Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 147

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wzrostu pęknięć zmęczeniowych próbek z pachwinowymi spoinami wykonanych ze stali S355, poddanych cyklicznemu zginaniu. Badania przeprowadzono przy stałej wartości momentu gnącego Ma = 9.20 N×m i współczynniku asymetrii cyklu R = -1 z częstotliwością obciążenia 28,4 Hz. Badane próbki posiadały koncentratory naprężenia w postaci zewnętrznych, dwustronnych łagodnych karbów.
EN
The paper presents the results of fatigue crack growth tests of specimens with fillet welds made of S355 steel, subjected to cyclic bending. The tests were carried out at a constant amplitude of bending moment Ma = 9.20 N×m and stress ratio R = -1 with a load frequency of 28.4 Hz. The tested specimens had a stress concentrator in the form of an external, two-sided notches and fillet welds.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań trwałości, inicjacji oraz wzrostu pęknięć zmęczeniowych próbek ze stali S355 z pachwinowymi spoinami w dwóch wariantach lica spoin (wklęsłych oraz wypukłych), poddanych zginaniu ze skręcaniem. Badania przeprowadzono przy stałej wartości współczynnika asymetrii cyklu R = -1. W zaprezentowanych wynikach uwzględniono wpływ obróbki cieplnej na trwałości badanych próbek.
EN
The paper presents the test results of lifetime, initiation and fatigue crack growth of specimens, from steel S355 with fillet welds in two variants of the welds face (concave and convex), subjected to bending with torsion. The tests were carried out at a constant value of stress ratio R = -1. The results presented included the influence of heat treatment on lifetime of the specimens tested.
PL
Artykuł dotyczy znaczenia gospodarki środkami trwałymi i zarządzania naprawami w zapewnieniu utrzymania w ruchu obiektów technicznych. Jednym z istotnych czynników zapewnienia ciągłości działania jest planowanie zapasów części wymiennych w przypadku procesów stochastycznych.
EN
The article explains the importance of tangible asset management and maintenance management for ensuring optimal performance of technical objects. In the case of stochastic processes, spare parts inventory planning is one of the crucial factors in ensuring business continuity.
PL
Współczesne decyzje dotyczące funkcjonowania gospodarki naprawczej do zarządzania wymagają odpowiedniego systemu informacyjnego. Artykuł zawiera definicję systemu informacyjnego, jego cel i rolę, znaczenie systemów informacyjnych, opis systemu informacyjnego, systemu informacyjnego zarządzania gospodarką naprawczą oraz koncepcję systemu komputerowego wspomagania zarządzania gospodarką naprawczą.
EN
Nowadays, an adequate information management system is prerequisite for decisions concerning corrective maintenance functioning. The article provides a definition of the concept of an information system, its purpose and role, information system, information system for corrective maintenance management, and a concept of computerized productivity maintenance management system.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wzrostu pęknięć zmęczeniowych próbek poddanych cyklicznemu zginaniu przy stałej amplitudzie momentu, wykonanych ze stali S355 z pachwinowymi spoinami. Badane próbki posiadały koncentratory naprężenia w postaci zewnętrznych, dwustronnych łagodnych karbów. Badania przeprowadzono przy stałej wartości współczynnika asymetrii cyklu R = -1 bez obróbki cieplnej i po takiej obróbce. W artykule zaprezentowano również wyniki badań mikrostruktury złączy spawanych z uwzględnieniem zmian zachodzących w materiale po obróbce cieplnej oraz wpływ tych zmian na trwałości zmęczeniowe próbek.
EN
The paper presents the test results on the fatigue crack growth under cyclic bending specimens at constant moment amplitude made of S355 steel with fillet welds. Plane specimens with stress concentrators in form of the external two-sided blunt notches were tested. The tests were performed under constant value of the stress ratio R = -1 without and after heat treatment. The article also presents the test results of the microstructure of welded joints taking into account changes in the material after heat treatment and the impact of these changes on the fatigue life of specimens.
