Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 229

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chitosan
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
EN
Gracilaria sp. is well known as one kind of species of red algae. The major component of polysaccharide in this alga is agar that mostly used for making thin film. In this study, the Gracilaria sp.-based thin film had been prepared using two plasticizers (glycerol and sorbitol, 0.1, 0.2, and 0.3 wt %), and chitosan (1, 2, and 3 wt %). The FT-IR analysis confirmed the interaction that happened among the component of the mixture of Gracilaria sp., plasticizers, and chitosan was based on hydrogen bonding due to the presence of -OH and -NH2 groups. The plasticizers and chitosan concentration have significant role to the mechanical properties of Gracilaria sp.-based thin film. The optimum concentration of plasticizers and chitosan based on mechanical testing result was found at 0.2 and 3.0 wt %, respectively. At those concentrations, the thin film that prepared with sorbitol showed the highest mechanical properties. Other characterizations, i.e. TGA (Thermogravimetric Analysis), SEM (Scanning Electron Microscopy), and WVP (Water Vapor Permeability) also brought the same result. The antimicrobial properties of the as prepared thin film in the presence of chitosan on agar medium and as a packaging on selected bread showed the Gracilaria sp.-based thin films was able to inhibit the growth of microbes. This antimicrobial activity can be used to declare the potential of Gracilaria sp.-based thin film as a new active food packaging.
PL
Gracilaria sp. to dobrze znany gatunek krasnorostów. Głównym składnikiem tych alg jest agar (polisacharyd), najczęściej używany do wytwarzania cienkich folii. Na bazie Gracilarii sp. z dodatkiem dwóch plastyfikatorów: glicerolu i sorbitolu (0,1; 0,2; 0,3% mas.) oraz chitozanu (1, 2 i 3% mas.) otrzymano mieszaniny, z których wytworzono cienkie folie. Na podstawie analizy FT-IR stwierdzono powstawanie wiązań wodorowych pomiędzy grupami -OH i -NH2. Na właściwości mechaniczne folii miała wpływ zawartość zarówno plastyfikatora, jak i chitozanu. Najlepsze właściwości mechaniczne uzyskano z zastosowaniem 0,2% mas plastyfikatora i 3% mas. chitozanu. Badania metodami analizy termograwimetrycznej, skaningowej mikroskopii elektronowej i oznaczona wartość przepuszczalności pary wodnej (WVP) potwierdziły te ustalenia. Wykazano, że otrzymane folie hamowały rozwój drobnoustrojów, mogą więc być stosowane jako nowe aktywne opakowania do żywności.
EN
Chitosan (CS) is widely investigated due to its good film forming property. Various methods of preparation of chitosan have been reported over the years. Generally, treatment of chitin with alkali leads to N-deacetylation and the formation of chitosan. Both chitin and chitosan as polysaccharides refer to families of partially substituted polysaccharides. Thanks to many modifications that can be applied to chitosan, e.g. combining with drugs, fluoroorganic compounds, nerve stem cells, and connecting with other biopolymers, this material has many medical applications and still seems to be very promising in the future. Chitosan and chitin as many other biopolymers are widely used in biomaterials science. Biopolymers are biocompatible, biodegradable and non-toxic for the human body.
PL
Przeprowadzono syntezę sferycznego sorbentu na bazie chitozanu. Określono jego zdolność sorpcyjną, a także możliwości użycia do usuwania radionuklidu Am-241 z rozcieńczonych roztworów wodnych. W celu określenia zdolności sorpcyjnej chitozanu wyznaczono współczynniki dekontaminacji oczyszczanych roztworów oraz wartości współczynników podziału. Symulację rozkładu kompleksów Am(III) w zależności od pH roztworów wykonano za pomocą programu Medusa. Określono trwałość termiczną sorbentu, wykorzystując analizę termograwimetryczną sprzężoną z różnicową kalorymetrią skaningową i spektrometrią mas. Wykazano, że chitozan może stać się alternatywnym sorbentem do oczyszczania roztworów zawierających ciekłe odpady promieniotwórcze.
