Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 157

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  economic analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Według wstępnych danych (dostępnych w sierpniu 2019 r.) polskie przedsiębiorstwa chemiczne w 2019 r. obniżyły wskaźniki płynności bieżącej średnio o ok. 40%, podczas gdy w krajach europejskich wskaźnik ten dla przedsiębiorstw chemicznych wzrósł o ok. 14,8%, a dla całego świata nie uległ on zmianie. Średnie (oraz mediany) wskaźniki płynności bieżącej zarówno dla Polski, jak i dla krajów Europy oraz świata utrzymywały się na bezpiecznym i dość wysokim poziomie. Cykl należności uległ skróceniu dla Polski o 11,7%, dla Europy o 23,16%, a dla świata o 26,39%. Długość cykli należności była podobna dla Polski, Europy oraz świata. Jeśli chodzi o sprzedaż produkcji chemicznej, to w Polsce odnotowano wyższy wzrost niż w Europie czy na świecie (w Polsce wzrost o 3,7%, w Europie spadek o 1,7%, na świecie wzrost o 1,5%).
EN
Title data for chem. industry in Poland, Europe and world in 2010–2019 were compared. High stability of the industry was obsd.
PL
Na podstawie danych wstępnych (dostępnych w sierpniu 2019 r.) stwierdzono, że przedsiębiorstwa chemiczne w Polsce w 2019 r. odnotowały poprawę wskaźnika rentowności brutto opartego na sprzedaży, ale jednocześnie spadek wskaźników rentowności opartych na zysku netto. Spadek wskaźników rentowności opartych na zysku netto obserwowano także dla Europy i świata. W 2019 r. spadł także dla polskich przedsiębiorstw chemicznych wskaźnik pokrycia odsetek, czyli zdolność do obsługi zadłużenia, oraz wydłużył się cykl zapasów. Sytuacja przemysłu chemicznego w 2019 r. pogorszyła się w porównaniu z 2018 r., jednak średnie i mediany badanych wskaźników finansowych wskazują, że nie było to silne pogorszenie.
EN
Financial situation of the Polish chem. industry in 2010–2019 (for 2019 the analysis was based on a small sample of enterprises) was presented. The efficiency, profitability and solvency indicators of chem. companies in Poland, Europe and the world were compared.
PL
W artykule omówiono podstawowe wymagania dla studiów wykonalności projektów taborowych. Na poziomie Unii Europejskiej oraz w poszczególnych krajach członkowskich przyjęto szereg norm prawnych oraz bazujących na ich podstawie tzw. dobrych praktyk dotyczących minimalnego zakresu informacyjnego Studiów Wykonalności i w ten sposób powstał model Studium Wykonalności, który umownie można określić, jako „europejski” lub „unijny”. Model ten wynika z omawianych w artykule rozporządzeń Parlamentu Europejskiego oraz rozporządzeń delegowanych Komisji Europejskiej. Zasadniczą część artykułu stanowią omówione w kontekście unijnych rozporządzeń zasady ogólne analizy finansowej i ekonomicznej, wchodzącej w skład całej analizy kosztów i korzyści (AKK).
EN
The article discusses the basic requirements for the feasibility studies of rolling stock projects. At the level of the European Union and in individual Member States, a number of legal norms and the so-called good practices regarding the minimum information scope of Feasibility Studies, and thus the Feasibility Study model was created, which can be contractually defined as "European" or "EU". This model results from the regulations of the European Parliament and delegated regulations of the European Commission discussed in the article. The essential part of the article consists of the general principles of financial and economic analysis, which are part of the entire cost-benefit analysis (CBA), discussed in the context of EU regulation.
PL
W artykule za pomocą modeli matematycznych z czasem ciągłym wykonano analizę relacji cenowych pomiędzy cenami paliw, ceną energii elektrycznej, ciepła oraz ceną pozwoleń na emisję CO2, dla układu gazowo-parowego dwupaliwowego z turbiną upustowo-kondensacyjną. Rezultaty obliczeń zaprezentowano na wykresach. Wykonane analizy umożliwiają dobór optymalnej mocy turbozespołu gazowego, tj. mocy gwarantującej najniższe koszty produkcji ciepła.
EN
In the article, using continuous mathematical models, an analysis of the price relations between fuel prices, the price of electricity, heat and the price of CO2 emission permits was carried out for a dual-fuel gas-steam system with a venting condensing turbine. The results of the calculations are presented in the charts. The performed analyzes allow selection of the optimal power of the gas turbine set, i.e. the power guaranteeing the lowest heat production costs.
