handlu detalicznego oraz środowiskowych regulacji prawnych. Niniejsza praca omawia stan legislacji europejskiej w tym zakresie oraz dokonuje przeglądu współczesnej literatury naukowej, opisującej nowe zastosowania tradycyjnych metod, nowych obiecujących technologii do zastosowań masowych, a także propozycji nadawania właściwości superhydrofobowych i kombinacji hydrofobowych z innymi właściwościami. Potencjalnie może to znaleźć zastosowania niszowe, takie jak: specjalne metody zabezpieczania banknotów, medyczne testy diagnostyczne i elektronika mikroprzepływowa.
EN
Cellulose materials with surface hydrophobicity and water barrier properties constitute an increasing percentage of the paper market. It is largely due to changes in the structure of retail trade and environmental legal regulations. This paper discusses the state of European legislation in this area and contemporary literature describing new applications of traditional methods, new promising technologies for mass applications as well as attempts of imparting superhydrophobic properties and combinations of hydrophobicity with other properties. These could potentially find niche applications such as special security methods for banknotes, medical diagnostic tests or microfluidic electronics.
PL
... Podstawowa rola dizajnu polega na kształtowaniu otoczenia i narzędzi człowieka, a co za tym idzie również jego samego... – stwierdził Viktor Papanek, projektant i pedagog [9]. Czy jego słowa odnoszą się również do opakowań? Dynamiczny rozwój świadomości konsumenckich wpływa bezpośrednio na zmiany zachodzące w branży opakowań. Opakowania chcą zdobyć zaufanie odbiorców, cały czas podążając za ich potrzebami. Wpisują się tym samym m.in. w aspekty proekologiczne (rys. 1), którym poświęcono pierwszą część niniejszego cyklu artykułów [1].
PL
Zgodnie ze znanym powiedzeniem „Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”, patrząc na ten sam obiekt z różnych stron zauważamy inne elementy, a każda tego rodzaju analiza pod wieloma względami ułatwia obiektywne zrozumienie omawianych zagadnień. To podejście odnosi się również do projektowania. Właśnie w takim działaniu może zaistnieć proces twórczy, którego efektem jest powstanie nowego wytworu. Kreatywność projektanta bazuje na dwóch podstawowych sposobach myślenia – racjonalnym i intuicyjnym. Pierwszy odnosi się do działania skupionego i analitycznego, skoncentrowanego na celu tworzenia. W drugim dominują emocje, lekkość i wielorakość umysłu rozproszonego.
PL
W kwestii materiałów i artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością mamy do czynienia z dwoma głównymi aktami prawnymi, które obowiązują w Europie. Są to: Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (z 27 października 2004 r.) w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 (z 22 grudnia 2006 r.) w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Niestety, do tej pory Unia Europejska nie opracowała szczegółowych przepisów, które odnosiłyby się konkretnie do materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
PL
Artykuł opracowano na podstawie referatu Andrzeja Derenia, wygłoszonego podczas ubiegłorocznego „Szkolenia dla użytkowników i sympatyków technologii Valmet DNA” (14 listopada 2019 r. w Serocku). W relacji z tego spotkania (patrz PP 12/2019 s. 744-746) zapowiadaliśmy szerszą prezentację omówionych rozwiązań i przedstawienie możliwości, jakie gwarantują systemy QCS firmy Valmet, mające na celu poprawę wydajności maszyny i jakości produkowanego papieru.
PL
Dziś, kiedy zrównoważony rozwój i dbałość o ekologię są w centrum uwagi, znaczenie papieru rośnie. Ten naturalny materiał staje się największym bohaterem troski o naszą planetę. Właśnie to było ideą powstania niniejszego artykułu.
PL
Międzynarodowy handel jest jednym z najważniejszych fundamentów zwiększenia produkcji i optymalizacji zysków w przemyśle celulozowo-papierniczym. W niektórych regionach świata miejscowi producenci obawiają się wpływu importu na ich rentowność. W innych, znalezienie nowych klientów poza granicami jest głównym motorem wzrostu i zwiększa wykorzystanie zdolności produkcyjnych.
