Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  postindustrial areas
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Tereny poprzemysłowe stanowią system wielowymiarowy, składający się z czynników natury środowiskowej, społecznej i ekonomicznej. W niniejszym artykule skupiono się na przedstawieniu modelu wspomagającego wartościowanie terenów poprzemysłowych, zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Model ten pozwala na interdyscyplinarne ujęcie procesu nadawania terenom poprzemysłowym nowych funkcji, umożliwiając tym samym ich powrót do obiegu społeczno-gospodarczego. Dla realizacji założonego celu pracy wykorzystano Procedurę Analitycznej Hierarchizacji (metoda AHP).
EN
Post-industrial areas constitute a multidimensional system, consisting of an environmental, social and economic aspects. This paper focuses on the presentation of the model that supports the valuation of post-industrial areas in accordance with the principles of sustainable development. This model allows for an interdisciplinary approach of the process of giving post-industrial areas new functions, thus enabling them to return to the socio-economic cycle. The Analytical Hierarchical Procedure (AHP method) was used to achieve the intended purpose.
2
Content available Determinanty modelu wyceny terenów poprzemysłowych
PL
Zasadniczą barierą dla ponownego zagospodarowania terenów poprzemysłowych jest ekonomiczna opłacalność procesu ich rewitalizacji. Dlatego też niezwykle ważna jest wycena terenów poprzemysłowych, pozwalająca na oszacowanie ich wartości. W niniejszym artykule skupiono się na przedstawieniu determinant procesu wyceny terenów poprzemysłowych, będących podstawą do opracowania modelu wspierającego lokowanie inwestycji na tych obszarach zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dla realizacji założonego celu pracy wykorzystano dogłębną analizę literatury oraz badania własne.
EN
The main barrier to redevelopment of postindustrial areas is the economic profitability of the revitalization process of these areas. Therefore, the valuation of postindustrial area allowing to estimate their value is extremely important. This paper focuses on the presentation of determinants of the postindustrial areas valuation process as the basis for the development of a valuation model supporting the investments on postindustrial areas in accordance with the principles of sustainable development. Achievement of the stated goal of the study was based on in-depth analysis of literature and own research.
PL
Głównym wyzwaniem dla terenów poprzemysłowych jest włączenie tych terenów do obiegu społeczno-gospodarczego i nadanie im nowych funkcji w strukturach miejskich. W niniejszym artykule skupiono się na analizie przypadków przekształceń terenów poprzemysłowych na cele: usługowe, mieszkaniowe, kulturowoedukacyjne, przyrodniczo-rekreacyjne oraz mieszane, a także na konieczności wypracowania kryteriów wyboru kierunków przekształceń terenów poprzemysłowych, wpływających na efektywne przygotowanie terenu do pełnienia nowych funkcji i generowanie korzyści w sferze społecznej, ekonomicznej i ekologicznej.
EN
The main challenge for postindustrial areas is the inclusion of these areas to the socio-economic cycle and performing new function in urban structures. This paper focuses on the analysis of cases of postindustrial areas transformation for such objectives as: service, residential, cultural and educational, natural and recreational, mixed. The need to develop criteria for selection of directions transformation of postindustrial areas, affecting the efficient preparation of the area to perform new functions and generating benefits in the social, economic and environmental sphere is also highlighted.
PL
Przestrzenie publiczne zlokalizowane w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych w miastach są lokalizacjami nie tylko niezwykle atrakcyjnymi z punktu widzenia projektowania urbanistycznego, ale też często wpływającymi na wizerunek miasta. Jest to związane z dużą intensywnością występowania na tych obszarach znacznych zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego o wysokich wartościach estetycznych. Często jednak znajdujemy liczne przykłady nierozwiązanych problemów przestrzennych. Są one związane z nieodpowiednim: podejściem do tematu zagospodarowania tych obszarów, rozwiązaniem i prowadzeniem układów komunikacyjnych czy też niedostateczną świadomością społeczeństwa w zakresie możliwości kształtowania tego typu miejsc. Ważne jest kompleksowe działanie mające na celu poprawę jakości tych terenów.
