Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 185

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  instalacje elektryczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Publikacja dotyczy monitoringu instalacji fotowoltaicznych. Za sprawą dużego postępu technologicznego w tej dziedzinie, szerokiej dostępności produktów na rynku, a także spadku ich cen w porównaniu do lat ubiegłych, fotowoltaika cieszy się coraz większą popularnością w Polsce. Na popularność istotny wpływ mają również dostępne formy dofinansowań wypłacanych m. in. przez NFOŚiGW.
EN
The paper deals with monitoring of photovoltaic installations. Due to high technological progress in this field, wide availability of products on the market, as well as a decrease in their prices compared to previous years, photovoltaics is more and more popular in Poland. Popularity is also significantly affected by the available forms of co-financing paid out, among others by the NFOŚiGW.
PL
W pracy wskazano sposoby ułatwiające wdrażanie technologii modelowania informacji o budynku BIM w biurach projektowych przez wprowadzenie narzędzi optymalizacyjnych. Niniejsze opracowanie prezentuje propozycję oryginalnego podejścia do tego zagadnienia zrealizowanego w środowisku Dynamo z użyciem języka Python i dokumentacji Revit API, które umożliwia automatyczne podłączanie do wybranej tablicy opraw oświetleniowych, gniazd elektrycznych oraz innych urządzeń wymagających zasilania. Opisana metoda opiera się na obserwacji zachowań projektanta w trakcie tworzenia dokumentacji i odwzorowanie ich poprzez skrypt współpracujący z oprogramowaniem Revit. Rezultatem zastosowania proponowanego rozwiązania jest znaczne przyspieszenie prac projektowych, zwiększenie dokładności oraz możliwość wyznaczenia spadków napięć.
EN
This work aims to show ways to facilitate the implementation of BIM in design offices by automation of work. An example program to achieve this goal is a script created in Dynamo environment using Python language and Revit API documentation that allows to automatically connect lighting fixtures, sockets and other devices to a selected switchboard. The described method is based on observing the designer behaviour during the development of documentation and mapping them with a script cooperating with Revit software.
PL
W artykule zwrócono uwagę na zagrożenie pożarem pochodzące od iskrzenia/zwarcia łukowego w instalacji niskiego napięcia. Przedstawiono podstawowe wymagania normy PN-EN 62606 obejmującej swym zakresem urządzenia do detekcji zwarć łukowych (AFDD). Urządzenia te zaczynają pojawiać się w polskich instalacjach elektrycznych, a w niektórych krajach są już obowiązkowym wyposażeniem wybranych obwodów. Omówiono również charakterystyki działania tych urządzeń oraz zalecenia odnośnie do ich stosowania.
EN
Low-voltage electrical installations are equipped with various types of protection devices: fuses, circuit-breakers, residual current devices and surge arresters. These devices, however, may be ineffective in case of some insulation faults, which introduce risk of fire, e.g. due to rodents activity, assembly and construction work, crushing or excessive bending of the wire. This paper presents the most important requirements of PN-EN 62606 standard, dedicated to arc fault detection devices (AFDD). These devices are beginning to appear in Polish low-voltage installations, but in some countries they are already mandatory equipment for selected circuits. The operation and recommendations for application of these devices in electrical installations are also discussed.
PL
Zgodnie ze statystykami Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, w 2018 roku doszło do ponad 40 000 pożarów magazynów, hal przemysłowych i obiektów mieszkalnych w Polsce. Podczas nich zginęło ponad 5000 osób, a ponad 70 000 zostało rannych, straty wyniosły ok. 1,6 mld złotych. Statystyki są bezlitosne. Z roku na rok dochodzi do coraz większej liczby pożarów. Dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach powinna stanowić jeden z ważniejszych aspektów prac instalacyjno-modernizacyjnych podczas procesu budowlanego.
PL
W artykule poruszono tematykę inteligentnych instalacji elektrycznych. Scharakteryzowano najważniejsze komponenty systemów, ich strukturę, cechy i sposoby wykorzystania w obiekcie oraz wskazano czynniki, które należy uwzględnić przy ich poprawnym projektowaniu.
EN
Paper presents deals with the subject of intelligent electrical installations. The most important components of the systems, their structure, features and ways of using the facility were characterized and factors to be considered in their correct design were indicated.
PL
Definicja prosumenta w sposób jednoznaczny podkreśla ideę wytwarzania energii elektrycznej dla zapewnienia własnych potrzeb. Nie mówi się o sprzedaży energii, ale o możliwości rekompensaty wprowadzonej do sieci nadwyżki energii, przez pobór energii z sieci w innym terminie w ustalonej ilości względem ilości energii wprowadzonej do sieci. W artykule skupiono uwagę na dwóch ważnych aspektach projektowania i funkcjonowania układów fotowoltaicznych w mikroinstalacjach prosumenckich. Pierwszy to odpowiedź na pytanie: jak wyznaczyć moc zainstalowaną układu fotowoltaicznego? Drugi to uzasadnienie wyboru rodzaju przekształtnika energoelektronicznego: jednofazowy czy trójfazowy? Podano wyniki teoretycznej analizy pracy mikroinstalacji prosumenckich z układami fotowoltaicznymi w podanym zakresie oraz wybrane wyniki badań eksperymentalnych tego typu układów, zwłaszcza pracujących w warunkach znacznie odbiegających od znamionowych.