EN
Spheric chitosan sorbent was prepd. and used for removal of Am-241 from its aq. solns. The sorbability was detd. as decontamination factor and distribution coeff. The parameters depended on pH of soln. and were highest in alkaline solns. The thermogravimetric anal. coupled with differential scanning calorimetry and mass spectrometry were used to det. the thermal stability of the sorbent. Water and CO2 were found in the decompn. products.
EN
The present investigation was aimed at enhancing the quality and productivity of barley by the fertilizer and chitosan application. The field experiments were conducted in the northern region of Jordan, under the rain fed conditions in the main growing seasons of 2014/2015 and 2015/2016. The experiment was conducted in a well-designed split-plot having three replications and two fertilizer levels (0 and 100 kg•ha-1 DAP (Diammonium phosphate 46% P2O5). Chitosan, in three different concentrations (0, 5, and 10 g•L-1), was randomly applied to all fertilized plots as subplot treatments. The results revealed the highest seed dry weight (5.8 g per plant) in the plants treated with 100 kg•ha-1 of DAP, while the lowest (5.2 g per plant) was recorded in the control which exhibited an increase of about 10%. However, other parameters, namely the number of grains, number of spikes, and number of grains were also found to be influenced by the chitosan treatment. Significant variation (P < 0.01) were also high between the lines in the presence and absence of chitosan application. The highest number of grain yield, number of spikes, and grains/spike were found by the foliar treatment of 10 g•L-1 chitosan to barley plants at the tillering stage. Similarly, the grain quality, particularly with respect to protein and starch, was found to be enhanced significantly over control. The highest protein (12.6%) and starch (62.3%) were obtained with 100 kg•ha-1 DAP fertilizer level mixed with 10 g•L-1 chitosan. Hence, based on results, it can be concluded that the fertilizer level 100 kg•ha-1 DAP combined with 10 g•L-1 chitosan is economically best and recommendable for improving the quality and productivity of barley in the northern region of Jordan.
EN
Skin is the first barrier against pathogens and harmful external factors. Each damage of this tissue may cause microbial infection and danger to internal organs. Burns which may be a result of the exposure to radiation, chemicals or high temperature leads to the significant disruption of skin functions. The most promising method for this tissue recovery is regenerative medicine which requires application of three-dimensional biocompatible scaffolds. The biomaterials enable skin cells proliferation and new tissue formation under in vitro conditions. They can be prepared from synthetic and natural polymers and their combination. The application of additional components such as nanoparticles may enhance their mechanical properties and have a positive impact on fibroblasts divisions and extra cellular formation. One of the most promising raw materials for scaffolds is chitosan -a chitin derivative. It may be obtained from waste biomass such as crabs, shrimps and lobsters exoskeletons. Chitosan is non-toxic, biodegradable and have antibacterial properties. The aim of the following study was to obtain novel chitosan derivatives doped with the gold nanoparticles using only natural components such as orange peels and fatty acid derivative. Proposed modification strategy resulted in the preparation of the novel, biodegradable and biocompatible material with interesting properties. The products were analysed by UV-Vis and FT-IR methods. The scaffolds were investigated over their susceptibility to enzymatic degradation. Finally, the biomaterials were verified over their cyto-compability with human dermal fibroblasts. The results showed that the proposed synthesis pathway resulted in the obtained of the chitosan biomaterials with high potential in medicine.