EN
Public areas situated in the vicinity of watercourses or water reservoirs in towns are not only extremely attractive locations from the perspective of urban planning, but frequently their quality directly affects the image of the whole town. This is due to the fact that these areas usually abound with natural and cultural assets of high aesthetic value. Unfortunately, they are often burdened with unsolved spatial problems, which result from the wrong approach to the issue of development, wrong organization and planning of traffic routes or poor awareness of the public regarding the question of how such places could be designed. It is important to implement a comprehensive set of actions aiming to improve the quality of these areas.
EN
Earth surface is under the continous influence of the environmental factors – both natural and anthropogenic. The significant impact on the environment can be noted in areas adjacent to the metal industry plants, in a consequence of pollutants emission, especially dusts containing the heavy metals, into the atmosphere,. In the surroundings of Głogów Copper Smelter (GCS) elevated amounts of copper and lead has been noted. In the soils of the test sites were found up to 5250 mg kg-1 Cu and 1290 mg kg-1Pb. The forest litter contained 3.3-5.1 more Cu and 3.9-8.6 Pb than the humic horizon of the soil. Analyse of the different soils covering the GCS protective forest area let specify the stabilising role of particle size distribution, TOC content and the soil reaction to Cu and Pb migration in the environment.
PL
Powierzchnia ziemi jest nieustannie narażona na oddziaływania o charakterze naturalnym i antropogenicznym. Znaczące oddziaływanie jest łatwo zauważalne na terenach przemysłowych. Szczególnie na obszarach objętych wydobyciem i przeróbką metali. Na terenach przyległych do Huty Miedzi Głogów stwierdzono wysoką koncentrację miedzi i ołowiu sięgającą 5250 mg・kg-1 Cu i 1290 mg・kg-1 Pb. Poziom ściółki leśnej zawierał 3,3-5,1 raza więcej Cu i 3,9-8,6 Pb niż poziom próchniczny analizowanych gleb. Analiza różnych gleb pokrywających las ochronny HMG pozwoliła wskazać na znaczącą rolę składu granulometrycznego, zawartości węgla organicznego oraz odczynu na stabilizację migracji Cu i Pb w środowisku.
PL
Rewitalizacja, czyli ponowne ożywienie zdegradowanych, nieczynnych terenów poprzemysłowych może zostać zrealizowana według kilku podstawowych scenariuszy. Artykuł wskazuje pięć określonych przez autorkę modeli rewitalizacji terenów poprzemysłowych tj.: 1. przywrócenie przemysłowej funkcji terenu z wykorzystaniem zmodernizowanych obiektów istniejących; 2. przywrócenie funkcji przemysłowej i zachowanie obiektów istniejących z jednoczesnym wprowadzeniem na teren nowych funkcji i kubatur; 3. wykorzystanie istniejących obiektów i infrastruktury do utworzenia skansenu przemysłowego; 4. adaptacja terenu i zachowanych obiektów poprzemysłowych do nowych funkcji; 5. wyburzenie obiektów poprzemysłowych, zmiana funkcji i charakteru terenu. Do każdego z modeli wskazane są polskie doświadczenia z prób ich wprowadzania w życie oraz odniesienia do realizacji innych krajów europejskich. Wiele jest udanych polskich rewitalizacji, ale jednocześnie wiele sposobów rewitalizacji sprawdzonych w krajach bogatszych napotyka u nas na bariery jak dotąd nie do pokonania.
