Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Publikacja omawia zawartość i stan informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze szczególnym uwzględnieniem jego części wojewódzkiej i centralnej w kontekście możliwości prowadzenia polityki przestrzennej i krajobrazowej w Polsce. Zwraca uwagę na podstawy prawne i standardy techniczne prowadzenia wybranych baz danych. Dokonuje szczegółowej analizy klas obiektów i ich atrybutów, mających szczególne znaczenie dla przeprowadzenia audytu krajobrazowego. Omawiane w publikacji bazy danych mogą i powinny stanowić referencję dla aktualnie istniejących i nowo powstających obiektów krajobrazu oraz ich atrybutów, korzystając w szczególności z usług danych przestrzennych. Przyjęcie takiego założenia, powinno w znaczący sposób wesprzeć i ułatwić prowadzenie wszelkich prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych, związanych z regionalizacją fizycznogeograficzną Polski i przeprowadzeniem audytu krajobrazowego dla poszczególnych województw.
EN
This publication discusses the content and computerization level of the state geodetic and cartographic resource with particular attention to its regional and central parts in the context of the possibility of conducting spatial and landscape policy in Poland. Draws attention to legal bases and technical standards of running selected databases. It provides a detailed analysis of the classes of objects and their attributes, which are of particular importance for conducting a landscape audit. The databases discussed in this publication can and should be a reference for existing and emerging landscape objects and their attributes, especially in spatial data services. Adopting such an assumption should significantly support and facilitate the conduct of all research and development activities and implementations related to the physicogeographical regionalization of Poland and the implementation of a landscape audit for particular voivodships.
2
Content available remote Śląski Topaz - system zarządzania BDOT
PL
Śląski TOPAZ jest pierwszym System Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych zaprojektowanym, wykonanym i wdrożonym w Polsce. System powstał nie tylko dzięki ogromnej pracy wykonawcy, ale również dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników zamawiającego, przy ścisłej współpracy obu stron. Realizacja projektu charakteryzowała się dużym poziomem ryzyka, zarówno dla wykonawcy jak i zamawiającego, ze względu na wysoki stopień złożoności technicznej i technologicznej takiego przedsięwzięcia, przeprowadzanego w realiach prawa zamówień publicznych. Prace zostały pomyślnie zakończone głównie dlatego, że zarówno zamawiający jak i wykonawca kierowali się ideą uzyskania jak najwyższej jakości produktu i zapewnienia poprawności technicznej i merytorycznej przedmiotu umowy, a nie bezwzględnym zachowaniem założonych w umowie terminów i zaplanowanego harmonogramu prac. Z doświadczeń pozyskanych w trakcie realizacji projektu wynika, że w planach i harmonogramach należy przeznaczyć odpowiednio dużo czasu na procedury testowania, migracji danych, instalacji i konfiguracji systemu. Procedury te, wykonywane przy współudziale obu stron prezentowanego projektu zajęły około 4 miesiące. System Śląski TOPAZ powinien zintegrować najważniejsze dane referencyjne pochodzące z różnych źródeł. Poprzez wykorzystanie danych z zasobów powiatowych, CODGiK i GUS dokonywana jest aktualizacja bieżąca BDOT. Poprzez prace terenowe pracowników WODGiK Katowice lub w ramach zamówienia publicznego Województwa Śląskiego będzie realizowana aktualizacja doraźna BDOT. Tym samym będzie możliwość utrzymywania BDOT w stopniu wysokiej aktualności. Pięcioletni okres gwarancji, rękojmi i serwisu technicznego zapewni ciągłość pracy systemu Śląski TOPAZ w przypadku zmian oprogramowania bazowego oraz zmian standardów technicznych. Autorzy mają nadzieję, że doświadczenia zebrane przez Województwo Śląskie podczas tworzenia systemu Śląski TOPAZ zostaną wykorzystane oraz pozwolą innym jednostkom na zaoszczędzenie czasu i uniknięcia wielu problemów przy realizacji podobnych projektów w przyszłości.