PL
Skóra jest pierwszą barierą przed patogenami i szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Każde uszkodzenie tej tkanki może powodować zakażenie drobnoustrojami i zagrożenie dla narządów wewnętrznych. Oparzenia, które mogą być wynikiem narażenia na promieniowanie, chemikalia lub wysoką temperaturę, prowadzą do znacznego zakłócenia funkcji skóry. Najbardziej obiecującą metodą tego odzyskiwania tkanki jest medycyna regeneracyjna, która wymaga zastosowania trójwymiarowych biokompatybilnych rusztowań. Biomateriały umożliwiają namnażanie komórek skóry i tworzenie nowych tkanek w warunkach in vitro. Można je wytwarzać z polimerów syntetycznych i naturalnych oraz ich kombinacji. Zastosowanie dodatkowych składników, takich jak nanocząstki, może poprawić ich właściwości mechaniczne i mieć pozytywny wpływ na podziały fibroblastów i tworzenie się komórek. Jednym z najbardziej obiecujących surowców na rusztowania jest chitozan - pochodna chityny.Można go uzyskać z biomasy odpadowej, takiej jak egzoszkielety krabów, krewetek i homarów. Chitozan jest nietoksyczny, biodegradowalny i ma właściwości antybakteryjne. Celem przedstawionych badań było uzyskanie nowych pochodnych chitozanu domieszkowanych nanocząstkami złota przy użyciu wyłącznie naturalnych składników, takich jak skórki pomarańczy i pochodna kwasu tłuszczowego. Proponowana strategia modyfikacji zaowocowała przygotowaniem nowego, biodegradowalnego i biokompatybilnego materiału o interesujących właściwościach. Produkty analizowano metodami UV-Vis i FT-IR. Rusztowania badano pod kątem ich podatności na degradację enzymatyczną. Na koniec biomateriały zweryfikowano pod kątem ich zgodności cytologicznej z ludzkimi fibroblastami skórnymi. Wyniki wykazały, że proponowany szlak syntezy zaowocował uzyskaniem biomateriałów chitozanu o wysokim potencjale w medycynie.
EN
Tissue engineering is a branch of science that focuses on methods and techniques for the creation of new tissues and organs for the therapeutic reconstruction of the damaged organ by providing support structures, cells, molecular and mechanical signals for regeneration to the desired region. Conventional implants made of inert materials can eliminate only physical and mechanical defects of damaged tissues. The goal of tissue engineering is to restore biological functions, that is regeneration of tissues, and not only to replace it with a substitute made of synthetic material. The most important challenges of tissue engineering include the development of new biomaterials that will be used as three-dimensional scaffolds for cell cultures. Such scaffolding must be characterized by biocompatibility and biodegradability. The aim of the research was to obtain biomaterials based on acylated chitosan. The result of the work was to obtain three-dimensional scaffolding with bioactive properties based on raw materials of natural origin. The biomaterials were modified with ferrimagnetic nanoparticles which are capable of electromagnetic stimulation of proliferation.
PL
Inżynieria tkankowa jest dziedziną nauki, która koncentruje się na metodach i technikach tworzenia nowych tkanek i narządów do terapeutycznej rekonstrukcji uszkodzonego narządu poprzez dostarczanie struktur wspierających, komórek, sygnałów molekularnych i mechanicznych do regeneracji w pożądanym kierunku. Konwencjonalne implanty wykonane z materiałów obojętnych mogą wyeliminować fizyczne i mechaniczne wady uszkodzonych tkanek. Celem inżynierii tkankowej jest przywrócenie funkcji biologicznych, czyli regeneracja tkanek, a nie tylko zastąpienie jej substytutem wykonanym z materiału syntetycznego. Najważniejsze wyzwania inżynierii tkankowej obejmują rozwój nowych biomateriałów, które będą wykorzystywane jako trójwymiarowe rusztowania do hodowli komórkowych. Takie rusztowanie musi charakteryzować się biokompatybilnością i biodegradowalnością. Celem badań było uzyskanie biomateriałów na bazie acylowanego chitozanu. Rezultatem prac było uzyskanie trójwymiarowego rusztowania o właściwościach bioaktywnych na bazie surowców pochodzenia naturalnego. Biomateriały zmodyfikowano nanocząstkami ferrimagnetycznymi, które są zdolne do elektromagnetycznej stymulacji proliferacji.