EN
Revitalisation of degraded, unused post-industrial areas may be procured according to a few basic scenarios. In this paper the author identifies five transformation models of post-industrial areas, that is: 1. revival of industrial function making use of modernised existing buildings; 2. revival of industrial function and restoring existing buildings accompanied by introduction of new functions and buildings; 3. using the existing buildings and infrastructure to establish an industrial heritage site; 4. adapting the area and post-industrial buildings to a new functions; 5. demolishing the post-industrial buildings, changing the site’s character and function. For each model, Polish experiences in the efforts to implement some revitalisation projects are indicated, along with examples from other European countries. Numerous successful Polish revitalisation projects have been executed so far but at the same time many revitalisation ideas verified in richer countries are confronted with insurmountable obstacles.
PL
W artykule rozpatrzono problem miasta przyszłości w kontekście miasta, które boryka się z problemem malejącej liczby mieszkańców. Nakreślono wytyczne, kryteria, jakie powinny spełniać już istniejące miasta, by móc liczyć na dalszy rozwój. Podkreślono ogromne znaczenie rewitalizacji obszarów poprzemysłowych dla przyszłości miast. Jednocześnie opisano specyfikę takich terenów. W omawianiu rewitalizacji i wyznaczników miasta XXI wieku posłużono się przykładem Mysłowic, będących tematem pracy dyplomowej autorki artykułu.
EN
The paper describes a city of the future, which nowadays struggles for the problem of a decreasing number of residents. Some standards ,that should be met by existing cities in the hope of future growth, were presented. The paper underlines the importance of revitalization of postindustrial areas for the future of the city. At the same time brownfields specific was described. As an example to describe revitalization ideas and standards for XXI century city, Mysłowice were used, which was also the topic of themaster’s thesis written by the author of this paper.
EN
The Emscher Landscape Park complex, situated at the Emscher River's surroundings in the State of North Rhine-Westphalia's Ruhr coal-basin, was created on strongly demoted post-industrial terrains. Since 90's of 20th century there have been served a purpose to restore them into the nature. The revitalization's processes concerned on two equivalent priorities: scientific and social. Scientific aspect based on renaturation connected with creation of potential conditions to revegetation and plants' development, then initiation of constant natural processes. Fundamental tasks of social aspect based on improving the inhabitants' quality of life: the assurance of contact with nature, the possibility of many forms of rest's realized in public parks, gardens and open landscape. Also based on the regional post-industrial objects' cultural features' preservation connected with it's secular tradition. Both directions of development stay in close relation completing each other.
EN
The paper presents revitalization of postindustrial areas as a process of regeneration of physical space, natural environment, and social environment. The aim of the paper is to point out a crucial, yet rarely applied in Poland, way of revitalization through preservation of post-industrial heritage. Legal aspects of protection and adaptation of industrial infrastructures in Poland are described with the focus on the lack of adequate interrelations between legal regulations of industrial activity and monuments preservation. Some postindustrial sites in the Małopolska region are presented, which - in spite of their significant historic and architectural values - remain imperceptible and underestimated both by their owners and the local territorial authorities. Vision setting process, being an important step preceding the plant's liquidation, in which broad groups of stakeholders would participate is recommended as a proper innovative procedure.
PL
Przedmiotem artykułu jest rewitalizacja terenów poprzemysłowych rozumiana jako proces odnowy przestrzeni fizycznej, środowiska przyrodniczego i środowiska społecznego. Celem jest wskazanie istotnego, a w Polsce w niewielkim jeszcze stopniu zauważanego, sposobu rewitalizacji poprzez ochronę poprzemysłowych zabytków techniki. Omówione zostały aspekty prawne ochrony i adaptacji infrastruktury przemysłowej, ze wskazaniem na brak odpowiedniego powiązania przepisów regulujących działalność przemysłową i ochronę zbytków. Przedstawione zostały wybrane obiekty z terenu Małopolski, które mimo posiadanych znaczących walorów historycznych i architektonicznych, pozostają niezauważone i niedocenione zarówno przez właścicieli, jak i władze terytorialne. Wskazano wyprzedzające likwidację zakładu przemysłowego budowanie wizji z udziałem szerokiego grona interesariuszy jako właściwy, innowacyjny sposób postępowania.
