Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 463

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  numerical modeling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
EN
This paper presents a methodology based on the finite element method to simulate the flow of granular materials. Moreover, it allows proper estimation of dynamic pressure during silo discharge since this subject is still under discussion, especially for designing silos with an insert (an input element). A 2-D simulation of the discharge process of a cylindrical silo with cone and a central discharging orifice was performed. Two cases were studied, with and without using insert in silo. Numerical analysis was carried out with the help of the uncoupled arbitrary Lagrangian–Eulerian (ALE) approach. The resulting dynamic pressure distribution on the silo wall for each of the two cases was inferred numerically. The resulting values of pressure were compared with the results of the experimental study on a cylindrical metal silo to demonstrate the accuracy of the numerical model in determining the dynamic wall pressure, especially in the case of using an insert in silo during discharge.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dołowych zasięgu strefy spękań górotworu wokół wyrobiska w samodzielnej obudowie kotwowej wykonanych endoskopem otworowym. Pomiary zrealizowane były w chodniku Bw-1n badawczym w pokładzie 401, który drążony jest przy pomocy kombajnu Bolter Miner. Następnie wykonany został model numeryczny z wykorzystaniem opartego na metodzie elementów skończonych programu Phase2, w celu określenia możliwości prognozowania zasięgu stref spękań.. Na koniec wykonano analizę porównawczą wyników badań dołowych z wynikami z modelu numerycznego.
EN
This article presents the results of underground research on the extent of the rock mass fracture zone around excavation with rock bolts only. The measurements were conducted by borehole endoscope in the gallery Bw-1n in the 401 coal seam, which is being driled by Bolter Miner entry driver. A numerical model was also built using the finite element-based program Phase2 to evaluate the fracture zone extent. Finally, the results of the underground research with the results of the numerical model were compared.
PL
Niniejszy artykuł powstał na podstawie wyników modelowania numerycznego ładunków kumulacyjnych z nietypowym kształtem wkładki kumulacyjnej. Standardowy ładunek typu deep penetrating (głęboko penetrujący) posiada wkładkę kumulacyjną w kształcie stożka wykonaną z miedzi. Zamodelowano trzy geometrie ładunków kumulacyjnych o niekonwencjonalnym kształcie, które porównano do modelu klasycznego ładunku. Ładunki te porównano pod względem maksymalnego ciśnienia podczas detonacji, prędkości strumienia kumulacyjnego, uzyskanej energii kinetycznej oraz długości strumienia kumulacyjnego po czasie 22 µs. Celem modelowania ładunków kumulacyjnych z wkładkami o niekonwencjonalnym kształcie było sprawdzenie, czy są one w stanie poprawić parametry zabiegu perforacji w odwiertach naftowych. Perforacja otworu naftowego to krytyczny zabieg, dzięki któremu możliwe jest rozpoczęcie wydobycia węglowodorów z danego złoża. Zabieg ten polega na wykonaniu serii kanałów prostopadłych do osi otworu penetrujących ścianki rur okładzinowych, cementu oraz skałę złożową w celu utworzenia połączenia hydraulicznego pomiędzy otworem wiertniczym a złożem węglowodorów. W przemyśle naftowym ładunki typu deep penetrating są projektowane, aby zapewnić optymalną długość kanału perforacyjnego przy zachowaniu odpowiedniej średnicy perforacji. Obecnie najpowszechniej używanymi ładunkami kumulacyjnymi głęboko penetrującymi są ładunki osiowosymetryczne z wkładkami kumulacyjnymi w kształcie stożka wykonanymi z proszków miedzi. Ładunki te osiągają prędkość strumienia kumulacyjnego na poziomie 7000 m/s i w sprzyjających warunkach są w stanie spenetrować do 1 m calizny skalnej. W artykule opisano parametry ładunków kumulacyjnych, które uzyskano w wyniku modelowania numerycznego. W celu potwierdzenia zdolności przebijania celów przez zamodelowane ładunki należałoby sprawdzić ich fizyczne modele w warunkach poligonu doświadczalnego.