EN
This research is based on the use of a variety of natural compounds and their mixtures with chitosan in order to create an efficient textile product for sanitary/medical use which shows antimicrobial and antioxidant effectiveness at the same time. It is assumed that natural compounds showing antimicrobial and antioxidant efficacy also do so even when applied on a non-woven viscose substrate intended for wound healing. A study of the effectiveness of the individual treatment was performed using antimicrobial (dynamic-stress test) and anti-oxidative (ABTS•+) testing. It was confirmed that the properties of functionalised viscose treated with different functionalisation formulations differ in dependence on the separate formulations. Results show that for a comprehensive insight into the antimicrobial and antioxidant activity of functionalised viscose, a very detailed study of the results of antimicrobial and antioxidant testing is needed in order for it to be possible to create a textile material with the necessary functionality.
PL
Zaprezentowane badania opierały się na wykorzystaniu różnorodnych związków naturalnych i ich mieszanin z chitozanem w celu stworzenia wydajnego wyrobu tekstylnego do użytku sanitarno-medycznego, wykazującego jednocześnie skuteczność przeciwbakteryjną i antyoksydacyjną. Zakłada się, że naturalne związki wykazują skuteczność przeciwbakteryjną i przeciwutleniającą również po nałożeniu na podłoże z włókniny wiskozowej przeznaczonej do procesu gojenia ran. Badanie skuteczności leczenia indywidualnego przeprowadzono za pomocą testów przeciwbakteryjnych (test obciążenia dynamicznego) i antyoksydacyjnych (ABTS•+). Potwierdzono, że właściwości funkcjonalizowanej wiskozy poddanej działaniu różnych formulacji funkcjonalizujących różnią się w zależności od poszczególnych formulacji. Wyniki pokazały, że aby uzyskać kompleksowy wgląd w działanie przeciwbakteryjne i przeciwutleniające funkcjonalizowanej wiskozy, potrzebne jest bardzo szczegółowe badanie wyników testów przeciwbakteryjnych i przeciwutleniających, tak aby możliwe było stworzenie materiału tekstylnego o niezbędnej funkcjonalności.
EN
Polysaccharides, such as chitosan (CS), are widely used in many biomedical applications. However, they require crosslinking agents to achieve chemical stability and appropriate mechanical properties. In this work, chitosan-based hydrogels were crosslinked using vanillin and/or sodium tripolyphosphate, as chemical and physical crosslinking agents, respectively. Microstructural (digital microscope, SEM), structural (FTIR-ATR), mechanical (static compression test), and in vitro biological (chemical stability and swelling ratio in PBS, cytotoxicity) properties of the obtained materials were evaluated to assess materials potential as biomedical scaffolds. The optimal ratio of vanillin to chitosan (DD = 89%) to crosslink the polymer was found to be 1.2:1. Moreover, the double crosslinking with vanillin caused a two-time increase in the compression strength of the samples and led to the slower biodegradability. Cytotoxicity studies showed that the cells prefer double vanillin crosslinked hydrogels over those treated with TPP. Further studies, such as bioactivity are required to determine the specific functionality of the hydrogels and the specific tissue which may be treated with the tested materials. The optimal material was chosen to the next step of the study, which may be obtaining composite hydrogels with hydroxyapatite and/or graphene oxide to tailor or improve properties towards specific tissue regeneration.