EN
The paper presents "Silesian TOPAZ" (TOPography from A to Z) - the first designed, implemented and deployed Topographic Database Management System (TDBMS) in Poland. The system was created in Silesia to meet the needs of the Voivodeship Centre of Geodetic and Cartographic Documentation in Katowice. In the paper, there were described reasons of system creation, TDBMS assumptions, tender procedures related to development of technical specifications and implementation process of four-stage agreement by the Contractor, which was pursued in close cooperation with Silesian Voivodeship. Silesian TOPAZ uses ESRI software environment (including packages ArcGIS Server, ArcGIS Desktop) and Oracle database management system. The functionality of the system covers all aspects of TDB management which are relevant for the institution responsible for conducting TDB in the region. The system significantly improves the processes of data access management, TDB import, export and edition. It introduces a comprehensive mechanism of data control, also during importing, and multiuser database editing in several versions. This allows TDB archiving with saving the history of changes. The system provides innovative tools for the Voivodeship Centre of Geodetic and Cartographic Documentation such as: data import from various reference sources, integration and export of data structures based on configurable transition files, current update of system database with access to attributes of related classes and tables, automated visualization of topographic and thematic maps directly from TOPO component using cartographic representation mechanisms.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie doświadczeń służby geodezyjnej szczebla wojewódzkiego w tworzeniu Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) na przykładzie siedmiu samorządów województw: dolnośląskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego oraz wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z wytycznymi technicznymi oraz procedurą kontroli bazy przed włączeniem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zlecanie wykonania bądź aktualizacji BDOT odbywa się poprzez zamówienia publiczne ogłaszane i finansowane przez zamawiających, tj.: samorządy województw oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie. Baza Danych Obiektów Topograficznych tworzona jest w Polsce od 2004 roku, początkowo w pełnej wersji jako Baza Danych Topograficznych (komponent TOPO, NMT, ORTOFOTO, KARTO), a następnie od 2006 r. wyłącznie komponent TOPO, najczęściej w wersji warstwowej. "Baza Danych Topograficznych" jest urzędową nazwą spójnego pojęciowo w skali kraju systemu gromadzenia, zarządzania i udostępniania danych topograficznych, funkcjonującego w oparciu o właściwe przepisy prawne. Określenie" Baza Danych Topograficznych" obejmuje zarówno zasób danych, system informatyczny zarządzania danymi jak i odpowiedni system finansowania i organizacji. Zakres informacyjny i funkcjonalny oraz poziom technologiczny definiują odpowiednie wytyczne i instrukcje techniczne (Wytyczne techniczne, 2008). Urzędowe bazy danych referencyjnych stanowią takie zbiory danych przestrzennych, które modelują obiekty terenowe zgodnie z wymaganiami instrukcji i wytycznych technicznych, tworzonymi przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną (Stankiewicz, 2003). W artykule autorzy przedstawili problemy dotyczące schematów aplikacyjnych, przypadków dwuznaczności zapisów ww. wytycznych oraz trudności w aktualizacji bazy danych związanych w szczególności z brakiem odpowiednich regulacji prawnych. Przedstawili również procedurę kontroli baz, prowadzoną bezpośrednio przez zamawiających lub z wykorzystaniem firm zewnętrznych. Omawiają także problem tworzenia prezentacji kartograficznych w przypadku ich opracowywania bezpośrednio z bazy TOPO.
