Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 160

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reactive power
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Filtr podwójnie nastrojony i grupa dwóch filtrów jednogałęziowych to dwie struktury filtrów pasywnych stosowane w systemie elektroenergetycznym do kompensacji mocy biernej podstawowej harmonicznej i redukcji wyższych harmonicznych. Obydwie mają tę samą funkcjonalność i mogą być dostrojone równocześnie do dwóch częstotliwości. W literaturze technicznej brak analizy różnic pomiędzy tymi strukturami w zakresie poziomu redukcji harmonicznych, strat mocy, kosztów, efektywności kompensacji mocy biernej itp. W niniejszym artykule – na podstawie badań symulacyjnych przykładowego układu – przedstawiono analizę porównawczą obydwu struktur filtracyjnych podkreślając ich zalety i wady.
EN
The double-tuned filter as well as the group of two single-tuned filters are two passive harmonic filters (PHFs) topologies applied in the electrical system to compensate the fundamental harmonic reactive power and mitigate the harmonics. Both topologies have the same functionality and are designed be tuned on two different frequencies simultaneously. But in the literature, the difference between them is not well clarified in term of harmonics mitigation, power losses, price, reactive power compensation etc. This paper presents a case example of comparison study between the both PHF topologies focussing on their advantages and disadvantages in the electrical system. The investigations are based on simulation.
PL
Udział odbiorników nieliniowych w sieciach zasilających jest coraz większy, co powoduje niepożądany wzrost odkształcenia napięcia w sieci. Odkształcenie napięcia często jest przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania sieci, awarii i zaburzeń w pracy odbiorników, a także powoduje powstawanie dodatkowych strat energii. W artykule przedstawiono często spotykane źródła harmonicznych, a także sposoby zmniejszania ich wpływu na odkształcenie napięcia w sieci. Przedstawiono wady i zalety filtrów pasywnych oraz wybrane elementy metod projektowania filtrów dla pojedynczego odbiornika nieliniowego, a także uzasadnienie dalszego stosowania filtrów pasywnych.
EN
The participation of non-linear loads in power supply networks have been increasing, which causes unwanted growth of voltage distortions in a power supply network. Voltage distortions often causes network malfunctions, failures and disturbances in the operation of loads, as well as the formation of additional energy losses. In the article presents often seen sources of harmonics and ways to reduce their impact on network’s voltage distortions. The advantages and disadvantages of passive filters and selected elements of filter design methods for a single nonlinear load, as well as the reasons for the continued use of passive filters are shown.
PL
W artykule poruszono tematykę projektowania i wykonawstwa instalacji fotowoltaicznych. Scharakteryzowano wymagania techniczne budowy instalacji fotowoltaicznych oraz wskazano czynniki, które należy uwzględnić przy ich poprawnym projektowaniu. Przedstawiono również tematykę związaną z potencjalnymi karami za moc bierną pojemnościową oraz sposoby ich uniknięcia w przyszłości.
EN
The paper deals with the design and construction of photovoltaic installations. The technical requirements for the construction of photovoltaic installations are characterized and factors to be taken into account when designing them properly are indicated. It also presents the issues related to potential penalties for capacitive reactive power and how to avoid them in the future.
4
Content available remote Zasilacz sieciowy z przestrajalnym filtrem indukcyjnym
PL
W artykule zaprezentowano rozwiązanie zasilacza sieciowego z przestrajalnym filtrem indukcyjnym, który odznacza się dodatkowo możliwością aktywnej kompensacji mocy biernej i mocy odkształcenia, generowanej przez inne odbiorniki dołączone do tego samego węzła sieci elektroenergetycznej. Użyty w układzie pasywny filtr, w postaci cewki o zmiennej indukcyjności, pozwala na uzyskanie dużej dynamiki zmian prądu wejściowego zasilacza, co znacząco poprawia jakość procesu kompensacji. W artykule zaprezentowano zasadę działania zasilacza oraz struktury i modele jego układów sterowania i silnoprądowego. Przedstawiono również wybrane wyniki badań modelu symulacyjnego układu w różnych warunkach jego pracy.
EN
The article presents the solution of the power supply with a tunable inductive filter. The power supply is characterized additionally by the possibility of compensation of both reactive power and deformation power, generated by other loads connected to the same power grid node. The passive filter with tuned inductance is used in the system for obtaining a high dynamics of the input current of the power supply. This one significantly improves the quality of compensation process. The article presents the principles of the system operation as well as the structure of the control circuits and the power stage of the system. Selected results of the tests of the system simulation model, for various operating conditions, are presented too.
