Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podciśnienie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Na wstępie zostały podane trudności związane ze stabilizacją stanowiska tachimetru podczas pomiarów w geodezji inżynieryjnej. Opisano szczegółowo budowę i sposób użycia dwóch innowacyjnych stawideł do stabilizacji tej pozycji. W pierwszym z tych stawideł wykorzystano podciśnienie, a w drugim pole magnetyczne. Zaletami tych stawideł są skuteczność, prosta konstrukcja, niskie koszty i możliwość samodzielnego wykonania.
EN
In the introduction there are mentioned difficulties in stabilization of tachymeter position during measurements in the land surveying. The construction and applied method of two innovative devices for position stabilization are described in details. Subatmospheric pressure is used in the first device and the magnetic field is used in the other one. Efficiency, simple construction, low cost and possibilities of home-making are main advantages of those devices.
EN
A sludge from municipal wastewater plant operated for biological contaminant removal was exposed to three different negative pressures (-200, -500 and -800 hPa) for three different duration times (30 second, 1 and 2 minutes). Sludge volume index, shear sensitivity of the sludge and activated sludge floc characteristic was the object of the study before and after negative pressure treatment. After the treatment the sludge settled better independently on the pressure value and duration time. The shear sensitivity changed the most when the pressure exposure of -800 hPa was 1 minute and longer. The flocs structure was more open after negative pressur and larger part of activated sludge was comprised by large flocs.
PL
Osad z biologicznego etapu oczyszczalni ścieków komunalnych wystawiony był na działanie trzech różnych podciśnień (-200, -500 i -800 hPa) i trzy różne czasy ekspozycji (30 sekund, 1 i 2 minuty). Przedmiotem badań był indeks objętościowy osadu, wrażliwość osadu na ścinanie oraz charakterystyka kłaczków osadu czynnego przed i po ekspozycji na podciśnienie. Stwierdzono, że po ekspozycji na podciśnienie osad lepiej sedymentował, niezależnie od wartości podciśnienia i czasu ekspozycji. Wrażliwość na ścinanie zmieniła się najbardziej, gdy ekspozycja na podciśnienie -800 hPa wynosiła 1 minutę i dłużej. Struktura kłaczków była bardziej otwarta po podciśnieniu, a duże kłaczki stanowiły większą część osadu czynnego.
PL
W artykule przedstawiono założenia projektowe dla systemu automatycznego przezbrajania stanowiska pakowania robotem przemysłowym. Przez przezbrojenie rozumiana jest automatyczna zmiana podciśnienia chwytaka w funkcji masy przenoszonego detalu. Skonstruowano stanowisko badawcze z systemem pomiarowym. Dla omówienia właściwości dynamicznych obiektu określono charakterystykę skokową. Projektowany system opisano za pomocą symulacyjnego modelu transmitancyjnego. W środowisku MATLAB/Simulink przeprowadzono symulację komputerową, w wyniku której dobrano nastawy dla regulatora sterującego procesem. Symulacja sprzętowa prototypu układu automatycznego sterowania podciśnieniem chwytaka robota przemysłowego, w ogólnym ujęciu potwierdziła poprawność założeń projektowych.
EN
The design intent for the system of automatic changeover position packing industrial robot. By retrofitting is understood here automatic change vacuum gripper as a function of the weight of the workpieces. Constructed test stand of the measuring system. For the determination of dynamic properties of the object removed step response. The designed system are described simulation transmittance model. The program MATLAB/Simulink was carried out computer simulation, a result of which the setting were selected for the control of the control process. Simulation of a hardware prototype of the automatic control of the vacuum gripper of an industrial robot, in broad terms reaffirmed the correctness of project assumptions.
PL
Omówiono rozwój deformacji płaszcza stalowego zbiornika walcowego pionowego wywołany podciśnieniem od momentu wystąpienia pierwszej deformacji aż do wyrównania się wartości ciśnienia wewnątrz zbiornika z ciśnieniem atmosferycznym (np. w wyniku pęknięcia płaszcza). Ponieważ proces przebiegu deformacji jest w praktyce trudny do obserwacji w praktyce, przeprowadzono symulacją komputerową.
EN
The development of the cylindrical, vertical tank shell deformations caused by the underpressure has been discussed. That behaviour has been investigated beginning from the appearance of the first deformation up to the time when the inner and outer pressures become equal (for example due to shell cracks). As the deformation process is very difficult to observe in practice, the computer simulation has been applied.