PL
Dla przykładowego budynku mieszkalnego przedstawiono analizę opłacalności montażu instalacji fotowoltaicznej, która będzie produkowała energię s łużącą do pokrycia potrzeb bytowych oraz grzewczych. Wykonano obliczenia zapotrzebowania na moc do ogrzewania i przygotowania c.w.u., obliczono roczne zużycie energii końcowej w obiekcie, dobrano moc oraz oszacowano wielkość rocznej produkcji energii przez mikroinstalację PV. Analiza ekonomiczna polegała na obliczeniu wartości wskaźników oceny takich jak SPBT, PBT, NPV oraz IRR.
EN
For an example of a residential building, an analysis of the cost-effectiveness of installing a solar installation, which will produce energy to cover living and heating needs, is presented. The calculations of power demand for heating and hot water preparation were made, the annual final energy consumption in the facility was calculated, the power was determined and the value of the annual energy production by the micro-installation of PV was estimated. The economic analysis consisted in calculating the values of assessment indicators such as SPBT, PBT, NPV and IRR.
EN
Mercury emissions have become one of the problems in the energy sector in recent years. The currently used mercury removal techniques include: primary, secondary and preliminary methods. However, due to the large variation in the mercury content in hard and brown coal and the different characteristics of power plants, these methods are often not effective enough to meet the new requirements set by BREF/BAT which requires a search for new, high-efficiency solutions. The proposal for a new technology has been developed in the project “Hybrid Adsorption Systems to Reduce Mercury Emissions Using Highly Effective Polymer Components” (HYBREM). The project was implemented by the consortium of SBB Energy SA and ZEPAK Pątnów II Power Plant. An innovative, high-efficiency hybrid technology for purifying exhaust gases from mercury was developed. GORE polymer modules were used as a technology base where, in combination with the injection of solid sorbents, a hybrid technology was developed. To assess the economic efficiency of the similar case as in the HYBREM project model based on OPEX and CAPEX, each method was selected separately. The article focused on the substitution of solid sorbents used in the HYBREM project by zeolite based materials. Modified zeolite X, applied in the project, was derived from fly ash. Preliminary analysis shows that the system of proposed technologies is very cost-competitive compared only to GORE technology. The basic factors are the possibility of recovering zeolites from ash, combined with low investment outlays.
PL
Emisja rtęci w ostatnich latach stała się jednym z problemów sektora energetycznego. Obecnie stosowane techniki usuwania rtęci to: metody pierwotne, wtórne i wstępne. Nie są one wystarczająco skuteczne, aby spełnić nowe wymagania określone przez BREF/BAT, dlatego konieczne jest poszukiwanie nowych, wysokowydajnych rozwiązań. Propozycja nowej technologii została opracowana w ramach projektu „Hybrydowe systemy adsorpcyjne w celu zmniejszenia emisji rtęci za pomocą wysoce skutecznych składników polimerowych” (HYBREM). Projekt został zrealizowany przez konsorcjum SBB Energy SA i Elektrownię Pątnów II. W jego ramach zbudowano innowacyjną, wysokowydajną technologię do oczyszczania gazów spalinowych z rtęci. Zastosowano technologię GORE, która łączy istniejące rozwiązania wykorzystujące wydajne moduły polimerowe oraz system wtrysku stałego sorbentu. Innym rozwiązaniem jest technologia konfiguracji wtrysku sorbentu bez użycia modułów GORE. Aby ocenić efektywność ekonomiczną dla przypadku podobnego jak w projekcie HYBREM, wybrano model oparty na OPEX i CAPEX. Artykuł koncentruje się na zastąpieniu stałych sorbentów stosowanych w projekcie HYBREM materiałami na bazie zeolitów. Zastosowany w projekcie zmodyfikowany zeolit X pochodził z popiołu lotnego. Wstępna analiza pokazuje, że system proponowanych technologii jest bardzo konkurencyjny pod względem kosztów w porównaniu z technologią GORE. Podstawowym czynnikiem sukcesu jest możliwość odzyskiwania zeolitów z popiołu w połączeniu z niskimi nakładami inwestycyjnymi.
PL
Nieustanny rozwój cywilizacyjny, mimo powstawania i rozwoju coraz mniej energochłonnych technologii, generuje jednak stały wzrost zapotrzebowania na energię, tak w sektorze elektroenergetycznym, jak i w sektorze energetyki cieplnej.