EN
The definition of a prosumer clearly emphasizes the idea of electric energy production for one’s own needs. It does not say a word about the sale of electricity but about a compensation for the surplus energy fed into the grid in the form of consumption of energy from the grid in some other time and in the agreed amount depending on the fed energy. Main attention was focused here on two important aspects of design and functioning of PV systems in prosumer microinstallations. The first is the answer to the question: How to determine the installed power of a PV system? The second one is the justification of the choice whether the electronic power converter should be a single- or a three-phase one. Given are results of a theoretical analysis concerning the work of prosumer microinstallations with PV systems in a given range. Shown are also selected results of experimental investigations of such systems and especially of the ones working in conditions diverging from the set standards.
PL
Przewody ochronne spełniają ważne funkcje z punktu widzenia bezpiecznego użytkowania instalacji elektrycznych. Przykładowo wykonywanie połączeń wyrównawczych ma na celu uniknięcie zagrożenia porażeniem, które może być spowodowane znaczną różnicą potencjałów pomiędzy dostępnymi częściami przewodzącymi. Zalecenia o charakterze ogólnym podano w Rozporządzeniu [1], a szczegółowe regulacje zawierają Polskie Normy oraz opracowanie SEP.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z instalacjami fotowoltaicznymi i ich obecnym wykorzystywaniu. Omówiono domowe instalacje fotowoltaiczne i ich rodzaje. Przedstawiono korzyści, jakie dzięki nim może czerpać podstawowe gospodarstwo domowe. Szczegółowo opisano elementy projektu instalacji fotowoltaicznej w domu jednorodzinnym.
EN
The paper presents issues related to renewable energy sources and their current use. Home photovoltaic installations RES and their types are discussed. It presents the benefits that a basic household can derive from it. Details of the photovoltaic system design in a monocular house are described.
PL
W artykule omówione zostały zagadnienia dotyczące recyklingu odpadów pochodzących z okablowania instalacji elektrycznych oraz elementów elektrotechniki samochodowej. Procesy recyklingu rozpatrywane pod kątem logistyki należą do tzw. logistyki zwrotnej i są niezmiernie istotne ze względu na aspekty ochrony środowiska, ekonomiczne i prawne. Opisano zakres zadań związanych z zagospodarowaniem materiałów pochodzących z samochodów wycofanych z eksploatacji a szczególnie okablowania instalacji elektrycznych i elementów elektroniki samochodowej. Logistyka na tym etapie cyklu życia pojazdów jest obszarem najsłabiej zidentyfikowanym, dlatego jest to podstawą do podjęcia badań w tym obszarze działalności gospodarczej kraju.
EN
The article deals with issues related to the recycling of waste from cabling of electrical installations and components of automotive electronics. The recycling processes examined at the logistic angle belong to the so-called “reverse logistics” and are immensely relevant to the environmental, economic and legal aspects. The range of tasks related to management of materials obtained from cars withdrawn out of service, particularly electrical wiring and electronics has been described. Logistics at this stage of the life cycle of cars is a field of least expertise, and this constitutes the basis for conducting research regarding this area of country’s economic activity.
PL
W artykule omówiono zasady wykonywania prób i pomiarów w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia. Dokonano przeglądu postanowień najnowszej normy dotyczącej sprawdzania instalacji i zwrócono uwagę na zmiany przez nią wprowadzone.
EN
In the paper principles of testing of safety in low voltage systems, according to the standard PN-HD 60364-6:2016-07, are presented. The new provisions of the standard are compared with the provisions presented in the previous version: PNHD 60364-6:2008. Main changes in these provisions are underlined. It may be concluded that the new standard introduces only slight modifications to the verification process.
12
Content available remote Analiza procesu doboru przewodów elektrycznych oraz ich zabezpieczeń
PL
W artykule przedstawiono problematykę automatycznego doboru przewodów i ich zabezpieczeń. Opracowano strukturę systemu obliczeniowego do realizacji czynności projektowych. Scharakteryzowano proces doboru przewodów i kabli z uwzględnieniem zastosowania algorytmu ewolucyjnego. Opisano dla celów doboru klasyfikację przewodów i kabli z uwzględnieniem kabli i przewodów elektroenergetycznych. Przedstawiono strukturę systemu informatycznego, realizującego proces doboru kabli i przewodów.
EN
The paper presents the problem of automatic selection of cables and their security. Structure of the system was developed for the implementation of project activities. Characterized the process of selecting wires and cables including the use of an evolutionary algorithm for the optimization. Described for the selection of classification of wires and cables including the power cables and wires. Detail the system, automatically executing the process of selecting cables.
