Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obstacles
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W dobie dużej konkurencyjności na rynku budowlanym, poszukuje się nowych narzędzi wspomagających planowanie, które przyczynią się do zapewnienia jakości i terminowości oferowanych przez przedsiębiorstwa usług. Artykuł prezentuje przeszkody w efektywnej dostawie mieszanki betonowej na budowę oraz przedstawia metodę wykorzystania symulacji komputerowej jako jedną z technik wsparcia podejmowania decyzji w zarządzaniu dystrybucją betonu towarowego.
EN
In times of high competition on the construction market, new planning tools are prosect that will contribute to ensuring the quality and timeliness of services offered by enterprises. The article presents obstacles to the effective delivery of concrete mix to construction sites and presents the method of using computer simulation as one of the decision support techniques in managing the distribution of ready-mixed concrete.
EN
The adoption of a cleaner production approach to environmental protection has generated the need to identify obstacles affecting the absorption of clean technologies by enterprises with different strategic environmental types in Poland. This research analysis focuses on a sample of industrial firms representing the following industries: food, fuel and energy and chemical. Findings indicate that there are statistical differences between the types of environmental strategies related to the influence of financial and legal obstacles to the absorption of clean technologies. The study also shows that the influence of obstacles on proactive environmental strategies was found to be smaller than on strategies with a lower level of adaptation
EN
The Armed Forces are one of the most important employers at the local job markets, especially the military units located within the territories of specific municipalities. When compared to other employers, the units differ in attributes formed under the influence of inner-organisational processes and changes in the surrounding. Owing to the fact that organisations function facing various obstacles limiting efficiency of operations that may potentially decrease interest in working for the Army, this article focuses on their identification and formulating a proposal to introduce improvements, which have been assumed as the goal of the study. In order to achieve this goal, qualitative and quantitative methods were utilised, especially: analysis, synthesis, concluding and poll research (the survey technique). The poll research included 246 respondents – the soldiers and civil employees of the Army. Excel and Statistica programmes were used to analyse the collected material.
PL
Jednym z ważnych pracodawców na lokalnych rynkach pracy są siły zbrojne, w szczególności jednostki wojskowe zlokalizowane na terytorium poszczególnych gmin. Jednostki wyróżniają się na tle innych pracodawców atrybutami kształtowanymi pod wpływem procesów wewnątrz organizacji, jak i zmian w otoczeniu. W związku z faktem, iż funkcjonowanie organizacji napotyka na różnego rodzaju bariery ograniczające sprawność działań, które potencjalnie mogą obniżać zainteresowanie pracą w wojsku w niniejszym artykule skoncentrowano się na ich identyfikacji oraz sformułowaniu propozycji usprawnień, które przyjęto jako cele badania. Do osiągnięcia celu posłużyły metody jakościowe i ilościowe, w szczególności: analiza, synteza, wnioskowanie oraz metoda badań sondażowych (technika ankiety). Badaniem ankietowym objęto 246 respondentów – żołnierzy oraz pracowników cywilnych wojska. Do analizy zebranego materiału wykorzystano programy Excel i Statistica.
EN
Various methods of trajectory determination are used for finding solutions to collision situations involving ships. This applies to avoiding collisions with other ships or stationary objects. In addition to the methods generally used, new or modified versions of methods derived from other modes of transport are proposed. One of the algorithms for route determination serving to avoid obstructions is the method of artificial potential fields, used for determining routes of mobile robots. The method is used in maritime transport, for instance for detecting anomalies in ship movement. The article presents the method of potential fields used for solving the problem of route selection avoiding navigational dangers and obstacles. This article presents an algorithm of route determination based on the said method, its implementation in the MATLAB program and examples of application for the ship’s safe trajectory determination in some navigational situations.
5
Content available Embarrassments in managerial communication
EN
The study is circumscribed Management Science. It aims to investigate for the first time embarrassments of managerial communication. After an overview of evolution of the managerial communication is revealed that the problem of embarrassments of managerial communication was not ever studied. Using meta-analytic and observational procedures and methods are highlighted that the main generators of embarrassments are communicators, as basic elements of communication, those who initiate, perform, maintain and/or interrupt communication. There are recorded three kinds of embarrassments to communication: easily gotten over difficulties, difficult gotten over and barriers almost insurmountable. It is observed that intervene of some endogenous factors of the communication process and/or exogenous factors in the communication process. The first category factors are subjective and are manifested in misunderstandings, lack of consensus, differences of opinion, disagreements and conflicts; they are partly due to the asymmetric nature of the communication situation manager vs. subordinate. The second category factors are objective (physical) and are related to environment in which communication performs (context, situation, setting), the channels of communication, media and noise.