PL
Rozwój gospodarczy wiąże się z rozbudową terenów przemysłowych na obszarach miejskich. Obecnie, wskutek rozrastających się aglomeracji wielkich miast, wiele terenów przemysłowych znalazło się strefach śródmiejskich, co wymusza przekształcanie ich w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. Powstające w ostatnich latach nowoczesne parki technologiczne są wplecione w tkankę miejską, otwarte dla lokalnych społeczności i nieuciążliwe dla środowiska. Współczesne parki technologiczne są przykładami rozważnego gospodarowania terenem, a także oszczędnych rozwiązań w architekturze i urbanistyce.
EN
The economic development is connected with the expansion of industrial terrains on urban areas. Actually, in consequence of expanding agglomerations of great cities many industrial areas found themselves in downtown zones. This situation demands transforming many industrial land in according to the principles of the sustainable development. Rising in the last years modem technological parks are plaited with urban tissue, open for local communities and not bothersome for environment. Contemporary technological parks are the examples of careful land management, and as well economical solutions in architecture and town-planning.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wstępne wnioski, które są wynikiem przeprowadzonej inwentaryzacji rozmieszczenia zakładów przemysłowych, parków oraz ogrodów działkowych w Aglomeracji Górnośląskiej. Zasadniczym celem jest "odczytanie" istniejącego układu wymienionych przestrzeni oraz wskazanie wzajemnych powiązań pomiędzy nimi. Uzupełnienie wniosków stanowi geneza wybranych terenów zieleni ukazująca ich bezpośrednie powiązanie z przemysłem.
EN
The article shows initial conclusions, which are the results of analyzing industry, parks and allotments location within the Silesian Agglomeration. The basic aim of presented studies is showing the existing urban configuration of examined areas and their correlation. Additional conclusions are the result of studying the origins of selected green areas, which show direct connections of these areas with the industry.
PL
Jednym ze skutków procesu transformacji w Polsce była gwałtowna dezindustrializacja obszarów miejskich. W jej wyniku struktura przestrzenna wielu polskich miast zaczęła upodabniać się do struktury, obserwowanej od wielu lat w zachodniej Europie i Stanach Zjednoczonych. Skutkiem tego było niestety także pojawienie się wielu zdegradowanych obszarów poprzemysłowych (Słodczyk, 2001). Tereny te przez długi czas pozostawały niezagospodarowane i podlegały degradacji. Część z nich zajmowana była przez firmy handlowe, którymi najczęściej były różnego rodzaju hurtownie. Rzadziej dochodziło do bardziej kompleksowego i planowego zagospodarowania tych obszarów czyli do ich rewitalizacji (Cudny, 2006; Piech, 2004). Rewitalizacji, która zgodnie z definicją S. Kaczmarek (2001) rozumiana może być jako sekwencja planowanych działań mających na celu ożywienie gospodarcze oraz zmianę struktury przestrzennej i funkcjonalnej zdegradowanych obszarów miasta. Tego typu procesy wystąpiły także w Łodzi, gdzie przed 1989 r. funkcjonowało wiele dużych fabryk włókienniczych. Największymi zakładami tego typu były fabryki „Uniontex” i „Poltex”. W wyniku przemian gospodarczych lat 90. oba przedsiębiorstwa zbankrutowały, a ich tereny zostały zdegradowane i stały się obszarami niezwykle problemowymi dla miasta. Niniejsze opracowanie ma kilka celów, jednym z nich jest ukazanie historii tychże przedsiębiorstw i procesów które doprowadziły do ich upadku. Kolejnym celem jest charakterystyka przebiegu rewitalizacji terenów obu fabryk wykonanej z udziałem nowych, prywatnych inwestorów zagranicznych. Informacje niezbędne do scharakteryzowania powyższych procesów uzyskane zostały w toku kwerendy i wywiadów w biurach inwestorów. Jako materiał źródłowy wykorzystano także informacje zebrane w trakcie badań terenowych wykonanych przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego, przeprowadzono również obserwację terenową oraz analizę artykułów prasowych, literatury i źródeł internetowych.