EN
The article was created on the grounds of numerical modelling of shaped charges with a focus on the unconventional shape of their liners. The standard shaped charge of the “deep penetrating” type is equipped with a conical liner made of copper. Three various geometries of shaped charges featuring unconventional shape have been modelled and compared with the classical model of a shaped charge. The shaped charges have been compared for maximum pressure during detonation, cumulative jet velocity, kinetic energy gained and length of cumulative jet after 22 µs. The purpose of modelling shaped charges, featuring unconventionally formed liners, was to check whether they are able to improve the perforation job parameters in oil and gas wells. Perforation of the borehole is a critical job, enabling the initiation of hydrocarbons production from a specific reservoir. The job consists in making series of channels perpendicular to the borehole axis, penetrating casing walls, the cement layer and the formation rock, in order to create a hydraulic link between the borehole and the reservoir of hydrocarbons. In the oil industry, the “deep penetrating” type shaped charges are designed in order to provide optimal length of the perforation channel, while maintaining its adequate perforating diameter. Nowadays, the most commonly deep-penetrating shaped charges used, are the axially-symmetric shaped charges with conical liners made of copper powders. The charges create a cumulative jet reaching a velocity of approx. 7000 m/sec and are able to penetrate up to 1 m of rock matrix in favourable conditions. The article describes the parameters of shaped charges, that have been obtained as a result of numerical modelling. In order to finally confirm the target penetrating ability by the modelled shaped charges, one should check their real physical models in fire-ground conditions.
EN
The article presents the results of model research concerning the change of technology of argon blowing into liquid steel at the ladle furnace, using the dual plug system. The results of numerical simulations were verified with experimental data carried out on the water model device. The verified model was used to perform numerical simulations to predict the impact of using a new gas injection technology - with different flow rates - on the time to achieve the assumed degree of metal chemical homogenization after alloy addition. Simulation results show that argon blowing metal bath in dual plug mode can effectively reduce mixing time compared to conventional technology with the same gas flow rates. Generally, the use of the dual plug system is beneficial for reducing the bath mixing time, however, the assumed optimal proportion of gas blown through individual plug should be followed. Finally, numerical predictions were used to perform experimental melt under industrial conditions. Industrial verification has clearly confirmed the validity of numerical modeling and showed that also in industrial conditions, a shorter time of chemical homogenization was obtained for the dual plug system.
EN
The aspects of surface stability and groundwater exchange recognized by many researchers due to the intensification of agriculture and industry (manifested in, e.g., regulation and dredging of riverbed sediments of rivers) are now widely discussed on the international forum of water policy and management. It is essential to assess the spatial variability of water exchange through the river length and cross sections for the preparation of data and calculation of the groundwater flow model. This article presents research which describes the spatial distribution of the surface water-groundwater interaction within the river cross-section. Two measurement series were carried out to describe its variability. Additionally, a groundwater flow model was developed to simulate and represent the variable nature of water exchange in the hyporheic zone in the river’s cross-section. The model was successfully verified by means of measurements of water flux in the hyporheic zone. The precise spatial description of this variability is the first step to determine the possibility of introducing this variable in an accurate manner, within the limits of measurement uncertainties or simulation assumptions, in the construction of mathematical models of groundwater flow.
PL
Problem opisu interakcji wód powierzchniowych i podziemnych jest podejmowany przez wielu badaczy, między innymi ze względu na intensyfikację rolnictwa i przemysłu przejawiające się m.in. regulacją i pogłębianiem osadów rzecznych rzek. Problemy te są obecnie szeroko dyskutowane na międzynarodowym forum polityki i gospodarki wodnej. Do przygotowania danych i obliczenia modelu przepływu wód podziemnych niezbędna jest ocena zmienności wymiany wody na długości rzeki i jej przekrojach. W artykule przedstawiono badania opisujące przestrzenną zmienność interakcji wód powierzchniowych i podziemnych w przekroju rzeki. Aby opisać tą zmienność, przeprowadzono dwie kampanie pomiarowe. Dodatkowo opracowano model przepływu wód podziemnych w celu przedstawienia zmiennego charakteru wymiany wody w strefie hyporeicznej w przekroju rzeki. Model został pomyślnie zweryfikowany za pomocą pomiarów przepływu wody w strefie hyporeicznej. Dokładny przestrzenny opis zmienności przestrzennej intensywności wymiany wody pomiędzy rzeką a warstwą wodonośną jest pierwszym krokiem do określenia możliwości dokładnego wprowadzenia tej zmiennej do budowy modeli matematycznych przepływu wód podziemnych.
