Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 83

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  implementacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki testowania usługi komunikacji VoIP w sieci o zmiennych w czasie parametrach. W tym celu wykorzystano środowisko wirtualizacji sieci - MiniNET. Oprogramowanie stwarza wiele możliwości w zakresie tworzenia, zarządzania, monitorowania i testowania sieci IP oraz popularnych usług. Badania zostały wykonane na prywatnym komputerze, gdzie zainstalowano oprogramowanie MiniNET oraz zaimplementowano usługę VoIP. Skupiono się na badaniu najważniejszych parametrów jakościowych sieci, które mają wpływ na usługę telefonii VoIP takich jak opóźnienie, zmienność opóźnienia, straty pakietów oraz czas zestawienie połączenia. W artykule przedstawiono oraz przeanalizowano wyniki przeprowadzonych symulacji. Przedstawiono również działanie usługi komunikacji VoIP oraz scharakteryzowano środowisko MiniNET.
EN
The paper presents the results of testing the VoIP communication service in a network with time-varying parameters. Therefore, MiniNET, a network visualisation environment, was used. The software creates numerous options for creating, managing, monitoring and testing IP networks and popular services. The tests were performed on a private computer, where MiniNET software was installed and VoIP service was implemented. We focused on testing the most important Quality of Service parameters in computer network, such as delay, jitter, packet loss and call setup time, which have an influence on the VoIP service. The results of the simulations performed are presented and analysed in the article. The operation of the VoIP communication service is also presented and the MiniNET environment is characterized.
PL
Jednym z problemów występujących w dużych systemach Internetu Rzeczy, złożonych z tysięcy urządzeń IoT, są przeciążenia sieci w pobliżu urządzeń pełniących rolę hubów komunikacyjnych (brokerów danych, chmur obliczeniowych). Przeciążenia te nie są w wystarczającym stopniu rozładowywane przez protokół TCP, który (ze względu na specyfikę ruchu telekomunikacyjnego w systemach IoT) nie jest w stanie prawidłowo oszacować, dostępnych dla danej transmisji, zasobów sieciowych. W artykule przedstawiono prototypowe urządzenie IoT, zbudowane na mikrokontrolerze Raspberry PI pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Linux, które szacuje wielkość, dostępnej dla protokołu TCP, przepustowości ścieżki komunikacyjnej. Urządzenie korzysta ze znanej metody par pakietów. Aby poprawić dokładność szacunków, użyto wariantu metody, który ocenia wielkość dostępnej przepustowości na podstawie ciągów par. Badania przeprowadzone w dedykowanej sieci lokalnej pozwoliły zarówno ocenić pracę urządzenia, jak i dokonać analizy dokładności szacunków przeprowadzanych w obecności ruchu charakterystycznego dla systemów Internetu Rzeczy. Oceniono również narzut ruchu wnoszonego do sieci Internetu Rzeczy przez pomiary metodą par testowych TCP. Ze względu na ograniczoną moc obliczeniową mikrokontrolera Raspberry PI, urządzenie korzysta z prostych, szybkich wariantów obliczeniowych metody par pakietów PTR (bez odstępu czasowego między parami pakietów) oraz zmodyfikowany IGI (ze zmiennym odstępem czasowym między parami pakietów). Urządzenie umożliwia szybką ocenę stanu sieci w trakcie trwania transmisji IoT. Znajomość stanu sieci, w tym przepustowości dostępnej dla transmisji TCP, pozwoli na efektywniejsze działanie systemu wykorzystującego dużą liczbę urządzeń Internetu Rzeczy.
EN
One of the serious problems with large-scale Internet of Things systems, composed of thousands of IoT devices, are network congestions that occur near communication hubs (data brokers, computing clouds). These congestions cannot be enoughly discharged by the TCP protocol, which (due to specific teletraffic, generated by IoT devices) is not able to correctly estimate bandwidth available for a given transmission. In this article, a prototype IoT device that estimates amount of bandwidth of transmission path, available for TCP transmissions, is presented. The device is built with the use of the Raspberry PI microcontroller, working under the control of the Linux operating system, and uses packet pairs method for bandwidth estimation. To improve estimation accuracy, Probing Packet Trains (PPT) variant of packet pairs method was used. Results of experiments carried out in local area network are presented in figures and includes both analysis of estimation accuracy, and analysis of amount of control traffic that will be injected to an IoT network during a single measurement with the use of several probing packet trains. Due to limited computing power of the Raspberry PI, the device uses two, simple for computing, versions of the PPT: Packet Transmission Rate and Initial Gap Increasing. The device enables fast assessment of networks conditions. Knowledge of bit rate available for current TCP transmissions allows for more efficient performance of IoT systems that use large amount of devices.