EN
The transformation period which began in Poland in 1989 resulted in considerable changes of urban landscape. Areas of ruined and neglected buildings formed in cities at that time. This process occurred also in Lodz, where before 1989 there had been many large textile factories, their history going back to the period of early capitalism in the 19th c. The largest factories of that type were “Uniontex” and “Poltex”. The “Uniontex” factory occupied the premises of the former Karol Scheibler’s factory in Tymienieckiego Street, while “Poltex” was situated in Ogrodowa Street, at the former Israel Poznanski’s factory. Regrettably, as a result of the economic changes in the 1990s, both factories went bankrupt. Their premises were going into ruin and became problematic for the city. The article presents the revitalization of the former “Uniontex” and “Poltex” premises. After 1989 private foreign investors appeared there, who decided to revitalize these areas. The “Poltex” premises were taken over by the French “Apsys” company, which built there a huge commercial and cultural centre, called “Manufaktura”. The “Uniontex” premises were taken over by an Australian company, named “Opal Property Developments”. They decided to transform the former factory into a residential‐service complex. Despite certain controversies, the investments allowed the city to regain areas, which are valuable from the architectural and historical point of view. They also led to significant functional and spatial changes in these areas, while preserving their historical architectural component.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono interesujące przykłady rewitalizacji terenów poprzemysłowych dwóch miast Zagłębia Ruhry i portu rzecznego w Hamburgu. Konsekwencją takich działań jest powstanie nowych, atrakcyjnych przestrzeni miejskich odpowiadających współczesnym potrzebom dynamicznie rozwijających się miast. Miejsca te prezentują wysoki poziom architektury i cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców, są również wyrazem dbałości o otoczenie.
EN
The article presents some interesting examples of revitalizing postindustrial areas in two cities belonging to the Ruhry Basin and a river port of Hamburg. Such activities result in the formation of some new, attractive urban spaces satisfying the contemporary needs of dynamically developing cities. These places are characterized by a high level of architecture, enjoy popularity among their residents and give expression to attention to the surroundings.
PL
Przedstawione w tekście "Regulacje", sformułowane przez władze miejskie Manchesteru, zawierają zasady, które obowiązują w s z y s t k i c h podejmujących zadania inwestycyjne na terenie miasta, zaś ich respektowanie jest w i e l o k r o t n i e kontrolowane: na etapie planowania, projektowania, realizacji i eksploatacji inwestycji. Skuteczność regulacji weryfikuje czas: przytoczone przykłady dowodzą, że miasto odniosło sukces kreując swoje "nowe oblicze", wykorzystując umiejętnie przemysłowe dziedzictwo.
EN
The "Regulations" presented in the text, formulated by the municipal authorities of Manchester, include principles which apply to a l l those who take up some investment assignments in the city. They are controlled r e p e a t e d l y: at the stage of planning, designing, implementing and operating an investment. The effectiveness of the regulations is verified by time: the presented examples prove that the city has succeeded creating its "new image" and using its industrial heritage.
PL
W artykule przedstawiono wybrane przykłady europejskich rewitalizacji terenów poprzemysłowych, zachowujących stare struktury i wprowadzające nowe funkcje do starej formy. Przedstawiono również projekt adaptacji starego zespołu młynowego w Pelplinie na funkcje hotelowo-gastronomiczną. Nowa funkcja w starej formie stwarza stałe możliwości kreowania coraz to nowych wartości funkcjonalno-przestrzennych. Unikalność efektów rewitalizacji polega na powstawaniu architektury wielowarstwowej, w której przeszłość przenika się ze współczesnością, generując tym samym nieznaną do tej pory nową jakość architektoniczną.
