Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lighting fitting
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia wymagania techniczne związane z eksploatacją opraw przeznaczonych dla oświetlenia awaryjnego, które zawarte są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z przywołaniem zawartych w nim obowiązujących polskich norm, a także innych aktów prawnych, które takie oprawy dopuszczają do użytkowania. Omawia przy tym kwestie jak wygląda proces dopuszczenia oraz oznakowanie produktu dopuszczonego.
PL
Obserwując oświetlenie uliczne możemy spotkać się zarówno z rozwiązaniami technicznymi bardzo przestarzałymi, opartymi na wysokoprężnych lampach rtęciowych, jak i nowoczesnymi oprawami oświetleniowymi o wysokiej sprawności wyposażonymi w nowoczesne źródła światła. System konserwacji opraw oświetleniowych często jednak pozostawia wiele do życzenia.
5
Content available remote O olśnieniu kierowców
PL
Rozpatrzono wpływ rodzaju opraw oświetleniowych, nawierzchni drogowych i geometrii rozmieszczenia opraw na względny przyrost wartości progowych kontrastu.
EN
Influence of different types of lighting, fittings, road surfaces and geometry of the lighting fitting locations was examined according to relative increase of the contrast threshold value.
PL
Przedstawiono aspekty projektowania iluminacji zabytkowych nawigacyjnych obiektów morskich na przykładzie latarni morskiej, przedstawiono sposoby oświetlania takich obiektów, zasady doboru opraw oświetleniowych i źródeł światła.
EN
The paper presents aspects of designing illumination of monumental navigational marine facilities, using lighthouse as an example; methods of illumination such facilities and principles of seleeting lighting flttings and light sources are given.
PL
Przedstawiono schemat i bilans przepływu mocy w typowych źródłach światła z uwzględnieniem podziału na promieniowania oraz straty cieplne. Omówiono diody LED jako źródło światła i ciepła w oprawach. Rozważono drogi przepływu ciepła, schematy cieplne oraz chłodzenie opraw oświetleniowych z diodami LED jako źródłami światła.
EN
Scheme and balance of light, radiation and heat for typical light sources were presented. LED diodes as light and heat sources in lighting fitting was described. The ways of heat flow, thermal schemes and cooling of lighting fitting with LED as light sources were considered.
PL
Określono podstawowe pojęcia dotyczące funkcjonowania oka ludzkiego i odbierania bodźców świetlnych. Podano podstawowe wymagania stawiane oświetleniu mieszkań i budynków mieszkalnych zawarte w dyrektywach UE oraz w normach. Zamieszczono zbiór definicji i pojęć stosowanych w technice świetlnej. Omówiono najczęściej stosowane źródła światła i oprawy oświetleniowe, zasady doboru oraz ekonomiczne aspekty stosowania energooszczędnych źródeł światła oraz eksploatacji instalacji oświetleniowych.
EN
The paper deals with defining some basic terms concerning fuctions of human eye and colours perception. Then it describes basic requirements for flat and residential building lighting included in EU directives and standards. The publication includes definitions and terms which are used in lighting technology. It also discusses the most commonly used lighting sources and lighting fittings and economical aspects of using energy-efficient lighting sources and exploitation of lighting system.
9
Content available remote Indirect outdoor lighting
PL
Omówiono różne układy świetlno-optyczne stosowane w oprawach przeznaczonych do oświetlenia wnętrz i terenów otwartych. Podano metodę projektowania kształtu odbłyśnika oprawy ulicznej oświetlenia pośredniego o większej sprawności użytkowej w porównaniu z oprawami obecnie spotykanymi. Odbłyśnik ten składa się z wielu powierzchni elementarnych.
EN
Various luminous-optical systems applied in outdoor fittings have been described. A method used for designing reflector shapes for indirect street lighting fittings with better light efficiency (compared with present lighting fittings) has been presented. Such reflectors consist of numerous elementary surfaces.
PL
Właściwe ukształtowanie formy odbłyśnika, efektywnie wykorzystującego promieniowany ze źródła światła strumień świetlny, jest jednym z głównych założeń toku projektowania oprawy oświetleniowej. W przypadku powierzchni emitujących światło o formie innej niż walec, czy sfera, a więc takich jak np. świetlówka kołowa, opracowanie odpowiedniego odbłyśnika staje się zadaniem trudnym. Wynika to głównie z bardzo złożonego zapisu matematycznego już na poziomie tworzenia modelu źródła światła. W pierwszym etapie pracy chcąc zaradzić temu problemowi podjęto próbę ułożenia algorytmu i opracowania autorskiego programu komputerowego, pozwalającego adaptować do celów obliczeń świetlnych inżynierski program graficzny AutoCAD(TM). Na jego podstawie wykonano analizę właściwości fotometrycznych układu: odbłyśnik zwierciadlany o kształcie torusa otwartego parabolicznego z kołowym źródłem światła. Zebrane wyniki przeprowadzonych symulacji komputerowych dały podstawę do opracowania kilku praktycznych rozwiązań konstrukcyjnych opraw oświetleniowych ze świetlówką kołową, spełniających różnorodne zadania oświetleniowe, przede wszystkim dla opraw oświetlenia ogólnego wnętrz. Część opraw oświetleniowych została tak zaprojektowana, aby stanowić alternatywę dla klasycznych opraw oświetleniowych ze świetlówkami liniowymi.
EN
Proper shaping of the reflecting element that effectively uses the luminous flux radiated by a light source is one of main assumptions of any lighting fitting design task. In case of light emitting surfaces other than a cylinder or a sphere, such as for example a circular fluorescent lamp, the design of proper lighting fitting becomes quite difficult problem. This results mainly from very complex mathematical formulation of the problem arising already at the level of the light source model. To overcome these difficulties, in the first part of this paper an attempt was made to elaborate proper algorithm and build an original software allowing for adoption of the AutoCAD(TM) engineering design graphical application for lighting problems. With use of this software, an analysis was performed of a system consisting in a reflector lighting fitting in the form of open parabolic torus and a circular light source. Results obtained from computer simulations served as a base for elaboration of a number of practical design solutions for lighting fittings with circular light source, suitable for realisation of various illumination tasks, mainly as general purpose interior lighting fittings. Some of these fittings were designed so that they could be considered as an alternative for classical linear fluorescent tubes.
PL
Omówiono oprawy oświetleniowe o odbłyśnikach ze zróżnicowanymi parametrami profili i kształtów. Dokonano analizy wyników uzyskanych w efekcie symulacji układów świetlno-optycznych.
EN
Discussion of lighting fittings with reflectors having diversified parameters of profile and shape. Analysis of the results obtained from a simulation of lighting-optical systems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.