EN
The article presents the maps of xx stress component and compares values of analytical and numerical calculations for the stress intensity factor range of welded specimens with fillet welds which subjected to cyclic bending. The tests were performed under constant value of moment amplitude Ma = 9.20 Nm and stress ratio R = σmin/ σmax = -1. The specimens were made of drag steel rod S355. The specimens were solid and welded. The numerical models were simulated with ABAQUS suite and numerical calculations performed with FRANC3D software.
7
Content available remote Nowoczesne technologie ICT szansą na rozwój mikroprzedsiębiorstw
PL
Celem artykułu jest ocena stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii przez mikroprzedsiębiorstwa. Przedstawienie możliwości zastosowania nowoczesnych rozwiązań ICT przez mikroprzedsiębiorstwa. Analiza wymagań związanych z dostępem do nowoczesnych technologii ICT z głównym uwzględnieniem wymagań finansowych. Opracowanie zawiera opis funkcjonalności oraz korzyści wynikających ze stosowania nowoczesnych rozwiązań ICT. Artykuł ma na celu uświadomienie mikroprzedsiębiorstwom, iż implementacja nowoczesnych rozwiązań ICT jest niezbędna w ich rozwoju i konkurowaniu na rynku.
EN
The aim of the publication is to assess how micro-enterprises use modern ICT. Present options of applications modern ICT solutions for micro-enterprises. Analysis of the requirements related to access to ICT Modern Technology with the main emphasis on financial requirements. The study contains a description of the functionality and benefits of modern ICT solutions. The belief that the implementation of modern ICT solutions is essential to their growth and compete in the market.
PL
W systemie transportowym kraju, przewozy towarów koleją spełniają ważne funkcje przewozowe, zwłaszcza w odniesieniu do przesyłek masowych. Zaspokajają w ten sposób potrzeby rynkowe. Wynika to zarówno z wielkości, jak i z ilościowo-jakościowej struktury potrzeb przewozowych gospodarki rynkowej. Po roku 2000 zostały sukcesywnie zlikwidowane szkoły kształcące przyszłe kadry dla potrzeb przedsiębiorstw kolejowych. Z rynku zniknęły więc Zasadnicze Szkoły Kolejowe oraz Technika Kolejowe, których absolwenci mogliby zasilić szeregi pracowników podzielonego przedsiębiorstwa PKP (np. PKP Polskie Linie Kolejowe SA., PKP CARGO SA., PKP INTERCITY SA. itp.) i nowo powstałych na zliberalizowanym rynku przewozów kolejowych przedsiębiorstw związanych z transportem kolejowym. Wynikiem powyższego jest sukcesywny ubytek wykwalifikowanych pracowników kadr kolejowych. Powstała tzw. „luka pokoleniowa" będąca efektem naturalnego odejścia z pracy pracowników, którzy nabyli uprawnienia emerytalne, przy jednoczesnym braku napływu młodej kadry głównie do wykonywania pracy na stanowiskach wykonawczych. W ostatnich latach reaktywuje się w szkolnictwie klasy o profilu kolejowym, w których kształci się przyszłe kadry przystosowane do pracy na kolei, jednak jest to wciąż zbyt mało na potrzeby zatrudnieniowe w branży kolejowej. W niniejszej pracy skoncentrowano się na problemie związanym z odejściem i redukcją kadry pracowniczej zatrudnionej na stanowiskach rewidenta taboru kolejowego, ustawiacza i manewrowego w PKP CARGO SA. na przykładzie Zakładu zlokalizowanego w Polsce Centralnej. Są to kluczowe stanowiska z punktu widzenia realizacji zadań przewozowych w tej Spółce, których praca ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. W pracy wykorzystano studia literaturowe oraz obserwacje jako metody badawcze. Celem niniejszego opracowania było wykazanie wpływu odejścia pracowników zatrudnionych na wybranych stanowiskach (ustawiacz, manewrowy, rewident taboru) na bezpieczeństwo ruchu kolejowego w zakładzie.