6
Content available remote Podciśnieniowy i nadciśnieniowy system wentylacji grawitacyjnej
PL
Wentylacja grawitacyjna, polega na wymianie powietrza, powstałej z powodu różnicy ciśnień, odbywająca się w sposób ciągły, poprzez przewody wentylacyjne. Jest to stary, sprawdzony i najczęściej stosowany sposób wentylowania pomieszczeń. Złe rozwiązania projektowe, powodują brak skutecznego jej działania. Najczęstszym popełnianym przez projektantów błędem jest zły dobór przekroju poprzecznego pola powierzchni wywiewnego kanału wentylacyjnego w stosunku do jego wysokości, a zatem do występującego w nim ciągu. Wielokrotnie pomijane są wymogi normowe dotyczące konieczności zapewnienia, odpowiedniej krotności wymiany powietrza lub strumienia przepływu powietrza mierzonego w m3/s. Na skutek tych zaniedbań dochodzi do zróżnicowanych efektów wentylacji pomieszczeń występujących na różnych kondygnacjach. Przedstawiony artykuł ma na celu omówienie i spopularyzowanie opracowanej przez autora metody, która umożliwia uzyskanie na każdej kondygnacji tych samych wyników poprawnego działania wymiany powietrza. Rodzaj systemu; podciśnieniowy lub nadciśnieniowy zależy jedynie od kondygnacji, na której został zastosowany. Przedstawione rozwiązanie jest bardzo prostym pomysłem na modernizację istniejących i projektowanie nowych budynków. Nie wymaga dużych nakładów finansowych i działa samoczynnie, ponieważ jest to system wentylacji grawitacyjnej bez żadnych elementów wspomagania. Poprawnie działająca wentylacja grawitacyjna odpowiada za zdrowie i dobre samopoczucie ludzi przebywających w budynku, a także za uzyskanie dobrych parametrów mikroklimatycznych np. wilgotność, temperatura czy prawidłowa, ujemna jonizacja powietrza. Odpowiedni stan techniczny przegród budowlanych i innych elementów obiektu, bez występujących zawilgoceń, zagrzybień to także efekt dobrze działającej wentylacji grawitacyjnej.
EN
This paper aims the discuss and popularizing described by the author method, which allows the same results for on each floors of proper air exchange operation. Type of system; vacuum or overpressure depends only on floor, at which was applied. The proposed solution is a very simple idea to modernize both the existing and new designed buildings. It does not require large financial outlays and it operates automatically, as this is the natural ventilation system without any support compounds. A properly functioning natural ventilation is responsible for the health and well-being of people living in the building, as well as gain good parameters of the microenvironment as humidity, temperature and proper, negative air ionization. Suitable condition of building partitions and other elements of the object, without appearing of moisture, molds is also the important effect of a well working natural gravity ventilation.
PL
W pracy przedstawiono zasadę działania parowaczy ociekowych. Zaproponowano model matematyczny wymiany ciepła oraz opływu rury przez ziębnik w warunkach odpowiednich dla parowaczy systemów adsorpcyjnych (ciśnienie nasycenia równe 1 kPa oraz woda jako ziębnik). Opływ i warunki wymiany ciepła porównano z dostępnymi w literaturze wynikami eksperymentalnymi zmierzonymi dla ciśnienia 9-30 kPa. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w podciśnieniu współczynnik wnikania ciepła maleje oraz że grubość filmu zwiększa się. Jednak, po zestawieniu wyników dla odparowania z filmu przy podciśnieniu z wynikami dla wrzenia w objętości, parowacze ociekowe maja większy współczynnik wnikania ciepła.
PL
Proces wymiany ciepła podczas wrzenia ziębnika pod niskim ciśnieniem nie jest całkowicie poznany. Do jego opisu stosuje się korelacje empiryczne. Dają one poprawne wyniki w warunkach, dla jakich je wyprowadzono. Konieczność zastosowania wody jako ziębnika w adsorpcyjnych systemach tri-generacji wymusza utrzymywanie w parowniku ciśnienia rzędu 1-1,5 kPa. Dla takich warunków wrzenia istnieje mała baza danych empirycznych opisujących proces wymiany ciepła. W artykule przedstawiono mechanizm zarodkowania pęcherzy gazowych w trakcie wrzenia, oraz wpływ niskiego ciśnienia. Pokazano obliczenia wymaganego przegrzania ścianki w zależności od ciśnienia oraz chropowatości powierzchni, następnie obliczenia te porównano z wartościami uzyskanymi w eksperymencie.
PL
Problem powietrza w kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej musi być rozpatrywany zarówno w aspekcie występowania odorów, jak i podciśnienia. Wymaga to każdorazowego dostosowania się do warunków lokalnych oraz odpowiedniego wykorzystania już istniejącej armatury.