EN
This article presents the consequences of exchanging older metal cutting machines for new ones in terms of electrical energy consumption and quality of consumed electrical energy.
PL
W artykule przedstawiono konsekwencje w zakresie energochłonności oraz jakości pobieranej energii elektrycznej wymiany starych maszyn do cięcia metalu na nowe.
PL
W opracowaniu przedstawiono uwagi ogólne dotyczące metod realizacji kompensacji mocy biernej obciążenia z niesinusoidalnymi sygnałami napięcia i prądu. W dziedzinie częstotliwości sformułowano metodę opartą na strukturze łańcuchowej kompensacji filtracyjnej. W dziedzinie czasu przedstawiono warunki ograniczające jednoparametrową kompensację C, L. Podano również warunki realizacji kompensacji w zakresie koncepcji teorii mocy Fryzego. Metody zilustrowano na wybranych przykładach.
EN
The paper presents general remarks on the methods of implementing load reactive power compensation with non-sinusoidal voltage and current signals. In the frequency domain, a method based on the chain structure of filtration compensation was formulated. In the time domain, the conditions limiting one-parameter C, L compensation are presented. The conditions for realizing compensation in the scope of the Fryze power theory concept are also given. The methods have been illustrated by selected examples.
EN
This article presents a control of a three-phase low voltage grid connected fuel cell system which participating in the improvement of the quality of energy at the connection point by ensuring the reactive energy compensation, the active power control and the harmonic filtering functionalities. A p-q theory based control has been developed to control the injected fuel cell active power and to allow the system to provide the reactive energy compensation function. The system is structured around a proton exchange membrane (PEM) fuel cell system and a three-phase voltage inverter.
PL
W artykule przedstawiono sterowanie trójfazową siecią z podłączonym ogniwem paliwowym z kompensacją mocy biernej i redukcją harmonicznych. Zastosowano ogniwo z protonową membraną wymienna PEM.
EN
The article presents the characteristics of the net power of a wind farm as a function of wind speed, and lists the factors determining the selection of a wind farm. Classification of large wind turbine generators is illustrated. The work areas of a synchronous, 3-phase generator with permanent magnets are depicted. Responses of a given wind farm to the demand for capacitive and inductive reactive power are presented.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę mocy netto farmy wiatrowej w funkcji prędkości wiatru, oraz wymieniono czynniki decydujące o wyborze farmy wiatrowej. Zilustrowano klasyfikację generatorów dużych turbin wiatrowych. Zobrazowano obszary pracy generator synchronicznego, 3-fazowego z magnesami trwałymi. Przedstawiono odpowiedzi określonej farmy wiatrowej na zapotrzebowanie na moc bierną o charakterze pojemnościowym, jak i indukcyjnym.
9
Content available remote Moc bierna w elektrowniach fotowoltaicznych
PL
Inwestowanie w odnawialne źródła energii (OZE) jest powszechne w całej Europie. Rozwój ten związany jest między innymi z nakładanym przez regulacje prawa europejskiego obowiązkowym udziałem energii odnawialnej w całkowitej energii dostarczanej odbiorcom końcowym oraz z ograniczeniami dotyczącymi emisji gazów cieplarnianych. Zmiana regulacji prawnych w Polsce, w tym wejście w życie kolejnych nowelizacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wymuszających faktyczne ograniczenia w budowie nowych elektrowni wiatrowych, doprowadziła do wzrostu zainteresowania energią pochodzącą ze Słońca.
PL
Maszyna wyciągowa w podziemnym zakładzie górniczym to jeden z najważniejszych elementów systemu transportowego. Napęd takiej maszyny wyposażony jest w układ energoelektroniczny zasilający silnik wyciągowy. Układ ten oddziałuje na sieć elektroenergetyczną kopalni w różny sposób. W artykule opisano problemy, jakie mogą wystąpić ze względu na pobieranie przez napęd mocy biernej oraz przedstawiono sposoby jej kompensacji.
EN
The hoisting machine in an underground mining plant is one of the most important elements of the transportation system. The drive of such a machine is equipped with a power electronics supply system supplying the hoisting motor. This system affects the power network of the mine in various ways. The article describes problems that can occur due to the drive’s passive power consumption and presents the ways of its compensation.