EN
The load factor is the determining factor for airlines in economic terms and the prediction of the future development of the flight route. The combination of load factor and break-even point provides the airline with a comprehensive picture of the business of the flight route and the optimization of pricing for the flight route. The purpose of the article is to propose and adapt the development of air transport prices on a given line using maximally recalculated values and maximize profit. The optimized calculation algorithm then facilitates the understanding of the individual steps of the load factor calculation and the monitoring of price development by means of the chi-square mathematical method by which we observed the interconnection of the ticket price and the load factor. To describe the problem, we chose the Bratislava – Larnaca route.
EN
This economic analysis contains a case study for a 100 ha apple orchard where a pruning-to-energy (PtE) strategy is employed. Technical aspects of pruned biomass harvesting in apple orchards are outlined, with emphasis on the efficient harvesting of pruning residues using a dedicated baling machine. Economic aspects are approached using economic performance metrics such as the net present value (NPV) and internal rate of return (IRR). It is found, for a 10-year project on the 100 ha orchard, that the NPV is €5650, the IRR is 8.71% and the payback time is about 8.0 years. Sensitivity analysis revealed that the economic metrics are highly influenced by the quantity of prunings, orchard area, and the price of pruning residues at the final user. The distance from the orchard to the final user (6 km in the analysed case) and orchard labour costs are both less impactful. The analysis shows that pruned biomass harvesting is technologically feasible in apple orchards, while the obtained values of the economic metrics indicate the economic feasibility of such bioenergy solutions.
10
EN
The aim of this study is to analyze the economic impact of photovoltaic energy generation by a prospective campus microgrid to be installed at the University of Science and Technology (USTO). In this work, hourly solar irradiation and temperature data provided from the local weather office is used to study the distribution and duration of solar radiation over the campus. The generated solar photovoltaic energy is analyzed taking into account the economic aspects such as the photovoltaic system capital investment cost and the annual power generation cash flow. The installed power of the photovoltaic plant was calculated and the generated energy estimed. The feasility analysis shows a payback year of of 10,3, an internal rate of return of 5% and a profitability index of 1.
PL
Przedstawiono analizę fotowoltaicznego układu zasilania zastosowane go w kampusie uniwersytetu USTO w Oranie. Amalizowano głównie koszty, opłacalność ekonomiczną i zwrot kosztów inwestycji.
EN
This article presents issues related to the search for new products. The process of innovation implementation in a production company is characterized. Issues related to the process of innovation implementation are presented, as well as processes closely related to it. There are presented the analyses which are necessary to carry out, before starting the process of innovation implementation in a company. The process of economic analyses and risk assessment of FMEA implementation was discussed. The analyses presented refer to a specific example which is the implementation of innovative impregnated wheels in the company Andre Abrasive Articles.
PL
Analizując koszty produkcji energii elektrycznej i ciepła w hierarchicznych elektrowniach i elektrociepłowniach gazowo-parowych okazuje się, że bardzo istotną częścią tych kosztów jest składnik kapitałowy części parowej. Dlatego należy poszukiwać sposobu ich obniżenia instalując w układzie zamiast turbiny parowej turakspander wraz ze sprężarką i nagrzewnicą powietrza. W artykule przedstawiono analizę energetyczną i ekonomiczną takiego wiązania.
EN
Analyzing the costs of electricity and heat production in hierarchical power plants and gas-steam CHP plants, it appears that a very important aspect related to this cost is associated with the capital investment in the steam-based system. Therefore, attempts should be made to find a way to reduce the cost of electricity and heat production related to thre steam-based system installed in the hierarchical power plants and gassteam CHP plants. For instance, in the place of installing a steam turbine in them, it is possible to consider the use of a turboexpander with a compressor and an air preheater. This paper contains a report concerned with the thermal and economic analysis of such a system design.