PL
Odchyłki geometryczne płaszczy silosów wpływają na ich nośność. Powinny być one uwzględniane w obliczeniach komputerowych i w procesie projektowania. Szczególnie istotne jest oddziaływanie podciśnienia, które może pojawić się na każdym etapie eksploatacji. Wykazano, że pojedyncze wgniecenie lub imperfekcje geometryczne opisane postaciami drgań własnych zmniejszają obciążenie niszczące konstrukcję, w porównaniu z analogicznymi wynikami dotyczącymi konstrukcji o idealnej geometrii.
EN
Geometric imperfections of silos can apparently affect their loading capacity. They should be included in the numerical computations and in the design process. The negative pressure – a special type of loading – can appear at every stage of silo operation. It can significantly affect the critical load of the structure. It was presented that a single dent or imperfections described in the form of natural vibration mode shapes reduce the silo loading capacity in comparison to analogous results for the structure with a perfect geometry.
12
Content available remote Nowoczesne monitorowanie podciśnienia i ciśnienia
PL
Nawet najbardziej zaawansowane systemy wytwarzania podciśnienia i przygotowania sprężonego powietrza nie obejdą się bez urządzeń monitorujących podstawowe parametry instalacji. Nowoczesne czujniki podciśnienia i ciśnienia coraz częściej stanowią zaawansowane kontrolery kluczowych parametrów instalacji.
13
Content available Kolektor autonomicznego aparatu udojowego
PL
Przedstawiono prototyp kolektora autonomicznego aparatu udojowego. Celem pracy było opracowanie kolektora udojowego dla autonomicznego aparatu udojowego umożliwiającego pomiaru chwilowego natężenia wypływu mleka z pojedynczej ćwiartki wymienia krowy. Wskazano, że proponowany kolektor aparatu udojowego poprawi parametry doju krów mające istotny wpływ na zdrowie ich wymion.
EN
The paper presents a prototype collector of an independent milking machine. The purpose of the work was to develop a milking collector for an independent milking machine, which would allow measuring the temporary intensity of milk outflow from a single cow udder quarter. It has been proven that the proposed milking machine collector will improve those cow milking parameters which significantly affect udder health condition.
PL
Opracowano algorytm sterowania podciśnieniem w autonomicznym aparacie udojowym. Do sterowania wykorzystano rozmyty regulator FLC. Symulację komputerową wykonano w programie MATLAB-Simulink®. Wyniki zilustrowano na wykresach odzwierciedlających charakter zjawisk zachodzących w układzie regulacji.
EN
An algorithm of negative pressure control in an autonomous milking machine was developed. The FLC fuzzy logic controller was used for controlling. A computer simulation was carried out in the MATLAB-Simulink® software. Results were presented on the graphs reflecting the character of the phenomena occurring in the control system.
PL
Praca dotyczy szczegółowej analizy rezultatów eksperymentalnych, związanych z badaniem zjawisk fizycznych, zachodzących w specjalnych strukturach granulowanych. Termin, specjalne struktury granulowane, całościowo obejmuje szczelną powłokę wypełnioną materiałem sypkimi oraz podciśnienie, generowane w jej wnętrzu, mające na celu usztywnienie konglomeratu. Podstawową zaletą tego typu struktur jest możliwość kontrolowanej zmiany jej globalnych właściwości mechanicznych (reologicznych) z dodatkową opcją tworzenia z nich dowolnych elementów kształtowych. Ostatnia ze wspomnianych cech struktur granulowanych czyni je szczególnie interesującymi ze względu na różnorodne możliwości aplikacji inżynierskich oraz medycznych. W opracowaniu skupiono się na przedstawieniu wyników eksperymentalnych wybranej grupy materiałów sypkich. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości kontrolowanej zmiany sztywności (modułu Younga) próbek rurowych, zbudowanych z materiałów sypkich, umieszczonych w szczelnej przestrzeni z podciśnieniem. Parametrem sterującym jest tzw. podciśnienie. Jest ono definiowane jako różnica pomiędzy ciśnieniem atmosferycznym, otaczającym próbkę, oraz ciśnieniem w jej wnętrzu.
EN
The present work concerns an initial analysis of experimental results related to research of physical phenomenon typical for special granular structures. The term special granular structures involves a hermetic envelope, filled with granular material and underpressure, generated inside. The main purpose of generating the partial vacuum is to freeze a granular concrete. The major benefit from such a structure is a possibility of controlled change of its global mechanical (rheological) properties with an additional option connected to creating temporary external shapes. Last of mentioned features is particularly interesting form the engineering and medical point of view. In the paper author focuses on presenting experimental results of selected group of granular materials. The possibility of changing the stiffness (Young's modulus) of such conglomerates is underlined. Laboratory tests are carried out on pipe type granular probes. A controlling parameter is underpressure which is defined as a difference between an atmospheric pressure, surrounding the envelope, and an internal one.