EN
The main purpose of this article is to deal with the situation and implementation of Industry 4.0. The first part of the article is informative - it guides the reader with the evolution of industry (first - fourth industrial revolutions). The following part deals directly with Industry 4.0 and its characteristics. This concept focuses on digitization of all physical assets and integration into the digital ecosystem, including business partners within the value chain. Also, “pillars” on which Industry 4.0 relies, are presented here. The next part deals with Industry 4.0 initiative implementation. Eight crucial issues were selected here. The final part of the article proposes some solutions and suggestions for future implementation.
7
PL
Niniejszy artykuł przedstawia rolę jaką pełni CSR w kreowaniu wizerunku firmy produkcyjnej. Artykuł zawiera w sobie definicję samej koncepcji CSR oraz wytyczne, jak należy interpretować oraz rozpatrywać dane zjawisko. Uwzględnione są także zasady, które są domeną oraz wyznacznikiem działalności w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu. Zostały w nim zawarte wskazówki dotyczące tego w jaki sposób wdrożyć CSR w przedsiębiorstwie produkcyjnym wraz z przykładami praktyk składających się na CSR oraz przykład przedsiębiorstwa, który z powodzeniem wdrożył te praktyki dla osiągnięcia celów marketingowych. Przedstawione zostały również działania w zakresie CSR, które wpływają pozytywnie na wizerunek firmy produkcyjnej oraz ich wagę dla kreowania pozytywnego obrazu przedsiębiorstwa.
EN
The following article is presenting the role of CRS in creating the image of a production company. The article contains the definition of CRS's conception, and guidelines on how to interpret the main idea. There is a number of guidelines on how to accustom the CSR in a production company, as well as practices examples that are a part of CSR, including an example of companies that have successfully implemented them into achieving their marketing goals. A set number of CSR's activities that can possitively affect the companies image has been presented.
PL
Artykuł opisuje implementację systemu rozmytego w mikrokontrolerze, dedykowanego dla instalacji centralnego ogrzewania. System ten dedykowany jest do automatyzacji pracy urządzeń instalacji w zależności od ustawień użytkownika. W tym celu dedykowana architektura kontrolera (sterownika) logiki rozmytej została opracowana. System ten, posiada 3 niezależne wejścia i 2 wyjścia; oraz wbudowane 3 wewnętrzne bloki fuzyfikacji, wnioskowania i wyostrzania.
EN
This paper describes an implementation of a fuzzy system in the microcontroller, dedicated for the central heating installation. This system is dedicated to automate work of devices of heating installation depending on user settings. For this purpose, a dedicated architecture of a fuzzy logic controller system was elaborated. This system has 3 independent inputs and 2 outputs and is composed of 3 internal blocks: fuzzification, inference and defuzzification.
9
Content available remote Analiza wybranych metod realizacji sprzętowej rotatorów Givensa w układzie FPGA
PL
W artykule przedstawiono analizę wybranych metod sprzętowej realizacji rotatorów Givensa. Jako bazę sprzętową wybrano układ FPGA Altera Cyclone 5 SX SoC. Dokonano również pomiaru szeregu parametrów sprzętowych oraz sprawdzono dokładność działania, następnie porównano wyniki w celu wybrania najlepszej realizacji. Badania zostały zrealizowane w ramach prac nad ortogonalnymi filtrami potokowymi realizowanymi za pomocą rotatorów Givensa.
EN
In the paper, analysis of selected methods of hardware implementation of Givens rotators is presented . The author use the FPGA chip Altera Cyclone 5 SX SoC. Hardware parameters of structures are measure. Also accuracy of operations are analysed. Results are compared and selected the best implementation. The research are realisation as part of the work on orthogonal filters implemented with Givens rotators.
PL
Głównym celem artykułu jest przedstawienie algorytmu, będącego próbą uszeregowania poszczególnych kroków, składających się na przebieg wdrażania szczupłego zarządzania w życie organizacji. W artykule początkowo zaprezentowano podstawową informację na temat koncepcji lean management. Ukazano ważną rolę czynnika ludzkiego zarówno w początkowych, jak i dalszych etapach jej wdrożenia. Sercem artykułu jest autorski algorytm implementacji lean w organizacji. Dalsza część to opis poszczególnych kroków algorytmu. Dodatkowo szczegółowo zaprezentowano jeden z najważniejszych kroków implementacji – wdrożenie narzędzi lean management.
EN
The main goal of the article is to present an algorithm that attempts to rank the individual steps of the procedure for the introduction of lean-management activities into the company. First, the article presents basic information about the lean management concept. At the same time, it shows the importance of the human factor in the first and subsequent phases of its implementation. The heart of the article is an original algorithm of Lean implementation in the company. The latter part – a description of the individual steps of the algorithm. Additionally, one of the most important steps of practical realization – the implementation of lean management tools – is shown in detail.