PL
Przedstawiono proponowane wzory matematyczne do obliczania promienia zasięgu wpływów głównych w funkcji szeregu parametrów geomechanicznych górotworu. Wyprowadzone tu wzory mają zastosowanie do obliczeń w teorii Knothego-Budryka oraz teorii Chudka-Stefańskiego. Wykorzystano zależności otrzymane z analizy statystycznej zbioru znanych wartości parametrów geomechanicznych masywu skalnego pozyskanych z 16 otworów wiertniczo-badawczych tego samego rejonu, uwzględniające 34 rodzaje skał. Otrzymane zależności korelacyjne umożliwiły utworzenie wzorów matematycznych do modelowania osiadań górotworu w funkcji: wytrzymałości skał na ściskanie, ich kohezji, wytrzymałości na rozciąganie, wytrzymałości na ściskanie w stanie nasączenia wodą, współczynnika mięknięcia skał, średniego modułu Younga materiału skalnego, średniego ciężaru objętościowego, głębokości zalegania pokładu, grubości wyeksploatowanej warstwy, współczynnika eksploatacyjnego. Dotychczasowe wzory spotykane w literaturze uwzględniają mniejszą liczbę zmiennych. Opracowane wzory umożliwiają także obliczenie kąta zasięgu wpływów głównych, którego wartość jest stosowana dość powszechnie do wyznaczania filarów ochronnych. Proponowane wzory znajdują zastosowanie w modelowaniu deformacji powierzchni terenu wskutek podziemnej eksploatacji złóż pokładowych na potrzeby prowadzenia analiz w budownictwie na terenach górniczych bez konieczności stosowania rachunku całkowego przy zachowaniu równorzędnych wyników obliczeń.
EN
The proposed mathematical formulas for calculating the radius of the range of main influences as a function of a number of rock mass geomechanical parameters are presented. These formulas are applicable in Knothe-Budryk theory and Chudek-Stefański theory. The proposed formulas use dependencies obtained as a result of statistical analysis of a set of known values of geomechanical parameters of the rock mass obtained from 16 boreholes in the same region, taking into account 34 types of rocks. The obtained correlation dependencies enabled the creation of mathematical formulas for modeling rock mass settlements as a function of: rock compressive strength, their cohesion, tensile strength, compressive strength when saturated with water, softening factor, Youngs modulus, volumetric weigh, depth of deposit, thickness of the exploited layer, service factor. The current formulas found in the literature include a smaller number of variables. The formulas also make it possible to calculate the angle of range of main influences, its value is used to determine the protective pillars. The proposed solutions are used in modeling terrain surface deformations as a result of underground exploitation for the needs of conducting analyzes in construction in mining areas – without the need to use integral calculus.
PL
Przedstawiono wzory aproksymujące obniżenia powierzchni terenu, które wynikają z powiązania dwóch znanych teorii dotyczących prognozowania deformacji terenu i górotworu wskutek eksploatacji górniczej: teorii Chudka-Stefańskiego oraz teorii Knothego-Budryka. Proponowane wzory matematyczne opracowano w przestrzeniach 2D oraz 3D. Porównano różnice wyników otrzymywanych ze wzorów całkowych tych teorii i zaproponowanych tu wzorów aproksymujących. Prezentowane rozwiązania znajdują zastosowanie w modelowaniu deformacji powierzchni terenu wskutek podziemnej eksploatacji złóż na potrzeby analiz w budownictwie na terenach górniczych bez konieczności stosowania rachunku całkowego.
EN
Formulas approximating land surface depression resulting from the combination of two geometrical integral theories: Chudek-Stefański theory and Knothe-Budryk theory are presented. The proposed mathematical formulas have been developed in 2D and 3D spaces. The differences of results obtained from integral formulas and approximating formulas were compared. The presented solutions are used in modeling terrain surface deformation as a result of underground mining operations for the needs of analyzes in construction in mining areas without the need to use integral calculus.
EN
In a piled-raft foundation, the interaction between structural elements and soil continuum can be simulated very precisely by numerical modeling. In the present study, 3D finite element model has been used to examine the settlement, load-sharing, bending moment, and shear force behavior of piled-raft foundation on different soil profiles for different load configurations and pile-raft configurations (PRCs). The model incorporates the pile-to-soil and raft-to-soil interactions by means of interface elements. The effect of parameters such as pile spacing and raft thickness are also studied. For any soil profile, larger pile spacing is observed to be more efficient in reducing the average settlement and enhancing the load-sharing coefficient. The smaller pile spacing is observed to be efficient in reducing the differential settlement. For any soil profile, the behavior of piled-raft foundation is significantly affected by the PRCs and load configurations. Furthermore, the raft thickness has significant effect on settlement, bending moment, and shears force. Thus, the results of the present study can be used as guidelines for analyzing and designing large piled-raft foundation.