14
Content available remote Electrospinning of Chitosan Biopolymer and Polyethylene Oxide Blends
EN
The objective of this study is to investigate the morphological (scanning electron microscopicy images), thermal (differential scanning calorimetry), and electrical (conductivity) properties and to carry out compositional analysis (Fourier-transform infrared) of produced nonwoven fibrous materials adapted in biomedical applications as scaffolds. The orientation of produced nanofilaments was also investigated because it is considered as one of the essential features of a perfect tissue scaffold. Viscosity and electrical conductivity of solutions, used in the manufacturing process, were also disassembled because these properties highly influence the morphological properties of produced nanofibers. The nanofibrous scaffolds were fabricated via conventional electrospinning technique from biopolymer, synthetic polymer, and their blends. The chitosan (CS) was chosen as biopolymer and polyethylene oxide (PEO) of low molecular weight as synthetic polymer. Solutions from pure CS were unspinnable: beads instead of nanofibers were formed via spinning. The fabrication of pure PEO nanomats from solutions of 10 wt%, 15 wt%, and 20 wt% concentrations (in distilled water) turned out to be successful. The blending of composed CS solutions with PEO ones in ratios of 1:1 optimized the parameters of electrospinning process and provided the opportunity to fabricate CS/PEO blends nanofibers. The concentration of acetic acid (AA) used to dissolve CS finely spuninned the nanofibers from blended solutions and influenced the rate of crystallization of manufactured fiber mats. The concentration of PEO in solutions as well as viscosity of solutions also influenced the diameter and orientation of formed nanofibers. The beadless, highly oriented, and defect-free nanofibers from CS/PEO solutions with the highest concentration of PEO were successfully electrospinned. By varying the concentrations of AA and low molecular weight PEO, it is possible to fabricate beadless and highly oriented nanofiber scaffolds, which freely can found a place in medical applications.
EN
Recently, the attention has been drawn to complex systems – biomicroconcretes composed of a bone cement matrix and resorbable granules or microspheres. This paper presents novel bone substitutes composed of α-tricalcium phosphate (α-TCP; cement matrix), calcium sulphate dihydrate granules (GCSD; aggregates in biomicroconcrete) and various polymers (chitosan, sodium alginate, methylcellulose) used for the improvement of material properties. The aim of this work was to study α-TCP-GCSD-polymer interactions and to compare the impact of organic additives on the physicochemical properties of biomicroconcretes. Methods: Scanning electron microscopy (SEM), mercury intrusion porosimetry (MIP), X-ray diffractometry (XRD) as well as universal testing machine (INSTRON), Gilmore apparatus and pH/ conduct-meter were used. Results: The chemical bonding between α-TCP matrix and CSD granules resulted in a compressive strength appropriate for low-load bearing applications (7–12 MPa) and clinically relevant setting times (8–33 min). Biomicroconcretes consisting of sodium alginate possessed the highest mechanical strength (12 ± 2 MPa). It has also been found that the dissolution-precipitation reactions of the α-TCP were retarded with the addition of chitosan and acetic acid. This effect was not observed in the case of methylcellulose and sodium alginate. Chemical stability and bioactivity of materials were demonstrated during in vitro studies in simulated body fluid. Conclusions: Materials containing calcium sulphate-based granules were surgically handy, possessed promising physicochemical properties and are supposed to ensure desired macroporosity as well as gradual resorption in vivo. It has been demonstrated that the presence of CSD granules and polymers influenced the physicochemical properties of composites.
16
Content available remote Novel hydrogels modified with xanthan gum – synthesis and characterization
EN
Due to their interesting features, hydrogels are attracting growing interest in the polymer materials market. Therefore, many studies are currently conducted to characterize these materials and to modify them in order to increase the range of their potential use. In the presented article, hydrogels based on acrylic acid and chitosan and modified with xanthan gum were obtained by photopolymerization. Their swelling ability and behaviour in solutions that simulate fluids in the human body were determined. The effect of incubation in various fluids on the chemical structure of the synthesized materials was characterized using spectroscopic analysis. Furthermore, the surface morphology of the attained materials was characterized with scanning electron microscopy (SEM).
PL
Hydrożele z uwagi na swoje interesujące właściwości należą do grupy związków cieszącej się dużym zainteresowaniem na rynku materiałów polimerowych. Dlatego też prowadzone są badania mające na celu charakterystykę tych materiałów oraz ich modyfikację w celu zwiększenia możliwości ich potencjalnego zastosowania. W artykule przedstawiono syntezę hydrożeli na bazie kwasu akrylowego i chitozanu modyfikowanych gumą ksantanową. W toku badań określono zdolności pęcznienia hydrożeli oraz ich zachowanie w symulowanych płynach ustrojowych. Ponadto określono wpływ inkubacji otrzymanych materiałów w wybranych płynach na ich strukturę chemiczną z wykorzystaniem analizy spektroskopowej. Dodatkowo scharakteryzowano morfologię powierzchni hydrożeli za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM).
