Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 135

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stal szybkotnąca
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury spiekania w zakresie 900–1000°C na mikrostrukturę i wybrane właściwości kompozytów na osnowie stali szybkotnącej M3/2 z 50% dodatkiem wagowym żelaza wytworzonych metodą spiekania iskrowo-plazmowego. Proszek stali szybkotnącej gatunku M3/2 oraz proszek żelaza gatunku NC 100.24 mieszano w mieszalniku Turbula T2F. Przygotowane mieszaniny proszków spiekano z wykorzystaniem urządzenia HP D 25–3. W efekcie spiekania metodą SPS uzyskano kompozyty M3/2–Fe. W mikrostrukturze tych kompozytów występują zarówno ziarna żelaza, jak i ziarna stali szybkotnącej z charakterystycznymi wydzieleniami węglików typu MC i M6C. Osnowa stali szybkotnącej to prawdopodobnie ferryt i bainit. W mikrostrukturze widoczne są także małe pory, w miarę równomiernie rozmieszczone, co świadczy o tym, że temperatura spiekania wynosząca 1000°C jest nieznacznie niższa od optymalnej temperatury spiekania kompozytów M3/2–Fe metodą SPS. Na podstawie wykonanych pomiarów gęstości wykazano, że gęstość względna uzyskanych kompozytów wynosi od 92 do 98% i wzrasta wraz ze wzrostem temperatury spiekania. Ponadto wykazano, że od gęstości względnej zależy twardość oraz wytrzymałość na zginanie. Wraz ze zwiększeniem gęstości względnej od 92 do 98%, uzyskano wzrost twardości od 237 do 367 HBW 2,5/187,5 oraz wytrzymałości na zginanie od 956 do 1107 MPa. Najlepszą relacją gęstość–twardość–wytrzymałość na zginanie odznacza się kompozyt M3/2–Fe uzyskany w temperaturze 1000°C, którego gęstość względna wynosi 98%, twardość wynosi 367 HBW 2,5/187,5, a wytrzymałość na zginanie wynosi 1107 MPa.
EN
The paper presents the results of investigations on the influence of sintering temperature in the range of 900–1000°C on the microstructure and selected properties of composites on an M3/2 high speed steel matrix with a 50 wt% addition of iron produced by spark plasma sintering. M3/2 high speed steel powder and NC 100.24 iron powder were mixed in a Turbula T2F shaker/mixer. The prepared powder mixtures were sintered using an HP D 25–3 furnace. As a result of spark plasma sintering, M3/2–Fe composites were obtained. The microstructure of these composites includes both iron grains and high speed steel grains with characteristic precipitates of MC and M6C carbides. The high speed steel matrix is probably ferrite and bainite. Small evenly spaced pores are also visible in the microstructure, which indicates that the sintering temperature of 1000°C is slightly lower than the optimal sintering temperature of M3/2–Fe composites using the spark plasma sintering. Based on the performed density measurements, it was shown that the relative density of the ob-tained composites is from 92 to 98% and grows with increasing the sintering temperature. In addition, it was shown that the relative hardness and bending strength depend on the relative density. Together with the rise in the relative density from 92 to 98%, increases in the hardness from 237 to 367 HBW 2.5/187.5 and the bending strength from 956 to 1107 MPa were obtained. The M3/2–Fe composite obtained at the temperature of 1000°C is characterized by the best density–hardness–bending strength relation, which amounts a relative density of 98%, hardness of 367 HB 2.5/187.5, and bending strength of 1107 MPa.
PL
Przedstawiono zagadnienie nanoszenia powłok przeciwzużyciowych na ostrza narzędzi skrawających z węglików spiekanych i ze stali szybkotnących, ze szczególnym uwzględnieniem nowych możliwości w tym zakresie. Na podstawie wybranych wyników prowadzonych w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania badań nad opracowaniem powłok wielowarstwowych nanostrukturalnych i nadstrukturalnych, nanoszonych metodą łukową PVD, pokazano, że wytworzone powłoki mogą się przyczyniać do wzrostu trwałości narzędzi.
EN
The state of the art of deposition of wear resistant coatings on cemented carbide and high speed steel cutting tools is presented with special regard to new possibilities in this field. On the ground of some results of research carried out at the Institute of Advanced Manufacturing Technology on the PVD arc multilayer nanostructured and superlattice coatings development was shown that the obtained coatings can contribute to the tool lives increase.