PL
Zjawiska lewitacji stanowią potencjalnie interesującą alternatywę dla wielu rozwiązań tradycyjnych i są przedmiotem szerokich badań. Istota lewitacji polega na równoważeniu siły grawitacji innym oddziaływaniem, np. magnetycznym. Jako przykład praktycznego wykorzystania tego fenomenu można wymienić chociażby łożyska wykorzystujące zjawisko lewitacji magnetycznej. Inną metodą uzyskania efektu lewitacji jest oddziaływanie falą akustyczną. Powstająca w tym przypadku siła nośna wywołana jest niezerową wypadkową sumarycznego ciśnienia wywołanego oddziaływaniem fali akustycznej na powierzchni lewitującego ciała. W pracy omówiono podstawy fizyczne zjawiska lewitacji akustycznej oraz potencjalny obszar jego zastosowań w energetyce. Przedstawiono również wstępne wyniki badań modelowych, obejmujących wyznaczenie wpływu podstawowych parametrów środowiskowych, w tym względnego położenia lewitującego ciała, częstotliwości fali akustycznej oraz wilgotności gazu roboczego, na wartości charakterystycznych parametrów zjawiska, w tym maksymalnej siły nośnej. Otrzymane wyniki wskazują na możliwość wykorzystania zjawiska przy zmiennych właściwościach fizycznych gazu roboczego, pod warunkiem ograniczenia masy lewitującej drobiny. Rezultaty wykazują jednocześnie graniczne wartości parametrów środowiskowych, które można uznać za akceptowalne w przypadku wykorzystania omawianego fenomenu. Zebrane dane uwidaczniają fundamentalną zależność siły nośnej od położenia lewitującej drobiny w kanale akustycznym oraz częstotliwości fali akustycznej. Wyniki badań prezentują także ograniczony wpływ wilgotności gazu na parametry zjawiska.
EN
Since the levitation phenomena are potentially interesting alternative to many traditional solutions, they state currently a subject of extensive research. The principle of the levitation consists in balancing the force of gravity with another interaction, e.g. magnetic. As an example of the use of this phenomenon, the bearings using the phenomenon of magnetic levitation might be mentioned. Another method of obtaining the effect of levitation is acoustic wave interaction. The lift force generated in this case is caused by a non-zero resultant vector of the total pressure caused by the impact of the acoustic wave on the surface of the levitating body. The paper discusses the physical foundations of the phenomenon of acoustic levitation and the potential area of its applications in energy. Preliminary results of model tests, including determination of the impact of basic environmental parameters, including the relative position of the levitating body, frequency of the wave and humidity of the gas, on the values of the characteristic parameters of the phenomenon, including the maximum lift are presented. The obtained results indicate the possibility of using the phenomenon with variable physical properties of the working gas, provided limited the mass of levitat-ing particles. Simultaneously, the results show the limit values of environmental parameters that can be considered acceptable when the phenomenon in question is used. The collected data show the fundamental dependence of the lift force on the position of levitating particles in the acoustic channel and the frequency of the acoustic wave. The test results also present a limited effect of gas humidity.
PL
Na warstwy powierzchniowe na elementach metalowych stosuje się różnorodne materiały. Warstwy powierzchniowe powstają zazwyczaj w warunkach wysokiej temperatury. Zasadniczy problem w warstwach powierzchniowych stanowią naprężenia resztkowe. Naprężenia resztkowe są pierwotną przyczyną zniszczenia warstwy powierzchniowej i ograniczenia trwałości elementu, na który ją naniesiono. Przyczyną powstania naprężeń własnych są znaczące różnice we właściwościach termomechanicznych łączonych faz materiałowych pokrycia i podłoża. W artykule przedstawiono zestawienie modeli numerycznych, które reprezentują zróżnicowane podejście do modelowania i wyznaczania wartości oraz rozkładów naprężeń resztkowych. Mogą one być stosowane przy zachowaniu świadomości konsekwencji dopuszczanych w nich uproszczeń oraz jakości symulacji uwzględniających określone cechy mikrostruktury.