11
PL
Prowadząc badania naukowe lub prototypując nowe technologie, niezwykle ważne jest przeprowadzenie możliwie wielu testów przy jak najniższym koszcie i w najkrótszym możliwym czasie. Często jest to niewykonalne bez zastosowania kosztownych urządzeń, np. w czasie projektowania algorytmów regulacji. Przez ostatnie lata dużą popularność zdobywa modelowanie obiektów zainteresowania w czasie rzeczywistym. Wymaga to jednak większej ilości zasobów komputerowych. W artykule wskazano na próby rozwiązania tego problemu poprzez zastosowanie techniki FPGA, a przy użyciu fragmentu równań elektrycznych silnika synchronicznego o magnesach trwałych przedstawiono przykład poprawy szybkości obliczeń, jaką można uzyskać przy jej zastosowaniu.
EN
Scientific work and industrial development of new technologies require high number of tests while minimizing costs and time. It is often impossible to achieve this without costly devices i.e. during control loop hardware design. Through last several years real-time object modeling has increased in popularity. However it is very disadvantageous in terms of processing power requirements. This article points to examples of FPGAs solutions to specified problem. By using fragment of permanent magnet synchronous motor electrical equations there is shown an example of performance increase achievable with this technique.
13
Content available Implementacja usługi SOS – sukcesy i porażki
PL
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie sukcesów i porażek związanych z implementacją usługi SOS (ang. Sensor Observation Service), zgodnie z wymaganiami INSPIRE. W omawianym przypadku studialnym podjęto próbę wdrożenia tego rozwiązania dla danych hydrologicznych, na podstawie obserwacji serwisu informacyjnego Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej. W referacie omówiono między innymi mapowania danych i zastosowanie specyfikacji 52°North SOS 4.x. Wyjaśniono również jak rozwiązano problemy pojawiające się podczas implementacji usługi SOS.
EN
The aim of this paper is to present the successes and failures of the OGC Sensor Observation Service (SOS) implementation, as required by the INSPIRE download service. In this case, the service operates on hydrological data collected from the website of the National Hydrological and Meteorological Service. Among other things, data mapping and the use of 52°North SOS 4.x specification were discussed, and solutions to problems occurring during implementation were also explained.
PL
Transmisja większości danych przesyłanych w sieci Internet jest nadzorowana przez protokół TCP. Od swojego powstania uległ on wielu przeobrażeniom. Jednym z ostatnich jest wykorzystanie wielu interfejsów sieciowych do obsługi pojedynczego strumienia danych. Strumień może być dzielony na wiele sposobów. W pracy przedstawiono ocenę implementacji algorytmu podziału wielościeżkowej transmisji TCP (MPTCP), minimalizującego energię zużywaną przez stację końcową, w rzeczywistej sieci Internet. Rozwiązanie zrealizowane zostało w oparciu o jądro systemu Linux.
EN
The majority of data exchanged in the Internet is governed by the TCP protocol. Since its creation the protocol has undergone many modifications. One of the last extensions is enabling simultaneous transmission through multiple network interfaces. The stream of data exchanged between nodes can be split in many ways. This paper presents an assessment of scheduler implementation designed for minimizing the energy consumed by the end station in Multipath TCP (MPTCP) data transfer in the real Internet. The discussed implementation is based on Linux kernel.
15
Content available remote Implementacja sprzętowa potokowego filtru uśredniającego 3D w układzie FPGA
PL
W artykule zaprezentowano implementację sprzętową filtru uśredniającego 3D. Przedstawiona wcześniej synteza pozwoliła otrzymać system potokowy bazujący na rotatorach. Kolejnym etapem była realizacja w układzie FPGA przy wykorzystaniu algorytmu CORDIC, co umożliwiło wykonywanie rotacji w sposób iteracyjny. W celach porównawczych zaimplementowano również system bezpośredni bazujący na splocie. Ostatecznie dokonano pomiaru szeregu parametrów, mających na celu wykazanie wad i zalet opracowanego systemu.
EN
In this paper, hardware implementation of mean filter 3D based on rotation is presented. To FPGA realization of rotation structure, author used iterative CORDIC algorithm. This allows us to obtained full pipeline system. To compared with rotation system, also direct structure is realized in FPGA. Presented rotation structure is tested against relative error of impulse response, finite precision noise, sensitivity to structure parameters and occupation in FPGA.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań wdrożenia strategii TQM w związku z funkcjonowaniem szarej strefy. Szara strefa jest swoistym fenomenem, istnieje w każdej gospodarce, różni się jedynie skalą, formą występowania. W artykule zwrócono uwagę na źródła powstawania szarej strefy i sposoby jej redukcji. Odniesiono się do branży budowlanej, która jest szczególnie podatna na funkcjonowanie szarej strefy. Wskazano główne źródła jej powstania. Szara strefa redukuje znaczenie strategii TQM. W przypadku kiedy szara strefa jest na niskim poziomie rośnie znaczenie TQM.