EN
The article compares the calculation (analytical and numerical) values of stress intensity factor range under cyclic bending welded specimens. The tests were performed at constant moment amplitude Ma = 9.20 Nm and the stress ratio R = -1. Test specimens were made of towed steel rod S355. The numerical model of the specimens was performed in the ABAQUS software and the crack growth calculations were carried out in the FRANC3D software.
PL
Współcześnie każde przedsiębiorstwo powinno dążyć do zapewnienia efektywnego wykorzystania maszyn i urządzeń. Artykuł zawiera analizę i ocenę współczesnych koncepcji naprawczych mających znaczenie w kompleksowym utrzymaniu ruchu (TPM) w przedsiębiorstwie.
EN
Today, every company should strive to ensure the efficient use of machinery and equipment. This article analyzes and evaluates contemporary corrective maintenance concepts relevant for TPM in the enterprise.
PL
Każde przedsiębiorstwo powinno dążyć do zapewnienia ciągłości działania. Artykuł zawiera analizę i ocenę koncepcji naprawczych prostych obiektów technicznych i przedstawia podstawowe charakterystyki niezawodności obiektów nieodnawialnych. Zaprezentowano także podstawowe rozkłady czasu poprawnej pracy obiektu z graficznym obrazem.
EN
All enterprises should strive to ensure their business continuity. In the article, concepts of corrective maintenance of simple technical objects are analyzed and evaluated. Further, primary reliability characteristics of non-repairable objects are presented.
PL
W artykule opisano wyniki badań dotyczących realizacji elementów ułamkowego rzędu z wykorzystaniem uogólnionego konwertera impedancji - GIC. Do realizacji opracowanego układu wymagany jest co najmniej jeden element pierwotny ułamkowego rzędu, np. w postaci superkondensatora. Proponowany układ opisany jest impedancją ułamkowego rzędu, której wykładnik impedancji może przyjmować dowolne wartości. Porównano wyniki badań symulacyjnych i doświadczalnych tego układu. Badania te obejmowały wyznaczenie charakterystyk częstotliwościowych układu ułamkowego rzędu. Opisano także system pomiarowy służący do wyznaczenia charakterystyk częstotliwościowych. Dla wybranego przypadku konfiguracji układu GIC opracowano stanowisko pomiarowe i wykonano badania eksperymentalne. Porównane zostały charakterystyki częstotliwościowe otrzymanej nowej impedancji wejściowej ułamkowego rzędu.
EN
The paper describes the results of studies on the realization of fractional-order elements using active electronic system - the generalized impedance converter (GIC). At least one original fractional-order element is required for this realization, eg. a supercapacitor. The proposed system is described by a fractional-order impedance, which impedance exponent can obtain arbitrary value. The results of simulation as well as experimental studies have been compared for the considered system. Studies included the determination of the frequency characteristics of the fractional-order system. The measuring system used for the determination of the frequency characteristics has been described too. For the chosen GIC system configuration, a measuring position has been developed and experimental studies were performed. The frequency characteristics of the new fractional-order input impedance have been compared.
PL
W czasach digitalizacji procesów produkcyjnych, analityki biznesowej i cyfrowej rewolucji, do jednych z największych wyzwań, przed którym stoją przedsiębiorstwa reprezentujące branżę przemysłową, należy wymienić ograniczone możliwości w zakresie wymiany informacji oraz ich przetwarzania. Brak interoperacyjności ogranicza transparentność procesów związanych z Traceability, wpływając bezpośrednio na ograniczone możliwości pozyskiwania użytecznych informacji i trudności identyfikacji wykorzystywanych w produkcji surowców lub materiałów. W konsekwencji przekłada się to na nieefektywne i kosztowne procesy awaryjnego wycofania. Dodatkowym wyzwaniem są złożone i współzależne łańcuchy dostaw, występujące przypadki fałszowania produktów oraz presja związana z konkurencją cenową.
PL
Branża motoryzacyjna charakteryzuje się rozproszonymi łańcuchami dostaw, w których wiodącą rolę odgrywają outsourcing oraz podwykonawstwo. Zapewnienie jednolitego sposobu komunikacji oraz współdzielenia danych związanych z procesami zachodzącymi w ramach jednego przedsiębiorstwa, jak i w komunikacji z dostawcami i odbiorcami, stanowi potężne wyzwanie.
