Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PLC controllers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono opisy wybranych stanowisk szkoleniowych typu pulpitowego, przeznaczonych do wspomożenia procesu kształcenia przyszłej kwalifikowanej kadry technicznej automatyków przemysłowych linii montażowych. Stanowiska te mogą zostać wykorzystane jako pomoce dydaktyczne w szkołach technicznych średniego szczebla i wyższych uczelniach.
EN
IMBiGS made educational stands were described in the paper. Their elements and funcionality were presented. This stands were dedicated to developing skillings of the technical personel. They can be used in the all levels schools.
2
Content available remote Urządzenia automatyki przemysłowej w środowisku Industry 4.0
PL
Omówiono propozycje programowo-sprzętowe związane z wprowadzaniem koncepcji Industry 4.0 do praktyki przemysłowej, zaprezentowane podczas Hannover Messe 2016 przez różnych producentów. Te rozwiązania wspierają podstawowe komponenty idei Industry 4.0, takie jak: sieci przemysłowe, systemy cyberfizyczne czy Internet rzeczy.
EN
The article discusses presented by various manufacturers at Hannover Messe 2016 new and sophisticated products related to the concept of Industry 4.0 in industrial practice. These products support the basic components of this idea, such as industrial networks, cyberphysical systems or the Internet of things.
3
PL
W artykule przedstawiono kolejność działań w środowisku TIA Portal podczas przygotowywania podstawowego, zintegrowanego układu sterowania procesem technologicznym. Omawiane zagadnienie jest interesujące z tego powodu, że środowisko TIA Portal umożliwia integrację systemów zbudowanych z elementów automatyki dostarczanych przez firmę SIEMENS, co jest obowiązującym trendem w projektowaniu układów automatyki.
EN
Authors present basic steps in TIA Portal environments necessary for preparation of integrated process automation system. Presented issue is interesting because TIA Portal environment allows synthesis and integration of systems built of elements manufactured by SIEMENS. Such approach is nowadays leading trend in designing and building of automation systems.
4
Content available remote Koncepcje automatyki przemysłowej w środowisku Industry 4.0
PL
Omówiono zaprezentowane na targach Hannover Messe 2016 innowacyjne koncepcje programowo-sprzętowe związane z wprowadzaniem idei Industry 4.0 w praktykę przemysłową: nowe środowiska programowe wspierające sieci przemysłowe, systemy cyber-fizyczne, Internet rzeczy, komunikację maszyna–maszyna. Przeanalizowano sens inteligentnego zakładu, bezpieczeństwo transmisji i wymianę danych OPC.
EN
The paper illuminates innovations of software and hardware associated with the introduction of the Industry 4.0 concept in practice, presented at Hannover Messe 2016: the new industrial network systems, cyber-physical systems, Internet of things and machine to machine communication. The idea of intelligent, Smart Factory, transmission security and exchange OPC data are also presented.
5
Content available remote Magistrala CAN w projektach OBRUM sp. z o.o.
PL
W artykule szczegółowo omówiono przykłady zastosowania magistrali CAN w nowych konstrukcjach wybranych maszyn inżynieryjnych zrealizowanych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM sp. z o.o. w Gliwicach. Szczegółowiej przedstawiono problematykę związaną z zagadnieniem sterowania oraz bezpieczeństwem pracy operatorów podczas sterowania pojazdami inżynieryjnymi specjalnego zastosowania.
EN
The paper discusses examples of applying CANbus in the process of controlling some engineering machines developed by OBRUM Gliwice. The paper covers the problems of control and working safety of operators during the operation of special purpose engineering vehicles.
6
Content available System sterowania modelem elektrowni wiatrowej
PL
W artykule przedstawiono opis projektu oraz implementację systemu sterowania dla modelu elektrowni wiatrowej. Zdefiniowano wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne nakładane na system. Zaprezentowano diagramy interakcji wybranych przypadków użycia w notacji UML. Omówiono wybrane rozwiązania implementacyjne wykorzystane w projektowanym systemie. Całość ma stanowić stanowisko laboratoryjne wykorzystywane na zajęciach laboratoryjnych prowadzonych w Instytucie Teleinformatyki i Automatyki Wydziału Cybernetyki WAT.