16
Content available remote Efekt skali dla specjalnych struktur granulowanych poddanych próbom jednoosiowym
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań prób jednoosiowych próbek cylindrycznych, utworzonych ze specjalnych struktur granulowanych. Struktury takie są tworzone na bazie luźnego materiału sypkiego, umieszczonego w szczelnej plastomerowej powłoce, w której wytwarza się częściową próżnię. Zakres prezentowanej pracy obejmuje badania granulatu ABS. Opracowanie jest próbą oszacowania tzw. efektu skali. Szczegółowo omówiono wpływ objętości próbki na rejestrowane odpowiedzi materiału będące skutkiem przyłożonego obciążenia. Rozpatrywano jedynie wyniki badań eksperymentalnych prób jednoosiowego ściskania ze względu na asymetrię rejestrowanych krzywych eksperymentalnych prób cyklicznego obciążania.
EN
In the current paper experimental data obtained in uniaxial compression tests of special granular structures is presented and discussed. Such structures are created basing on granular material placed in a hermetic space with underpressure. The range of the paper involves ABS gains. Presented work is an initial probe of analysis so called "scale effect". The influence of the applied in laboratory tests volume of testing specimens is discussed in details. Only uniaxial compression experiments are taken into considerations due to experimentally observed asymmetry of cyclic loading loops acquired for considered granular structures.
17
Content available remote Efekt skali dla specjalnych struktur granulowanych
PL
Przedstawiono wyniki badań jednoosiowego ściskania próbek cylindrycznych utworzonych ze specjalnych struktur granulowanych na bazie luźnego materiału sypkiego. Badania dotyczyły granulatu ABS w formie wałeczków o średnicy ok. 1 mm i długości 2 mm. Próbowano oszacować tzw. efekt skali, polegający na zmianie rejestrowanych właściwości fizycznych badanych materiałów w zależności od miejsca pobrania próbki lub jej objętości. Omówiono wpływ objętości próbki na rejestrowane reakcje materiału, będące skutkiem przyłożonego obciążenia. Zwrócono także uwagę na wpływ podciśnienia na zjawisko tzw. efektu skali.
EN
Current paper discusses so called scale effect for special granular structures. Such structures are created basing on granular material placed in a hermetic space with underpressure. The underpressure parameter is a convenient way that enables controlling global mechanical properties of considered structures. Experimental data is presented to underline the impact of underpressure and the volume of a sample on experimentally acquired data. To estimate the scale effect sigma 0,04 parameter has been selected. Experimental data revealed, that the scale effect has an important influence on mechanical properties of special granular structures.
PL
Opracowano algorytm działania zadajnika z wykorzystaniem instrukcji warunkowej "if", dla sterownia podciśnieniem w autonomicznym aparacie udojowym. Do sterowania wykorzystano algorytmu regulatora PID. Symulację komputerową wykonano w programie MATLAB Simulink®. Wyniki zilustrowano na wykresach odzwierciedlających charakter zjawisk zachodzących w obiekcie regulacji.
EN
An algorithm of operation of the controller was elaborated with the use of an "if" conditional instruction for subatmospheric pressure control in an autonomous milking apparatus. An algorithm of the PID controller was used for control. The computer simulation was made in the MATLAB- Simulink® program. Results were illustrated in charts reflecting the nature of phenomena occurring in the controlled system.
19
PL
Przedstawiono stanowisko badawcze, na którym jest realizowany cykl badań nad automatycznym sterowaniem parametrami pracy aparatu udojowego. Wykonano instalację podciśnieniową z elektronicznym regulatorem podciśnienia oraz fragment instalacji mlecznej. Wyposażone zostało w najnowocześniejsze urządzenia firmy DeLaval.
EN
The research station where a cycle of tests of automatic control of working parameters of the milking apparatus is performed was presented. The atmospheric subpressure system with an electronic atmospheric subpressure controller and a fragment of the milking system were constructed. The station is equipped with the state of-the-art equipment made by DeLaval.
PL
Odwzorowano przebieg procesu sterowania podciśnieniem w zbiorniku akumulacyjnym przy wykorzystaniu algorytmu regulatora PID. Symulację komputerową wykonano w programie MATLAB-Simulink®. Wyniki przedstawiono w postaci wykresów.
EN
The researchers reproduced progress of vacuum control process in storage tank using PID controller algorithm. Computer simulation was carried out in MATLAB-Simulink® application. The results are shown in the form of diagrams.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.