Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  istota logistyki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Sensem, istotą, logiką funkcjonowania dobrej logistyki jest potrzeba i konieczność w działaniu logistycznym utrzymania równowagi między oczekiwaniami zadowolonych klientów z funkcjonowania firmy a podejmowaniu przez firmy radykalnych, innowacyjnych zmian aby polepszyć system zarządzania firmą, utrzymać renomę i konkurencyjność na rynku. Ich wysiłki odzwierciedlone i ujęte są właśnie w niniejszym artykule, a jego treści odzwierciedlają następujące podtytuły: • znaczenie potrzeby istnienie dobrej, konkurencyjnej logistyki na wolnym rynku; • warunki skutecznego zarządzania logistyką; • logistyka siłą napędową wszelkiego działania. Niniejsze zagadnienia rozpatrywane są w kontekście specyfiki i złożoności logistyki wynikającej z wielowymiarowości potrzeb podmiotów, których brak, m.in. skuteczności i elastyczności w działaniu, nie zapewnia konkurencyjności, rentowności działania i istnienia podmiotu oraz pozwala osiągnąć cele. Autorzy biorąc to pod uwagę rozważają wpływ warunków (zasad) głównie skutecznego zarządzania na jakość organizacji i realizacji zadań wsparcia zabezpieczenia logistycznegozapewniających spełnienie oczekiwań klientów i osiągnięcie założonych zysków firmy. Artykuł kończy się wnioskami, postulatami i refleksjami co do potrzeby i znaczenia pozyskiwania nowych i poprawiania i wdrażania potrzebnych zasad (warunków) skutecznego działania logistyk. A wszystko to w odniesieniu do działalności zapewniającej potrzeby i pragnienia oczekujących klientów i firm.
EN
The need and the necessity of the balance is the point, the essence and the logic of a good functioning logistics. This balance has to be maintained between satisfied customers’ expectations and the radical and innovative improvements implemented by the companies. These improvements’ goals are: the development of management system along with company’s renown and competitiveness sustainment. The companies’ efforts in this matter have been described in this paper. Its content is divided into following parts: • the importance of a good and competitive logistics in the free market; • the conditions of effective logistic management; • the logistics as a driving force for all activities. The issues above are considered in the context of the specifics and the complexity of the logistics. The logistics is complex and specific due to the multidimensionality of the actors’ needs. The lack of effectiveness and flexibility of these actors makes them uncompetitive and unprofitable and does not allow to achieve their goals. The authors, taking mentioned facts into account, consider the influence of the effective management conditions (rules) on the organization quality and on the logistic support tasks fulfilment which ensure meeting the customers’ expectations and achieving presumed profit. The paper is summarised by the conclusions, reflections and postulates regarding the need and the importance of implementing new and developing already functioning rules (conditions) of the effective logistics. All these conclusions and postulates refer to the activities performed in order to fulfil the customers’ and the companies’ needs and requirements.
PL
O istocie logistyki i zmianom, jakim podlega,wywiad z prof. dr. hab. inż. Jackiem Szołtyskiem, szefem Katedry Logistyki Społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.
3
Content available Rozwój logistyki w kierunku dyscypliny nauki
PL
Artykuł dotyczy identyfikacji tożsamości współczesnej logistyki oraz rozwoju teoretycznych koncepcji logistyki w kierunku dyscypliny naukowej. Dyskusja dotycząca ewolucji logistyki i wyłonienia jej naukowego paradygmatu została zaprezentowana z perspektywy postępu idei/koncepcji i instrumentarium logistyki oraz fundamentów/podstaw niedawno zdefiniowanej w literaturze koncepcji rozumienia logistyki jako naukowej i akademickiej dyscypliny. Paradygmat naukowy logistyki postrzegany jest jako zestaw problemów i faktów dotyczących orientacji przepływowej i systemu przepływu w świecie zjawisk ekonomicznych i zarządczych jako wewnętrzne elementy tożsamości dziedziny logistyki.
EN
The article concerns the identification of the contemporary logistics identity as well as the development of the theoretical logistics concepts towards the scientific discipline. The discussion about logistics evolution and logistics scientific paradigm emergence has been presented from a perspective of logistics ideas/concepts and tools progress, as well as cornerstones/fundamentals recently defined in the literature as a scientific and academic discipline. Logistics scientific paradigm is perceived as a set of problems and facts concerning flow orientation and flow system within the world of economic and management issues as the internal elements of logistics area identity.
4
Content available Siły kształtujące logistykę
PL
Logistyka znajduje się w fazie stałego, lecz zarazem zmiennego w swoim natężeniu rozwoju. Ta zmienność spowodowana jest zmieniającym się bilansem sił sprzyjających rozwojowi i hamujących go. Celem niniejszego artykułu jest dokonanie przeglądu sił stymulujących rozwój oraz powstrzymujących go, by móc w świadomy sposób przewidywać potencjalne kierunki rozwoju logistyki.
EN
Logistics is undergoing growth that is constant but variable in its intensity. The changing balance of driving forces to the development and inhibiting it causes this variation. The aim of this article is to review the forces stimulating and inhibiting growth to be able to consciously anticipate potential directions of development of logistics.
PL
Logistyka społeczna zmieniła poglądy logistyków na charakter decyzji w logistyce miejskiej. Decyzje związane są z udziałem przedstawicieli różnych nauk innych niż logistyczne, co spowodowało, że ich charakter jest aktualnie interdyscyplinarny. Takie podejście umożliwia udział obywateli w procesie podejmowania decyzji i zwiększa efektywność projektów logistycznych, które są realizowane w życiu miasta.
EN
Social logistics has changed logisticians' views on the nature of decisions in city logistics. The decisions are connected with involving representatives of different than logistics sciences so that their character could be of inter-disciplinary nature nowadays. Such an approach enables involving citizens into decision making process and increases effectiveness of city logistics projects that are implemented into the city life.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.