EN
Various materials are used as a surface layers on metal parts. Surface layers are usually formed under high temperature conditions. Residual stresses are a major problem concerning surface layers. Residual stresses are the primary cause of the surface layer’s deterioration and limit the life span of the component on which it is applied. The cause of residual stresses is the significant differences in the thermomechanical properties of the combined material phases of the coating and substrate. The paper presents a list of numerical models which represent a different approach to modeling and determining values and distributions of residual stresses. They can be used with the awareness of the consequences of simplifications allowed in them and the quality of simulations taking into account specific microstructure features.
11
Content available Model geomechaniczny LW „Bogdanka”
PL
Artykuł prezentuje model geomechaniczny kopalni LW „Bogdanka”, wykonany w środowisku FLAC3D. Poza tym opisano cechy górotworu, krytyczne do odwzorowania w analizie numerycznej, a także problematykę modelowania numerycznego eksploatacji ścianowej. Po części opisowej zaprezentowano także przykład zastosowania narzędzia w analizie wpływu eksploatacji pola V na infrastrukturę zlokalizowaną w filarze na poziomie 960. Wykonano także analizę numeryczną stateczności wyrobiska objazd południowy, szukając mechanizmu zniszczenia, który doprowadził do utraty funkcjonalności wyrobiska. Użycie modelu sprężysto-plastycznego z osłabieniem oraz powierzchnią ubiquitous joint pozwoliło uzyskać zadowalające odzwierciedlenie rzeczywistości.
EN
A thorough description of Bogdanka’s coal mine geomechnical model may be found in this article. The model itself has been prepared in numerical code FLAC3D. A brief rock mass characteristic, fundamental to the numerical analysis, together with problems concerning numerical modeling of longwall mining was presented. Apart from the description, use of the model in an analysis of the effects of the exploitation of longwall panels adjacent to the underground infrastructure located on 960 level was prepared. A numerical analysis of a drift size model was back analyzed to obtain the failure mechanism that led to its destruction. Use of strain softening ubiquitous joint model allowed to obtain satisfactory results.
EN
The purpose of this work was to analyze the influence of climatic variability of wind waves and swell parameters in the coastal zone on the sediment transport and to assess the contribution of the swell to the formation of alongshore fluxes. The object of research is the Anapa bay-bar (the Black Sea). Mathematical modeling has shown that in the Anapa bay-bar area the average annual wind waves and swell powers have significant interannual variability. For the period from 1979 to 2017, in the southern part of the bay-bar, there was a statistically significant decrease in the share of swell in the alongshore transport, directed from NW to SE, in the central part – an increase in the contribution of swell to the total sediment flow from SE to NW, in the northern part – probable increase in flows to NW and decrease – to SE. Such a dynamic is consistent, in general, with experimental observations of the processes of erosion and accumulation of beach-forming material along the Anapa bay-bar coastline. A separate description of the bottom sediment fluxes under the influence of wind waves and swell made it possible to explain the fluctuations of the coastline over a climatic period.
13
Content available remote Extreme wind waves in the Black Sea
EN
Results of the analysis of a long-term data set, including fields of significant wave heights of the surface wave components, and mixed (total) wave field in the Black Sea are presented. The data set was collected on the basis of retrospective calculations using the MIKE 21 SW spectral wave model with the atmospheric forcing based on the ERA-Interim data in the period from 1979 to 2017. A criterion is used to isolate the swell waves from the initial wave data set that takes into account the wave age. We used the experimental data to develop a regression relationship showing that the maximum possible wave height can exceed the significant wave height approximately one and a half times. Analysis of the spatial distribution of wave heights in the Black Sea suggests that a possibility exists that significant wave height of storm waves can be as high as ∼12 m. This result indicates that the actual heights of maximum waves in the Black Sea can reach 18-19 m. Three regions are distinguished on the basis of the wave potential. The times of manifestation of extreme situations in these regions are different: in the southwestern part of the sea, extreme storm situations occur, as a rule, in December-January; in the region south of the Crimea Peninsula this happens in February; in the northeastern part of the sea they occur in November. It was also found that the south-southeastern and eastern parts of the sea are most affected by swell.