3
Content available remote Influence of laser treatment on properties of high speed tool
EN
The paper presents the results of heat treatment tests of HS6-5-2 high speed steel with laser working in continuous mode. The tests used steel in the delivery state as well as steel after fluid treatment aimed at diffusion enrichment of the surface layer with carbon and nitrogen. The aim of the research is to determine changes in the structure of steel enriched with carbon and nitrogen and then subjected to the impact of the laser beam.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań obróbki cieplnej laserem pracującym w trybie ciągłym stali szybkotnącej HS6-5-2. W badaniach wykorzystano stal w stanie dostarczenia, jak również stal po fluidalnej obróbce mającej na celu wzbogacenie dyfuzyjne warstwy wierzchniej w węgiel i azot. Celem badań jest określenie zmian struktury stali wzbogaconej w węgiel i azot, a następnie podanej oddziaływaniu wiązki lasera.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań w zakresie wytwarzania i badania własności infiltrowanych kompozytów stal szybkotnąca-żelazo-miedź. Materiał badawczy stanowiły kształtki ze stali szybkotnącej gatunku M3/2 i stali szybkotnącej z dodatkiem 50% proszku żelaza o gatunku NC 100.24. Porowate kształtki przeznaczone do infiltracji prasowano pod ciśnieniem 800 MPa. Następnie porowate kształtki infiltrowano miedzią metodą nakładkową w piecu próżniowym w temperaturze 1150°C przez 15 min. Kompozyty poddano badaniom własności mechanicznych oraz mikrostruktury.
EN
The aim of the present study was to produce high speed steel-iron-copper composites, which should have acceptable density wear resistance and good sliding properities. The following compositions (wt. %) were investigated: 100% M3/2 and 50% M3/2 + 50% Fe. Thepowders were coldpressed in a rigid cylindrical die at 800 MPa. Green compacts were infiltrated in vacuum furnace with copper at 1150°Cfor 15 minutes. The composite materials were physically (green and asinfiltrated densities) and mechanically (hardness, bend strength) tested. Following these tests, microstructural ini/estigations were carried out.
PL
Przedstawiono fragmenty badań właściwości technologicznych i eksploatacyjnych ostrzy skrawających wykonanych z konwencjonalnej i spiekanej stali szybkotnącej o podobnym składzie chemicznym. Badania miały charakter porównawczy i dotyczyły m.in. oceny składu chemicznego, twardości struktury i trwałości podczas skrawania stali do ulepszania.
EN
Selected fragments of investigations of technological and functional properties of cutting edges made of conventional and sintered high speed steel with similar chemical composition are presented. Investigations of technological and functional properties have comparative character and concern among other things estimation of chemical composition, hardness, structure and durability during toughening steel machining.
EN
This article presents the results of investigations of the effect of heat treatment temperature on the content of the carbide phase of HS3-1-2 and HS6-5-2 low-alloy high-speed steel. Analysis of the phase composition of carbides is carried out using the diffraction method. It is determined that with increasing austenitising temperature, the intensification of dissolution of M6C carbide increases. As a result, an increase in the grain size of the austenite and the amount of retained austenite causes a significant reduction in the hardness of hardened steel HS3-1-2 to be observed. The results of diffraction investigations showed that M7C3 carbides containing mainly Cr and Fe carbides and M6C carbides containing mainly Mo and W carbides are dissolved during austenitisation. During austenitisation of HS3-1-2 steel, the silicon is transferred from the matrix to carbides, thus replacing carbide-forming elements. An increase in a degree of tempering leads to intensification of carbide separation and this process reduce the grindability of tested steels.
EN
To determine the effect of drill wear on the value of the axial force and cutting torque, a series of durability tests of drills with a diameter of 10 mm made of high-speed steel HS2-5-1 were carried out. The investigations were conducted during the durability period and at constant values of cutting parameters. The tests were carried out while drilling holes in samples made of C45 steel and EN-GJS-500-7 cast iron. The dynamics of wear on all parts of the drill was also determined. It has been shown that while drilling with different values of cutting parameters, there is a loss of machinability for different values of the wear indicators. While drilling with high cutting speeds and with small feeds, there is a loss of cutting ability in the area of accelerated wear. The application of TiN coating does not change the controlled wear locations. TiN coating only reduces the intensity of wear on the tool flank, which increases the durability of the drill.
PL
W celu określenia wpływu zużycia wierteł na wartość siły osiowej oraz momentu skrawania przeprowadzono serię badań trwałościowych wierteł o średnicy 10 mm wykonanych ze stali szybkotnącej HS2-5-1, przy stałych parametrach skrawania, w czasie jednego przyjętego okresu trwałości. Badania prowadzono podczas obróbki otworów na próbkach ze stali C45 oraz z żeliwa ENGJS500-7. Określono również dynamikę zużycia na wszystkich częściach skrawających wiertła. Wykazano, że podczas eksploatacji wierteł z różnymi parametrami skrawania, utrata ich skrawności następuje dla różnych wartości wskaźników zużycia. Podczas wiercenia z dużymi prędkościami skrawania i małymi posuwami, utrata skrawności wiertła następuje w obszarze przyspieszonego ich zużycia. Naniesienie powłoki TiN nie zmienia kontrolowanych miejsc zużycia a tylko zmniejsza intensywność zużycia na powierzchni przyłożenia, co powoduje wzrost trwałości wiertła.