EN
The paper describes a design and implementation of the control system for the model wind power plant. The functional and nonfunctional requirements imposed on the designed system are presented. Moreover interaction diagrams for selected use cases in UML notation are presented. The paper also discusses some of implementing solutions used in the proposed system. The whole is to constitute the laboratory stand used for laboratory classes conducted in the Institute of Teleinformatics and Automation Department of Cybernetics MUT.
PL
Przedstawiono sposób wyboru procedury sterowania przez swobodnie programowalny sterownik przemysłowy.
EN
The paper presents a method of selection of control procedure by free programmable industrial controller.
PL
W publikacji opisy zasad działania sterowników PLC wraz z ich oprogramowaniem.
9
Content available Dobór języka programowania kontrolera PLC
PL
Jeśli zadanie stworzenia oprogramowania dla kontrolera PLC dotyczy nowego, oryginalnego układu sterowania, to programista lub automatyk stają przed problemem doboru adekwatnego języka programowania tego kontrolera. W wielu przypadkach język i środowisko programowania narzucane są przez producenta rodziny kontrolerów. Tam gdzie decyzja należy do inżyniera, na nim spoczywa odpowiedzialność za dobór najefektywniejszej metody programowania. W tekście zamieszczono charakterystykę wszystkich typowych metod programowania kontrolerów PLC. Opis zilustrowano przykładem praktycznym, w którym sterowanie urządzenia zrealizowano opisywanymi wcześniej metodami.
EN
If the task of creating software for the PLC controller relates to a new, original control system, programmers have the problem of selecting of an adequate controller programming language. In many cases, the language and programming environment are enforced by the manufacturer of the controller family. If the decision is up to the engineer, he is responsible for the selection of the most effective methods of programming. There is a characteristic of all common programming methods in the paper. The description is illustrated by a practical example in which the device control system is implemented using methods previously described.
10
Content available remote FPGA-based Execution Platform for IEC 61131-3 Control Software
EN
The article presents FPGA-based hardware platform for executing control system software written in languages of IEC 61131-3 standard in CPDev integrated development environment. Supported data types, compilation to intermediate code and two implementations of FPGA execution machine - basic and enhanced are described. The implementations have been tested for speed and compared with software-based platforms of CPDev package.
PL
W artykule przedstawiono platformę sprzętową opartą na technologii FPGA do wykonywania programów systemów sterowania tworzonych w językach normy IEC 61131-3 w zintegrowanym środowisku programistyczno-uruchomieniowym CPDev. Przedstawiono obsługiwane typy danych, kompilację do kodu pośredniego oraz dwie realizacje sprzętowej maszyny wykonawczej - podstawową i rozszerzoną. Realizacje poddano testom szybkości i porównano z maszynami programowymi obsługiwanymi przez CPDev.
11
PL
Praca napisana jest na podstawie badań przeprowadzonych w Katedrze Elektrotechniki i Energetyki UWM w zakresie sterowania silników krokowych wykorzystywanych do budowy systemów odnawialnych źródeł energii. Celem badań było skorygowanie ilości impulsów zadanych silnikowi z ilością kroków przez niego wykonanych. Wykonanie możliwie najlepszego układu sterowania z wykorzystaniem układów PLC oraz określenie, który sterownik daje tańsze i lepsze układy sterowania silników krokowych. Wykorzystywano do tego celu silniki krokowe bipolarne i unipolarne. Silniki sterowano za pomocą układu SMC62WP firmy Wobit sterowanego przez dwa różne sterowniki PLC. Jaden to Horner XLT OCS model: HE-XT105 a drugi Fanuc Versa Max Micro IC200UDD164. Układy PLC zostały narzucone przez system sterowania innych procesów związanych z pracą odnawialnych źródeł energii. Sterowanie silnikami krokowymi przy pomocy tych sterowników wynikło w procesie badań. Sterowniki firmy Simantic nie były wykorzystywane w projekcie.