PL
W piątej i ostatniej części cyklu artykułów na temat identyfikacji włókien do celów konserwatorskich zaprezentowano włókna bawełny oraz włókna celulozowe przetwarzane chemicznie. Podjęta tematyka jest związana zarówno z przemysłem papierniczym, jak i tekstylnym, ponieważ obydwie gałęzie przemysłu wzajemnie korzystały z własnych osiągnięć. W artykule przypomniano ważne wydarzenie, jakim było odkrycie obecności celulozy w tkankach roślinnych. Stało się to przyczynkiem do opracowania metod jej przemysłowego wyodrębniania z drewna oraz opracowania szeregu chemicznych modyfikacji celulozy pozwalających na uzyskanie włókien o nowych cechach użytkowych. Zaprezentowano przykłady wyrobów używanych w przemyśle papierniczym oraz tekstylnym. Szczególne miejsce w artykule zajmuje omówienie bawełny, będącej znakomitym, czystym surowcem do chemicznych modyfikacji celulozy. Omawiając badania mikroskopowe włókien zwrócono uwagę na wygląd mikroskopowy włókien bawełny, bawełny merceryzowanej, wiskozy oraz fibry. Niniejsze opracowanie jest krótką syntezą własnych obszernych doświadczeń zawodowych autorów, jak również próbą streszczenia bardzo obszernych zagadnień historyczno-technologicznych wybranych włókien na bazie celulozy.
EN
In the fifth and final part of the series of articles on fibre identification for conservation purposes, cotton fibres and chemically processed cellulose ibres were presented. The subject matter is related to both the paper and textile industry, because both industries shared their achievements. The article recalls an important fact, which was the discovery of cellulose presence in plant tissues. This became a reason to develop methods for its industrial extraction from wood and to develop a number of chemical modifications of cellulose that allow obtaining fibres with new functional properties. Examples of products used in the paper and textile industry are presented. A special place in the article is dedicated to cotton, which is an excellent, pure raw material for chemical modifications of cellulose. Discussing the microscopic examination of fibres, the attention was paid to the microscopic appearance of cotton, mercerized cotton, viscose and fibre. This study is a brief synthesis of the authors’ own extensive professional experience, as well as an attempt to summarize very extensive historical and technological issues of selected cellulose-based fibres.
PL
Zużycie papieru i tektury na świecie w 2017 roku* wyniosło 423,3 min ton (wzrost o 1,7% w stosunku do roku poprzedniego), co daje średnie zużycie na jednego mieszkańca na rok w wysokości ok. 55,5 kg [1]. Najwięcej papieru i tektury, w stosunku do całkowitego zużycia papieru na świecie, zużyto w Azji (48,4%), Ameryce Płn. (17,6%) i w krajach europejskich należących do CEPI (18,3%). Udział w produkcji papieru i tektury (419,7 min ton) wyniósł: Azja (47,0%), kraje CEPI (22,0%) i Ameryka Płn. (19,6%). W 2017 r.* do produkcji papieru i tektury na świecie zużyto 184,5 min ton mas włóknistych pierwotnych, z czego: 35,5% w Azji, 29,4% w Ameryce Płn. i 23,2% w krajach europejskich należących do CEPI. Udział w produkcji mas włóknistych (184,4 min ton) wyniósł: Ameryka Płn. (34,9%), Azja (22,0%) i kraje CEPI (20,6%).
EN
The article presents results of the lay-flat tests of the book expressed as the openness of a simple binding with a hot-melt adhesive, an analysis of the resistance of the back of the insert to multiple loads, analysis of damage in the structure of the adhesive film with repeated opening of the binding.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań czytelności książki wyrażonej jako otwieralność oprawy prostej z wkładem łączonym klejem topliwym, przeprowadzono analizę odporności grzbietu wkładu na wielokrotne obciążenia, sprawdzono uszkodzenia w strukturze błony klejowej w wyniku wielokrotnego otwierania oprawy.
PL
Na ziemiach polskich na początku XIX w. jedynym surowcem stosowanym do produkcji papieru były szmaty. Jednak ograniczona ich dostępność spowodowała zainteresowanie się producentów papieru innymi surowcami. W opracowaniu przedstawiono próbę wykorzystania jednego z takich surowców - słomy. Przedstawiono także różne zastosowanie papieru ze słomy - jako materiału do druku, opakowania, czy na pokrycie dachowe. Omówiono również krótką historię pierwszej polskiej manufaktury wytwarzającej papier ze słomy, której założycielem byt francuski chemik Alexis Auzilly.
EN
At the beginning of the 19th century the only raw material for paper manufacture were rags in Poland. However the limited their availability caused an interest of paper manufacturers in other raw materials. In this article an attempt to the use one of these raw materials - straw. Different straw paper applications - as printing paper, packaging or roofing board - are presented. The short history of the first Polish hand production of straw paper, the founder of which was French chemist Alexis Auzilly, is discussed.