PL
Otrzymano błony biokompozytowe wytworzone na bazie chitozanu (Chit) i alginianu sodu (Alg) z udziałem substancji leczniczych o działaniu przeciwzapalnym (siarczan cynku) i przeciwbakteryjnym (sulfanilamid). Metodami spektrofotometrii w podczerwieni (FT-IR), magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) oraz różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oceniono wpływ zawartości chitozanu i alginianu na budowę chemiczną i temperaturę przemian fazowych biokompozytów. Analiza termiczna wykazała, że dodatek substancji leczniczych do materiałów biokompozytowych wpływa zarówno na obniżenie ich temperatury topnienia, jak i na zmniejszenie entalpii związanej z tą przemianą.
EN
Biocomposite films based on chitosan (Chit) and sodium alginate (Alg) and containing anti-inflammatory (zinc sulfate) and antimicrobial (sulfanilamide) pharmaceutical ingredients were prepared. The effects of variable chitosan and alginate contents on the chemical structure and phase transition temperatures of biocomposites were studied using infrared spectroscopy (FT-IR), nuclear magnetic re­sonance (NMR) and differential scanning calorimetry (DSC). Thermal analysis showed that the addition of pharmaceuticals decreased the melting temperature and melting enthalpy of polymer biocomposites.
EN
The production of preparations, whose destination action takes place in close proximity to living cells, increases the necessity to carry out studies concerning the determination of the biomaterial surface effect on the cellular response. In achieving this goal, physicochemical characteristic of the surface can be helpful. This can be established based on topography, chemical composition, wettability, and surface energy analysis. In addition, determining the changes of these properties which can occur as a result of surface modification will allow prediction of cell behaviour when contacting with biomaterial. In the study, the Langmuir-Blodgett technique was used. It enabled the transfer of the Langmuir monolayer formed from 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC) to a solid support. The DPPC film imitated a natural biological membrane capable of interacting with the components of the liquid subphase: chitosan (Ch), hyaluronic acid (HA) and/or titanium dioxide (TiO2). Depending on the type and strength of interactions of phospholipid molecules with the components of the subphase, the films obtained on the solid support were characterized by specific surface properties. Their characteristics based mainly on values of the work of adhesion in connection with films topography, allowed for statement that it is possible to form semi-interpenetrating Ch network in which HA is entrapped, contributing to the enhanced adhesion of the DPPC film, additionally intensified by TiO2 inclusion. This type of research permit for better understanding of the interactions at the interface, cell membrane-Ch/HA/TiO2 and can be important in the creation of a new generation of skin or tissue substitutes.
PL
Przedstawiono różne sposoby modyfikacji chitozanu poprzez otrzymywanie z czystego chitozanu w postaci sproszkowanej hydrożelowych kulek, które następnie modyfikowano poprzez sieciowanie epichlorohydryną lub aldehydem glutarowym, a także kondycjonowano przy użyciu NaHSO4. Dla chitozanu i poszczególnych modyfikacji analizowano strukturę powierzchniową wykonując zdjęcia skaningowym mikroskopem elektronowym. Dla chitozanu i jego modyfikacji wyznaczono także wielkości powierzchni właściwej oraz całkowitej objętości i całkowitej powierzchni porów za pomocą wyznaczonych izoterm BET sorpcji azotu.
EN
The article shows various chitosan modification methods: preparation of hydrogel beads from powdered chitosan, cross-linking of beads using epichlorohydrin or glutaraldehyde and conditioning of beads using NaHSO4. For each modified and non-modified form of chitosan the surface structure was analyzed using SEM photos. Moreover, for chitosan and its modifications the specific surface area, the total pore volume and the total pore surface area were determined using BET nitrogen sorption isotherms.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.