EN
Investigations of the surface layer characteristics of selected kinds of low-alloy high-speed steel after grinding were carried out. They were carried out on the flat-surface grinder with a 95A24K grinding wheel without cooling. The influence of grinding parameters was defined especially for: the quantity of secondary austenite, surface roughness, microhardness and grinding efficiency with a large range of grinding parameters: grinding depth 0.005–0.035 mm, lengthwise feed 2–6 m/min, without a cross-feed on the whole width of the sample. It was found that improvement of grinding properties of low-alloy high-speed steels is possible by efficient selection of their chemical composition. The value of the grinding efficiency is conditioned by grinding forces, whose value has an impact on the grinding temperature. To ensure high quality of the tool surface layer (i.e. a smaller amount of secondary austenite, lack of wheel burn and micro-cracks) in the case of sharpening of tools made of low-alloy high-speed steel, the grinding temperature should be as low as possible.
EN
The effect of the electrolytic-plasma nitriding on a structure and tribological properties of the R9, R6M5 and R18 type high-speed steels (HSS) has been investigated. It is shown that, after this treatment at the temperature of 550°C, a nitrided layer containing the Fe4N monophase nitride (γ'-phase) is formed. This nitrided layer has a high wear resistance with wear intensity reduded to 1/6th of the figure for non-treated samples.
PL
Zbadano wpływ azotowania elektrolityczno-plazmowego na strukturę i własności tribologiczne stali szybkotnących (HSS) typu R9, R6M6 i R18. Wykazano, że po takiej obróbce w temperaturze 550°C tworzona jest warstwa azotowana zawierająca monofazowy azotek Fe4N (faza γ'). Taka warstwa azotków ma wysoką odporność na zużywanie z jego intensywnością zredukowaną do 1/6 wartości dla próbek niepoddanych obróbce.
PL
W artykule przedstawiono wyniki w zakresie badania mikrostruktury spiekanych metodą SPS kompozytów na osnowie stali szybkotnącej gatunku M3/2. Kompozyty na osnowie stali szybkotnącej wytwarzano do tej pory wieloma metodami, jednak metoda iskrowego spiekania plazmowego (Spark Plasma Sintering) stanowi nowatorską metodę ich wytwarzania. Materiał badawczy stanowiły kształtki ze stali szybkotnącej z dodatkiem żelaza i z dodatkiem żelaza i miedzi. Kształtki spiekano metodą SPS z wcześniej przygotowanych mieszanek proszków. Kompozyty poddano badaniom gęstości względnej, twardości, wytrzymałości na zginanie. W pracy przedstawiono także mikrostruktury spiekanych kompozytów.
EN
The article presents the results for the investigations of the microstructure and properties of HSS based composites sintered by SPS method. HSS based composites could be produced by a many methods, but the method of spark plasma sintering (Spark Plasma Sintering) is a novel method for their preparation. The powder compositions used to produce composites were: 45%Fe-15%Cu-40%M3/2 and M3/2+50 % Fe. The powders were sintered by SPS method at 950 °C under pressure 50 MPa for 2,5 minutes. The as-sintered composites were tested for density, Brinell hardness and bending strength. From the analysis of the obtained results it has been found that the mechanical properties are mainly affected by the chemical compositions of composites and its porosity. The analysis have shown that the addition of copper reduces the hardness while increasing the bending strength. The study also shows the microstructure of the as-sintered composites.
11
Content available remote Wear of high speed steel duplex coated blades after planing dry wood
EN
In the work was discussed the wear of duplex coated, flat planing blades, after longitudinal planing of dry solid wood. Irregular blunting of the straight cutting edge, in the form of local depressions (damages) was noticed. No corrosion pattern on the rake surface of coated and uncoated tool was observed. Significant delamination of coating layers in the cutting edge contact zone and beyond this area, as well as corresponding, not satisfactory service life of the coated blades was evidenced.
