Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zapadlisko górnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article is the result of treatments on ground fissures for environmental protection and scientific shallow coal seam mining. In the southwestern mining area of China, the traditional longwall mining method has caused a large area of surface sinkhole, ground fissures, vegetation deterioration and disorderly coal gangue. To solve these problems, an integrated treatment technology that includes ground fissure treatment technology and underground backfilled technology was proposed as a solution. The technical principle and technical process were explained in detail; the ground fissure treatment technology involves a “three-step treatment method”, and the underground backfilled technology adopted a strip mining method with backfilling technology. The compression mechanical behavior of backfilled material, including coal gangue, fly ash and ordinary Portland cement, was studied; the mixed ratio of 1:0.3:0.18 was selected. In addition, the vertical stress, vertical displacement and plastic zone of the coal pillar were determined by FLAC3D numerical simulation, and a rational mining scheme of “11 m mining width, 2 m coal pillar width” was determined to be appropriate because of the lower vertical stress, smaller vertical displacement and better supporting capacity of the coal pillar. The monitoring results of ground sinkhole indicated that the maximal ground sinkhole deformation was 17.3 cm, and the deformation showed few changes after this technology was implemented. The treatment capacity of coal gangue and fly ash reached 821.150 t per year, and the vegetation survival rate of the ground fissure treatment area reached 85%. This integrated treatment technology could effectively control ground fissures and surface sinkhole as well as protect the environment.
PL
Artykuł jest opisem zapobiegania pęknięciom gruntu w celu ochrony środowiska, jak również naukowego podejścia do wydobywania płytko zalegających pokładów węgla. W południowo-zachodniej części górniczej Chin tradycyjna, ścianowa metoda wydobywania węgla, powodowała duży obszar powierzchniowego zapadliska, pęknięcia gruntu, pogorszenie stanu wegetacji roślin. W celu rozwiązania tych problemów zaproponowano zintegrowaną technologię zapobiegania, która obejmuje technologię zapobiegania pęknięciom gruntu i podziemną technologię podsadzki. Zasada i proces techniczny zostały szczegółowo opisane; technologia zapobiegania pęknięciom gruntu obejmuje „trójstopniową metodę zabiegu”, a technologia podsadzki zaadoptowała metodę wydobywania węgla pasami. Badano ściśliwość podsadzki, w tym odpadów węglowych, popiołu lotnego i zwykłego cementu portlandzkiego; wybrano mieszaninę o stosunku 1: 0,3: 0,18. Ponadto pionowe naprężenie, pionowe przemieszczenie i strefa plastyczności filaru węglowego zostały określone za pomocą symulacji numerycznej FLAC 3D. Racjonalny schemat wydobycia „szerokość wydobycia 11 m, szerokość filaru węglowego 2 m” był odpowiedni ze względu na niższą wartość naprężenia pionowego, mniejsze pionowe przemieszczenie i lepszą nośność filaru węglowego. Wyniki monitoringu pęknięć gruntu wskazują, że maksymalna deformacja gruntu wynosiła 17,3 cm i wykazała kilka zmian po wdrożeniu tej technologii. Ilość zagospodarowanych odpadów węglowych i popiołu lotnego wynosiła 821 150 Mg na rok, a wskaźnik przeżycia roślinności w obszarze zapobiegania pęknięciom gruntu osiągnął poziom 85%. Ta zintegrowana technologia zapobiegania może skutecznie kontrolować pęknięcia gruntu i deformację powierzchni, a także chronić środowisko.
2
EN
In this article a new neural network based method for automatic classification of ground penetrating radar (GPR) traces is proposed. The presented approach is based on a new representation of GPR signals by polynomials approximation. The coefficients of the polynomial (the feature vector) are neural network inputs for automatic classification of a special kind of geologic structure—a sinkhole. The analysis and results show that the classifier can effectively distinguish sinkholes from other geologic structures.
3
Content available Gazociągi w obszarach górniczych
PL
W artykule opisano wpływ górnictwa podziemnego na struktury liniowe na powierzchni, mianowicie gazociągi. W tym celu utworzono stację obserwacyjną na odcinkach rurociągów odgazowania i azotu będących własnością firmy Green Gas DPB. Stacja obserwacyjna przecina granicę zagłębia w obszarze wydobycia Lazy. Do pomiarów użyto technologii GNSS-RTK, a zarejestrowane w Datum of Uniform Trigonometric Cadastral Network wartości były, w celu dokładniejszego oszacowania ruchów powierzchniowych mających wpływ na rurociągi odgazowania i azotu, przekształcone w wybrany lokalny system współrzędnych, a zmiany w długości poszczególnych odcinków rurociągów były ograniczone przez punkty stacji obserwacyjnej, jak również opadanie punktów bazowych.
EN
In the present article, we address the impact of underground deposit mining on linear structures on the surface, namely gas pipelines. With this purpose in mind, an observation station was created on sections of the common route of the degasation and nitrogen pipeline in the possession of Green Gas DPB, a.s. company. The observation station intersects the border of the subsidence basin in the extraction area of Lazy. For measurements we used the GNSS-RTK technology and the values registered in the Datum of Uniform Trigonometric Cadastral Network were, for purposes of a more appropriate evaluation of surface movements impacts on the degasation and nitrogen pipelines, converted to a selected local coordinate system and changes in lengths of individual pipeline sections delimited by the points of the observation station were evaluated, as well as the subsidence of base points.
PL
Aktualnie budowany węzeł kolejowy Groebres o szerokości ca. 120 m i długości ca. 800 m składać się będzie z 8-9 torowisk, w tym linii ICE z zakładaną prędkością przejazdów pociągów do 300 km/h. Węzeł został zlokalizowany na terenie pogórniczym, zagrożonym zapadliskami o średnicy do 4,0 m. W podstawie węzła został wykonany nowatorski system zabezpieczający, składający się z następujących elementów: system pomiaro-wo-sygnalizacyjny, żwirowy materac zbrojony ortogonalnie ułożonymi geosiatkami (doraźna wytrzymałość na rozciąganie UTS=1200 kN/m), blok stabilizowany cementem (CSBL), w którym w przypadku powstania zapadliska ma się utworzyć stabilne sklepienie. System ten został przetestowany w skali 1:1 na poligonie w roku 1998. Roboty budowlane rozpoczęto na węźle w 2001; koniec budowy przewidywany jest z końcem 2002 roku. Referat przedstawia w skrócie przebieg poszczególnych faz projektu, począwszy od poligonu, a kończąc na opisie przeprowadzonych robót budowlanych.
EN
The railway junction now under construction at Groebers includes 8-9 tracks (two for ICE with speed up to 300 km/h) and is about 800 m long and 120 m wide. This new railway junction is situated in a post-mining area and is endangered by a development of sinkholes with diameters up to 4.0 m. A newly created overbridging system consisting of: warning layer, two orthogonal geogrid layers (ultimate tensile strength: 1200 kN/m) and a cement stabilised bearing layer (to achieve a stable arch) was tested in 1998. The construction works were started in May 2001 and would be finished at the end of 2002. A short description of some more important phases of the project is given in the paper, starting with the field test and finishing with performed construction works.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.