EN
The paper presents some results of investigations performed in the Department of Electrical and Power Engineering of the University of Warmia and Mazury dealing with control of stepper motors used for building renewable energy sources. The aim of research was to match the number of impulses applied to a stepper motor with the number of steps made by the motor. The other objective was to construct a possibly best steering system using a PLC driver and to state which driver ensured cheaper and better stepper motor control devices. Bipolar and unipolar stepper motors shown in Figs. 1 and 2 were used in investigations. In the first section there are described types of stepper motor control. The motors under investigations were controlled with a SMC62WP device by Wobit using two differ-ent PLC drivers. One was Horner XLT OCS, HE-XT105 model and second one was Fanuc Versa Max Micro IC200UDD164. The motor control algorithm using an XLT driver and SMC62WP device is presented in Section 3 and its subprograms are shown in Figs. 3, 4 and 5, while the motor control algorithm using a Versa Max Micro driver and SMC62WP device is discussed in Section 4. The investigation results show that these algorithms are similar, so they are not decribed in this paper in detail, except for their main differences.
PL
W artykule poddano analizie funkcjonalność oraz koszty instalacji dwóch wybranych grup systemów zarządzania inteligentnym domem. Do pierwszej grupy zakwalifikowano komercyjne systemy sterowania, natomiast drugą stanowi system zbudowany przy wykorzystaniu sterownika PLC połączonego z odpowiednimi czujnikami. Przeprowadzona analiza funkcjonalności oraz kosztów instalacji systemów dowodzi, że zaproponowane rozwiązanie na bazie sterownika PLC umożliwia osiągnięcie parametrów porównywalnych z systemami komercyjnymi, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów instalacji.
EN
In the article the functionality and installation costs of two selected intelligent home management systems are examined. The commercial control systems were qualified to the first group and the other is a system built on the PLC connected to the appropriate sensors. The analysis of functionality and cost of installation of systems can prove that the proposed solution, using a PLC, achieves performance comparable to the commercial systems, while reducing installation costs.
13
Content available remote System do kontroli jakości kondensatorów przeciwzakłóceniowych
PL
W referacie opisany jest system przeznaczony do testowania kondensatorów przeciwzakłóceniowych. W referacie opisano składowe systemu: podsystem pomiarowy, podsystem mechatroniczny i podsystem informatyczny. Przedstawiono główne problemy związane z jakością testowania oraz sposoby ich rozwiązania.
EN
This paper presents system applied for testing of noise suppressing capacitors. The system components like measurement, mechatronic and control subsystems have been described. The main problems related to quality testing together with solutions for their solving have been described.
PL
Nowe oferty sterowników pozwalają na coraz lepsze dostosowanie cykli pracy urządzeń chłodniczych do zmieniających się warunków. W ostatnim okresie spotyka się też coraz częściej nowe funkcje w sterownikach, które mają związek z cyklem odszraniania. Analiza oferowanych propozycji sterowania cyklem odszraniania wymaga od użytkownika coraz większej znajomości tego procesu.
EN
New PLC controllers dedicated for cooling installations are more flexible in relation to work environment. Controllers include some new functions connected with defrost cycle. Analysis of defrost control functions calls for a lot of defrost process knowledge.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję budowy elektronicznego systemu alarmowego z wykorzystaniem sterownika programowalnego PLC. Do badań został użyty panel Easy MFD firmy Moeller. Pełni on w systemie rolę centrali decyzyjnej zarządzającej pracą alarmu. Celem badań było sprawdzenie przydatności sterownika programowalnego PLC w budownictwie ogólnym przy sterowaniu pracą systemu alarmowego, używanego powszechnie do sterowania procesami technologicznymi.
EN
The paper presents construction principles of an electronic alarm system incorporating a PLC programmable controller. The test have been carried out on the programmable controller Easy make (MFD graphic panel) produced by Moeller that is the decisive center administrating alarm operation. The purpose for the research is to check the usability of this controller in civil engineering especially to control alarm systems commonly used to control engineering processes.