PL
Praca dotyczy tępienia się ostrzy płaskich noży ze stali szybkotnacej (HSS) pokrytych techniką jarzeniową na powierzchni natarcia oraz niepokrytych, po wzdłużnym frezowaniu suchego drewna. Stwierdzono nieregularne tępienie się prostolinijnego ostrza w postaci lokalnych zagłębień (uszkodzeń). Na powierzchni natarcia pokrytych i niepokrytych ostrzy nie stwierdzono mozaiki korozyjnej. Stwierdzono znaczącą delaminację warstw pokrycia przeciwzużyciowego w strefie kontaktu ostrza z materiałem oraz poza tą strefą, jak również niezadawalającą trwałość ostrzy powlekanych.
EN
Attempts have been made to describe the influence of the production process parameters and additions of iron powders on properties of copper infiltrated HSS based composites. The powder compositions used to produce skeletons for further infiltration were: M3/2, M3/2+20% Fe and M3/2+50% Fe. The powders were cold pressed at 800 MPa. The infiltration process was carried out in vacuum. Both green compacts and preforms sintered for 60 minutes at 1150°C in vacuum were contact infiltrated with copper to yield final densities exceeding 97% of the theoretical value. The as-infiltrated composites were tested for Brinell hardness and bending strength, and subjected to wear tests performed by block-on-ring wear tester. From the analysis of the obtained results it has been found that the mechanical properties are mainly affected by the manufacturing route and composition of porous skeletons used for infiltration. Considerable differences in hardness between materials obtained from the two infiltration routes have been observed, with lower wear rates achieved after direct infiltration of green compacts.
PL
Badania wykonano w celu określenia wpływu parametrów formowania i dodatku żelaza na własności infiltrowanych miedzią kompozytów na osnowie stali szybkotnącej z dodatkiem proszku żelaza. Zastosowano następujące mieszanki proszków do wytwarzania porowatych szkieletów przeznaczonych do infiltracji: M3/2, M3/2+20% Fe i M3/2+50% Fe. Mieszanki proszków prasowano pod ciśnieniem 800 MPa w matrycy o działaniu stempla jednostronnym bez zastosowania środków poślizgowych. Infiltrację prowadzono w próżni, w temperaturze 1150°C przez 15 minut. Jako porowate szkielety stosowano wypraski i spieki (60 minut w 1150°C w próżni). Infiltrację prowadzono metodą nakładkową. Przeprowadzono badania twardości, wytrzymałości na zginanie oraz własności tribologicznych przy pomocy testera typu rolka -klocek. Wyniki jednoznacznie wskazują, że własności zależą zarówno od zawartości żelaza jak i technologii wytwarzania porowatych szkieletów przeznaczonych do infiltracji. Lepsze własności tribologiczne uzyskano dla infiltrowanych wyprasek. Mikrostruktura badanych kompozytów składa się z osnowy stali szybkotnącej, wydzieleń węglików typu MC oraz M6C, żelaza oraz wydzieleń miedzi. Stwierdzono dyfuzję pierwiastków stopowych ze stali do żelaza.
EN
Purpose: The aim of the presented researches is development and design of fluid bed mixed by hot gas. The fluid bed is designed to the chemical-heat treatment with thermo-active powders. This treatment is used for tools and mechanical parts. Design/methodology/approach: Contribution is focused on increasing of the cutting property of tools made from high speed steel by chemical-heat treatment. Precisely nitrocarburizing at a fluid mixture of a thermo-active powder was used. Possibilities of this method of nitrocarburizing are described in the contribution, especially advantages, disadvantages and effects on the durability of the tools and mechanical parts. Findings: The material test have showed that the surface layer made by fluid process have better properties than layers made by classical method. But the verification test of the tools with nitrocarburizing did not show increasing of durability. Research limitations/implications: Layer of nitrocarburizing was evaluated by material tests as nanoindentation and scratch-test. Moreover working test of the tools and parts was made for detection of the effect of the fluid-nitrocarburizing to the durability of the tools and properties of the parts. Originality/value: The chemical-heat treatment with fluid bed extends durability of thermo-active powders against treatments without fluidization. Other advantage of the treatment with fluidization is reducing of the energy consumption of the technological process.