EN
The performance and economic simulation and modeling are crucial for accurate and rapid designing, construction, and forecasting future economic needs of municipal wastewater treatment plants (MWWTPs). In this study, combined nitrifying trickling filter/activated sludge (NTF/AS) process was suggested for the modernization of a MWWTP and the performance and economics of MWWTPs based on the combined TF/AS process and combined NTF/AS process were analyzed and compared. In real, the performance, total project construction, total operation labor, total maintenance labor, total material, total chemical, total energy, and total amortization costs of these proposed MWWTPs were calculated and compared. Under the used design criteria and operational conditions in this study, the project construction cost of the MWWTP based on TF/AS was 15.25 % higher than that of the MWWTP based on NTF/AS. Also, MWWTP based on NTF/AS was cost effective and the material and amortization costs for both plants were higher in comparison with the operation, maintenance, energy, and chemical costs. It is necessary to note that this study is a computer simulation for a case and drawing general conclusions only on the basis of this simulation may be insufficient.
EN
The article presents the results of the viability economic analysis of the use of an installtion for the treatment of greywater and/or rainwater, in order to reuse the recovered water for flushing toilets and watering the garden. The economic indicator in the form of simplepayback time (SPBT) was used in the analysis. The use of a dual water supply system should theoretically reduce costs for water supply and sewage disposal, ensuring investment profitability. The analysis was carried out assuming the possibility of using water recoveryfrom only greywater, only rainwater or from greywater and rainwater in a single household inhabited by 4 people. It was also assumed that the building could be connected to the water supply and sewage network or only to the water supply network and the sewage tank. Based on the results of the analysis it showed that the cost of the water supply and sewage disposal is crucial to the profitability of using the water recovery system in a single household. For prices above 12 PLN/m3, water recovery should be considered.
PL
Przedstawiono wyniki analizy ekonomicznej zastosowania instalacji do oczyszczania wody szarej i/lub deszczowej w celu ponownego wykorzystania odzyskanej wody do spłukiwania toalet i podlewania ogrodu. W analizie wykorzystano wskaźnik ekonomiczny w postaci prostego czasu zwrotu (SPBT). Zastosowanie podwójnego systemu zaopatrzenia w wodę powinno teoretycznie obniżyć koszty zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, zapewniając opłacalność inwestycji. Analizę przeprowadzono przy założeniu możliwości wykorzystania odzysku wody tylko z wody szarej, tylko wody deszczowej lub z wody szarej i wody deszczowej w jednym gospodarstwie domowym zamieszkanym przez 4 osoby. Przyjęto również, że budynek można podłączyć do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej lub tylko do sieci wodociągowej i zbiornika ściekowego. Na podstawie wyników analizy wykazano, że koszt zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków ma kluczowe znaczenie dla opłacalności korzystania z systemu odzyskiwania wody w jednym gospodarstwie domowym. Odzysk wody należy wziąć pod uwagę w przypadku cen powyżej 12 PLN/m3.
EN
Biogas production has a big potential to provide clean energy. To evaluate the future production and maturity of biogas technology the generalized Weng model was proved to be effective, due to it has the minimum error. The simple algorithms to determine its parameters have been proposed. The simulation results for China, USA, and EU have been presented. The quantity and quality analysis for biogas feedstock has been carried out. Energy Return on Energy Invested (EROEI) indicator for different biofuels was considered. According to analysis done biogas from maize residue and chicken manure has high EROEI. Shannon Index was suggested to evaluate the diversity of feedstock supply. Biomass energy cost indicator was grounded to be used for feedstock energy and cost assessment. Biogas utilization pathways have been shown. Biogas boilers and CHP have the highest thermal efficiency, but biogas (biomethane) has the highest potential to earn as a petrol substitute. Utilization of biogas upgrading by-product (carbon dioxide) enhances profitability of biogas projects. Methods to assess the optimal pathways have been described.
PL
Celem oceny technologii medycznych (ang. Health Technology Assessment – HTA) jest wspieranie świadomego kształtowania polityki i oceny ekonomicznej w zakresie medycyny, a tym samym racjonalnej alokacji zasobów niezbędnych do rozwoju technologii medycznych. Przykładem zmian technologicznych w medycynie jest intensywny rozwój małoinwazyjnych technik chirurgicznych, w tym technik laparoskopowych. Biorąc pod uwagę korzyści uzyskiwane przez pacjenta w wyniku leczenia laparoskopowego, naturalną tendencją powinno być ich zastosowanie w miejsce metod otwartych. Niestety dla osób zarządzających placówkami zdrowia priorytetem jest minimalizacja kosztów wykonywanych procedur medycznych. Z tego względu, celem niniejszego artykułu jest analiza porównawcza kosztów wybranych zabiegów chirurgicznych wykonywanych metodą otwartą i laparoskopową. Uzyskane wyniki są częściowo zaskakujące, gdyż kwestionują przekonanie, że koszt wykonania zabiegów laparoskopowych przekracza koszt identycznych zabiegów wykonywanych metodą otwartą.