PL
Niniejsze badanie odnosi się do Nauk o Zarządzaniu. Ma ono na celu zbadanie po raz pierwszy zakłopotania w komunikacji menedżerskiej. Po dokonaniu przeglądu kształtowania się komunikacji menedżerskiej wykazano, że problem zakłopotania w komunikacji menedżerskiej nie był nigdy badany. Wykorzystane meta-analityczne i obserwacyjne procedury oraz metody naświetlają, że głównymi generatorami zakłopotania są komunikatory, jako podstawowe elementy komunikacji, które inicjują, wykonują, utrzymują i / lub przerywają komunikację. Istnieją trzy zarejestrowane rodzaje zakłopotania w komunikacji: trudności łatwe do przezwyciężenia, trudne do przezwyciężenia i bariery niemal nie do pokonania. Obserwuje się interwencję niektórych czynników endogennych i / lub czynników egzogennych w procesie komunikacji. Czynniki pierwszej kategorii są subiektywne i objawiają się nieporozumieniami, brakiem porozumienia, różnicami zdań, sporami i konfliktami; wynikają one częściowo z powodu asymetrycznego charakteru sytuacji komunikacyjnej kierownika wobec podwładnego. Czynniki drugiej kategorii są obiektywne (fizyczne) i związane są z otoczeniem, w którym przeprowadzana jest komunikacja (kontekst, sytuacja, ustawienie), kanałami komunikacji, mediami i hałasem.
PL
W pracy zawarto analizę pokonywania typowych przeszkód przez model przegubowej platformy z kołowym układem bieżnym. Jako reprezentatywne wybrano przeszkody typu próg, rów oraz schody. W celu analizy mobilności platformy zbudowano jej model numeryczny wraz z modelem koła, który uwzględnia kształtową współpracę z podłożem. Model koła umożliwia kopiowanie terenu oraz dopasowywanie się do przeszkód. Zastosowanie elementów symulujących bieżnik zwiększyło dokładność współpracy koła z podłożem. W modelu platformy uwzględniono rozkład mas wynikający z rozkładu elementów w podobnych typach platform. Uwzględniono również przeguby odpowiedzialne za skręt platformy oraz przeguby odpowiedzialne za odpowiednie kopiowanie terenu przez układ jezdny. Przeprowadzone analizy wykazały, że badana platforma jest w stanie pokonać zaproponowane przeszkody. Zauważono znaczący udział połączenia kształtowego koła z podłożem podczas pokonywania przeszkód typu próg oraz schody.
EN
This paper presents analyzes of overcome typical obstacles by a model of articulated platform with wheel drive system. As representative obstacles were selected obstacles such as threshold, ditch and stairs. For the analyzes of platform’s mobility was built a numerical model of it and was built a numerical model of wheel which takes into account shaped cooperation model and ground. Wheel model allows to tracing the terrain and adjust to obstacles. Use elements simulating tread increased accuracy cooperation wheels witch the ground. The model included the mass distribution as a result of comparison of similar elements in similar type of the platforms. Also it was included joints responsible for turning and responsible for allows to tracing the terrain by wheel drive system. Conducted analyzes showed that the tested platform is able to overcome typical obstacles. It was also noted significant share of shaped cooperation model and ground while overcoming obstacles like stairs and threshold.
PL
Budowanie różnych wersji pojazdów, nie tylko wojskowych, na podwoziu bazowym jest powszechnie stosowaną praktyką. Opracowywanie przez producentów nowych konstrukcji pojazdów kołowych wiąże się z koniecznością badań nad bezpieczeństwem ruchu. W celu ich uniknięcia zwykle wykonuje się, zarówno bardzo kosztowne jak i niebezpieczne dla ludzi, badania na pojazdach prototypowych. Tworzenie nowych konstrukcji pojazdów nie powinno wiązać się z pogorszeniem ich bezpieczeństwa. Jednym z elementów wpływających na bezpieczeństwo pojazdów wojskowych są własności trakcyjne oraz zdolność do pokonywania terenu. W artykule zostaną zasugerowane kwestie związane z opracowywaniem nowej konstrukcji pływającego transportera, nośnika systemów wykrywania i identyfikacji. W tym wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych oraz analiz.