EN
The pigment coating of paper is usually performed to enhance the physical properties of paper and its printability. The coating generally makes paper whiter, brighter and more opaque. The properties of the coated paper depend, among others, on the porous structure of the coating developed, which is determined by the pigments, binders and their reactions. The influence of the type and quantity of coating components and ink absorption into the coating layer was studied in this work. Printing ink penetration was measured using a Penetration Dynamic Analyser with an HVL module (High Viscous Liquid). The evenness of liquid penetration into paper was measured using a Penetration Dynamic Analyser with a PEA module (Print Evenness Analyser). Results obtained indicate that all three variables – coating pigment type, latex dose and ink type – may have an equally strong influence on liquid and ink penetration,and thus on print quality.
PL
Powlekanie to jeden ze sposobów uszlachetniania stosowany zazwyczaj w celu poprawy właściwości fizycznych wytworów papierniczych. Skład mieszanek powlekających ma istotny wpływ na właściwości powlekanego papieru a tym samym na jakość odwzorowywanych w procesie druku na tym podłożu obrazów. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu zarówno rodzaju użytych pigmentów, jak i ilości środków wiążących na szybkość i równomierność penetracji wody i farby drukowej w strukturę powlekanych materiałów papierowych. Szybkość wnikania cieczy wysoko lepkich została zmierzona za pomocą analizatora dynamiki penetracji (PDA) wyposażonego w moduł HVL (High Viscous Liquid) natomiast równomierność przenikania cieczy w strukturę papieru zmierzono stosując analizator dynamiki penetracji z modułem PEA (Print Evenness Analyser). Stosowanie urządzenia PDA wyposażonego w moduły PEA i HVL daje możliwość rejestrowania przebiegu procesu i uzyskania obrazu wnikania cieczy, od momentu jej kontaktu z powierzchnią papieru do dowolnego etapu pomiaru, wraz z określeniem przebiegu dynamiki penetracji. Uzyskane wyniki wskazują, że zarówno skład mieszanki powlekającej, jak i ilość środka wiążącego mają wpływ na szybkość i równomierność penetracji cieczy oraz dynamikę wnikania farby drukowej, a tym samym na jakość druku.
18
Content available remote Papier i szkło w Galerii Lipowa 3
PL
Jak opisać barwę? Czy łatwo jest zdefiniować kolor? Co jest powodem różnic w weryfikacji wizualnej i czy można takowe rozbieżności wyeliminować, tworząc ustrukturyzowaną metodykę oceny koloru?
PL
Uszlachetnianie/modyfikacja powierzchni papieru i tektury jest nauką samą w sobie. Pewne kombinacje chemikaliów i barwników są aplikowane na wstęgę papieru w celu uzyskania pożądanych właściwości papieru na jego powierzchni. Z idealnie funkcjonującym aplikatorem do modyfikacji powierzchniowej, użytkownik może zastosować pożądaną ilość chemikaliów i barwników, lub ich mieszankę, osiągając oczekiwaną właściwość przy minimalnym zużyciu energii i wytwarzanych odpadów. Kolejnym wymaganiem jest osiągnięcie pożądanej funkcjonalności na powierzchni, przy minimalnej ilości etapów procesu. Pozwala to uniknąć zbyt skomplikowanych procesów oraz zastosowania urządzeń o dużych gabarytach. Koncepcje dostępne obecnie są kompromisem w stosunku do wymagań i istnieje luka dla uproszczenia procesu. Na przykład, zaklejanie wstęgi papieru z prasą zaklejającą typu zanurzeniowej (Puddle) zapewnia wysoką wytrzymałość wewnętrzną papieru, lecz towarzyszą temu wysokie koszty zużycia energii i problemy z utrzymaniem odpowiedniej stabilności pracy maszyny, zwłaszcza przy niskich gramaturach papieru. Prasa zaklejająca typu Film zapewnia wyższą sprawność przy niskich gramaturach oraz niższe zużycia energii, ale nie zapewnia pożądanej poprawy wytrzymałości wewnętrznej papieru. Przy powlekaniu pojedyncza warstwa pokrycia nie zapewnia najwyższej jakości papieru, patrząc z punktu widzenia drukarni, natomiast pokrycie dwoma warstwami zapewnia satysfakcjonujący wygląd wizualny; jednakże podwójna powłoka dodaje złożoności procesu, jak również wzrost kosztów i zużycia energii. stosowanie barier funkcjonalnych na powierzchni wstęgi wymagałoby w tym celu osobnego stanowiska do modyfikacji powierzchni, ale jest to możliwe tylko przy inwestycji, która generuje znaczne koszty. aplikacje bazujące na technologii wysokociśnieniowego natrysku były rozwijane i testowane na pilotażowych obiektach. Koncepcja ta oparta jest na specjalnej aplikacji technologii natryskowej i na specjalnym projekcie procesu podawania i recyrkulacji przepływu materiału do i z zastosowanych urządzeń.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.