EN
The work presents a DC power supply with power factor correction (PFC). This device is also equipped with a parallel active filter function, which enables the possibility of compensation (minimization) of reactive and distortion power, generated by a group of loads, connected to the same power grid node. A passive filter with variable inductance applied at the input of the power supply allows for a significantly improvement in quality of the system control (given specific criteria), as compared to the solution with a filter with fixed parameters. This is possible by increasing the dynamics of current changes at the power supply input (extending its “frequency response”). The paper presents the principle of operation as well as structures and models of the power supply control system and its power stage. Selected test results its power of the simulation model of the electric system with the power supply, in various operating conditions, are also presented.
12
PL
W artykule przedstawiono warunki pracy mikroelektrowni hybrydowej zainstalowanej w małej firmie mieszczącej się na terenie przemysłowym. Pokazano strukturę i parametry elektrowni składającej się z paneli fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowej. Przeanalizowano odbiorniki energii oraz warunki pobierania mocy biernej. Dla wybranego okresu czasu pokazano zużycie oraz produkcję energii elektrycznej i energię zużytą na potrzeby firmy oraz oddaną do sieci. Na podstawie cen energii określono czas zwrotu nakładów inwestycyjnych już poniesionych. Zbadano celowość modernizacji przekształtników w elektrowni polegającej na wymianie tranzystorów IGBT na tranzystory SiC i celowość zakupu magazynu energii. Wykazano, że poniesione nakłady zwrócą się po ponad 10 latach. Nieuchronny wzrost cen energii spowoduje skrócenie czasu zwrotu nakładów inwestycyjnych do mniej niż 10 lat.
EN
The article presents the working conditions of a hybrid micro-plant installed in a small company located in an industrial area. The structure and parameters of a power plant consisting of photovoltaic panels and a wind power plant are shown. The energy receivers and the conditions of reactive power consumption were analyzed. For the selected period of time, the consumption and production of electricity and energy consumed for the needs of the company and sent to the network were shown. On the basis of energy prices, the payback period of investment outlays was determined. When examining economic efficiency, usually only active power is taken into account. The analysis takes into account the possibility of reactive power compensation by wind turbine and solar power converters. The purposefulness of modernization of converters in a power plant relying on the replacement of IGBT transistors by SiC transistors and the purposefulness of purchasing an energy storage was examined. It has been shown that the expenditure incurred will pay back after more than 10 years. The inevitable increase in energy prices will shorten the payback period of investment outlays to less than 10 years.
PL
Ze względu na wzrost zainteresowania jakością prądu elektrycznego coraz większe znaczenie przykłada się do optymalnego bilansu mocy czynnej i mocy biernej w systemie elektroenergetycznym. Artykuł omawia zarówno zagadnienia teoretyczne związane z mocą bierną - definicje, przepisy, źródła -jak również zagadnienia praktyczne, związane z projektowaniem urządzeń kompensacyjnych.
EN
Increasing interest in electric current quality aspects influenced on increasing importance of optimal active ans passive power balance in energy system. The paper presents theoretical aspects connected with passive power - definitions, standards, references as well as practical problems connected with designing of compensation devices.
14
Content available remote Wind farms in the process of voltage regulation in the power system
EN
The large number of wind farms in the power system makes it possible to use them in the process of voltage regulation in the nodes to which they were connected. The regulation possibilities depend on the generators in which the wind farm has been equipped. Currently, Doubly-Fed Induction Generators are the most commonly used ones, which have wide possibilities of reactive power and voltage control at the wind farm connection point. The article presents an analysis of the connection of a wind farm consisting of wind turbines equipped with DFIG generators to the power system for the possibility of voltage regulation. Simulations were carried out using PowerWorld Simulation software.
PL
Duża liczba farm wiatrowych w systemie elektroenergetycznym stwarza możliwość wykorzystania ich w procesie regulacji napięcia w węzłach do których zostały przyłączone. Możliwości regulacyjne zależą od generatorów w jakie zostały wyposażone elektrownie wiatrowe. Obecnie najczęściej znajdują zastosowanie generatory asynchroniczne dwustronnie zasilane, które posiadają szerokie możliwości regulacji mocy biernej, a co za tym idzie napięcia w punkcie przyłączenia farmy wiatrowej. W artykule przedstawiono analizę przyłączenia farmy wiatrowej, składającej się z elektrowni wiatrowych wyposażonych w generatory asynchroniczne dwustronnie zasilane do systemu elektroenergetycznego pod kątem możliwości regulacji napięcia. Symulacje zostały przeprowadzone z wykorzystaniem oprogramowania PowerWorld Simulator.