EN
The topographic objects database (TBD) is an official name for a system of collecting, managing and making available topographic data based on relevant legal regulations. It includes the data, the IT system for managing the database and also the appropriate system of financing and organisation. The informative and functional scope and the technological level are regulated by technical guidelines and instructions. The aim of this paper is to present voivodeship experiences in building a topographic objects database using as an example the following regions: dolnosląskie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, śląskie, warmińsko-mazurskie and wielkopolskie; paying special attention to the problems related to the interpretation of technical guidelines and the procedure of controlling the database before including it to the National Resource of Geodesy and Cartography. The paper presents problems with multiplicity of application schemas, interpretation of technical guidelines, ways of transfer ring the information from the land and building register, and with updating the database. The voivodeship experience of controlling topographic objects database proves that one of the most important steps to improve building of a database is to implement uniform regulations into technical guidelines in such a w~ that it would exclude free interpretation and classification of the objects in the database, and it would not include certain categories and attributes in the database.
PL
Wszystkie zrealizowane przez studentów prace wykonane w ramach prac dyplomowych wynikały z potrzeb ośrodków. Zarówno PODGiK w Mikołowie jak i WODGiK w Katowicach nie posiadały baz KSIT w opracowanych przez studentów zakresach. Studenci, wykonując bazy danych w zakresie treści określonych w temacie pracy, przejmowali na siebie rolę wykonawców, którzy opracowywali bazę danych pod nadzorem i kierownictwem współautora referatu, pełniącego rolę ich opiekuna podczas odbywania praktyk dyplomowych. Opiekun praktyki starał się wybrać odpowiedni zakres i zasięg opracowania tak, aby temat był z jednej strony ambitny, z drugiej strony, aby nie był zbyt obszerny i skomplikowany do wykonania. Z punktu widzenia trzech podmiotów uczestniczących we współpracy zrealizowane zostały następujące cele: studenci mieli możliwość zetknięcia się z bieżącymi pracami związanymi z tworzeniem numerycznej wersji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a tym samym nauczenia się metodologii postępowania oraz typowych procesów technologicznych stosowanych w ODGIK. Korzystając z różnorodnych źródeł danych zaznajomili się praktycznie ze sposobami ich pozyskania i przekształcania, Uczelnia, kierując studentów do ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, miała możliwość zaoferowania im realizacji prac dyplomowych, których rezultaty wykorzystywane są w praktyce. Proces opracowania większości baz danych będących przedmiotem prac odbywał się w systemach narzędziowych powszechnie stosowanych w ODGIK, którymi uczelnia nie dysponowała, Ośrodki zaproponowały tematy wynikające z ich konkretnych potrzeb. Opracowania w postaci bazy danych wykonane w ramach prac dyplomowych, po przeprowadzonej kontroli, zostały włączone do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dostępnego dla wszystkich potencjalnych użytkowników.
EN
The paper presents the results of cooperation between the Silesian University of Technology - Division of Surveying and Protection of Mining Areas and centers for geodetic and cartographic documentation: regional (WODGiK in Katowice) and district (PODGiK in Miko16w) in the field of conducting master theses of students in mining surveying. Twelve master theses, which themes resulted from the current needs of the centers of geodetic and cartographic documentation, were accomplished in years 2002 - 2011. From the perspective of three actors involved in the cooperation, the following objectives were carried out: Students had an opportunity to get acquianted with current jobs related to the creation of a digital version of state geodetic and cartographic resource, and thus they had the ability to learn the proceeding methodology and typical technological processes used in the centers. Thanks to a variety of data sources they were offered to use, the students were practically acquainted with the methods of their acquisition and conversion. directing students to the centers, the University had an opportunity to offer them realization of master theses, the results of which are used in practice. Elaboration of most databases, which were the result of their work, was peiformed in software systems commonly used in the centers, which unfortunately the university did not own. The centers suggested topics according to their specific needs. Database elaboration made in the master theses, were checked, and then incorporated into the state geodetic and cartographic resource that is available to all potential users.