PL
W pierwszej części artykułu opisane zostały dyrektywy ETS, IED, MCP i ich znaczenie dla ciepłownictwa w Polsce. W części drugiej przyjrzymy się bliżej dyrektywom CAFE i EED oraz ich wpływie na szanse i zagrożenia dla polskiego ciepłownictwa.
PL
Dyrektywy środowiskowe będą miały ogromy wpływ na branżę ciepłowniczą i energetyczną. Z jednej strony stwarzają szereg zagrożeń, a z drugiej dają szanse na rozwój i wprowadzenie do krajowego ciepłownictwa nowych technologii. W części pierwszej artykułu opisane zostały dyrektywy ETS, IED oraz MCP.
PL
W pracy zaprezentowano budowę, zasadę działania i pomiary na maszynie wytrzymałościowej do badań zmęczeniowych. Maszyna przeznaczona jest do badań zmęczeniowych próbek z materiałów konstrukcyjnych pracujących przy cyklicznie zmiennych obciążeniach zginających, skręcających i proporcjonalnym zginaniu ze skręcaniem. Można zadawać obciążenia z zerową lub różną od zera wartością średnią momentu. W pracy przedstawiono przykładowe pomiary statyczne i cykliczne na dźwigni maszyny i badanej próbce dotyczące cechowania stanowiska przy zginaniu i skręcaniu oraz wpływu wartości średniej obciążenia.
EN
The paper presents structure, a principle of operation and measurements of the strength machine for fatigue tests. The machine is designed for fatigue tests of specimens performed from the structural materials working under cyclical loads bending, torsion and proportional bending with torsion. We can ask the load with a zero or non-zero mean value of the moment. The paper presents examples of measurements of static and cyclic on lever machines and the tested specimen (calibration machine) under bending and torsion and the influence of the mean value load.
PL
W pracy omówione zostały wybrane metody pomiarów drgań maszyn wirujących (silników, wirników wentylatorów, przekładni mechanicznych, itp.) zastosowanych do oceny stanu maszyn pracujących w warunkach przemysłowych. Przedstawiono zastosowaną aparaturę badawczą pozwalającą na zebranie danych do analizy. Na przykładzie pomiarów drgań łożysk wentylatora promieniowego typu WPK-3,9 pracującego w stacjach wentylatorów głównych w przemyśle górniczym przedstawiono analizę drgań, dzięki której określono stan techniczny wirujących części wentylatora.
EN
The work presents selected methods of vibration measurement of rotating machines (motors, fan rotors, mechanical gears, etc.) used to evaluate the condition of machines operating in industrial conditions. Presented research apparatus used to record data for analysis. Based on measurements of the vibrations of radial fan bearings type WPK-3.9 operating in mining factory a vibration analysis was presented, which determined the technical condition of the fan.
EN
The paper presents the results of tests on the fatigue crack growth for a constant moment amplitude under bending in the S355 steel. The tests were performed under constant value of the stress ratio R and at load frequency 28.4 Hz. Plane specimens with stress concentrators in form of the external two-sided blunt notch and fillet welded joint were tested
20
Content available remote Badania połączeń spawanych poddanych wahadłowemu zginaniu
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań próbek z pachwinowym złączem spawanym, wykonanych ze stali S355, poddanych wahadłowemu zginaniu. Badania przeprowadzono przy stałej wartości amplitudy momentu i współczynnika asymetrii cyklu z częstotliwością obciążenia wynoszącą 28,4 Hz. Próbki posiadały koncentrator naprężeń w postaci zewnętrznego, dwustronnego karbu i pachwinowych złączy spawanych.
EN
The paper presents the results of tests on specimens of fillet welded joint, made of steel S355 subjected to oscillatory bending. Tests were performed at a constant amplitude of moment and stress ratio at a frequency of 28.4 Hz load. Specimens had a stress concentrator in the form of external bilateral notch and fillet welds.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.