EN
The paper presents selected examples of conversions of postindustrial areas in European countries. The revitalisations in question preserve the old structures, introducing new functions into the old form. Also presented is a project of converting an old mill complex in Pelplin into a hotel and restaurant. A new function in an old form gives the possibility of constantly creating new functional-spatial values. The uniqueness of the results of revitalisation consists in creating multilayered architecture in which the past intertwines with the present, generating a new architectural quality.
PL
Fundusze Strukturalne to środki finansowe wspierające rozwój społeczno-gospodarczy w regionach, które borykają się z wieloma problemami, takimi jak opóźnienia cywilizacyjne oraz problemy społeczne związane z procesami restrukturyzacji. Fundusze są dostępne dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polska jest członkiem UE od maja 2004 r. Wśród działań objętych wsparciem Funduszy Strukturalnych znajduje się też rewitalizacja terenów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Proces ten finansowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (inwestycje infrastrukturalne) oraz Europejski Fundusz Społeczny, który zapewnia wsparcie finansowe dla działań skierowanych na rozwój zasobów ludzkich w trakcie gospodarczej i społecznej transformacji. Aby rewitalizacja - definiowana jako proces ożywiania zdegradowanego obszaru, wraz z przywróceniem lub zmianą jego dotychczasowych funkcji - była skuteczna, musi być prowadzona według ściśle określonego planu zarówno rzeczowego, jak i finansowego nakreślonego na ten okres. W Polsce możliwości związane z Funduszami Strukturalnymi przez Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (ZPORR) skłaniają władze samorządu terytorialnego do formowania długoterminowych planów rewitalizacji zdegradowanych obszarów. Takie planowanie wspomniano jedynie jako sposób wzrostu skuteczności i wydajności uruchomionych funduszy. Doświadczenie w zakresie rewitalizacji pozyskane przez Małopolskę pokazuje ich kompleksowość. W pierwszym roku wdrażania ZPORR tylko jeden projekt został dofinansowany, natomiast w roku kolejnym wsparcie finansowe otrzymało już 10 projektów (na 35 złożonych wniosków). Taką sytuację zdeterminowano przede wszystkim przez nieumiejętność stworzenia przez władze samorządu terytorialnego kompleksowych planów rewitalizacji, będących zasadniczym warunkiem otrzymania wsparcia. Działania rewitalizacyjne są również planowane w najbliższym okresie programowania. Włączono je do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Małopolski na lata 2007-2013, aczkolwiek nie wyróżniono jako odrębny priorytet, ale zawarto w innych działaniach związanych z terenami, na których rozwój został zatrzymany.
EN
The European Structural Funds support socio-economic development of regions which contend with a range of problems such as economic backwardness and social issues caused by economic restructuring. Funds are available for the Member States of the European Union. Poland is a member of the EU since May i, 2004. Revitalization of urban, postindustrial and postmilitary areas is among the activities eligible for the structural support. The process is financed by the European Regional Development Fund (infrastructure investments) and the European Social Fund, which gives financial assistance to human resources development hampered during economic and social transition. Successful revitalization - defined as a process of putting new strength or power into degraded areas along with gaining back or changing their functionality - needs to be programmed materially and financially and conducted in a long term horizon. In Poland, opportunity of using the Structural Funds via IROP (Integrated Regional Operational Programme) in 2004-2006, induced the eligible territorial selfgovernment authorities to form long term plans of revitalization for the degraded areas. The planning was meant merely to be a way of increasing efficiency and effectiveness of the engaged funds. The experience gained by the Małopolska region in the field of revitalization emphasizes its complexity. In the first year of the IROP implementation only one project was granted co-financing while in the course of the following year ten projects on 35 submitted were given final approval. This situation resulted mostly from the inability of the eligible self government authorities to create complex revitalization plans, which were, as mentioned above, an essential condition for obtaining the requested support. Revitalization activities are also planned in the forthcoming programming period. They have been included in the Regional Operational Programme for Małopolska 2007-2013, although not detailed as a single priority but embodied in other activities connected with reviving the areas whose development has been lagging behind.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.