PL
Konkurs "The SDI Best Practice Award 2009" (Najlepszych Dobrych Praktyk w Budowie SDI w 2009 roku) został zorganizowany w celu wyłonienia wzorcowych, wartych naśladowania serwisów SDI w skali Europy. Konkurs został przeprowadzony w ramach realizacji projektu eSDI-NET+. Projekt ufundowany został przez Komisję Europejską w ramach programu eContentplus. Jego tytuł brzmi: "Europejska sieć na rzecz wzbogacenia i wielokrotnego wykorzystania informacji geograficznej". Jest to sieć utworzona dla promocji europejskiego dialogu oraz wymiany najlepszych praktyk stosowanych do budowy i utrzymania infrastruktury danych przestrzennych (SDI) (Krawczyk, 2007). Artykuł zawiera spostrzeżenia i wnioski grupy ekspertów zaproszonych do oceny projektów zgłoszonych do konkursu oraz organizatora jego krajowej edycji. Konkurs, będący pierwszą tego typu imprezą w Polsce, miał następujące cele: wybór najlepszych projektów z zakresu infrastruktury danych przestrzennych (SDI) spośród funkcjonujących rozwiązań, obejmujących zasięgiem swego oddziaływania obszar lokalny, regionalny i krajowy, możliwość zaprezentowania swojego, często niedocenianego lub niedostrzeganego, dorobku w zakresie budowy SDI, dyskusję na temat tworzenia własnych projektów i dalszego rozwoju SDI w Polsce.
EN
The paper presents findings and conclusions of experts invited to assess the projects submitted to the European competition for .The Best SDI Service in 2009.. The conditions for participation in the competition were discussed and evaluating criteria were presented. All reported services were presented in the form of a table. On the basis of accepted criteria 7 best services in four categories were selected. Reported services can be grouped into three categories: public administration, environmental and social. Then individual service groups were discussed in detail. The international final of the competition organized in Turin was also briefly discussed, where 12 SDI from 137 were selected. Conclusions concerning the state of geoportals in Poland as in January 2009 were presented and proposals concerning the organization of next workshops were put forward.
EN
In this study the authors present a proposal of spatial data integration in Poland through creation of a homogeneous georeference data model for all state geodetic and cartographic resources managed by geodetic and cartographic offices. On the basis of this model a public spatial data register (PRDP) might be created, which should be the official reference spatial database in Poland. The presented concept assumes that the PRDP database would be a digital landscape model represented by definite object classes selected because of their reference significance. The PRDP database based on this model would be separated from its visualization, i.e. from the methods of digital cartographic model creation. The concept of a homogeneous georeference data model assumes substitution of several hitherto existing technical standards with two new ones: m a standard describing the whole catalogue of spatial object classes and their attributes, m a standard describing visualization of particular object classes in all scales used in the state geodetic and cartographic resources. Detailed analysis of the present state of technical standards allowed to formulate technical and organizational assumptions for creation of a homogeneous georeference data model, which is based on 41 object classes (with their attributes and relations to other official registers) and preliminary assumptions for their visualization.
EN
The paper analyzes the present state of technical standards, according to which district, provincial and central bases of national land information system are built, namely: technical instruction K-1, technical instruction G-7, technical instruction G-5, technical guidelines TBD, instructions of objects and attributes for VMap L2, structure of attributes and encoding system of BDO. On the basis of the existing 810 object classes in these standards, 595 records were made containing unrepeatable object classes arranged in 11 thematic groups. Standards features were named and object classes of particular standards were characterized. Detailed analysis allowed to formulate conclusions with regard to elaboration of a preliminary conception of a new, homogeneous georeference data model and to elaboration of new technical standards in Poland.