EN
The aim of Health Technology Assessment is to support activities intended to form politics as well as economic analysis in medicine and hence rational allocation of resources which are necessary for developing medical technologies. An example of technological changes in medicine is an intensive development of minimally invasive surgical techniques including laparoscopic techniques. Taking into account the great benefits of laparoscopic treatment for patient the natural tendency should be the change of open surgeries to minimal invasive procedures. However the problem of conflicts costs-benefits is indicated by health managers, for whom the procedures’ costs are treated as a priority. Taking this as a background for considerations, there was formulated the research objective that is a comparative analysis of selected surgical procedures performed in open method and laparoscopy. The outcomes are partly surprising and questioned the hypothetical rule that the cost of performing laparoscopic procedures exceed the cost of identical procedures, but executed with open method.
17
PL
Artykuł podejmuje problematykę ratownictwa górniczego w Polsce w kontekście likwidowanych zakładów górniczych. Na podstawie wybranych przepisów górniczych autor wyjaśnia zasady funkcjonowania ratownictwa przedsiębiorcy i podmiotów zawodowo trudnią-cych się ratownictwem górniczym. Opisuje organizację ratownictwa górniczego w Polsce oraz kompetencje poszczególnych podmiotów w tym zakresie. Przedstawia także etapy tworzenia ratownictwa górniczego w spółce SRK S.A. oraz elementy analizy ekonomicznej związanej z kosztami utrzymania Stacji Ratownictwa Górniczego SRK S.A. Artykuł porusza również problem społeczny związany z próbą przejęcia przez Centralną Stację Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu pełni zabezpieczenia w zakresie ratownictwa górniczego 12 oddziałów SRK S.A. w których nadal prowadzone są roboty podziemne. W podsumowaniu autor opisuje paradoksy tego przedsięwzięcia.
EN
The article discusses aspect of the mining rescue in Poland in the context of liquidated mining plants. On the basis of selected mining regulations, the principles of the rescue operation of an operator as well as of professional mining rescue workers has been explained. This paper describes the organization of the mining rescue in Poland and the competences of individual entities included in this entity. Described have been also the stages of organizing the mining rescue in SRK S.A. and elements of economic analysis of maintenance costs in SRK S.A. Rescue Station. The article also undertakes the social problem related to the attempted takeover by the Central Mining Rescue Station S.A. in Bytom full security of twelve departments of the mining rescue SRK S.A. where underground works are still being carried out. As a summary the author faces with the paradoxes of this situation.
PL
Zastosowanie w praktyce budowlanej zasad zrównoważonego budownictwa jest objęte pracami badawczymi i ustawodawczymi, których efektem są normy i inne dokumenty stanowiące pomoc projektantom i inwestorom w ocenie wyrobów budowlanych i budynków w cyklu życia. Prezentowane w literaturze przedmiotu badania koncentrują się przede wszystkim na analizie oddziaływań środowiskowych w fazie wytwarzania wyrobów budowlanych. Tematyka artykułu dotyczy realizacji robót budowlanych w procesach remontowych na etapie eksploatacji budynków i przedstawia koncepcję ich analizy oraz oceny środowiskowo-ekonomicznej i socjalnej. Przedstawiono metodę oceny aspektu socjalnego z wykorzystaniem wskaźników ilościowych (ze względu na ograniczone dotychczas rozpoznanie naukowe tych zagadnień).
EN
The application of the principles of sustainable construction in practice is covered by research and legislative works, the effect of which are standards and other documents helping designers and investors in the assessment of construction products and buildings in the life cycle. The research, presented in the literature, focus primarily on the study of environmental impacts, in particular in the phase of manufacturing construction products. The subject of the paper concerns the implementation of construction works in renovation processes in the use stage and presents the concept of their analysis and environmental economic and social assessment. The paper presents the methodology for the evaluation the social aspect based on quantitative indicators (due to the limited scientific recognition of this area).