PL
Obiekty mieszkalne obejmują zarówno jedno-, jak i wielorodzinne budynki mieszkalne. Dodatkowo w przypadku obiektów jednorodzinnych mogą obejmować budynki gospodarcze zlokalizowane na terenie posesji i wykorzystywane przez właścicieli dla własnych potrzeb. Obiekty te są grupą o bardzo zróżnicowanym charakterze.
PL
O tym jak ważna jest ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo pożarowe świadczą statystyki pożarów. Przedstawiając dane statystyczne autor zwraca uwagę na problem właściwej eksploatacji i projektowania instalacji elektrycznych aby uniknąć takich zdarzeń.
PL
Wymogi związane z bezpieczeństwem w instalacjach elektrycznych są regulowane przez krajowe przepisy, które spełniają wymagania określone w dyrektywach Unii Europejskiej. W referacie przedstawiono obowiązujące przepisy z zachowaniem hierarchii aktów prawnych. Wyjaśniono charakter powołania norm w przepisach. Omówiono zasady bezpieczeństwa związane z ochroną przeciwporażeniową i odgromową.
EN
The requirements for safety of electrical installations are regulated by the national rules that meet the requirements of the European Union directives. The paper presents the existing legislation while maintaining the hierarchy of legal acts. The paper also clarifies the nature of the establishment of standards in the regulations. The principles of safety-related protection against electric shock and lightning are also presented.
PL
Elektroinstalacje lub sieci elektroenergetyczne stanowią elementy branży budowlanej. Projekt budynku stanowi opracowanie wielobranżowe, dlatego wymagania dotyczące formy i zakresu projektu budowlanego dotyczą instalacji elektrycznych lub innych budowli.
PL
Jednym z elementów pozwalających na bezpieczną, przewidywalną i efektywną pracę instalacji jest stworzenie systemu kontrolującego i sterującego pracą instalacji elektrycznej. System sterowania może mieć różnorodną strukturę odpowiadającą oczekiwaniom i potrzebą właściciela budynku. Jako źródło danych wykorzystane mogą zostać urządzenia dostarczane przez różnych producentów, w tym sterowniki PLC. Pozwala to na budowanie elastycznych instalacji inteligentnych dostosowanych do obiektu, w którym są budowane oraz pracujących w nim odbiorników. W artykule przedstawiony zostanie zrealizowany w praktyce system monitorowania pracy instalacji elektrycznej wykorzystujący właściwości eksploatacyjne i informatyczne sterowników PLC.
EN
One of the elements that can ensure safe, predictable and efficient performance of an electrical installation is a supervisory control system. Such a system can be of diversified architecture in order to meet needs and expectations of the building owner. The data source can be based on devices supplied by various manufacturers, including programmable logic controllers (PLC's). Such an approach makes possible to develop flexible intelligent installations that are compatible with the object, where they are installed and its loads. The paper presents an operation monitoring system for an electrical installation that has been already realized in practice. Its functionality is based on operational and information management properties of PLC’s.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję aplikacji internetowej wspomagającej proces projektowania instalacji elektrycznych. Scharakteryzowano instalacje elektryczne pod kątem ich projektowania w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. Opisano także technologie, w których powstała aplikacja. Przedstawiono strukturę bazodanową systemu funkcjonującą w projekcie wraz z opisem aplikacji. W końcowej części pracy zaprezentowano funkcjonalności aplikacji i opisano udogodnienia zastosowane w systemie, a następnie przedstawiono uwagi końcowe i wnioski.
EN
The paper presents the concept of a web application supporting the process of electrical installations designing. Electrical installations was characterized in terms of their design, based on the current standards and regulations. Also internet technologies where application was created was described. It showed the structure of a database system functioning in the project along with a description of the application. In the final part of the paper authors presented the application functionality and described facilities used in the system, and the final remarks and conclusions.
PL
Strefa zagrożenia wybuchem to obszar charakteryzujący się obecnością gazów, oparów, mgieł czy pyłów, które mieszając się z powietrzem powodują, że atmosfera staje się (potencjalnie) wybuchowa. Wszędzie tam, gdzie występuje niebezpieczeństwo pojawienia się wybuchu, muszą być zastosowane bezpieczne urządzenia - odpowiednie dla danej strefy zagrożenia.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono ogólną charakterystykę przebiegu pożaru oraz kryteria bezpieczeństwa ludzi. W dalszej części przedstawiono różne aspekty zagrożeń pożarowych, mogących powstać podczas nieprawidłowo eksploatowanych w budynku urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, włączając w to opis trudności związanych z oszacowaniem zagrożenia, o którym mowa powyżej. Omówiono także cechy pożarowe, które mają decydujący wpływ na szybkość tworzenia się środowiska pożarowego podczas spalania kabli.
EN
In first part of the article, general characteristics of fire growth and people safety criterion were presented. In latter part, various aspects of fire hazards connected with incorrect operation of electrical wiring and devices in buildings were described, including difficulties in assessing precise threat level. Some crucial characteristics of materials were discussed, which have decisive impact on electrical fire growth.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.