EN
The paper presents organizational, technical and economic aspects of barriers in managing the Topographic Database (BDT) at the province level. The content of the paper does not include legal matters, as that matter requires separate treating. The paper includes a shortened version of a work plan on managing the BDT for the Silesian province for the nearest several years, and a presentation of selected results of almost annual work, realized according to this plan in the Provincial Geodetic and Cartographic Office (WODGiK) in Katowice. In this plan, a layer-base manner of BDT creation was accepted which complies with TBD Technical Guidelines 2003 in range of individual classes of objects and attributes. The plan is based on:. creation of definite layers of objects for the whole province in next years according to the accepted schedule,. possibly maximum utilization of spatial data from district level, organization of public procurement tenders for the supply of selected data layers, utilization of available and the most current orthophotomaps, . strict cooperation with all branches, who are interested in their own spatial data collection such as: railway, water economy, road management, forestry, etc. . the organizational and technical capabilities of WODGiK in respect of data collection on selected objects and regular maintenance of a database built successively in established annual or biannual cycles of updating for objects divided into several classes of importance. The paper presents selected problems of taking over some layers of objects from district databases and generalization of contents of base maps, cadastral maps in respect of their use for maintaining the BDT. The paper also focuses on economic aspects of creation and management of the BDT, particularly on the problem of usability, in the shortest possible time, of our spatial databases of BDT type, created on the provincial level of the state geodetic and cartographic resource, pushing away on farther plan the problem of a traditional, printed topographical map, as its significance constantly decreases in the age of global computerization. According to us the future belongs to spatial databases of BDT type. What maps will be created on their basis, depends only on users and their needs. Will there also be a place for a traditional topographic map?
9
Content available remote Baza metadanych na poziomie powiatu i województwa
EN
Currently, various undertakings are being realized in which both individuals and private firms as well as government offices and organizations are correlated. The correlation results from satisfying people.s needs for delivery of certain goods, services and information. Spatial information has become one of the most valuable types of information and its delivery is a fast developing sector of geoinformation services. In a jumble of information and with many types of spatial data both traditional (paper) and digital (raster and vectorial files), it is very difficult to find data which meet definite criteria. Therefore, creation of metadata was started. Metadata, or catalogued information about data, are made according to different national standards. This paper presents different aspects of metadata creation for data resources in powiat (district) and voivodeship (province) geodetic and cartographic offices (PODGiK and WODGiK). It discusses issues connected with: users of metadata which have access to geoportals . potential customers of PODGiK and WODGiK, current methods of creating metadata and data certificates (with examples) for resources managed in traditional and digital way in PODGiK and WODGiK, levels of metadata collection depending on digital organization of spatial data, possibilities of metadata creation according to ISO 19115 standard, The necessity to elaborate Polish metadata profile as a remedy for certain limitations of ISO 19115 standard. Metadata created in PODGiK and WODGiK will play a key role in the future cooperation and mutual communication of offices, commercial firms and other organizations. So the problem is how to properly create and publish metadata for spatial data collected in powiat and voivodeship geodetic and cartographic offices.
PL
Na przykładzie powiatowej bazy danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie Starostwa Powiatowego w Mikołowie przedstawiono możliwości wykorzystania tego rodzaju baz danych w tworzeniu numerycznych dokumentów kartograficznych przez przedsiębiorcę górniczego.
EN
On the basis of the district database of the Mikołów District's National Land Information System, the possible use of such databases for the development of digital cartographic documentation in mining companies have been presented.
11
Content available remote Wymiana danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie
PL
W artykule są zawarte i omówione niektóre problemy prawne i techniczne występujące przy wymianie danych w ramach Krajowego Systemu Informacji o Terenie (KSIT), pomiędzy zasobami szczebla powiatowego i wojewódzkiego na przykładzie zasobów geodezyjno-kartograficznych powiatu mikołowskiego i województwa śląskiego. Przedstawione są aktualnie obowiązujące podstawy prawne współpracy między zasobami oraz rozbieżności w standardach do tworzenia baz danych obydwu szczebli.
EN
This paper presents some legal and technical problems occurring in the exchange of data within the framework of the National Land Information System (Krajowy System Informacji o Terenie - KSIT) between resources of the district and voivodship (provincial) level taking surveying and mapping resources of the Miko3ów District and the Silesian Voivodship as an example. Some legal basis in force for the co-operation between the resources as well as divergences in standards for creating databases for both levels are also presented in the paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.