EN
For an exemplary single-family residential building, final energy consumption for heating and domestic hot water preparation was calculated using an air / water heat pump, consumption of electricity for household purposes (lighting, household appliances, RTV, etc.) was also calculated as based on statistical summaries. On this basis, power was selected and the annual production volume was determined by a photovoltaic micro-installation working in the ON-GIRD system pursuant to prosumer regulations contained in the Act on Renewable Energy. Then, an economic analysis was carried out basing on such static and dynamic methods as SPBT, PBP, NPV, IRR and CCE. The calculations were made for two variants, i.e.: the investment costs of the system are borne entirely by the investor, or the installation is purchased within the "EKOkredyt Prosument II" NFEP&WM program. As a result of the calculations, it was found that the investment in PV microinstallation will be profitable only if the support instruments offered by the NFEP&WM program are used. If the investor uses co-financing, the investment will pay back within 16 years at the latest and if he wants to invest his own funds, the waiting period for the return on investments can be extended to up to 21 years, which, given the twenty-five year period of operation, can turn out to be the risk that the funds invested can never be returned.
PL
Dla przykładowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego obliczono zużycie energii końcowej do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej za pomocą pompy ciepła typu powietrze/woda. Określono również w oparciu o zestawienia statystyczne wielkość zużycia energii elektrycznej na cele bytowe (oświetlenie, AGD, RTV, itp.) Na tej podstawie dobrano moc i określono roczną wielkość produkcji przez mikroinstalację fotowoltaiczną pracującą w systemie ON-GIRD w ramach przepisów dotyczących prosumentów zawartych w ustawie o OZE. Następnie przeprowadzono analizę ekonomiczną w oparciu o metody statyczne i dynamiczne takie jak: SPBT, PBP, NPV, IRR oraz CCE. Obliczenia wykonano dla dwóch wariantów, tj.: koszty inwestycyjne systemu ponoszone są w całości przez inwestora lub instalacja jest zakupiona w ramach programu NFOŚiGW „EKOkredyt Prosument II”. W wyniku przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że inwestycja w mikroinstalację PV będzie opłacalna jedynie w przypadku skorzystania z instrumentów wsparcia oferowanych przez program NFOŚiGW. Jeżeli inwestor skorzysta z dofinansowania to inwestycja zwróci się najpóźniej w ciągu 16 lat, natomiast jeżeli będzie chciał zainwestować środki własne okres oczekiwania na zwrot nakładów może wydłużyć się nawet do 21 lat, co przy zakładanym dwudziestopięcioletnim okresie eksploatacji może okazać się, że inwestycja ta będzie niosła za sobą ryzyko, iż zainwestowane środki mogą się nie zwrócić.
PL
Systematyczny w ostatnich latach wzrost cen za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków skłania użytkowników do ograniczania poboru wody wodociągowej. Jednym ze stosunkowo mało popularnych w Polsce rozwiązań jest instalacja dualna, umożliwiająca odzysk ścieków szarych lub ścieków opadowych i powtórne ich użycie po oczyszczeniu. Warunkiem umożliwiającym zastosowanie instalacji dualnej jest odpowiedni stopień pokrycia zapotrzebowania na wodę przez wodę szarą oraz wynik przeprowadzonej analizy ekonomicznej opłacalności danego rozwiązania technicznego. W niniejszym artykule przeprowadzono ekonomiczną analizę efektywności wdrożenia instalacji dualnej do odzysku ścieków szarych w dwóch obiektach - schronisku górskim oraz domu jednorodzinnym. W ramach przeprowadzonej oceny wykorzystano dynamiczne metody oceny projektów inwestycyjnych: dynamiczny koszt jednostkowy DGC, wskaźnik zaktualizowanej wartości netto NPV oraz współczynnik korzyści i kosztów BCR. Dodatkowo inwestycje oceniono pod względem prostego czasu zwrotu SPBT. Ocenę przeprowadzono dla aktualnych w Polsce cen dystrybucji wody i odprowadzenia ścieków. Na podstawie wykonanej oceny określono opłacalność realizacji każdego z rozpatrywanych projektów.
EN
The regular prices increase in water and sewage services, provokes water consumers to limit it use over time. One of yet little popular in Poland way to restrain water consumption is a dual system of recycling greywater or rainwater and reusing it. There are two basie conditions which should be fulfilled before investing into dual system: a positive greywater balance and positive economic analysis, confirming profitability of the investment. The exemplary economic analysis of dual systems for two different buildings is presented in this paper. The dynamics methods of project evaluation were used, in particular: Dynamie Generation Cost (DGC), Net Present Value (NPV), Benefit-Cost Ratio (BCR) and Simply Payback Time (SPBT). The economic evaluation was carried for current water services prices for different locations in Poland. Basing on carried analysis.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.