EN
Many mines in Canada have adopted sublevel stoping method or one of its variations, such as blasthole stoping (BHS) and sublevel longhole retreat (SLR), for the extraction of steeply dipping orebodies. Stope, as the basic excavated element, plays a significant role in the whole process of mining activity. In the mining method of BHS, crossing cuts are excavated at tops and bottoms in each stope for drilling blast holes and transportation of mined out orebodies. Crossing cuts failure may result in prolonged production interruption, fatality, and equipment loss. After the completion of orebodies excavation from the sublevel open stope, the void stopes will be backfilled with cemented rockfill (CRF) for secondary stopes. The strength of the CRF affects the stability of the adjacent crossing cuts for the next excavation scheme. Rational location of the last mined stope can effectively eliminate the instability of crossing cuts. By using the Finite Element Method (FEM) such as Abaqus codes in this study, this paper presents the comparison of floor heaves, roof displacements, and sidewall swellings of the crossing cuts in each stopes of different location scenarios. The numerical simulation shows that the central stope location of the level is the optimum one for the last mined stope.
EN
In longwall absolute methane emission rate forecasting, the range of the destressing zone is determined empirically and is not considered to be dependent on the geomechanical parameters of the rock strata. This simplification regarding destressing zone determination may result in significant differences between the forecast and the actual methane emission rates. During the extraction of coal seams using a system involving longwalls with caving under the conditions of low rock mass geomechanical parameters, the absolute metha-ne emission rate forecasts are typically underestimated in comparison to the actual methane emission rates.In order to examine the influence of the destressing zones on the final forecasting result and to assess the influence of the rock mass geomechanical parameters on the increased accuracy of forecast values, destressing zones were determined for three longwalls with lengths ranging from 186 to 250 m, based on numerical modelling using the finite difference method (FDM). The modelling results confirmed the assumptions concerning the upper destressing zone range adopted for absolute methane emission rate forecasting. As for the remaining parameters, the destressing zones yielded great differences, particularly for floor strata. To inspect the accuracy of the FDM calculation result, an absolute methane emission rate forecasting algorithm was supplemented with the obtained zones. The prepared forecasts, both for longwall methane emission rates as well as the inflow of methane to the longwalls from strata within the destressing zone, were verified via underground methane emission tests. A comparative analysis found that including geomechanical parameters in methane emission rate forecasting can significantly reduce the errors in forecast values.
EN
Within the framework of this study, the 1050A/AZ31 round bimetal bars were produced by the explosive cladding method and subsequent groove rolling process. LM/SEM investigation shown that by proper selection of the explosive cladding parameters (mainly initial distance between 1050A tube and AZ31 core and detonation velocity) it is possible to produce 1050A/AZ31 feedstocks without a continuous layer of Mg–Al intermetallic phases on the interface between joined materials. The experimental tests of the groove rolling process of 1050A/AZ31 bars were supplemented with a theoretical analysis using FEM-based numerical modelling. Based on the test results obtained, it was found that the interface of the 1050A/AZ31 bar rolling at a temperature (300 °C) was characterized by the generation of a thin continuous intermetallic layer without cracks. Applying a higher rolling temperature of 400 °C, which is usually used in hot forming processes of Mg alloys, led to the production of a thicker intermetallic layer, which cracked during the rolling process as a result of deformation. Strength of the fabricated bimetal joints was high, they did not delaminate during shear tests.
EN
El Fuerte de Samaipata, commonly known as Samaipata, is an archaeological site in Bolivia. It was inscribed on the UNESCO World Heritage List in 1998. The most characteristic feature of the site is a natural rock that served as a wak’a (sacred place) for several local, pre-Hispanic cultures, so its current condition is the result of at least 1200 years of development. Towards the end of the 20th century and beginning of the 21st century, Samaipata was comprehensively studied and documented by German scholars. Due to the threat of progressing erosion, a new documentation project was executed by a Polish team. The main objective of the project was to document the vanishing site using 3D laser scanning. Most of the research already published on Samaipata concentrates on the complex arrangement of niches and terraces, figural and geometrical petroglyphs, as well as canals and water reservoirs at the site. The long rows of small circular holes drilled into the rock attract less scholarly attention. They are commonly associated with the vertical posts used for traditional quincha walls. Since there are doubts about the ability of the quincha wall to resist the extremely strong winds on the top of the rock, the Authors conducted computer simulations to clarify these reservations. The 3D model was based on 3D laser scanning results, while FEM was used to solve structural analysis problems.