PL
W artykule przeanalizowano mikrostrukturę i substrukturę stali szybkotnącej HS6-5-2-5 poddanej konwencjonalnej obróbce cieplnej na twardość wtórną oraz obróbce cieplnej z wymrażaniem kriogenicznym (z odpuszczaniem oraz bez odpuszczania). Zakres pracy obejmował również pomiary twardości powierzchni, określenie odporności na zużycie przez tarcie w próbie 3 wałeczki-stożek, badania udarności oraz statyczne badania właściwości mechanicznych: wytrzymałości na zginanie oraz ściskanie. Praca pozwoliła na stwierdzenie, że proces wymrażania kriogenicznego stali HS6-5-2-5 spowodował kilkakrotne rozdrobnienie płytek martenzytu (rys. 1). Rozdrobnienie podziaren martenzytu przyczyniło się do równomiernego rozmieszczenia w objętości stali wydzielających się podczas odpuszczania nanowęglików. Zmiany w strukturze i substrukturze osnowy materiału oraz w sposobie wydzielania się faz umacniających w wymrażanej stali znalazły odzwierciedlenie w poprawie odporności na zużycie przez tarcie (rys. 4). W porównaniu z konwencjonalną obróbka cieplną, przeprowadzenie obróbki cieplnej z wymrażaniem kriogenicznym pozwoliło na obniżenie średniej intensywności zużycia o około 50÷70%, w zależności od zastosowanych nacisków jednostkowych. Procesy wydzieleniowe zachodzące podczas odpuszczania stali szybkotnącej nie zostają zakończone po jednokrotnym odpuszczaniu, należy się spodziewać, że wielokrotne (np. 3-krotne) odpuszczanie będzie prowadzić do dalszej poprawy odporności na zużycie przez tarcie.
EN
In article the microstructure and substructure of HS6-5-2-5 high speed steel subjected to a conventional heat treatment for secondary hardness and to the heat treatment involving the deep cryogenic treatment (with or without subsequent tempering) is analyzed. The work covered the surface hardness measurements, resistance to frictional wear test in a three rollers-cone system, impact test and the static mechanical properties tests: bending strength test and compressive strength test. The work allowed to conclude that the deep cryogenic treatment process of steel HS6-5-2-5 caused the considerable refinement of substructure of martensite plates (Fig. 1). The refinement of the martensite subgrain size contributed to the uniform distribution of the precipitated during tempering the nanocarbides in volume of steel. These changes in the structure and substructure of the steel matrix and the manner of precipitation of strengthening phases in deep cryogenically treated steel were reflected in improved resistance to wear by friction (Fig. 4). In comparison with conventional heat treatment, conducting the deep cryogenic treatment allowed to reduce the average intensity of wear by around 50÷70%, depending on the applied unit pressure. Precipitation processes occurring during tempering of HS6-5-2-5 high-speed steel are not finished after a single tempering, it is expected that multiple (eg. 3-fold) tempering will lead to further improvement of resistance to wear.
PL
W artykule przedstawiono badania nad opracowaniem modelu fizycznego wielosegmentowego azotowania niskociśnieniowego o strukturze procesu "boost-diffusion". Opracowany model umożliwi przeprowadzenie obróbki cieplnej i niskociśnieniowego azotowania stali narzędziowej i szybkotnącej w piecu próżniowym.
EN
The article discusses studies that have j sought to create a physical model of the boost-diffusion multi-segment low-pressure nitriding process. The model would be subsequently used to perform heat treatment and low-pressure nitriding of tool steels and high speed steels in a vacuum furnace.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań trwałości wierteł krętych ze stali szybkotnącej HS6-5-2 oraz stali szybkotnącej proszkowej Böhler S390 w zależności od zastosowanej metody obróbki cieplnej. Badania przeprowadzono na stali C45.
PL
Stale szybkotnące pomimo swojej ponad wiekowej tradycji stosowania nadal cieszą się dużym zainteresowaniem. Są one jedynie niewielką częścią ogólnej produkcji materiałów metalowych, lecz nadal stanowią silną pozycję w stosunkowo małej grupie materiałów narzędziowych, ze względu na ich pożądaną ciągliwość.
18
Content available remote Głębokie długookresowe wymrażanie stali szybkotnącej
PL
Nieustający rozwój w dziedzinie inżynierii materiałowej prowadzi do powstawania coraz to nowych stopów, charakteryzujących się odpowiednio dobranym do przewidzianych zastosowań składem chemicznym oraz bardzo niską zawartością zanieczyszczeń. Opracowywane są coraz twardsze i odporne na zużycie materiały, takie jak węgliki spiekane, cermetale, ceramika narzędziowa i inne supertwarde materiały narzędziowe. W dziedzinie stali szybkotnących bardzo istotny jest postęp osiągnięty w obszarze metalurgii proszków. Stal szybkotnąca wytwarzana tą metodą cechuje się wyjątkowym połączeniem właściwości takich jak: wysoka wytrzymałość, wysoka odporność na ścieranie, wysoka twardość oraz twardość na gorąco, wynikającym z ich jednorodnej mikrostruktury z równomiernie rozłożonymi węglikami pierwotnymi. Jednakże uzyskanie równomiernej mikrostruktury stali zależy od odpowiedniego przeprowadzenia obróbki cieplnej.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.