EN
Construction different versions of the vehicles, not only military base on the chassis is common practice. Development of new designs for manufacturers of wheeled vehicles is likely to require research on traffic safety. In order to avoid them, usually carried out, both very expensive and dangerous to humans, studies of prototype vehicles. Project of new vehicle design should not be associated with deterioration of their safety. One of the elements affecting the security of military vehicles are the traction and the ability to overcome the terrain. The article will be suggested issues related to the development of new offshore structures transporter, carrier detection and identification. The simulation results and experimental and analysis.
EN
At the beginning of the 21st century the world still deals with some of people's disabilities. Although there are many prostheses and special devices, some problems of disabled people are still unsolved. There are millions of visually impaired people around the world. Almost every blind person has to cope with everyday life activities only with the aid of a white stick. To help the blind people navigate and avoid obstacles and holes, a device is to be designed as a part of the MOBIANŠ project, which is being earned out by the authors. The holes detection is one of a rather difficult kind of obstacles to be detected when a blind person is moving. This detection will employ an infrared ranging which is hard to debug in a real-time environment. That is why a simulator is highly required. The obstacles detection will employ an array of ultrasonic sensors to increase sensing area width.
PL
Na początku XXI wieku ludzkość nadal boryka się ze zjawiskiem niepełnosprawności. Chociaż istnieje wiele protez oraz wyspecjalizowanych urządzeń, niektóre problemy ludzi niepełnosprawnych ciągle pozostają nierozwiązane. Na świecie są miliony osób niewidomych i prawie każda z nich korzysta z pomocy prostej laski dla niewidomych jako podstawowej pomocy przy przemieszczaniu się. W celu poprawy bezpieczeństwa osób niewidomych podczas poruszania się autorzy konstruują specjalne urządzenie w ramach projektu MOBIANŠ. Jednymi z trudniejszych przeszkód do wykrycia podczas poruszania się osoby niewidomej są dziury i uskoki w nawierzchni. W tym celu użyty został dalmierz na podczerwień. Do wykrywania przeszkód zastosowano wiele czujników ultradźwiękowych dla powiększenia obszaru wykrywania. Artykuł przedstawia projekt urządzenia do wykrywania przeszkód oraz dziur i uskoków nawierzchni.
EN
Impact of powders and sewing needles accelerated by explosion on various obstacles has been studied. Formation of channels up to 100 particle diameters in length has been observed when corundum and tungsten powders impacts on steel and duralumin at speeds up to 2 km/s. A mechanism of such super deep penetration of powder jets into metals has been proposed. The possibility of destroying by needles such objects as plexiglass blocks, antimeteorite screens, containers with elastic and explosive materials with a released energy exceeding the energy of needles has been shown. At impact speeds up to 400 m/s the depth of needles penetration into metals is 3-5 times higher than the one calculated for pointed rods at plastic work. The obtained results can be useful for modeling of impact of meteorites, space scraps and technological wasteson space aircrafts and their components.
10
Content available remote Constraint task-space control of redundant manipulators
EN
This paper addresses the problem of position control of redundant manipulators operating in the constraint task space, i.e. including the obstacles. A computationally simple class of task space regulators consisting of a transpose Jacobian controller plus an integral term including the task error and plus the gradient of a penalty function generated by obstacles, is proposed. The Lyapunov stability theory is used to derive the control scheme. Through the use of the exterior penalty function approach, collision avoidance of the robot with obstacles, is ensured. The performance of the proposed control strategy is illustrated through computer simulations for a planar redundant manipulator of three revolute kinematic pairs operating both in a two-dimensional obstacle-free task space and a task space including obstacles.
11
Content available remote Topological sensitivity analysis for elliptic problems on graphs
EN
We consider elliptic problems on graphs under given loads and bilateral contact conditions. We ask the question: which graph is best suited to sustain the loads and the constraints. More precisely, given a cost function we may look at a multiple node of the graph with edge degree q and ask as to whether that node should be resolved into a number of nodes of edge degree less than q, in order to decrease the cost. With this question in mind, we are looking into the sensitivity analysis of a graph carrying a second order elliptic equation with respect to changing its topology by releasing nodes with high edge degree or including an edge. With the machinery at hand developed here, we are in the position to define the topological gradient of an elliptic problem on a graph.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.