PL
Przedstawiono koncepcję systemu przeznaczonego do testowania kondensatorów przeciwzakłóceniowych. Opisano składowe systemy: pomiarowy, mechatroniczny i informatyczny oraz główne problemy związane z jakością testowania oraz sposoby ich rozwiązania.
EN
This paper presents a concept of system applied for testing of noise suppressing capacitors. The system components like measurement, mechatronic and control subsystems have been described. The main problems related to quality testing together with solutions for their solving have been described.
PL
Artykuł zawiera opis możliwości wykorzystania środowiska LabView do automatyzacji pomiarów parametrów procesu suszenia konwekcyjnego. Na bazie modelu komory suszarniczej zaproponowano przykładowe czujniki pomiarowe, umożliwiające pomiar takich parametrów pracy jak: temperatura, prędkość przepływu, masa próbki. Zaprezentowano przykładowy wygląd wirtualnego przyrządu, umożliwiającego obserwacje i odczyt określonych danych pomiarowych.
EN
The article contains a description of the possibilities of using LabView environment to automatize the measurement of convection drying process parameters. Based on the drying chamber model, measuring sensors were proposed, making possible to measure such work parameters as temperature, flow speed, sample weight. The possible appearance of the virtual device for observing and reading the measuring data was presented.
PL
Przedstawiono koncepcję rozwiązania systemu pomiarowo-informatycznego do testowania filtrów przeciwzakłóceniowych, opracowywanego w PIE w ramach projektu celowego. Opisano bloki systemu: podsystem pomiarowy, mechatroniczny i informatyczny. Przedstawiono główne problemy związane z jakością testowania oraz sposób ich rozwiązania.
EN
This paper presents a concept of computer aided measurement system for noise suppressing filters testing designed in PIE under the R&D project contract. The system components like measurement, mechatronic and control subsystems have been described. The main problems related to quality testing together with solutions for their solving have been described.
PL
Przedstawiono metodę automatycznego tworzenia schematu bloków funkcyjnych dla sterownika PLC, przy użyciu języka funkcyjnego ML. Opisano podstawowe elementy metody na przykładzie sekwencyjnego układu sterowania. Rozważono przykład generacji układu sterowania przejazdem kolejowym ostatecznie zaimplementowany w sterowniku wielofunkcyjnym PSW-166.
EN
The method of automatic generation of function block diagram for a PLC using ML functional language is considered. A sequential control problem has been used to present fundamental elements of the method. Railway crossing control and PSW-166 multifunction controller are applied in the example.
20
Content available remote Algorytmiczna implementacja poprawnego oprogramowania sterowników PLC
PL
W artykule zaproponowano metodę wspomagania implementacji poprawnego programowania przemysłowych sterowników swobodnie programowalnych, która znalazła praktyczne zastosowania do implementacji fragmentów złożonego systemu sterowania terminalem paliwowym. Proponowana metoda zakłada dużą powtarzalność elementów oprogramowania sterowników ze względu na ich funkcjonalność, różniących się jedynie sygnałami wejścia wyjścia oraz możliwość generowania kodu wynikowego oprogramowania sterownika na podstawie odpowiednio skonstruowanego pliku tekstowego. Zastosowanie opisanej w artykule metody pozwala na całkowite wyeliminowanie przypadkowych błędów implementacyjnych oraz znaczące skrócenie czasu potrzebnego na uruchomienie systemu sterowania.
EN
The paper presents an original method to support process of implementation faultless control programs dedicated to programmable logic controllers. The proposed method was successfully adopted to implement meaningful part of complex control algorithm of fuel terminal. To construct the method, the assumption about high repeatability of identical functional program elements (having different input and output signals only) was made. The possibility of generation the object code using properly prepared text file is a must as well. The main goal of using the proposed method is to eliminate coincidental programming errors and to shorten the time of commissioning the whole control system.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.