EN
The paper deals with the possibilities of the improvement of the accuracy and the information value of the assessment of the quality of electric energy, based on separate components of instantaneous power. We proved the efficiency of the use of the singled-out component of the distortion power and the coefficients for the identification of the consumers causing nonlinear distortions in the supply network, calculated with the use of the introduced value of the effective power. The obtained results can be used as a part of the systems of technical accounting of electric energy for the creation of the efficient systems of the compensation for nonlinear distortions.
PL
W artykule przedstawiono możliwości poprawy dokładności i wartości informatywnej oceny jakości energii elektrycznej, bazując na składnikach mocy chwilowej. Udowodniono skuteczność użycia pojedynczych składników mocy zniekształceń oraz współczynników do identyfikacji odbiorców, powodujących nieliniowe zniekształcenia w sieci zasilającej obliczane przy użyciu wartości wejściowej mocy skuteczne. Otrzymane wyniki mogą być u żyte jako część systemów technicznej ewaluacji energii elektrycznej dla stworzenia efektywnych systemów kompensacji zniekształceń nieliniowych.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z pracą układów kompensacyjnych, przy występowaniu obciążenia asymetrycznego, powodującego zarówno różnice w wartościach prądu obciążenia, jak i różnice w charakterze obciążenia poszczególnych faz – indukcyjne lub pojemnościowe.
EN
The article presents issues related to the operation of compensation systems in the presence of an asymmetrical load, causing both differences in the load current values and differences in the nature of the load of individual phases – inductive or capacitive.
EN
The article presents the consequences of the introduction of EU regulation 2016/631 for power park modules (PPMs), of which wind farms are a typical example. Analysing the yearlong course of changes in the generated power, the possibility of a typical wind farm meeting the requirements for the production and absorption of reactive power was checked. It was shown that in the selected cases it was necessary to introduce additional sources of reactive power on the side of the farm’s MV.
PL
Przeprowadzone analizy wykazały możliwość wykorzystania stacji przekształtnikowej łącza prądu stałego do regulacji rozpływu mocy biernej w systemie elektroenergetycznym. Odpowiednie wysterowanie przekształtnika pozwala zarówno na ograniczenie, jak i zwiększenie pobieranej przez niego mocy biernej. Istotnym elementem procesu regulacji są też towarzyszące przekształtnikowi urządzenia kompensacyjne, które oddziałują na całość stacji jako węzeł systemu elektroenergetycznego. Wykorzystanie wysterowania przekształtnika wraz z odpowiednią konfiguracją urządzeń kompensacyjnych daje zadowalające możliwości regulacji mocy biernej, co stwarza możliwość wykorzystania stacji przekształtnikowych w procesach regulacyjnych.
EN
The simulation study’s results show, that HVDC link’s converter station can be considered as a reactive power regulator in the power supply system. There is a possibility of specific activation of the converter to both limit and increase the amount of consumed reactive power. The compensators which cooperate with the converter are also important elements of the regulation process. Although they don’t influence the converter’s operation significantly, they affect the whole converter station as a reative power supply. Using the specific converter’s activation along with changing the compensators’ configuration provides satisfying reactive power distribution regulation capabilities. As a consequence, converters operating within electrical power engineering can be considered as significant elements of reactive power distribution and voltage regulation process in the power supply systems.
19
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiaru zużycia energii dla procesu toczenia za pomocą ostrzy o różnych kształtach powierzchni natarcia dla stali AISI 1045. W pracy dokonano porównania poboru mocy czynnej, biernej i pozornej oraz parametrów chropowatości dla czterech różnych ostrzy. Na podstawie uzyskanych wyników zauważyć można, że umiejętny dobór ostrza wpływa na zmniejszenie konsumpcji energii.
EN
The article presents the results of power consumption measurement for the process of turning with blades of various shape of the rake face for steel AISI 1045. On the basis of the obtained results, the comparison of active, reactive and apparent power consumption and roughness parameters was made for four different blades.
EN
The article analyses theoretical and practical solutions of reactive power compensation in the power grid of 25 kV, 50 Hz of the catenary. The article presents theoretical and practical studies (by providing circuits for connecting capacitor banks, structural circuits diagrams for the automatic control reactive power level, and calculating the parameters of capacitor banks) for the compensation of reactive power.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.