EN
The aim of this paper is to point out the determinants TQM in the shadow economy. The shadow economy is in a way phenomenon of market oriented economy. Each country has its category. The differences come out from the size and category of shadow economy. The shadow economy decreases the role of TQM strategy. When the level of shadow economy is low, the TQM strategy plays more important role. The cases of construction sector in Poland were presented as the industry branch of shadow economy penetration. The main sources of shadow economy were identified. The approach to limitation of shadow economy was presented as well.
PL
Beyond.pl to pierwsza w Polsce data center wyposażone w dwa sysyemy chłodzenia: tradycyjny i adiabatyczny. Innowacyjny system adiabatyczny został zaimplementowany na gółrnym piętrze serwerowni i obejmuje cztery komory serwerowe o powierzchni łącznej 1 000m2. Cztery komory serwerowe zlokalizowane na dolnej kondygnacji są chłodzone klasycznym układem hydraulicznym, warto jednak zaznaczyć, że zasilające go chillery zostały wyposażone w adiabatyczny system wspomagający.
18
EN
Public participation is a critical aspect in the planning, also spatial planning. Its role is changing dramatically as it is present not only in social development but also tackles issues connected with cultural, educational. The most important element in participation is the will to do it – to engage in the process of planning the of life, of new urban communities, and how it is taking place in the planning process at different levels/ scales. There is a need to strengthen the public participation in the Egyptian context. Consequently, there are many cases in public participation related to the different levels (metropolitan, city, action area), connected to urban issues, besides, the sectoral issues related to economic development and societal needs. Thus, there is still a gap between existing national policies and their implementation at local level. The important question is how to achieve the local needs with strategies prepared on upper-level agencies. The main problem, in addition to the environmental issues is the regional disparities, poverty illustrated by low human development index. The research aim is to determine general framework and rules of citizen participation in Egypt by illustrating many cases from Egyptian context, and to examine the process and assess their effectiveness and the paper will end with the policy changes.
PL
W artykule przedstawiono istotę usług przetwarzania w chmurze. Scharakteryzowano istotę wirtualizacji oraz sposoby udostępniania zasobów usługi Cloud Computing. Opisano sposoby i możliwości wykorzystania chmur obliczeniowych w zależności od ich rodzajów i przeznaczenia. Opracowano koncepcję przykładowej implementacji usług dostępnych obecnie w tej technologii i ocenę ich przydatności w spółce z obszaru transportu kolejowego. W końcowej części została przeprowadzana analiza korzyści wdrożenia usługi Cloud Computing.
EN
The article presents the essence of Cloud Computing services. It characterized the virtualization and how to resource sharing services Cloud Computing. Describes methods and the use of Cloud Computing capabilities depending on their type and purpose. They developed the concept of exemplary implementation of services currently available in this technology and assess their suitability in the company in the area of rail transport. The final part was carried stripped-benefit analysis deploy Cloud Computing.
20
Content available Implementacja oprogramowań typu GIS w logistyce
PL
Przedmiotem artykułu jest prezentacja możliwości oprogramowań typu GIS w transporcie na przykładzie zaopatrywania aptek w leki i produkty farmaceutyczne w mieście Olsztyn. Narzędzia GIS użyto do planowania miejsca lokalizacji dla nowego magazynu hurtowni farmaceutycznej, jak również do obsługiwania zamówień aptek. W artykule poruszono tematykę logistyki i transportu ich główne cechy i założenia oraz aktualnego rynku oprogramowań geoinformacyjnych. Opisane również zostały modele danych jako informacje wejściowe, które są odzwierciedleniem świata rzeczywistego. W artykule przedstawiono wyniki analiz przy użyciu rozszerzenia Network Analyst, a dokładniej narzędzi do badania obszarów obsługi, lokowania siedzib oraz wyznaczania tras. Tego rodzaju analizy są pomocne do badania wydolności firm, jak również mogą być przydatne do projektowania nowych łańcuchów dostaw.
EN
Subject of the article is presentation of GIS software usage in transport, based on supplying pharmacies in Olsztyn. GIS tools are used to plan new place of warehouse and also execution of the orders. The article discusses subjects of logistics and transport, their main characteristics and also current geoinformation software. The text describes data models as input information for expressing real world. The article shows results of analyses made with Network Analyst extension, more accurately service area tools, locating facility and routing. These kind of analyses are useful in making researches about capacity of companies and also may be useful for designing new supply chains.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.