PL
El Fuerte de Samaipata jest stanowiskiem archeologicznym w Boliwii wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1998 r. Najbardziej charakterystyczną cechą tego miejsca jest naturalna skała, która służyła jako wak’a (święte miejsce) dla kilku lokalnych kultur prehiszpańskich, więc jej obecna forma jest wynikiem co najmniej 1200 lat rozwoju. Pod koniec XX w. i na początku XXI Samaipata była wszechstronnie badana i dokumentowana przez niemieckich uczonych. Ze względu na postępującą erozję polski zespół wykonał nowe pomiary, których głównym celem była precyzyjna rejestracja zagrożonych reliktów za pomocą laserowego skanowania 3D. Większość dotychczas opublikowanych wyników badań na temat Samaipata koncentruje się na złożonym zespole nisz i tarasów, figuralnych i geometrycznych petroglifów, a także kanałów i zbiorników wodnych rzeźbionych w skale. Długie rzędy małych okrągłych wywierconych otworów przyciągają mniej uwagi naukowców. Są one powszechnie kojarzone z pionowymi słupkami stosowanymi do tradycyjnych ścianek quincha. Wątpliwości co do wytrzymałości ścianki quincha na ekstremalnie silne wiatry na szczycie skały skłoniły autorów tego artykułu do przeprowadzenia komputerowych symulacji w celu wyjaśnienia tych zastrzeżeń. Model 3D został oparty na wynikach skanowania laserowego 3D, a samą analizę przeprowadzono z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES).
EN
Experimental tests to form truncated cones were carried out on a 3-axis milling machine. 0.8-mm thick low-alloy DC04 steel sheets were used as test material. The profile tool-path trajectory was generated using the EDGECAM software. The slope angle and diameter of the base of the conical shaped drawpieces were 70°-72° and 65 mm, respectively. The drawpiece heights were up to 75 mm. The full synthetic lubricant 75W85 was used to reduce the frictional resistance. The effect of selected incremental forming parameters on the formability of the DC04 sheet and the susceptibility to crack formation have been analysed and discussed. It was found that the surface roughness of the workpiece is strongly influenced by step depth. By controlling the feed rate, it is possible to prevent failure of the material.
EN
The initial part of the paper characterizes major research activities at the Department of Railway Engineering and Track Management (DRETM), Faculty of Civil Engineering, University of Žilina. Subsequently, it outlines the state of art in the field of track substructure dimensioning for the non-traffic load in Slovakia and abroad. The second part of the paper deals with the method of collecting input parameters for numerical modeling of the track substructure freezing using SoilVision software. The following part of the paper compares the results of the track substructure freezing obtained by experimental measurements and numerical modeling in the winter of 2016/2017. The final part of the paper focuses on the results of numerical modeling of the track substructure freezing in terms of the climatic conditions typical of railway infrastructure in the Slovak territory. Moreover, it presents a design of a modified nomogram for determination of the necessary thickness of the frost-susceptible subgrade surface layer and characterizes further related research activities planned to be implemented at the Department in the near future.
PL
Artykuł dotyczy modelowania numerycznego procesu kucia elementu typu adapter – odkuwki wydłużonej z występem na końcu realizowanego na prasie korbowej w matrycach otwartych na gorąco. Termomechaniczny model kucia uwzględniający zmianę wielkości ziarna oraz rekrystalizację materiału odkuwki opracowano przy użyciu oprogramowania Qform 7. W wyniku przeprowadzonego modelowania uzyskano, m.in.: rozkłady temperatur dla odkuwki i narzędzi oraz odkształceń plastycznych (uwzględniających zjawiska aktywowane cieplnie), zmiany wielkości ziarna oraz przebiegów sił kucia. Otrzymane wyniki pozwalają na pełną analizę procesu kucia, w tym: wpływu czasu i temperatury odkształcania na wielkość ziarna w materiale odkuwki.
EN
The article concerns the numerical modeling of the process of forging an adapter-type element forgings elongated protrusion at the end of the crank carried on the press dies in hot open. Thermomechanical forging model including grain size change and recrystallization of forging material was developed using Qform 7 software. As a result of the modeling, among others: temperature distributions for forging and tools as well as plastic deformations (taking into account thermally activated phenomena), grain size changes and waveforms forging forces have been determined. The obtained results allow for a full analysis of the forging process, including: the influence of time and temperature of deformation on the grain size in the forging material.
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.